FinnishLicense.txt Driver File Contents (iMac_Late_2009_Win7_Drivers.zip)

ÿþSuomiAPPLE INC.

OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

YHDEN KÄYTTÄJÄN LISENSSILUKEKAA TÄMÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSEN ("LISENSSI") EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN APPLE-OHJELMISTON LATAAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. APPLE-OHJELMISTON LATAAMINEN TAI KÄYTTÖ KATSOTAAN TÄMÄN LISENSSIEN EHTOJEN HYVÄKSYMISEKSI. JOS ETTE HYVÄKSY LISENSSIN EHTOJA, ÄLKÄÄ LADATKO TAI KÄYTTÄKÖ APPLE-OHJELMISTOA.TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Siinä määrin kuin tätä ohjelmistoa voidaan käyttää aineistojen jäljentämiseen, se on lisensoitu vain sellaisten aineistojen jäljentämiseen, joiden jäljentämiseen teillä on valtuutus tai laillinen oikeus.1. Yleistä. Apple Inc. ( Apple ) myöntää tämän Lisenssin mukana levyllä, vain luettavassa muistissa tai millä tahansa muulta medialla tai missä tahansa muussa muodossa tulleisiin ohjelmiin, dokumentaatioon ja kirjasimiin (yhteisnimitykseltään  Apple-ohjelmisto ) tämän Lisenssin ehtojen mukaisen käyttöoikeuden, mutta ei myy teille kyseistä aineistoa ja pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen teille luovutettu. Teille myönnetyt oikeudet rajoittuvat Applen ja sen lisensoijien Apple-ohjelmistoa koskeviin immateriaalioikeuksiin ja Apple ja/tai Applen lisensoijat säilyttävät itse Apple-ohjelmiston omistusoikeuden. Tämän Lisenssin ehdot kattavat myös sellaiset päivitykset, jotka korvaavat alkuperäisen Apple-ohjelmistotuotteen ja/tai täydentävät sitä edellyttäen, että tällaiset päivitykset eivät sisällä erillistä lisenssiä, jolloin erillinen lisenssi ohittaa tämän Lisenssin.Apple-ohjelmiston kautta katsellun tai käytetyn sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat vastaavalle omistajalle. Tällainen sisältö saattaa olla tekijänoikeuslakien tai muiden immateriaalista omaisuutta koskevien lakien ja säädösten suojaamaa, ja siihen saatetaan soveltaa kyseistä sisältöä tarjoavan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Tämä Lisenssi ei anna minkäänlaista oikeutta käyttää kyseistä sisältöä.2. Lisenssin käyttö ja rajoitukset.

A. Tämän Lisenssin ehtojen puitteissa teille myönnetään rajoitettu, ei-yksinoikeudellinen lisenssi asentaa ja käyttää Apple-ohjelmiston kopiota yhdessä Apple-merkkisessä tietokoneessa kerrallaan. Lisenssi kieltää Apple-ohjelmiston samanaikaisen asentamisen useampaan kuin yhteen tietokoneeseen, eikä Apple-ohjelmistoa saa asettaa käyttöön verkkoon siten, että sitä voisi käyttää useampi kuin yksi tietokone kerrallaan. Apple-ohjelmistosta voidaan tehdä vain varmuuskopiointitarkoituksessa yksi tietokoneella luettavissa oleva kopio, jossa tulee näkyä samat tekijänoikeustiedot kuin alkuperäisessä.B. Sitoudutte siihen, että ette saa kopioida (muutoin kuin tässä Lisenssissä on erikseen sallittu), purkaa, takaisinmallintaa, jakaa osiin, yrittää palauttaa lähdekoodiksi tai muokata Apple-ohjelmistoa tai mitään sen osaa, purkaa niiden salausta tai luoda niiden pohjalta johdannaisteoksia ettekä antaa muille mahdollisuutta tehdä näin.C. Jos ette noudata Lisenssin ehtoja, Lisenssin voimassaolo päättyy automaattisesti heti ilman erillistä ilmoitusta Applelta. Lisäksi Apple varaa oikeuden päättää tämän lisenssin, jos Applen käyttöjärjestelmästä tai Apple-ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, joka ei ole yhteensopiva Apple-ohjelmiston kanssa.3. Siirto. Teillä ei ole oikeutta vuokrata, liisata, lainata, myydä, jaella edelleen tai jatkolisensoida Apple-ohjelmistoa. Tämän Apple-ohjelmiston Lisenssin tuottamat oikeudet voidaan kuitenkin kertaalleen siirtää kokonaisuudessaan edellyttäen, että: (a) Apple-ohjelmisto siirretään kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki komponentit, alkuperäinen media, painettu aineisto ja tämä Lisenssi, (b) te sitoudutte hävittämään hallussanne olevat muut Apple-ohjelmiston kopiot, sekä täydelliset että osittaiset, myös tietokoneeseen tai muuhun tallennuslaitteeseen tallennetut kopiot ja (c) osapuoli, jonka haltuun Apple-ohjelmisto siirtyy, lukee tämän Lisenssin sopimusehdot ja hyväksyy ne. Kaikki Apple-ohjelmiston komponentit kuuluvat kokonaisohjelmistoon, eikä niitä voida erottaa muusta ohjelmistosta ja jaella itsenäisinä sovelluksina.4. Suostumus tietojen käyttöön. Hyväksytte, että Apple ja sen tytäryhtiöt saattavat kerätä, ylläpitää, käsitellä ja käyttää diagnostista, teknistä ja vastaavaa tietoa, mukaan lukien rajoituksetta tietokoneeseenne, järjestelmäänne, ohjelmistoonne ja oheislaitteisiinne liittyvät tiedot, joita kerätään tietyin aikavälein, jotta teille voitaisiin paremmin tarjota ohjelmistopäivityksiä, tuotetukea ja mahdollisia muita Apple-ohjelmistoon liittyviä palveluita ja jotta voitaisiin varmistaa tämän Lisenssin ehtojen noudattaminen. Apple saattaa käyttää tätä tietoa kehittääkseen tuotteitaan ja tarjotakseen teille palveluita ja tekniikoita, kunhan kyseinen tieto ei ole suoraan teihin viittaavassa muodossa.5. Päättyminen. Tämä Lisenssi on voimassa kunnes se päättyy. Jos ette noudata Lisenssin ehtoja, Lisenssin voimassaolo päättyy automaattisesti heti ilman erillistä ilmoitusta Applelta. Lisenssin päättyessä Apple-ohjelmiston käyttö on lopetettava ja kaikki ohjelmiston osittaisetkin kopiot on hävitettävä. Tämän Lisenssin kohdat 6, 7, 8, 11 ja 12 pysyvät voimassa myös Lisenssin päättyessä mistä tahansa syystä.6. Ei tukea muiden valmistajien ohjelmille. Apple tarjoaa käyttäjän avuksi Applen ohjelmistopaketin yhteydessä käytettäviksi tiettyjä muiden valmistajien ohjelmia. Applella ei ole suoraa tai välillisestä velvoitetta tarjota teknistä tai muuta tukea Applen ohjelmiston mukana tuleville muiden valmistajien ohjelmille. Jos tarvitset näihin ohjelmiin liittyvää teknistä tukea tai asiakaspalvelua, ota yhteyttä suoraan kyseisten ohjelmien ja tuotteiden myyjään tai valmistajaan.7. Vastuuvapautus. YMMÄRRÄTTE JA HYVÄKSYTTE, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÖ, TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT TEIDÄN OMALLA VASTUULLANNE. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE-OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ "APPLE") VAPAUTTAVAT ITSENSÄ SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON SUHTEEN MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS, TYYDYTTÄVÄ LAATU, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. TÄMÄN OHJELMISTON ASENNUS SAATTAA VAIKUTTAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJEN, SOVELLUSTEN TAI PALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYTEEN. APPLE-OHJELMISTOA JA PALVELUITA EI OLE SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA APPLE-OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN TOIMINTAHÄIRIÖ TAI AIKAVIIVE TAI NIIDEN TARJOAMAN SISÄLLÖN, DATAN TAI TIETOJEN VIRHE TAI EPÄTARKKUUS SAATTAA AIHEUTTAA KUOLEMAN, HENKILÖVAHINGON TAI VAKAVAN FYYSISEN TAI YMPÄRISTÖHAITAN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YDINENERGIA-ALAN TOIMINTA, LENTOKONEEN NAVIGOINTI- TAI TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT, LENNONJOHTOJÄRJESTELMÄT, ELINTOIMINTOJA YLLÄPITÄVÄT JÄRJESTELMÄT JA ASEJÄRJESTELMÄT. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, TE OLETTE VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI SOVELLETTAVIEN KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.8. Vastuun rajoitus. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA HUOLIMATTA VASTUUTEORIASTA (SOPIMUKSEN, RIKKOMUKSEN TAI MUUN OSALTA) TAI SIITÄ, ETTÄ APPLEA OLISI VAROITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, APPLE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSISSA VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA TAI SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN TALOUDELLISET MENETYKSET, TIEDON HÄVIÄMINEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT TAI MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT APPLE-OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI ASIAKKAAN KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA. KOSKA JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA HENKILÖVAHINGOISSA TAI EPÄSUORISSA TAI VÄLILLISISSÄ VAHINGOISSA, EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ. Missään tapauksessa Applen kokonaiskorvausvelvollisuus vahingoista ei ylitä viittäkymmentä Yhdysvaltain dollaria (50,00 USD) (ellei sovellettavan lain vaatimus henkilövahinkotapauksissa poikkea tästä). Edeltävät rajoitukset ovat voimassa myös silloin, jos yllä esitetty korvaus ei vastaa perimmäistä tarkoitustaan.9. Vientisäätely. Sitoudutte siihen, ettei Apple-ohjelmistoa viedä edelleen suorasti eikä epäsuorasti ulkomaille, ellei tähän ole erikseen annettu lupaa Yhdysvaltain tai sen oikeustoimialueen laissa, josta Apple-ohjelmisto on hankittu. Erityisesti Apple-ohjelmistoa ei saa viedä suorasti tai epäsuorasti (a) Yhdysvaltojen vientikiellossa olevaan maahan tai (b) kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Apple-ohjelmistoa käyttämällä annatte takuun siitä, ettette ole missään tällaisessa maassa tai luettelossa. Takaatte myös, ettette käytä näitä tuotteita mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Yhdysvaltain laissa, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) ohjusten, ydinaseiden tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitys, suunnittelu, valmistus tai tuotanto.10. Yhdysvaltain viranomaiset. Apple-ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat luokitukseltaan "Commercial Items", kuten termi on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. §2.101, koostuen osista "Commercial Computer Software" ja "Commercial Computer Software Documentation", kuten termit on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202, soveltuvin osin. Mikäli Lisenssin hankkija tai käyttäjä on Yhdysvaltain viranomainen, sovelletaan säädöksiä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1 - 227.7202-4, soveltuvin osin niin, että Commercial Computer Software ja Commercial Computer Software Documentation on lisensoitu (a) vain Commercial Item -tuotteina ja (b) samoilla näissä sopimusehdoissa ilmoitetuilla oikeuksilla, jotka koskevat kaikkia muita loppukäyttäjiä. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaisesti.11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu. Tähän Lisenssiin ja sen tulkintaan sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, lukuun ottamatta niihin sisältyviä lainvalintaa koskevia säädöksiä. Tämä Lisenssi ei kuulu United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods -määräysten alaisuuteen. Vaikka toimivaltainen tuomioistuin katsoisi, ettei Lisenssin jotakin osaa voida pakottaa täytäntöönpantavaksi, Lisenssi on muilta osin voimassa.12. Kokonaissopimus ja kieli. Tämä Lisenssi muodostaa koko sopimuksen teidän ja Applen välillä Apple-ohjelmiston käytöstä ja korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset samaa koskevat sopimukset.  Lisenssin lisäykset tai muutokset eivät ole sitovia elleivät ne ole kirjallisia ja Applen allekirjoittamia. Lisenssin käännökset on tehty paikallisia vaatimuksia ajatellen ja mahdolliset epäselvyydet englanninkielisen version ja käännösversion välillä ratkaistaan englanninkielisen lisenssiversion eduksi sikäli kuin oikeustoimialueenne paikallinen lainsäädäntö ei sitä estä.EA0590

10.12.09

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.74