readme_polish.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

Copyright CANON INC. 2006–2009. Wszelkie prawa zastrze¿one.

____________________________________________________________________

Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module V1.10
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje

____________________________________________________________________

Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation.
Windows jest zastrze¿onym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Windows Vista jest zastrze¿onym znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Wszystkie wymienione w niniejszym dokumencie nazwy produktów i marki
s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi
nale¿¹cymi do odpowiednich firm.
____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Sk³adniki instalacji
 Drukarki zgodne z tym produktem
 Odinstalowywanie modu³u Printer Driver Add-On Module

====================================================================
Wprowadzenie
====================================================================

< Przedmowa >

Niniejszy produkt jest modu³em rozszerzaj¹cym funkcjonalnośæ
sterownika drukarki do drukarek Canon Inkjet.
Po instalacji tego produktu u¿ytkownik mo¿e u¿ywaæ sterownika
drukarki do konfiguracji funkcji kompensacji i przetwarzania danych
obrazu, takich jak fotografie.

< Sk³adniki instalacji >

Pakiet instalacyjny zawiera nastêpuj¹ce sk³adniki:

 - Installer (setup.exe)
  Umo¿liwia zainstalowanie modu³u Canon Inkjet Printer Driver
  Add-On Module na komputerze.

 - Modu³ Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module
  Rozszerza funkcjonalnośæ sterownika drukarki.

 - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
  Niniejszy dokument. Zawiera on wa¿ne informacje na temat modu³u
  Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module.

< Drukarki zgodne z tym produktem >

Z niniejszym produktem zgodne s¹ nastêpuj¹ce drukarki:

 S100, S100SP, S200, S200SP, i320, i250, i255, i350, i355,
 S300, S330, i70, i450, i470D, i455, i475D, i80, S500,
 S520, S530D, i550, i560, S600, S6300, S630, S750, i850,
 i6100, i6500, i860, i865, BJC-8200, S800, S900, S9000,
 S820, S820D, i950, S830D, i9100, i990, i960, i965, i900D,
 i905D, i9900, i9950, MP360 Series, MP370 Series,
 MP390 Series, MP700, MP730, iP1000, iP1500, iP2000,
 iP3000, iP4000, iP4000R, MP750, MP760, MP780, iP5000,
 iP6000D, iP8500, DS700, iP90, DS810, iP1200, iP1600,
 iP2200, iP6210D, iP6220D, MP150, MP170, MP450, MP500,
 MP830, iP4200, iP5200, iP5200R, iP6600D

< Odinstalowywanie modu³u Printer Driver Add-On Module >

Niepotrzebny modu³ Printer Driver Add-On Module nale¿y usun¹æ,
postêpuj¹c zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:

 1. Z menu [Start] wybierz kolejno nastêpuj¹ce polecenia:
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 7:
     [Panel sterowania]-[Programy]-[Odinstaluj program]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista TM:
     [Panel sterowania]-[Programy]-[Programy i funkcje]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows XP:
     [Panel sterowania]-[Dodaj lub usuñ programy]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000:
     [Ustawienia]-[Panel sterowania]-[Dodaj/usuñ programy]

 2. Kliknij opcjê [Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module]
   i kliknij opcjê [Odinstaluj]([Usuñ]).

 3. W celu odinstalowania postêpuj zgodnie z instrukcjami na
   ekranie.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.04