License_EURO001f.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

YAZILIM KULLANICI LÝSANS SÖZLEÞMESÝ
Dikkat: Lütfen yazýlýmý kurmadan önce bu belgeyi okuyun.
Bu belge yazýlýmýn ("Yazýlým") son kullanýcýsý olan siz ve merkezi 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya adresinde bulunan CANON Inc. firmasý ("Canon") (ve/veya üçüncü þahýs tedarikçileri veya þubeleri veya baðlý þirketleri) arasýnda bir sözleþmedir.

Bu Yazýlýmý kurarak, bu Sözleþmenin þartlarýna baðlý kalmayý kabul etmiþ oluyorsunuz.
Bu Yazýlýmý kurduðunuz takdirde, bu Sözleþmenin þartlarýný kabul etmiþ sayýlacaksýnýz. Bu Sözleþmenin þartlarýný kabul etmiyorsanýz, bu kurma programýný derhal kapatýn. Bu durumda, Yazýlým kurulmayacak ve Yazýlýmý kullanmaya hakkýnýz olmayacaktýr. Bu Yazýlým size bir Canon yazýlýmýyla birlikte tedarik edildiyse, Yazýlýmý kullanýlmayan donanýmýyla birlikte orijinal paketinde, geri ödeme için satýn alma belgesiyle birlikte aldýðýnýz yere iade edebilirsiniz

Bu yazýlýmý yalnýzca aþaðýda belirtilen hüküm ve þartlara uygun þekilde kullanmayý kabul ediyorsunuz.
Mülkiyet ve Telif Hakký: Bu Yazýlým ve belgeleri üzerindeki tüm mülkiyet haklarý Canon firmasýna (veya üçüncü þahýs tedarikçileri veya þubeleri veya baðlý þirketlerine) aittir. Canon (veya üçüncü þahýs tedarikçileri veya þubeleri veya baðlý þirketleri) yazýlým ve belgeleri ve her biçimdeki kopyalarý üzerindeki tüm telif hakký ve diðer fikri mülkiyet haklarýný her zaman elinde tutacaktýr. Canon tarafýndan, Canon ve lisans verenleri adýna, burada açýkça belirtilenler dýþýnda, açýk veya örtülü olarak hiçbir lisans veya hak verilmemektedir. Yazýlým veya belgelerinde veya bunlarýn herhangi bir kopyasýnda bulunan Canon ve/veya lisans verenlerinin bir telif hakký beyanýný deðiþtirme, kaldýrma veya silmeye hakkýnýz yoktur.
Lisans: Bu Yazýlýmý kullanma lisansýnýz münhasýr nitelikte deðildir ve iþbu Sözleþmede tersi açýkça belirtilmemiþse, devredilemez. Bu lisansla þunlarý yapmanýza izin verilmektedir: (1) Kendi dahili amaçlarýnýz için Yazýlýmýn bir kopyasýný kullanabilirsiniz ("kullaným" yazýlýmý saklama, yükleme, kurma, yürütme veya görüntüleme anlamýnda kullanýlmaktadýr); Bilgisayarýnýzýn baðlý olduðu yerel alan aðýna baðlý diðer bilgisayarlarýn kullanýcýlarýna ("LAN kullanýcýlarý"), tüm LAN kullanýcýlarýnýn iþbu Sözleþmenin þartlarýna uymalarýný ve iþbu Sözleþme çerçevesinde tabi olduðunuz sýnýrlamalara ve yükümlülüklere tabi olmalarýný saðlamak kaydýyla, Yazýlýmý kullanma izni verebilirsiniz. (2) tüm kopyalarda Yazýlýmýn size verilen orijinal kopyasýnda bulunan Canon telif hakký beyanýnýn bulunmasý kaydýyla, Yazýlýmýn izin verilen kullanýmýna destek olarak makul sayýda yedek kopya çýkarabilirsiniz; (3) Yazýlýmý ve bu Sözleþmenin haklarýný bir üçüncü þahsa, bu üçüncü þahsýn iþbu Sözleþmenin þartlarýný kabul etmesi ve yazýlýmý kullanmayý sona erdirmeniz, Yazýlýmýn tüm kopyalarýný bu þahsa vermeniz ve vermediðiniz kopyalarý imha etmeniz kaydýyla devredebilirsiniz. Devralan kiþi bu Sözleþmenin þartlarýný kabul etmediði takdirde, bu Sözleþme otomatik olarak sona erer.
Bu lisansla þunlarý yapmanýza izin verilmemektedir:  (1) bu Sözleþmeyle açýkça izin verilenler dýþýnda ve yasalarý tarafýndan açýkça izin verilen ölçülerle ve durumlarla sýnýrlý kalmak kaydýyla, bu Yazýlýmý ve ilgili belgelerini kiraya veremez, kiralayamaz, alt-lisansýný veremez, ödünç veremez, satamaz, devredemez, aktaramaz, kopyalayamaz, deðiþtiremez, uyarlayamaz, birleþtiremez, tercüme edemez, baþka programlama dillerine çeviremez, ters mühendisliðe tabi tutamaz, geri derleyemez, tadil edemez, üzerinde oynayamaz, parçalayamaz ve Yazýlýmýn tamamý veya herhangi bir kýsmýný temel alan türev çalýþmalar oluþturamazsýnýz; (2) bu Sözleþmeyle açýkça izin verilenler dýþýnda ve yasalarý tarafýndan açýkça izin verilen ölçülerle ve durumlarla sýnýrlý kalmak kaydýyla, bu Yazýlýmý veya herhangi bir bölümünü hiçbir þekilde çoðaltamaz veya ticaretini yapamaz ve herhangi bir üçüncü þahsýn çoðaltmasýna veya ticaretini yapmasýna izin veremezsiniz.

Ýhracat sýnýrlamasý: Bu yazýlýmý veya belgelerini, ilk satýn aldýðýnýz ülkeden baþka ülkelere, ilgili devletlerin gerekli onayýný almadan göndermemeyi veya götürmemeyi kabul ediyorsunuz. Ýlgili ülkenin/ülkelerin ihracat yasa, sýnýrlama ve yönetmeliklerinin yaný sýra ABD Ýhracat Ýdaresi Yönetmeliklerine ("EAR") uymayý ve Yazýlýmý söz konusu yasa, sýnýrlama ve yönetmelikleri ihlal ederek ve gerekli onaylarý almaksýzýn, doðrudan veya dolaylý olarak ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul ediyorsunuz.
Süre ve Sona Erme: Ýþbu Sözleþme, kabul ettiðinizi belirtmek için yaptýðýnýz iþlemle veya yazýlýmý kullanarak gerçekleþen kabulünüzle birlikte yürürlüðe girer ve sona erene kadar devam eder. Ýþbu Sözleþmeyi, Yazýlýmý ve belgelerini, tüm kopyalarýyla birlikte imha ederek feshedebilirsiniz. Ýþbu Sözleþme, hüküm ve þartlarýndan herhangi birini ihlal ettiðiniz takdirde de feshedilebilir. Ýþbu Sözleþmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, Canon'un ilgili yasal haklarýný uygulamasýna ek olarak, sahip olduðunuz, üzerinde yetkiniz veya kontrolünüz olan herhangi bir bilgisayarýn herhangi bir sabit diskinde saklanan herhangi bir Yazýlým dahil olmak üzere, Yazýlýmýn tüm kopyalarýný derhal imha etmeniz gerekir.
Destek ve güncelleme: Canon, Canon yan kuruluþlarý ve baðlý þirketleri, daðýtýmcýlarý ve bayileri Yazýlýmý veya belgelerini kullanmanýza veya yardýmcý olmakla veya desteklemekle yükümlü deðildir. Yazýlým veya belgeleri için hiçbir güncelleme, onarým veya destek hizmeti verilmeyecektir.

Sýnýrlý Garanti. Bu Yazýlým, Kalitesi ve/veya Belirli Bir Amaca Uygunluðu ile ilgili örtülü garantiler ve þartlar dahil, ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere açýk veya örtülü hiçbir garanti veya þart olmaksýzýn "Olduðu Gibi" temin edilmektedir. Yazýlýmýn Kalitesi ve Performansý ile ilgili tüm risk size aittir. Yazýlým hatalý çýktýðý takdirde, tüm gerekli servis, onarým veya düzeltme masraflarý size (Canon, Canon'un yan kuruluþlarý veya baðlý þirketleri, daðýtýmcýlarý ve bayilerine deðil) ait olacaktýr. Bazý devletler veya yargý çevreleri örtülü garantilerin ve þartlarýn hariç tutulmasýna izin vermemektedir, bu nedenle yukarýda belirtilen istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir ve devletten devlete veya yargý çevresinden yargý çevresine deðiþen baþka haklarýnýz da olabilir.

Canon, Canon'un yan kuruluþlarý ve baðlý þirketleri, daðýtýmcýlarý ve bayileri yazýlýmda bulunan fonksiyonlarýn ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacaðýný veya yazýlýmýn kesintisiz veya hatasýz çalýþacaðýný garanti etmemektedir.
Yazýlým, Canon veya Canon'un yan kuruluþlarý tarafýndan bir CD-ROM gibi bir ortamda tedarik edildiði takdirde, Canon veya Canon'un yan kuruluþlarý Yazýlýmýn depolandýðý ortam için, bir makbuzla veya baþka bir þekilde belgelenmesi gereken satýn alma tarihinden itibaren, normal kullaným þartlarýnda doksan (90) günlük bir dönem için malzeme ve iþçilik hata garantisi vermektedir.

MÜÞTERÝNÝN YASAL TELAFÝ YOLLARI. Canon, Canon'un yan kuruluþlarý ve baðlý þirketleri, daðýtýmcýlarý ve bayilerinin tüm yükümlülüðü ve tek yasal telafi yolunuz SINIRLI GARANTÝ þartlarýna uygun olmayan ve Yazýlýný satýn aldýðýnýz ülkede faaliyet gösteren yerel satýþ kuruluþumuza makbuz veya baþka bir satýn alma belgesinin bir suretiyle iade ettiðiniz ortamýn yenisiyle deðiþtirilmesidir. Söz konusu hata bir kazadan, Yazýlýmýn kötü veya yanlýþ kullanýmýndan kaynaklandýðý takdirde, bu SINIRLI GARANTÝ geçerli deðildir ve SINIRLI GARANTÝ Yazýlýmýn orijinal kullanýcýsý dýþýnda kimseyi kapsamaz.
Ýþbu sözleþmenin açýk hükümleri, mevzuat, örf ve adet hukuku, ticari uygulamalar, iþin seyri veya baþka þeyler tarafýndan gerektirilen tüm garantiler, þartlar, (hileli beyanlar dýþýndaki) beyanlar, taahhütler, hüküm ve þartlarýn terin almakta ve yasalarýn izin verdiði ölçüde dýþarýda býrakmaktadýr.
Yükümlülüðün Sýnýrlanmasý. Canon, Canon'un yan kuruluþlarý veya baðlý þirketleri, daðýtýmcýlarý veya bayileri veya Canon'un lisans verenleri, hiçbir doðrudan, dolaylý, sonuçsal, arýzi, özel veya herhangi bir diðer hasar için (kar kaybý, iþin kesintiye uðramasý veya ticari bilgi kaybý dahil, ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere), Canon, Daðýtýmcýlar veya Bayileri veya Canon'un Lisans Verenleri bu hasarlarýn oluþma ihtimalinden haberdar olsalar da olmasalar da, size karþý sorumlu olmayacaklardýr. Canon'un iþbu Sözleþmeden veya iþbu Sözleþmeye baðlý olarak, sözleþme, (Ýhmal dahil, ancak bununla sýnýrlý olmamak üzere haksýz fiil veya baþka nedenle oluþan yükümlülüðü hiçbir durumda, yazýlýmýn kendisi için tasarlandýðý ve bedeli sizin tarafýnýzdan ödenen Canon ürünün fiyatýný veya yazýlým belirli bir Canon ürünü için tasarlanmamýþsa, yazýlýmýn sizin tarafýnýzdan ödenen bedelini aþamaz.

Ýþbu Sözleþmedeki hiçbir þey, Canon'un size karþý kendi büyük ihmalinin veya kasti kötü davranýþýnýn neden olduðu ölüm veya yaralanmadan kaynaklanan veya Hollanda Medeni Kanunu, Cilt 6, Madde 185 - 193 (Ürün Yükümlülüðü) veya Hollanda Medeni Kanunu, cilt 7, Madde 1 -38 (Tüketici Satýn Alýmlarý) çerçevesinden ortaya çýkan zararlarla ilgili yükümlülüðünü sýnýrlamaz veya dýþarýda býrakmaz.

Bu Sözleþmedeki hiçbir þey, bir tüketicinin yasal haklarýný etkilemez.

ABD Hükümeti sýnýrlý haklarý uyarýsý: Bu Yazýlým ve belgeleri SINIRLI HAKLARLA temin edilmektedir. ABD hükümet daireleri tarafýndan kullanýmý, çoðaltýlmasý veya ifþa edilmesi, duruma baðlý olarak, DFARS 252.227-7013, Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazýlýmlarýndaki Haklar maddesinin (c)(1)(ii) alt paragrafýnda veya 48 CFR 52.227-19, Ticari Bilgisayar Yazýlýmlarý - Sýnýrlý Haklar maddesinin (c) (1) ve (2) alt paragraflarýnda belirtilen sýnýrlamalara tabidir. Ýmalatçý firma: Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya.
Genel: Bu Sözleþme sizinle Canon arasýnda Yazýlýmla ilgili tüm anlaþmayý oluþturmaktadýr ve Yazýlýmla ilgili daha önceki tüm sözlü ve yazýlý beyan, anlaþma veya kararlarýn yerini almaktadýr. Taraflardan hiçbiri, iþbu Sözleþmeyi imzalarken inandýðý (hileli beyanlar dýþýndaki) hiçbir beyanla ilgili hiçbir yasal yollara baþvurma hakkýna sahip olmayacak ve bu tarafýn tek yasal yollara baþvurma hakký, iþbu Sözleþmede belirtilen þekilde sözleþmenin ihlali için olacaktýr.

Ýþbu Sözleþmenin herhangi bir bölümü herhangi bir anda yetkili bir yargý çevresinin bir mahkemesi tarafýndan, herhangi bir yargý çevresinin yasalarýna göre tamamen veya kýsmen yasalara aykýrý, geçersiz veya icra edilemez bulunduðu takdirde, bu olgu iþbu Sözleþmenin herhangi bir hükmünün yasalara uygunluðunu, geçerliliðini veya icra edilebilirliðini etkilemeyecek veya zayýflatmayacaktýr.

Canon'un iþbu Sözleþmenin kendisine verdiði herhangi bir hakký, yetkiyi veya yasal telafi hakkýný kullanmamasý veya geç kullanmasý hiçbir durumda söz konusu hakkýndan, yetkisinden veya telafi yolundan feragat ettiði anlamýnda gelmeyecektir.

Ýþbu Sözleþmede yapýlacak hiçbir tadilat, yazýya dökülüp ve yetkili bir Canon temsilcisi tarafýndan imzalanmadýkça geçerli olmayacaktýr.
Üçüncü Þahýs Lehdar: Ýþbu Sözleþmenin hükümleri, Canon'un üçüncü þahýs tedarikçileri, yan kuruluþlarý ve/veya baðlý kuruluþlarý ile ilgili olduðu ölçüde, doðrudan Canon'un üçüncü þahýs tedarikçileri, yan kuruluþlarý ve/veya tedarikçileri tarafýndan uygulanabilir.

Amir Hukuk: Ýþbu Sözleþme Hollanda yasalarýna göre yönetilecek ve yorumlanacaktýr. Taraflar arasýnda bu anlaþmadan kaynaklanan tüm ihtilaflar, yalnýzca Hollanda, Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafýndan çözülecektir. Bununla birlikte, Canon bu bölümden feragat etme ve iþbu Sözleþmeyi kullanýcýnýn yerel yasalarýna göre ve/veya kullanýcýnýn yargý çevresinde uygulama münhasýr hakkýna sahip olacaktýr.
Kabul Beyaný: Kabul ettiðinizi belirterek veya Yazýlýmý kullanarak, iþbu Sözleþmeyi okuduðunuzu, anladýðýnýzý ve hüküm ve þartlarýnýn sizi baðladýðýný kabul ediyorsunuz.
Kabul Beyaný: Bu yazýlýmý yükleyerek, iþbu Sözleþmeyi okuduðunuzu, anladýðýnýzý ve hüküm ve þartlarýnýn sizi baðladýðýný kabul ediyorsunuz.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.87