License_EURO001d.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE

VIKTIGT: LÄS DETTA DOKUMENT FÖRE INSTALLERING AV PROGRAMVARAN

Detta dokument är ett avtal mellan Dig, slutanvändaren av programvaran ("Programvaran"), och Canon Inc., registrerad adress 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon") (och/eller Canons tredje-part leverantörer eller dotterbolag eller koncernbolag). Genom att installera Programvaran accepterar Ni att bli bunden av villkoren i detta Avtal.

GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA AVTALSVILLKOR OCH BESTÄMMELSER SKA DU OMEDELBART STÄNGA INSTALLATIONSPROGRAMMET. PROGRAMVARAN KOMMER INTE ATT INSTALLERAS OCH DU KOMMER INTE ATT HA NÅGON RÄTT ATT ANVÄNDA DEN. I DETTA FALL, OCH OM MASKINVARA FRÅN CANON ÅTFÖLJDE PROGRAMVARAN, KAN DU LÄMNA TILLBAKA PROGRAMVARAN, TILLSAMMANS MED DEN OANVÄNDA MASKINVARAN I DESS ORIGINALFÖRPACKNING TILL INKÖPSSTÄLLET TILLSAMMANS MED KÖPBEVIS, OCH ERHÅLLA ÅTERBETALNING.

Du accepterar att endast använda Programvaran i enlighet med villkoren och bestämmelserna nedan. 

Äganderätt och upphovsrätt: Alla rättigheter, äganderätter och anspråk på Programvaran och dess dokumentation ägs av Canon (eller Canons-tredje part leverantörer eller dotterbolag eller koncernbolag). Canon (eller Canons-tredje part leverantörer eller dotterbolag eller koncernbolag) behåller under alla omständigheter all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Programvaran och dess dokumentation och alla senare kopior därav, oavsett form. Med undantag från vad som uttryckligen anges i detta Avtal, överför eller beviljar Canon ingen licens eller rättighet till Dig, varken direkt eller indirekt, till någon immateriell rättighet av Canon eller dess licensgivare. Du skall inte ändra, avlägsna eller radera något copyrightmeddelande från Canon och/eller dess licensgivare som förekommer i Programvaran eller dess dokumentation, inbegripande kopior därav.  

Licens: Din licens att använda Programvaran är icke-exklusiv och, får icke överlåtas med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal. Du är berättigad att: (1) använda en kopia av Programvaran ("använda" betyder lagring, laddning, installation, verkställning eller förevisning av Programvaran) för Dina egna interna ändamål; Du är berättigad att tillåta andra användare av andra datorer som är anslutna till det lokala datanätet, i vilket Dina datorer utgör en del, ("LAN-användare") att använda Programvaran, under förutsättning att Du säkerställer att sådana LAN-användare följer villkoren i detta Avtal och är föremål för de begränsningar och skyldigheter som gäller för Dig härunder; (2) göra ett rimligt antal reservkopior av Programvaran för att vidarebefordra den tillåtna användningen, förutsatt att alla sådana kopior innefattar Canons copyrightmeddelande i samma form som i original-versionen av Programvaran som Du tillhandahållit; (3) överföra Programvaran och förmånerna i detta Avtal till en annan person, förutsatt att den personen accepterar villkoren i detta Avtal och att Du avslutar all användning av Programvaran, överför alla kopior Du gjort av Programvaran till den personen eller förstör alla kopior av Programvaran som inte överförts. I det fall en förvärvare inte accepterar dessa villkor sägs detta Avtal upp automatiskt.

Du är inte berättigad att: (1) hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta, överföra, kopiera, modifiera, anpassa, sammanföra, översätta, förändra till annat programspråk, "reverse-engineering", dekompilera, modifiera, ändra, plocka isär eller skapa derivata verk på basis av hela eller delar av Programvaran eller dess sammanhörande dokumentation, och inte föranleda tredje part att göra detta, eller använda Programvaran, eller låta någon tredje part använda Programvaran eller dess tillhörande dokumentation med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåtet enligt lag; (2) reproducera eller handla med Programvaran eller någon del därav, eller tillåta någon tredje part reproducera eller handla med Mjukvaran eller någon del därav, på något sätt, med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåtet enligt lag.

Export begränsning: Du accepterar att inte skicka eller föra Programvaran eller dess dokumentation ut ur det land i vilket Du ursprungligen köpte den utan erforderligt tillstånd från behöriga myndigheter. Du accepterar att följa alla exportlagar och restriktioner och förordningar i det berörda landet/länderna samt USA:s Export Administration Regulations ("EAR"), och varken direkt eller indirekt exportera eller återexportera Programvaran i strid med sådana lagar och restriktioner och förordningar, eller utan alla nödvändiga tillstånd.    

Avtalstid och Uppsägning: Detta Avtal träder i kraft i och med Du accepterar avtalet och med att Du antingen accepterar det eller genom att Du använder Programvaran och gäller till dess att det sägs upp. Du kan säga upp detta Avtal genom att förstöra Programvaran och dess dokumentation, inbegripandes alla kopior. Detta Avtal kan också sägas upp i det fall Du underlåter att följa något av dess villkor eller bestämmelser. I händelse av uppsägning oberoende av skäl, kommer Canon att genomdriva sina lagenliga rättigheter och Du skall dessutom omedelbart förstöra alla kopior av Programvaran och dess dokumentation inbegripandes all Programvara lagrad på hårddisken av datorer som är i Din besittning eller som Du har förfogande eller kontroll över.

Support och uppdatering: Canon, Canons dotterbolag, eller koncernbolag, deras leverantörer eller återförsäljare är inte ansvariga för underhåll eller att hjälpa Dig att använda Programvaran eller dess dokumentation. Inga uppdateringar, korrigeringar eller support kommer att göras tillgängliga för Programvaran eller dess dokumentation.  

BEGRÄNSAD GARANTI. PROGRAMVARAN SÄLJES I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI ELLER FÖRUTSÄTTNING AV NÅGOT SLAG, FAKTISKT ELLER ANTYDD, INKLUDERANDE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL ANTYDDA GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR AVSEENDE KVALITET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. HELA RISKEN LIGGER HOS DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. I DET FALL ATT PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA DEFEKT SVARAR DU (OCH INTE CANON, CANONS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE) FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION. VISSA LÄNDER ELLER RÄTTSSYSTEM MEDGER INTE BEGRÄNSNING AV ANTYDDA GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR, I VILKET FALL DEN OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGEN EVENTUELLT INTE GÄLLER FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA LAGENLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER VILKA VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND ELLER FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

CANON, CANONS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARANS FUNKTIONER KOMMER ATT STÄMMA ÖVERENS MED DINA KRAV ELLER ATT KÖRANDET AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT. 

Om Programvaran kommer lagrad på ett medium, så som en CD-ROM, garanterar Canon eller Canons dotterbolag att det medium på vilken Programvaran är lagrad är fri från defekter, vad gäller material och utförande, vid normalt bruk under en tid av nittio (90) dagar från det datum Ni erhöll densamma vilket skall bevisas med kvitto eller liknande. 

KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING. Canons, Canons dotterbolags och koncernbolags, deras distributörers och återförsäljares totala ansvar och Din exklusiva rätt till ersättning är byte av medium som inte uppfyller den BEGRÄNSADE GARANTIN och som har skickats tillbaka till Canons lokala försäljningsdotterbolag som är verksamt i det land där Du anskaffade Programvaran med kvitto eller annat bifogat. Den BEGRÄNSADE GARANTIN gäller inte i det fall fel i medium har orsakats av olycka, missbruk eller oriktig användning av Programvaran och skall inte omfatta någon annan än den ursprunglige användaren av Programvaran.

DE UTTRYCKLIGA VILLKOREN I DETTA AVTAL UTESLUTER ALLA GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, FRAMSTÄLLNINGAR (UNDANTAGET BEDRÄGLIGA FRAMSTÄLLNINGAR), LÖFTEN, VILLKOR OCH SKYLDIGHETER ANTYDDA I SKRIVEN LAG, SEDVANERÄTT, HANDELSBRUK, HANDELSKUTYM ELLER ANNAT, SOM ALLA HÄRMED ÄR UTESLUTNA SÅ LÅNGT SOM LAGENS MAXIMALA UTSTRÄCKNING MEDGER.   

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTE I NÅGON HÄNDELSE SKALL CANON, CANONS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER CANONS LICENSGIVARE HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR VARE SIG DIREKT, INDIREKT, EXTRAORDINÄR ELLER ANNAN (INKLUSIVE FÖLJDSKADA) SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADA FÖR UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION) ÄVEN OM CANON, CANONS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER CANONS LICENSGIVARE MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CANONS ANSVAR ENLIGT, ELLER I ANSLUTNING TILL, DETTA AVTAL GRUNDAT PÅ AVTAL ELLER FÖRSEELSE (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT SKALL INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ETT BELOPP SOM MOTSVARAR PRISET FÖR DEN CANONPRODUKT FÖR VILKEN PROGRAMVARAN DESIGNATS, BETALTS AV ER, ELLER I DET FALL PROGRAMVARAN INTE ÄR DESIGNAD FÖR EN SÄRSKILD CANONPRODUKT, ETT BELOPP SOM MOTSVARAR DET PRIS NI BETALAT FÖR PROGRAMVARAN. 

INGET I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER CANONS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SKADA GRUNDAD PÅ DÖDSFALL ELLER KROPPSLIG SKADA ELLER FÖR SKADA ORSAKAD AV GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN CANONS SIDA ELLER UPPSÅTLIG MISSKÖTSEL ELLER GRUNDAD PÅ BOK 6, ARTIKLARNA 185 TILL 193 I DEN HOLLÄNDSKA CIVILLAGEN (PRODUKTANSVAR) ELLER BOK 7, ARTIKLARNA 1 TILL 38, I DEN HOLLÄNDSKA CIVILLAGEN (KONSUMENTKÖP).  

INGET I DETTA AVTAL SKALL PÅVERKA EN KONSUMENTS RÄTTIGHETER ENLIGT LAG.   

Meddelande om begränsad användning för USA:s statliga myndigheter: Programvaran och dess dokumentation tillhandahålles med BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Användning, mångfaldigande, eller ådagaläggande av USA:s statliga myndigheter är föremål för begränsningar i enlighet med vad som stadgas i antingen underparagraf (c) (1) (ii) till klausulen 'the Rights in Technical Data and Computer Software' i DFARS 252.227-7013 eller underparagraferna (c) (1) och (2) till 'Commercial Computer Software - Restricted Rights' i 48 CFR 52.227-19, i enlighet med vad som är tillämpligt. Tillverkare är Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.     

Allmänt: Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Dig och Canon vad gäller Programvaran och gäller framför alla tidigare muntliga eller skrivna yttranden, avtal eller överenskommelser vad gäller Programvara. Ingendera part skall ha möjlighet till motåtgärd vad gäller uttalanden till den parten och vilka den parten förlitat sig på vid ingåendet av detta Avtal (med undantag för bedrägliga uttalanden) och den parts enda motåtgärd skall vara avtalsbrott som stadgat i detta Avtal.

I den händelse en behörig domstol finner att någon del av detta Avtal är helt eller delvis olaglig, ogiltig eller inte kan göras gällande i något avseende enligt lag i någon jurisdiktion skall inte påverka eller vara till förfång för lagenligheten, giltigheten eller rätten att göra gällande någon annan bestämmelse i detta Avtal.

Underlåtenhet eller försening från Canons sida att bruka någon rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd enligt detta Avtal skall inte under någon omständighet utgöra ett frånträdande av sådan rättighet, befogenhet eller rätt till motgärd.

Ingen ändring av detta Avtal är gällande såvida inte det sker skriftligen och underskrives av behörig Canon representant.  

Tredje Parts rättighetshavare: Villkoren i detta Avtal, i den omfattningen de berör Canons tredje parts leverantörer, dotterbolag och/eller koncernbolag, kan direkt göras gällande av Canons tredje parts leverantörer, dotterbolag och/eller koncernbolag.   

Lag: Detta Avtal regleras och skall tolkas i enlighet med Nederländsk lag. Alla tvister mellan parterna som kan uppkomma i anledning av detta Avtal skall exklusivt prövas av tingsrätten i Amsterdam i Holland. Canon har däremot ensamrätten att frånträda denna paragraf och göra Avtalet gällande under användarens nationella rätt och/eller jurisdiktion.   

BEKRÄFTELSE: GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅTT DETSAMMA OCH SAMTYCKER TILL ATT BLI BUNDEN AV DESS VILLKOR OCH BESTÄMMELSER.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.92