License_EURO0014.txt Driver File Contents (aomwin110ea23us.exe)

BRUKERLISENS FOR PROGRAMVARE
NB: VENNLIGST LES DETTE DOKUMENT FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN.
Dette dokumentet er en avtale mellom deg, sluttbrukeren av programvaren ("Programvaren") og CANON Inc. med forretningsadresse 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon") (og/eller dennes underleverandører eller datterselskap eller tilknyttede selskaper).
Ved å installere Programvaren samtykker du i å bli bundet av denne Avtalens vilkår.
VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ANSES DU Å HA SAMTYKKET I VILKÅRENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE AVTALE SKAL DU SNAREST AVSLUTTE INSTALLASJONSPROGRAMMET. PROGRAMVAREN VIL DA IKKE BLI INSTALLERT OG DU VIL IKKE HA RETT TIL Å ANVENDE DEN. I SLIKE TILFELLER, OG DERSOM PROGRAMVAREN BLE SKAFFET SAMMEN MED CANON-MASKINVARE KAN DU RETURNERE PROGRAMVAREN SAMMEN MED DEN UBRUKTE MASKINVAREN I ORIGINAL EMBALLASJE SAMT ET KJØPSBEVIS TIL STEDET DER DU ERVERVET DEN FOR REFUSJON AV KJØPESUMMEN.  
Du samtykker i å bruke Programvaren utelukkende i samsvar med de vilkår og betingelser som følger nedenfor.
Rettigheter: Alle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon tilhører Canon (eller dennes underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper). Canon (eller dennes underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper) skal til enhver tid beholde all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon, samt alle senere kopier av dette uansett form. Unntatt i de tilfeller det er uttrykkelig fastsatt i denne Avtalen, skal ingen lisenser til noen av Canons og dennes lisensgivers immaterielle rettigheter overdras til deg gjennom denne Avtalen. Du har ikke tillatelse til å endre, fjerne eller slette en opphavsrettnotis fra Canon og/eller dennes lisensgivere som fremgår i Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, herunder kopier av disse. 
Lisens: Din lisens til å bruke Programvaren er ikke-eksklusiv og, unntatt der dette fremgår uttrykkelig i denne Avtalen, ikke-overførbar. Du har tillatelse til (1) å bruke en kopi av Programvaren (med "bruke" forstås lagre, laste, installere, kjøre eller fremvise programvaren) for din egen interne bruk; Du kan tillate brukere av andre datamaskiner tilknyttet samme lokale nettverk som din datamaskin ("LAN-brukere") å anvende programvaren, forutsatt at du forvisser deg om at alle LAN-brukere overholder vilkårene i denne Avtale og er gjenstand for de samme restriksjoner og plikter som du har etter denne; (2) å lage et rimelig antall sikkerhetskopier av Programvaren for å støtte den tillatte bruken, under forutsetning av at alle slike kopier inneholder opphavsrettnotis fra Canon slik denne fremgår på originaleksemplaret av Programvaren som ble tildelt deg; (3) å overdra Programvaren og denne Avtalen til en annen person, under forutsetning av at denne personen aksepterer denne Avtalens bestemmelser og at du opphører med enhver bruk av Programvaren, overdrar alle kopier av Programvaren som du har laget til denne personen eller ødelegger alle kopier som ikke er overdratt. Dersom den overtakende part ikke aksepterer disse vilkårene, opphører denne Avtalen automatisk.
Du har ikke tillatelse til: (1) å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, kopiere, modifisere, tilpasse, integrere, oversette, konvertere til et annet programmeringsspråk, foreta omvendt utvikling, dekompilere, endre eller lage avledede programmer basert på hele eller deler av Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, eller å la en tredjepart utføre det samme eller bruke Programvaren, eller å la en tredjepart bruke Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, unntatt der denne Avtale uttrykkelig tillater dette; (2) å gjenskape hele eller deler av programvaren, eller å tillate en tredjepart å reprodusere hele eller deler av programvaren, unntatt der denne Avtalen uttrykkelig tillater dette, og bare i den utstrekning loven uttrykkelig tillater det.
Eksportbegrensning:  Du samtykker herved til å ikke sende eller frakte Programvaren eller tilhørende dokumentasjon ut av det landet der du opprinnelig tilegnet deg det uten å ha innhentet eventuell påbudt tillatelse fra relevante myndigheter. Du samtykker i å overholde alle eksportrelaterte lover, begrensninger og forskrifter som gjelder for de berørte land, herunder U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), samt til ikke å eksportere eller gjeneksportere - verken direkte eller indirekte - Programvaren i strid med slike lover, begrensninger og forskrifter uten nødvendig godkjenning.
Avtaleperiode og opphør: Denne Avtalen trer i kraft når du aksepterer den ved å gi uttrykk for ditt samtykke eller ved å bruke Programvaren, og løper frem til den er sagt opp. Du kan si opp denne Avtalen ved å ødelegge Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder alle kopier. Denne Avtalen kan også sies opp dersom du ikke overholder alle dens vilkår og betingelser. Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder Programvare som måtte være lagret på harddisken til en datamaskin i din besittelse eller som du har kontroll over. I så tilfelle vil Canon også håndheve sine respektive juridiske rettigheter.
Support og oppdateringer: Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dennes forhandlere har intet ansvar for vedlikehold eller for å hjelpe deg å bruke Programvaren eller tilhørende dokumentasjon. Du vil ikke få tilgang til oppdateringer, reparasjoner eller support for Programvaren eller dertil hørende dokumentasjon.
GARANTIBEGRENSNING. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER"/"AS IS" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER HVA GJELDER KVALITET OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RISIKO HVA GJELDER PROGRAMVARENS KVALITET OG YTEEVNE HVILER PÅ DEG. SKULLE PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, SKAL DU (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES FORHANDLERE) BÆRE ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER UTBEDRING. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER. DET ER FØLGELIG MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTI GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DET ER MULIG AT DU OGSÅ HAR ANDRE RETTIGHETER DA DETTE VIL KUNNE VARIERE MELLOM DE ULIKE JURISDIKSJONER.

VERKEN CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES FORHANDLERE GARANTERER AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL SKJE UAVBRUTT ELLER UTEN AT DET OPPSTÅR FEIL.
Dersom programvaren blir levert av Canon eller Canons datterselskap på et fysisk lagringsmedium, som for eksempel en CD-ROM, garanterer Canon eller Canons datterselskap at det medium som Programvaren er lagret på ved normal bruk vil være fri for materialdefekter i en periode på nitti (90) dager regnet fra den dagen du tilegnet deg mediet slik dette kan bevises ved en kvittering eller på annen måte. 

KUNDEBEFØYELSER. Det fulle ansvar for Canon, Canons datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres forhandlere og din eneste beføyelse skal være erstatning av det medium som ikke møter kriteriene i GARANTIBEGRENSNINGEN, når dette medium blir tilbakelevert til Canons lokale salgsselskap i det landet hvor du tilegnet deg Programvaren med en kopi av kvitteringen eller annet. GARANTIBEGRENSNINGEN skal ikke gjelde hvis svikten i mediet skyldes et uhell, misbruk eller uriktig anvendelse av Programvaren, og den skal heller ikke omfatte andre enn den opprinnelige bruker av Programvaren.
DE UTTRYKTE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN ERSTATTER ALLE GARANTIER, BETINGELSER, LØFTER, VILKÅR OG FORPLIKTELSER SOM ELLERS FREMGÅR AV LOVEN, SEDVANERETT, HANDELSPRAKSIS, ELLER ANNET. SLIKE RETTIGHETER ER UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER. 
ANSVARSBEGRENSNING. VERKEN CANON, CANONS DATTER-SELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES FORHANDLERE ELLER CANON LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL KONSEKVENSTAP,  TAP SOM FØLGE AV DRIFTSAVBRUDD, AVSAVNSTAP, TAP SOM FØLGE AV BORTFALL AV KONTRAKTER ELLER TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER), UAVHENGIG AV OM CANON, CANONS DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES FORHANDLERE ELLER CANON LISENSGIVERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE TAP KAN OPPSTÅ. CANONS ANSVAR SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE SPRINGER UT AV DENNE AVTALEN, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE ET BELØP SOM TILSVARER PRISEN PÅ CANON-PRODUKTET SOM PROGRAMVAREN ER UTFORMET FOR, OG SOM DU HAR BETALT. DERSOM PROGRAMVAREN IKKE ER UTFORMET FOR ET SPESIFIKT CANON-PRODUKT SKAL ERSTATNINGSBELØPET TILSVARE PRISEN PÅ PROGRAMVAREN SOM DU HAR BETALT.

DENNE AVTALEN SKAL IKKE BEGRENSE CANONS ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP SOM OPPSTÅR VED DØD ELLER SKADE PÅ PERSON ELLER FOR TAP SOM SKYLDES CANONS GROVE UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIGE HANDLINGER, ELLER SOM FØLGER AV BOK 6, ARTICLES 185 TIL 193 I DEN NEDERLANDSKE PRODUKTANSVARS-LOVEN ELLER BOK 7 ARTICLES 1 TIL 38 I DEN NEDERLANDSKE FORBRUKERKJØPSLOVEN. 

INTET I DENNE AVTALEN SKAL HA INNVIRKNING PÅ FORBRUKERENS PRESEPTORISKE RETTIGHETER.
De Forenede Staters notis om begrensede rettigheter: Programvaren og tilhørende dokumentasjon er utstyrt med notis om BEGRENSEDE RETTIGHETER. Enhver bruk, mangfoldiggjøring eller fremleggelse som gjøres av organer for myndighetene i De Forenede Stater er underlagt begrensninger som fremsatt enten i underavsnitt (c) (1) (ii) Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c) (1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Fabrikanten er Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
Generelt: Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Canon vedrørende Programvaren og erstatter eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige, avtaler eller overensstemmelser vedrørende Programvaren. Ingen av partene skal ha rett til beføyelser som følge av eventuelle uttalelser som ble gjort vedrørende Programvaren og som den relevante part la til grunn da Avtalen ble inngått (med mindre slike uttalelser var uredelige), og den relevante parts eneste beføyelse skal være de rettigheter som er inntatt i denne Avtalen.

Dersom en domstol skulle kjenne deler av denne Avtalen ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til loven i en jurisdiksjon, skal dette ikke ha innvirkning på eller forringe lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av andre bestemmelser i denne Avtalen.

Dersom Canon unnlater å utøve rettigheter, fullmakter eller beføyelser eller er forsinket i utøvelsen av disse under denne Avtalen, skal ikke dette utgjøre et avkall på slike rettigheter, fullmakter eller beføyelser.

Intet avvik fra denne Avtalen skal være gyldig med mindre det er avtalt skriftlig og undertegnet av en bemyndiget representant for Canon.
Tredjeparts rettigheter: Bestemmelser inntatt i denne Avtalen - i den grad dette gjelder Canons underleverandører, datterselskaper og/eller tilknyttende selskaper - kan utøves direkte av disse.
Lov: Denne Avtalen skal reguleres av og fortolkes i samsvar med nederlandsk rett. Tvister som måtte oppstå mellom partene som følge av denne Avtalen skal utelukkende løses av Amsterdam Tingrett i Nederland. Canon skal imidlertid ha enerett til å frafalle dette avsnittet og til å håndheve denne Avtalen under lokal lovgivning og/eller brukerens jurisdiksjon.
BEKREFTELSE: VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ANSES DU Å BEKREFTE AT DU HAR LEST DENNE AVTALE, FORSTÅTT DEN OG AKSEPTERT Å VÆRE BUNDET AV DENS VILKÅR OG BETINGELSER.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.22