readme_polish.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Canon MP Drivers, wersja 1.01
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje
____________________________________________________________________

====================================================================
Uwagi ogólne
====================================================================

 - Zastosowanie niektórych koncentratorów USB mo¿e powodowaæ
  wystêpowanie problemów ze sterownikami MP Drivers. Jeśli wyst¹pi¹
  problemy, nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie bezpośrednio do portu USB
  w komputerze lub zmieniæ port USB, do którego jest pod³¹czone
  urz¹dzenie.

 - Podczas pracy z bardzo du¿ymi plikami mo¿e zabrakn¹æ pamiêci
  wirtualnej i system Windows mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo. W takim
  wypadku nale¿y w dokumentacji systemu Windows odnaleźæ informacje
  na temat zwiêkszania rozmiaru pamiêci wirtualnej.

 - Narzêdzie Windows Media Center, do³¹czone do systemu operacyjnego
  Windows Vista TM, oraz Media Center, dostarczane wraz z systemem
  operacyjnym Windows XP Media Center Edition 2005, nie obs³uguj¹
  funkcji importowania obrazów.
  Do skanowania i korzystania z obrazów nale¿y u¿yæ innej
  aplikacji, na przyk³ad MP Nawigator EX.

 - W przypadku uruchomienia narzêdzia Media Center, dostarczonego
  wraz z programem Windows XP Media Center Edition 2005, funkcja
  skanowania z panelu sterowania drukarki jest czasami wy³¹czona.
  W tej sytuacji uruchom ponownie komputer.

____________________________________________________________________

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Microsoft
 Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
 krajach.
 Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem
 towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
 innych krajach.
 Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym dokumencie s¹
 znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi odpowiednich
 firm.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 8.77