readme_czech.txt Driver File Contents (mp210swin101ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP210 series
Ovladaèe Canon MP Drivers verze 1.01
pro systém Microsoft Windows
Pokyny
____________________________________________________________________

====================================================================
Obecné poznámky
====================================================================

 - Nìkteré rozboèovaèe USB mohou mít problémy s ovladaèi
  MP Drivers. V tom pøípadì pøipojte zaøízení pøímo
  k portu USB na poèítaèi, nebo zmìòte port USB,
  ke kterému je zaøízení pøipojeno.

 - Pøi práci s velmi velkými soubory mùže mít systém Windows
  nedostatek virtuální pamìti a nemusí pracovat správnì.
  Informace o nastavení vìtší virtuální pamìti v systému Windows
  naleznete v dokumentaci k tomuto systému.

 - Aplikace Windows Media Center, která je dodávána se systémem
  Windows Vista TM, a aplikace Media Center, která je dodávána
  se systémem Windows XP Media Center Edition 2005, neumožòují
  použití importu obrazu.
  Ke skenování obrazu a jeho zpracování použijte jinou aplikaci,
  napøíklad MP Navigator EX.

 - Pokud spustíte aplikaci Media Center, která je dodávána se
  systémem Windows XP Media Center Edition 2005, je v nìkterých
  pøípadech zablokováno skenování pomocí ovládacího panelu
  tiskárny.
  V takovém pøípadì restartujte poèítaè.

____________________________________________________________________

 Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti Microsoft
 Corporation.
 Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
 spoleènosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických
 a v dalších zemích. 
 Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
 spoleènosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a
 v dalších zemích.
 Názvy všech znaèek a produktù uvedené v tomto dokumentu jsou
 ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
 pøíslušných spoleèností.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.71