mp160win64111ea23/README/Readme_Turkish.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Microsoft Windows için
Canon MP Drivers Sürüm 1.11 64 bit Edition
Yönergeler

____________________________________________________________________

====================================================================
ÝÇÝNDEKÝLER
====================================================================
Genel Notlar
1. Önemli
2. Yazdýrma
3. Tarama

====================================================================
Genel Notlar:
====================================================================

1. Önemli
--------------------------------------------------------------------

 - Bazý USB hublarda MP Drivers ile ilgili sorun olabilir.
  Bu durumda, aygýtý doðrudan bilgisayarýnýzýn USB baðlantý
  noktasýna baðlayýn veya aygýtýn baðlý olduðu USB baðlantý
  noktasýný deðiþtirin. 

 - Çok büyük dosyalarla çalýþýyorsanýz, Windows sanal belleði
  azalabilir ve bu nedenle düzgün çalýþmayabilir. Bu durumda,
  lütfen Windows belgelerinizde sanal belleðinizi artýrma
  konusuna baþvurun.  

 - Windows'un 64 Edition ile iliþkili iþlevler hakkýnda 
  ayrýntýlý bilgi için ilgili kullanýcý el kitabýna bakýn.
  
 - Windows'un 64 bit sürümlerinde kullanýlabilen uygulama yazýlýmý 
  hakkýnda bilgi için, ilgili üreticiyle görüþün.

2. Yazdýrma
--------------------------------------------------------------------

 - Resim verileri düzgün bastýrýlmýyorsa, [Sayfa Yapýsý]
  sekmesinden [Yazdýrma Seçenekleri] iletiþim kutusunu
  görüntüleyin ve [Uygulama yazýlýmýndan gerekli olan
  ICM'yi devre dýþý býrak] ayarýný deðiþtirin.
  Bu, sorunu çözebilir.

3. Tarama
--------------------------------------------------------------------

 - Bazý uygulamalarda, tarayýcý sürücüsünün (ScanGear) Geliþmiþ 
  Modu'nda Çoklu Kýrpma kullanýlamayabilir. Bu durumda, Kaðýt 
  Boyutu'nu her seferinde gerçek belge boyutuna getirerek 
  belgeleri tek tek tarayýn.

 - Bazý uygulamalarda, tarayýcý sürücüsünün (ScanGear) Çoklu Tarama
  sekmesindeki Taranan resimleri görüntüle onay kutusunu 
  iþaretlediyseniz, taranan görüntülerin küçük resimlerini 
  görüntüleyen pencere otomatik olarak kapanabilir.

 - Bu makineyle birlikte verilen CD'den ekran el kitabýný 
  yükledikten sonra, ScanGear ekranýndaki [?] düðmesini týklatarak 
  el kitabýný görüntüleyebilirsiniz. Yükleme ekranýnda yalnýzca 
  ekran el kitabýný seçip yükleyin.

 - ScanGear'ýn kullanýlmasý hakkýnda bilgi almak için ekran el
  kitabýna bakýn.
  
____________________________________________________________________

 Microsoft, Microsoft Corporationíýn kayýtlý ticari markasýdýr.
 Windows, Microsoft Corporationíýn ABD ve/veya diðer ülkelerde
 ticari markasý veya kayýtlý ticari markasýdýr.
 Bu belgede söz edilen tüm marka ve ürün adlarý ilgili 
 þirketlerin ticari markalarý veya kayýtlý ticari markalarýdýr.
server: web1, load: 1.24