mp160win64111ea23/README/Readme_Thai.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Canon MP Drivers àÇÍÃìªÑ¹ 1.11 64-bit Edition
ÊÓËÃѺ Microsoft Windows
¢Ñ鹵͹¡ÒÃãªé

____________________________________________________________________

====================================================================
ÊÒúѭ
====================================================================
ËÁÒÂà˵طÑèÇä»
1. ¢éͤÇÒÁÊӤѭ
2. ¡ÒþÔÁ¾ì
3. ¡ÒÃÊ᡹

====================================================================
ËÁÒÂà˵طÑèÇä»:
====================================================================

1. ¢éͤÇÒÁÊӤѭ
--------------------------------------------------------------------

 - ÎѺ USB ÍÒ¨¨Ðä´éÃѺ»ÃÐʺ¡Òóì»Ñ­ËÒºÒ§Êèǹ´éÇ MP Drivers
  ËÒ¡à¡Ô´ÍÂèÒ§¹Õé¢Öé¹ àª×èÍÁµèÍÍØ»¡Ã³ì¡Ñº¾ÍÃìµ USB º¹ PC â´ÂµÃ§
  ËÃ×Íà»ÅÕè¹¾ÍÃìµ USB «Öè§ÁÕÍØ»¡Ã³ì·Õè¶Ù¡àª×èÍÁµèÍÍÂÙè

 - àÁ×èÍ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃä´é´éÇÂä¿Åì·ÕèãË­èÁÒ¡ÁÒ  Windows ÍÒ¨¨Ð»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  µèÓŧËÃ×Í·Ó§Ò¹ä´éäÁè¶Ù¡µéͧ à¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁ¨ÓàÊÁ×͹äÁèà¾Õ§¾Í
  㹡óչÕé â»Ã´ÍèÒ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒà Windows ¢Í§·èÒ¹ 㹡ÒõÑ駤èÒ·Õè
  à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¨ÓàÊÁ×͹ÁÒ¡¢Ö鹢ͧ·èÒ¹ä´éÍÂèÒ§äÃ

 - ÊÓËÃѺ¿Ñ§¡ìªÑè¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺ 64-bit àÇÍÃìªÑ¹¢Í§ Windows 
   â»Ã´ÍèÒ¹¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé§Ò¹«Öè§à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹

 - ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅã¹á;¾ÅÔपÑ蹫ͿµìáÇÃìÊÒÁÒö·Õè¨Ðãªé 64-bit 
   àÇÍÃìªÑ¹¢Í§ Windowsä´é µÔ´µè͡Ѻ¼Ùé¼ÅÔµ«Öè§à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹

2. ¡ÒþÔÁ¾ì
--------------------------------------------------------------------

 - ËÒ¡¢éÍÁÙÅÀÒ¾«Ö觶١¾ÔÁ¾ìÍÂèÒ§äÁè¶Ù¡µéͧ ¹ÓàʹÍä´ÍÐÅÍ¡ºçÍ¡«ì
  [µÑÇàÅ×Í¡¡ÒþÔÁ¾ì] ¨Ò¡á·çº [µÑ駤èÒ˹éÒ¡ÃдÒÉ] áÅÐà»ÅÕ蹡ÒõÑ駤èÒ
  [»Ô´ãªé§Ò¹ ICM ·Õèµéͧ¡ÒÃãªéã¹á;¾ÅÔपÑ蹫ͿµìáÇÃì]
  ÍÂèÒ§¹ÕéÍÒ¨á¡é»Ñ­ËÒä´é

3. ¡ÒÃÊ᡹
--------------------------------------------------------------------

 - â´Âãªéá;¾ÅÔपÑ蹺ҧÃÒ '¤ÃͺµÑ´áººÁÑŵÔ' ã¹á·çº 'âËÁ´¢Ñé¹ÊÙ§'
  ¢Í§ä´ÃàÇÍÃìà¤Ã×èͧÊ᡹à¹ÍÃì (ScanGear) ÍÒ¨äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é
  ËÒ¡à»ç¹ÍÂèÒ§¹Õé â»Ã´´Óà¹Ô¹Ê᡹µÒÁÅӴѺ à»ÅÕè¹ '¢¹Ò´¡ÃдÒÉ' à»ç¹
  ¢¹Ò´àÍ¡ÊÒÃã¹·Ø¡¤ÃÑé§

 - â´Âãªéá;¾ÅÔपÑ蹺ҧÃÒ ËÒ¡·èÒ¹àÅ×Í¡àªç¤ºçÍ¡«ì '´ÙÃÙ»ÀÒ¾·ÕèÊ᡹'
  º¹á·çº 'ÁÑŵÔÊ᡹' ¢Í§ä´ÃàÇÍÃìà¤Ã×èͧÊ᡹à¹ÍÃì (ScanGear)
  ˹éÒµèÒ§·ÕèáÊ´§ÀÒ¾Âèͧ͢ÀÒ¾·Õè¶Ù¡Ê᡹¹Ñé¹ ÍÒ¨»Ô´Íѵâ¹ÁѵÔ

 - ËÅѧ¨Ò¡¡ÒõԴµÑé§ '¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊì' ¨Ò¡ CD-ROM ¨Ñ´ËÒãËé 
  ´éÇÂà¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ì¹Õé ¤Ø³ÊÒÁÒö¹ÓàʹͤÙèÁ×͹Õéâ´Â¡ÒäÅÔ¡»ØèÁ [?] 
  º¹¨ÍÀÒ¾ ScanGear àÅ×Í¡ '¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊì' à·èÒ¹Ñ鹺¹¨ÍÀÒ¾ 
  ¡ÒõԴµÑé§áÅеԴµÑé§Áѹ

 - ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ·Õèãªé ScanGear ÍÂèÒ§äà â»Ã´ÍèÒ¹ '¤ÙèÁ×ÍÍÔàÅ¡·Ã͹ԤÊì'

____________________________________________________________________

 Microsoft à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· Microsoft Corporation
 Windows à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒËÃ×Íà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
 Microsoft Corporation ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐ/ËÃ×Í»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ
 ª×èÍÂÕèËéÍáÅЪ×èͼÅÔµÀѳ±ì·Õè¾Ù´¶Ö§ã¹àÍ¡ÊÒùÕéà»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ
 ËÃ×Íà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹æ
server: web5, load: 1.42