mp160win64111ea23/README/Readme_Polish.txt Driver File Contents (mp160win64111ea23.exe)

Driver Package File Name: mp160win64111ea23.exe
File Size: 23.2 MB

Copyright CANON INC. 1994–2009

____________________________________________________________________

Canon MP160
Canon MP Drivers, wersja 1.11 64-bit Edition
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje

____________________________________________________________________

====================================================================
SPIS TREŚCI
====================================================================
Uwagi ogólne
 1. Wa¿ne
 2. Drukowanie
 3. Skanowanie

====================================================================
Uwagi ogólne:
====================================================================

1. Wa¿ne
--------------------------------------------------------------------

 - Zastosowanie niektórych koncentratorów USB mo¿e powodowaæ 
  wystêpowanie problemów ze sterownikami MP Drivers. Jeśli wyst¹pi¹ 
  problemy, nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie bezpośrednio do portu USB 
  w komputerze lub zmieniæ port USB, do którego jest pod³¹czone 
  urz¹dzenie.

 - Podczas pracy z bardzo du¿ymi plikami mo¿e zabrakn¹æ pamiêci 
  wirtualnej i system Windows mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo. W takim 
  wypadku nale¿y w dokumentacji systemu Windows odnaleźæ informacje 
  na temat zwiêkszania rozmiaru pamiêci wirtualnej.

 - Szczegó³owe informacje na temat funkcji zwi¹zanych z 64-bitowymi
  wersjami systemu Windows mo¿na znaleźæ w odpowiednim podrêczniku
  u¿ytkownika.

 - Informacje na temat oprogramowania, którego mo¿na u¿ywaæ 
  w 64-bitowych wersjach systemu Windows mo¿na uzyskaæ od
  odpowiedniego producenta.

2. Drukowanie
--------------------------------------------------------------------

 - Jeśli dane obrazu nie zosta³y prawid³owo wydrukowane, wyświetl 
  okno dialogowe [Opcje drukowania] z karty [Ustawienia strony] i 
  zmieñ ustawienie [Wy³¹cz ICM wymagane w przypadku aplikacji].
  Mo¿e to rozwi¹zaæ problem.

3. Skanowanie
--------------------------------------------------------------------

 - W przypadku niektórych aplikacji opcja Wielokrotne przycinanie
  na karcie Tryb zaawansowany sterownika skanera (ScanGear). 
  W takim wypadku zeskanuj dokumenty pojedynczo, za ka¿dym razem 
  zmieniaj¹æ ustawienie opcji Format papieru tak, aby odpowiada³o 
  rozmiarowi dokumentu.

 - W przypadku niektórych aplikacji zaznaczenie pola wyboru
  Wyświetl skanowane obrazy na karcie Skanowanie wielu obrazów
  sterownika drukarki (ScanGear), okno wyświetlaj¹ce miniatury
  zeskanowanych obrazów mo¿e siê automatycznie zamkn¹æ.

 - Po zainstalowaniu podrêcznika ekranowego z dysku CD-ROM
  dostarczonego z tym komputerem mo¿na go wyświetliæ, klikaj¹c
  przycisk [?] na ekranie ScanGear. Na ekranie instalacyjnym nale¿y
  wybraæ tylko podrêcznik ekranowy i zainstalowaæ go.

 - Informacje na temat korzystania z programu ScanGear mo¿na znaleźæ
  w podrêczniku ekranowym.

____________________________________________________________________

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy
 Microsoft Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
 krajach. Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym
 dokumencie s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami
 towarowymi odpowiednich firm.
server: web4, load: 0.51