Readme_Polish.txt Driver File Contents (mp150win111ea13.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2009

____________________________________________________________________

Canon MP150
Canon MP Drivers, wersja 1.11
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje

____________________________________________________________________

====================================================================
SPIS TREŚCI
====================================================================
Uwagi ogólne
 1. Wa¿ne
 2. Drukowanie
 3. Skanowanie

====================================================================
Uwagi ogólne:
====================================================================

1. Wa¿ne
--------------------------------------------------------------------

 - Zastosowanie niektórych koncentratorów USB mo¿e powodowaæ 
  wystêpowanie problemów ze sterownikami MP Drivers. Jeśli wyst¹pi¹ 
  problemy, nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie bezpośrednio do portu USB 
  w komputerze lub zmieniæ port USB, do którego jest pod³¹czone 
  urz¹dzenie.

 - Podczas pracy z bardzo du¿ymi plikami mo¿e zabrakn¹æ pamiêci 
  wirtualnej i system Windows mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo. W takim 
  wypadku nale¿y w dokumentacji systemu Windows odnaleźæ informacje 
  na temat zwiêkszania rozmiaru pamiêci wirtualnej.

2. Drukowanie
--------------------------------------------------------------------

 - Jeśli dane obrazu nie zosta³y prawid³owo wydrukowane, wyświetl 
  okno dialogowe [Opcje drukowania] z karty [Ustawienia strony] i 
  zmieñ ustawienie [Wy³¹cz ICM wymagane w przypadku aplikacji].
  Mo¿e to rozwi¹zaæ problem.

3. Skanowanie
--------------------------------------------------------------------

 - W przypadku niektórych aplikacji opcja Wielokrotne przycinanie
  na karcie Tryb zaawansowany sterownika skanera (ScanGear). 
  W takim wypadku zeskanuj dokumenty pojedynczo, za ka¿dym razem 
  zmieniaj¹æ ustawienie opcji Format papieru tak, aby odpowiada³o 
  rozmiarowi dokumentu.

____________________________________________________________________

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy
 Microsoft Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
 krajach. Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym
 dokumencie s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami
 towarowymi odpowiednich firm.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.69