EC_Polish.txt Driver File Contents (mp150win111ea13.exe)

UMOWA LICENCYJNA DLA U¯YTKOWNIKA KOÑCOWEGO PROGRAMU
UWAGA: PROSZÊ PRZECZYTAÆ TEN DOKUMENT PRZED ZAINSTALOWANIEM PROGRAMU. 
Niniejszy dokument stanowi umowê pomiêdzy Panem/Pani¹, koñcowym u¿ytkownikiem programu ("Program"), oraz CANON Inc., z siedzib¹ w 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia ("Canon") (i/lub jego dostawcami bêd¹cymi osobami trzecimi lub spó³kami zale¿nymi lub powi¹zanymi).
Poprzez zainstalowanie tego Programu u¿ytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy. 
JE¯ELI NIE ZGADZASZ SIÊ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY NIEZW£OCZNIE ZAMKNIJ PROGRAM INSTALACYJNY. PROGRAM NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANY I NIE BÊDZIESZ MIA£ PRAWA DO JEGO U¯YWANIA. W TAKIM PRZYPADKU I POD WARUNKIEM, ¯E PROGRAM ZOSTA£ DOSTARCZONY ZE SPRZÊTEM CANON MO¯ESZ ZWRÓCIÆ PROGRAM RAZEM Z NIEU¯YWANYM SPRZÊTEM W JEGO ORYGINALNYM OPAKOWANIU DO MIEJSCE JEGO NABYCIA, Z ZA£¥CZONYM DOWODEM NABYCIA W CELU REFUNDACJI.
U¿ytkownik wyra¿a zgodê na u¿ywanie Programu tylko zgodnie z ni¿ej przedstawionymi postanowieniami i warunkami.
W³asnośæ i prawo autorskie: Wszelkie prawa i tytu³ do Programu oraz jego dokumentacji nale¿¹ do Canon (lub jego dostawców bêd¹cych osobami trzecimi lub spó³ek zale¿nych lub powi¹zanych). Canon (lub jego dostawcy bêd¹cy osobami trzecimi, spó³ki zale¿ne lub powi¹zane) zachowuj¹ w ka¿dym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwi¹zane z w³asności¹ intelektualn¹ w stosunku do Programu i jego dokumentacji oraz jego kolejnych kopii niezale¿nie od formy. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, Canon nie udziela i nie przenosi na rzecz u¿ytkownika ¿adnej licencji lub prawa, w sposób wyraźny lub na³o¿ony prawem, w stosunku do jakiejkolwiek w³asności intelektualnej Canon i/lub jego licencjodawców. U¿ytkownik nie ma prawa do modyfikowania, usuwania lub kasowania informacji o prawach autorskich Canon lub jego licencjodawców, zawartych w Programie lub jego dokumentacji, w tym równie¿ w ich kopiach.
Licencja: Licencja u¿ytkownika na u¿ywanie Programu jest niewy³¹czna i, z wyj¹tkami określonymi wyraźnie w niniejszej Umowie, nieprzenoszalna. U¿ytkownik ma prawo do: (1) u¿ywania jednej kopii Programu ("u¿ywanie" oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wyświetlanie programu) na swój w³asny u¿ytek; U¿ytkownik mo¿e pozwoliæ na u¿ywanie Programu innym osobom u¿ywaj¹cym komputerów po³¹czonych do lokalnej sieci, w której znajduj¹ siê komputery U¿ytkownika ("U¿ytkownicy LAN"), pod warunkiem, ¿e U¿ytkownik zapewni, i¿ wszyscy U¿ytkownicy LAN  bêd¹ przestrzegaæ warunków niniejszej Umowy oraz ¿e bêd¹ poddani obowi¹zkom i ograniczeniom na³o¿onym na u¿ytkownika niniejsz¹ Umow¹. (2) sporz¹dzania kopii zapasowych (backup) Programu w ilości koniecznej dla jego u¿ywania w dozwolonym zakresie, pod warunkiem, ¿e wszelkie takie kopie bêd¹ zawiera³y informacjê o prawach autorskich Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Programu dostarczonej u¿ytkownikowi; (3) przeniesienia Programu i praw wynikaj¹cych z niniejszej Umowy na inn¹ osobê, pod warunkiem, ¿e osoba ta wyrazi zgodê na postanowienia niniejszej Umowy, a u¿ytkownik zaprzestanie u¿ywania Programu, przeniesie wszelkie kopie Programu na rzecz takiej osoby lub zniszczy wszelkie nie przeniesione kopie. Je¿eli osoba taka nie zaakceptuje postanowieñ niniejszej Umowy, Umowa zostaje automatycznie rozwi¹zana.
U¿ytkownik nie ma prawa do: (1) wynajmowania, najmu, udzielania dalszej licencji, u¿yczania, sprzeda¿y, przeniesienia, transferu, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, ³¹czenia, t³umaczenia, konwertowania na inny jêzyk programowy, odtwarzania kodu źród³owego lub projektu Programu (reverse-engineer), dekompilowania, zmiany, demonta¿u lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o ca³ośæ lub czêśæ Programu lub zwi¹zanej z nim dokumentacji, i do pos³u¿enia siê inn¹ osob¹ do dokonania takich czynności, lub u¿ycia Programu przez osobê trzeci¹, lub pozwolenia innej osobie na u¿ycie Programu lub zwi¹zanej z nim dokumentacji w inny sposób ni¿ wyraźnie dopuszczony niniejsz¹ Umow¹ i w granicach wyraźnie zakreślonych prawem; (2) reprodukowania lub dysponowania Programem lub jego czêści¹, lub zezwolenia innej osobie na reprodukowanie lub dysponowanie Programem lub jego czêści¹, w inny sposób, ni¿ wyraźnie dopuszczony niniejsz¹ Umow¹ i w granicach wyraźnie zakreślonych prawem.
Ograniczenia eksportowe: U¿ytkownik zgadza siê nie wysy³aæ i nie wywoziæ Programu i jego dokumentacji poza granice kraju, w którym zosta³ on nabyty, bez wymaganych zezwoleñ w³aściwych organów. U¿ytkownik zgadza siê stosowaæ do wszelkich przepisów eksportowych oraz ograniczeñ i regulacji w³aściwego kraju (krajów), jak równie¿ U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), oraz nie eksportowaæ lub re-eksportowaæ, bezpośrednio lub pośrednio, Programu z naruszeniem takich przepisów, ograniczeñ lub regulacji, lub bez wszelkich koniecznych zezwoleñ.
Okres obowi¹zywania i Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa obowi¹zuje od chwili jej akceptacji przez u¿ytkownika poprzez dzia³anie wskazuj¹ce na wyra¿enie zgody lub poprzez u¿ycie programu, do chwili jej rozwi¹zania. U¿ytkownik mo¿e rozwi¹zaæ Umowê poprzez zniszczenie Programu i jego dokumentacji w tym wszelkich kopii. Niniejsza Umowa mo¿e byæ tak¿e rozwi¹zana, je¿eli u¿ytkownik nie bêdzie przestrzega³ jakichkolwiek jej postanowieñ lub warunków. Z chwil¹ rozwi¹zania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, niezale¿nie od dochodzenia przez Canon jego stosownych praw, u¿ytkownik niezw³ocznie zniszczy wszelkie kopie Programu i jego dokumentacji, w tym jakikolwiek Program zapisany na twardym dysku ka¿dego komputera bêd¹cego w posiadaniu lub pod kontrol¹ u¿ytkownika.
Wsparcie i aktualizacja: Canon, jego spó³ki zale¿ne i powi¹zane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s¹ odpowiedzialni za konserwacjê lub pomoc w u¿yciu Programu lub jego dokumentacji przez u¿ytkownika. Nie bêd¹ dostêpne ¿adne aktualizacje, naprawy lub wsparcie techniczne w odniesieniu do programu lub jego dokumentacji.
OGRANICZONA GWARANCJA. PROGRAM JEST DOSTARCZONY W STANIE TAKIM "JAK JEST" BEZ JAKIEJKOWLIEK GWARANCJI OKREŚLONEJ WYRAŹNIE LUB NA£O¯ONEJ PRAWEM, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI DOTYCZ¥CEJ JAKOŚCI I/LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. U¯YTKOWNIK PONOSI CA£KOWITE RYZYKO, CO DO JAKOŚCI I REZULTATÓW DZIA£ANIA PROGRAMU. JE¯ELI PROGRAM OKA¯E SIÊ WADLIWY, U¯YTKOWNIK (A NIE CANON, JEGO SPÓ£KI ZALE¯NE LUB POWI¥ZANE, ICH DYSTRYBUTORZY I DILERZY) PONOSI CA£KOWITY KOSZT WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW, OBS£UGI LUB POPRAWEK. NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJ¥ NA WY£¥CZENIE GWARANCJI NA£O¯ONEJ PRAWEM, W TAKICH PRZYPADKACH POWY¯SZE WY£¥CZENIE NIE STOSUJE SIÊ DO U¯YTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE U¯YTKOWNIKOWI OKREŚLONE UPRAWNIENIA LECZ MOG¥ MU PRZYS£UGIWAÆ TAK¯E INNE PRAWA RÓ¯NI¥CE SIÊ W ZALE¯NOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.

CANON, JEGO SPÓ£KI ZALE¯NE LUB POWI¥ZANE, ICH DYSTRYBUTORZY I DILERZY NIE GWARANTUJA, ¯E FUNKCJE PROGRAMU SPE£NI¥ OCZEKIWANIA U¯YTKOWNIKA LUB, ¯E DZIA£ANIE PROGRAMU BÊDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD B£ÊDÓW.
Je¿eli Program jest dostarczony przez Canon lub jego spó³ki zale¿ne na nośniku, takim jak CD-ROM, Canon i jego spó³ka zale¿na gwarantuje, ¿e nośnik, na którym Program jest zapisany, jest wolny od wad materia³owych i produkcyjnych w warunkach normalnego u¿ywania przez okres 90 (dziewiêædziesi¹t) dni od daty nabycia, wskazanej na rachunku lub w inny sposób.

UPRAWNIENIA KLIENTA. Jedyna odpowiedzialnośæ Canona, jego spó³ek zale¿nych i powi¹zanych, ich dystrybutorów i dilerów oraz jedyne uprawnienie u¿ytkownika polega na wymianie nośnika nie spe³niaj¹cego warunków OGRANICZONEJ GWARANCJI, zwróconego do lokalnej spó³ki zale¿nej Canona, dzia³aj¹cej w kraju, w którym zosta³ nabyty Program, z kopi¹ rachunku lub innym dokumentem. OGRANICZONA GWARANCJA nie ma zastosowania, je¿eli wada nośnika jest wynikiem wypadku, nadu¿ycia, lub wadliwego zastosowania Programu i nie ulega ona przeniesieniu na kogokolwiek innego ni¿ oryginalny u¿ytkownik Programu.
POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY ZASTÊPUJ¥ WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, ZAPEWNIENIA (INNE NI¯ NIEPRAWDZIWE), ZOBOWI¥ZANIA, POSTANOWIENIA I ZOBOWI¥ZANIA WYNIKAJ¥CE Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, I INNYCH DZIA£AÑ, KTÓRE TO WSZYSTKIE ZOSTAJ¥ NINIEJSZYM WY£¥CZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ¯ADNYM PRZYPADKU CANON, JEGO SPÓ£KI ZALE¯NE LUB POWI¥ZANE, ICH DYSTRYBUTORZY LUB DILERZY LUB LICENCJODAWCY CANONA NIE BÊD¥ ODPOWIEDZIALNI WOBEC U¯YTKOWNIKA ZA ¯ADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTÊPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOLWIEK RODZAJU (DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATÊ ZYSKÓW, PRZERWÊ W DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UTRATÊ INFORMACJI GOSPODARCZEJ), NIEZALE¯NIE OD TEGO, CZY CANON, JEGO SPÓ£KI ZALE¯NE LUB POWI¥ZANE, ICH DYSTRYBUTORZY LUB DILERZY LUB LICENCJODAWCY CANONA POINFORMOWALI O MO¯LIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚÆ CANONA WYNIKAJ¥CA Z LUB W ZWI¥ZKU Z NINIEJSZ¥ UMOW¥, NIEZALE¯NIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚÆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWI¥ZKU Z NIEDBALSTWEM) LUB JAKAKOLWIEK INNA, W ¯ADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZA PRODUKT CANONA, DLA KTÓREGO PROGRAM BY£ PRZEZNACZONY, ZAP£ACONEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA, LUB JE¯ELI PROGRAM NIE BY£ PRZEZNACZONY DLA OKREŚLONEGO PRODUKTU CANONA, KWOTY STANOWI¥CEJ RÓWNOWARTOŚC CENY ZAP£ACONEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA ZA PROGRAM.

¯ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WY£¥CZA ODPOWIEDZIALNOŚCI CANONA WOBEC U¯YTKOWNIKA ZA SZKODY WYNIKAJ¥CE ZE ŚMIERCI, USZKODZEÑ CIA£A LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH W WYNIKU RA¯¥CEGO NIEDBALSTWA CANONA LUB UMYŚLNEGO DZIA£ANIA LUB WYNIKAJ¥CYCH Z KSIÊGI 6, ART 185 DO 193, KODEKSU CYWILNEGO HOLANDII (ODPOWIEDZIALNOŚÆ ZA PRODUKT) LUB KSIÊGI 7, ART 1 DO 38, KODEKSU CYWILNEGO HOLANDII (ZAKUPY PRZEZ KONSUMENTÓW).

¯ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.
Informacja Rz¹du USA o ograniczonych uprawnieniach: Program i jego dokumentacja jest dostarczona z OGRANICZONYMI UPRAWNIENIAMI. U¿ycie, kopiowanie lub ujawnienie przez agendy rz¹du USA podlega ograniczeniom określonym odpowiednio w paragrafach (c) (1) (ii) Prawa o Danych Technicznych I Programach Komputerowych DFARS 252.227-7013 lub paragrafach (c) (1) i (2) Ograniczone Prawa - Handlowe Oprogramowanie Komputerów 48 CFR 52.227-19. Producentem jest Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
Postanowienie ogólne: Niniejsza Umowa stanowi ca³kowite porozumienie pomiêdzy u¿ytkownikiem i Canon w odniesieniu do Programu i zastêpuje wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, umowy lub porozumienia dotycz¹ce Programu. ¯adna strona nie bêdzie mia³a ¿adnych uprawnieñ w zwi¹zku z jakimkolwiek oświadczeniem, na podstawie którego zawar³a niniejsz¹ Umowê (o ile oświadczenie takie nie by³o fa³szywe). Jedyne uprawnienia strony w zwi¹zku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.

Je¿eli w jakimkolwiek czasie, czêśæ niniejszej Umowy zostanie uznana przez s¹d w³aściwej jurysdykcji za ca³kowicie lub czêściowo niedozwolon¹, niewa¿n¹ lub niewykonaln¹ w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bêdzie mia³ wp³ywu na zgodnośæ z prawem, wa¿nośæ lub wykonalnośæ innych postanowieñ niniejszej Umowy.

Zaniechanie lub opóźnienie Canon w dochodzeniu jakichkolwiek uprawnieñ lub przys³uguj¹cych mu roszczeñ na podstawie niniejszej Umowy w ¿adnym wypadku nie bêd¹ stanowi³y zrzeczenia siê takich uprawnieñ lub roszczeñ.

Zmiany niniejszej Umowy nie bêd¹ skuteczne, o ile nie zostan¹ dokonane na piśmie i podpisane przez upowa¿nionych przedstawicieli Canona.
Uprawnienia Osób Trzecich: Postanowienia niniejszej Umowy, w zakresie dotycz¹cym dostawców Canona bêd¹cych osobami trzecimi, jego spó³ek zale¿nych lub powi¹zanych mog¹ byæ bezpośrednio wykonywane przez takich dostawców Canona, jego spó³ki zale¿ne lub powi¹zane.
Prawo: Niniejsza Umowa jest zawarta i bêdzie interpretowana zgodnie z prawem Holandii. Wszelkie spory pomiêdzy stronami wynikaj¹ce z niniejszej Umowy bêd¹ rozstrzygane wy³¹cznie przez District Court w Amsterdamie (Holandia). Jednak¿e, Canon ma wy³¹czne prawo do uchylenia tego postanowienia i do dochodzenia praw z niniejszej Umowy wed³ug prawa i/lub przed s¹dem w³aściwym dla u¿ytkownika.
UZNANIE: POPRZEZ ZAINSTALOWANIE PROGRAMU U¯YTKOWNIK POTWIERDZA, ¯E PRZECZYTA£ NINIEJSZ¥ UMOWÊ, ZROZUMIA£ J¥ I WYRA¯A ZGODÊ NA JEJ POSTANOWIENIA I WARUNKI.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.86