EC_Swedish.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT: LÄS DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN.

Detta är ett licensavtal mellan dig och Canon Inc., registrerad adress 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (”Canon”)förprogramvaran och tillhörande eventuella elektroniska manualer eller online-manualer (”Programvaran”) och/eller text, bild, grafik och andra skapelser i digitalt format (”Innehållsdata”) som du tillhandahålls med detta Licensavtal för slutanvändare (Programvara och Innehållsdata benämns i det följande individuellt eller kollektivt som den ”Licensierade programvaran”).

GENOM ATT INSTALLERA DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA AVTALSVILLKOR OCH BESTÄMMELSER SKA DU OMEDELBART AVSLUTA INSTALLATIONSPROGRAMMET. DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN KOMMER INTE ATT INSTALLERAS OCH DU KOMMER INTE ATT HA NÅGON RÄTT ATT ANVÄNDA DEN. Du accepterar att endast använda den Licensierade programvaran i enlighet med villkoren och bestämmelserna nedan.

1. Äganderätt och upphovsrätt: Alla rättigheter, äganderätter och anspråk på den Licensierade programvaran ägs av Canon eller dess licensgivare. Canon eller dess licensgivare behåller under alla omständigheter all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till den Licensierade programvaran och alla senare kopior därav, oavsett form. Med undantag från vad som uttryckligen anges i detta avtal, överför eller beviljar Canon ingen   licens eller rättighet till dig, varken direkt eller indirekt, till någon immateriell rättighet som tillhör Canon eller dess licensgivare. Du skall inte ändra, avlägsna eller radera något copyrightmeddelande från Canon och/eller dess licensgivare som förekommer i den Licensierade programvaran eller inbegripande kopior därav.

2. Licens: Din licens att använda den Licensierade programvaran är icke-exklusiv och får inte överlåtas.

(1) Du är berättigad att använda Programvaran (”använda” betyder lagring, laddning, installation, verkställande eller förevisning av Programvaran) på flera datorer för din egen personliga användning. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta och överföra Programvaran.

(2) Du får kopiera, använda och ändra Innehållsdatan (”använda” betyder lagring, laddning, installation, verkställande eller förevisning av Innehållsdatan) på flera datorer för din egen personliga användning. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta eller överföra Innehållsdatan och härledda alster av Innehållsdatan. Du får också skriva ut Innehållsdatan eller härledda alster av Innehållsdatan (”Utskrift”) och använda, låta använda, kopiera, låta kopiera och distribuera Utskriften för dina egna icke kommersiella syften. Du får inte använda, låta använda, kopiera, låta kopiera eller distribuera Utskriften för kommersiella syften. Canon skall inte hållas ansvarigt för din användning av Innehållsdatan och Utskrifter, inte heller för något anspråk eller talan mot dig som uppstår från, eller som på något sätt är relaterat till, din användning av Innehållsdatan eller Utskriften, inklusive all skadeståndsskyldighet eller kostnad som uppstår från alla anspråk, förluster, skador, talan, domar, processkostnader och advokatarvoden.

(3) Du får göra ett rimligt antal säkerhetskopior av den Licensierade programvaran som stöd för den tillåtna användningen, förutsatt att alla sådana kopior innefattar Canons copyrightmeddelande i samma form som i originalversionen av den Licensierade programvaran som du tillhandahållits.

(4) Utöver vad som uttryckligen anges häri får du inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta, överföra, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, sammanföra, översätta, konvertera till annat programmeringsspråk, utföra s k "reverse engineering", dekompilera, modifiera, plocka isär eller skapa derivata verk på basis av hela eller delar av den Licensierade programvaran, och inte föranleda tredje part att göra detta eller använda den Licensierade programvaran, med undantag för vad som är uttryckligen angivet i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåtet enligt lag.

3. Exportbegränsning: Du accepterar att inte skicka eller föra den Licensierade programvaran ut ur det land i vilket du ursprungligen köpte den utan erforderligt tillstånd från behöriga myndigheter. Du accepterar att följa alla exportlagar och restriktioner och förordningar i det berörda landet/länderna samt USA:s Export Administration Regulations (”EAR”), och varken direkt eller indirekt exportera eller återexportera den Licensierade programvaran i strid med sådana lagar och restriktioner och förordningar, eller utan alla nödvändiga tillstånd.

4. Avtalstid och uppsägning: Detta Avtal träder i kraft i och med att du installerar den Licensierade programvaran och gäller till dess att det sägs upp. Du kan säga upp detta Avtal genom att förstöra den Licensierade programvaran, inbegripandes alla kopior. Detta Avtal kan också sägas upp i det fall du underlåter att följa något av dess villkor eller bestämmelser. I händelse av uppsägning oberoende av skäl skall du omedelbart förstöra alla kopior av den Licensierade programvaran inbegripandes alla komponenter av den Licensierade programvaran som är lagrad på hårddiskar på datorer som är i din besittning eller som du har förfogande eller kontroll över. Dessutom har Canon rätt att genomdriva sina rättigheter enligt kontrakt eller lag.

5. Support och uppdatering: Canon, Canons dotterbolag, eller koncernbolag, deras leverantörer eller återförsäljare är inte ansvariga för underhåll eller support av den Licensierade programvaran. Canon, Canons dotterbolag, eller koncernbolag, deras leverantörer eller återförsäljare är inte bundna till att tillhandahålla några uppdateringar, korrigeringar eller support för den Licensierade programvaran, såvida detta inte är uttryckligen och skriftligen överenskommet mellan dig och någon av de instanser som nämns ovan.

6. BEGRÄNSAD GARANTI. DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN SÄLJES I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ANGIVNA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PRODUKTGARANTIER, KVALITET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, MÖNSTERSKYDD AV PATENTRÄTTIGHETER, INKLUSIVE, UTAN NÅGON BEGRÄNSNING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

HELA RISKEN LIGGER HOS DIG VAD GÄLLER DEN LICENCIERADE PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. I DET FALL ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA DEFEKT SVARAR DU (OCH INTE CANON, CANONS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE) FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER RÄTTSSYSTEM MEDGER INTE BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR, I VILKET FALL DEN OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGEN EVENTUELLT INTE GÄLLER FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA LAGENLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER VILKA VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND ELLER FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

CANON GARANTERAR INTE ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARANS FUNKTIONER KOMMER ATT STÄMMA ÖVERENS MED DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FELFRI.

Om den Licensierade programvaran levereras på ett medium, så som en CD-ROM, garanterar Canon att det medium på vilken den Licensierade programvaran är lagrad är fri från defekter, vad gäller material och utförande, vid normalt bruk under en period på nittio (90) dagar från det datum produkten erhölls vilket skall kunna bekräftas med kvitto eller liknande bevis som kan godkännas av Canon.

KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING. Canon och dess licensgivare totala ansvar och din exklusiva rätt till ersättning är byte av medium som inte uppfyller den BEGRÄNSADE GARANTIN och som har skickats tillbaka till Canons lokala försäljningsdotterbolag som är verksamt i det land där du anskaffade den Licensierade programvaran med en kopia av kvitto eller liknande bevis som kan godkännas av Canon. Den BEGRÄNSADE GARANTIN gäller inte i det fall fel i medium har orsakats av olycka, missbruk eller felaktig användning av den Licensierade programvaran och skall inte omfatta någon annan än den ursprunglige användaren av den Licensierade programvaran.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR DEN ENDA GARANTIN SOM GÖRS TILL DIG OCH DEN UTESLUTER ALLA GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, FRAMSTÄLLNINGAR, LÖFTEN, VILLKOR OCH SKYLDIGHETER ANTYDDA I SKRIVEN LAG, SEDVANERÄTT, HANDELSBRUK, HANDELSKUTYM ELLER ANNAT, SOM ALLA HÄRMED ÄR UTESLUTNA SÅ LÅNGT SOM LAGEN MEDGER.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING VID INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. INTE I NÅGON HÄNDELSE SKALL CANON ELLER DESS LICENSGIVARE HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR VARE SIG DIREKT, INDIREKT, EXTRAORDINÄR ELLER ANNAN (INKLUSIVE FÖLJDSKADA) SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADA FÖR UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION) ÄVEN OM CANON ELLER DESS LICENSGIVARE MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CANONS OCH DESS LICENSGIVARES ANSVAR ENLIGT, ELLER I ANSLUTNING TILL, DETTA AVTAL GRUNDAT PÅ AVTAL ELLER FÖRSEELSE (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT SKALL VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM ÄR HÖGRE AV DET PRIS SOM DU BETALAT FÖR DEN CANON-PRODUKT FÖR VILKEN DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN UTFORMATS OCH FEM USD (5,00 US$), ELLER MOTSVARANDE BELOPP I RELEVANT LOKAL VALUTA.

INGET I DETTA AVTAL SKALL PÅVERKA EN KONSUMENTS RÄTTIGHETER ENLIGT LAG.

9. Allmänt: Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Canon vad gäller den Licensierade programvaran och gäller framför alla tidigare muntliga eller skriftliga yttranden, avtal eller överenskommelser vad gäller den Licensierade programvaran. Ingendera part skall ha möjlighet till motåtgärd eller ersättning vad gäller uttalanden till den parten och vilka den parten förlitat sig på vid ingåendet av detta Avtal (med undantag för bedrägliga uttalanden) och den parts enda motåtgärd eller ersättning skall vara för avtalsbrott som stadgat i detta Avtal.

I den händelse en behörig domstol finner att någon del av detta Avtal är helt eller delvis olaglig, ogiltig eller inte kan göras gällande i något avseende enligt lag i någon jurisdiktion skall det inte påverka eller vara till förfång för lagenligheten, giltigheten eller rätten att göra gällande någon annan bestämmelse i detta Avtal.

Underlåtenhet eller försening från Canons sida att göra anspråk på någon rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd enligt detta Avtal skall inte under någon omständighet utgöra ett frånträdande av sådan rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd.

Ingen ändring av detta Avtal är gällande såvida inte det sker skriftligen och har undertecknats av en behörig Canon-representant.

Villkoren i detta Avtal, i den omfattningen de berör Canons dotterbolag och/eller koncernbolag, kan direkt göras gällande av Canons dotterbolag och/eller koncernbolag.

Meddelande om begränsad användning för USA:s statliga myndigheter
All Licensierad programvara som levereras till USA:s statliga myndigheter i enlighet med åtaganden den 1 december 1995 eller därefter levereras med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs häri. All Licensierad programvara som levereras till USA:s statliga myndigheter i enlighet med åtaganden före 1 december 1995 levereras med BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER enligt FAR, 48 CFR 52.227-14 (jun 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (okt 1988), som tillämpligt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.85