EC_Polish.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

UMOWA LICENCYJNA DLA U¯YTKOWNIKA

UWAGA: PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA OBJÊTEGO LICENCJ¥ PROSIMY ZAPOZNAÆ SIÊ Z TEKSTEM TEGO DOKUMENTU.

Niniejszy dokument stanowi umowê licencyjn¹ pomiêdzy Panem/Pani¹ oraz firm¹ Canon Inc. z siedzib¹ w 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia („Canon”) i dotyczy oprogramowania oraz ewentualnych zwi¹zanych z nim podrêczników udostêpnianych w formie elektronicznej lub w trybie online („Oprogramowanie”) i/lub tekstów, obrazów, grafik oraz innego rodzaju treści w formacie cyfrowym („Treści Towarzysz¹ce”) udostêpnianych razem z niniejsz¹ Umow¹ Licencyjn¹ dla U¿ytkownika (Oprogramowanie oraz Treści Towarzysz¹ce bêd¹ zwane ³¹cznie w niniejszym dokumencie „Oprogramowaniem Objêtym Licencj¹”. Termin ten mo¿e tak¿e oznaczaæ samodzielnie Oprogramowanie b¹dź Treści Towarzysz¹ce)..

INSTALUJ¥C OPROGRAMOWANIE OBJÊTE LICENCJ¥, U¯YTKOWNIK WYRA¯A ZGODÊ NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O NIEZW£OCZNE ZAMKNIÊCIE PROGRAMU INSTALACYJNEGO. OPROGRAMOWANIE OBJÊTE LICENCJ¥ NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANE I U¯YTKOWNIK NIE BÊDZIE MIEÆ PRAWA DO JEGO U¯YWANIA. U¿ytkownik wyra¿a zgodê na u¿ywanie Oprogramowania Objêtego Licencj¹ tylko zgodnie z postanowieniami i warunkami przedstawionymi poni¿ej.

1. W³asnośæ i prawa autorskie: Wszelkie prawa i tytu³ do Oprogramowania Objêtego Licencj¹ oraz jego dokumentacji nale¿¹ do firmy Canon lub jej licencjodawców. Firma Canon lub jej licencjodawcy zachowuj¹ w ka¿dym czasie prawa autorskie lub inne prawa zwi¹zane z w³asności¹ intelektualn¹ w stosunku do Oprogramowania Objêtego Licencj¹ i jego kolejnych kopii niezale¿nie od formy. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, firma Canon nie udziela i nie przenosi na rzecz u¿ytkownika ¿adnej licencji lub prawa, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w stosunku do jakiejkolwiek w³asności intelektualnej firmy Canon i jej licencjodawców. U¿ytkownik nie ma prawa do modyfikowania, usuwania lub kasowania informacji o prawach autorskich firmy Canon i/lub jej licencjodawców, zawartych w Oprogramowaniu Objêtym Licencj¹, w tym równie¿ w jego kopiach.

2. Licencja: Licencja u¿ytkownika na u¿ywanie Oprogramowania Objêtego Licencj¹ nie jest wy³¹czna ani nie podlega przeniesieniu.

(1) U¿ytkownik ma prawo do u¿ywania Oprogramowania („u¿ywanie” oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wyświetlanie Oprogramowania) na swój w³asny u¿ytek na w³asnych komputerach, z których osobiście korzysta. U¿ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier¿awiania, udzielania dalszej licencji, u¿yczania, sprzeda¿y, przeniesienia ani transferu Oprogramowania.

(2) U¿ytkownik ma prawo do: kopiowania, u¿ywania i modyfikowania Treści Towarzysz¹cych („u¿ywanie” oznacza przechowywanie, otwieranie, instalowanie, uruchamianie lub wyświetlanie Treści Towarzysz¹cych) na swój w³asny u¿ytek na w³asnych komputerach, z których osobiście korzysta. U¿ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier¿awiania, udzielania dalszej licencji, u¿yczania, sprzeda¿y, przeniesienia ani transferu Treści Towarzysz¹cych ani ich opracowañ. U¿ytkownik ma prawo do sporz¹dzania wydruków Treści Towarzysz¹cych oraz ich opracowañ („Wydruki”) oraz do bezpośredniego i pośredniego u¿ywania i kopiowania, a tak¿e do dystrybuowania Wydruków do w³asnych niekomercyjnych celów. U¿ytkownik nie ma prawa do bezpośredniego ani pośredniego u¿ywania ani kopiowania, ani do dystrybuowania Wydruków do komercyjnych celów. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez u¿ytkownika z Treści Towarzysz¹cych ani Wydruków ani za jakiekolwiek roszczenia lub pozwy wnoszone przeciw u¿ytkownikowi bezpośrednio lub pośrednio wynikaj¹ce z korzystania przez u¿ytkownika z Treści Towarzysz¹cych lub Wydruków, w szczególności odpowiedzialności i wydatków z tytu³u wszelkich roszczeñ, strat, szkód, pozwów, orzeczeñ, kosztów postêpowania przed s¹dem oraz kosztów obs³ugi prawnej.

(3) U¿ytkownik ma prawo do sporz¹dzania kopii zapasowych (backup) Oprogramowania Objêtego Licencj¹ w liczbie koniecznej dla jego u¿ywania w dozwolonym zakresie pod warunkiem, ¿e wszelkie takie kopie bêd¹ zawiera³y informacjê o prawach autorskich firmy Canon w formie zawartej w oryginalnej kopii Oprogramowania Objêtego Licencj¹ dostarczonej u¿ytkownikowi.

(4) O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, u¿ytkownik nie ma prawa do: wynajmowania, wydzier¿awiania, udzielania dalszej licencji, u¿yczania, sprzeda¿y, przeniesienia, transferu, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, ³¹czenia, t³umaczenia, konwertowania na inny jêzyk programowy, odtwarzania kodu źród³owego lub projektu Oprogramowania Objêtego Licencj¹ (reverse-engineer), dekompilowania, zmiany, demonta¿u lub tworzenia prac pochodnych w oparciu o ca³ośæ lub czêśæ Oprogramowania i do pos³u¿enia siê inn¹ osob¹ do dokonania takich czynności, lub u¿ycia Oprogramowania Objêtego Licencj¹ przez osobê trzeci¹, lub pozwolenia innej osobie na u¿ycie Oprogramowania w inny sposób ni¿ wyraźnie dopuszczony niniejsz¹ Umow¹ i w granicach wyraźnie zakreślonych prawem.

3. Ograniczenia eksportowe: U¿ytkownik zgadza siê nie wysy³aæ i nie wywoziæ Oprogramowania Objêtego Licencj¹ poza granice kraju w którym zosta³ on nabyty bez wymaganych zezwoleñ w³aściwych organów. U¿ytkownik zgadza siê stosowaæ do wszelkich przepisów eksportowych oraz ograniczeñ i regulacji w³aściwego kraju (krajów), jak równie¿ U.S. Export Administration Regulations („EAR”) oraz nie eksportowaæ lub re-eksportowaæ, bezpośrednio lub pośrednio, Oprogramowania Objêtego Licencj¹ z naruszeniem takich przepisów, ograniczeñ lub regulacji, lub bez wszelkich koniecznych zezwoleñ.

4. Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa obowi¹zuje od chwili instalacji Oprogramowania Objêtego Licencj¹ do chwili jej rozwi¹zania. U¿ytkownik mo¿e rozwi¹zaæ Umowê poprzez zniszczenie Oprogramowania Objêtego Licencj¹, w tym wszelkich kopii. Niniejsza Umowa mo¿e byæ tak¿e rozwi¹zana, je¿eli u¿ytkownik nie bêdzie przestrzegaæ jakichkolwiek jej postanowieñ lub warunków. Z chwil¹ rozwi¹zania Umowy z jakichkolwiek przyczyn u¿ytkownik niezw³ocznie zniszczy wszelkie kopie Oprogramowania Objêtego Licencj¹, w tym jakiekolwiek Oprogramowanie Objête Licencj¹ zapisane na twardym dysku ka¿dego komputera bêd¹cego w posiadaniu lub pod kontrol¹ u¿ytkownika. Ponadto firma Canon ma prawo do dochodzenia wszelkich praw wynikaj¹cych z umowy lub przepisów prawnych.

5. Wsparcie i aktualizacja: Firma Canon, jej spó³ki zale¿ne i powi¹zane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s¹ odpowiedzialni za konserwacjê lub pomoc w u¿yciu Oprogramowania Objêtego Licencj¹ przez u¿ytkownika. Firma Canon, jej spó³ki zale¿ne i powi¹zane, ich dystrybutorzy i dilerzy nie s¹ zobowi¹zani do udostêpniania ¿adnych aktualizacji, napraw lub wsparcia technicznego w odniesieniu do Oprogramowania Objêtego Licencj¹, o ile stosowne uzgodnienia na piśmie zawarte przez firmê Canon i wy¿ej wymienione podmioty z u¿ytkownikiem nie stanowi¹ inaczej.

6. OGRANICZONA GWARANCJA. OPROGRAMOWANIE OBJÊTE LICENCJ¥ JEST DOSTARCZONE W STANIE TAKIM „W JAKIM SIÊ ZNAJDUJE” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI OKREŚLONEJ WYRAŹNIE LUB NA£O¯ONEJ PRAWEM, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI DOTYCZ¥CEJ WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI I/LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA ¯ADNYCH PRAW, TYTU£ÓW W£ASNOŚCI LUB INTERESÓW, W£¥CZAJ¥C, BEZ ZASTRZE¯EÑ, PRAWA W£ASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

U¯YTKOWNIK PONOSI CA£KOWITE RYZYKO CO DO JAKOŚCI I REZULTATÓW DZIA£ANIA OPROGRAMOWANIA OBJÊTEGO LICENCJ¥. JE¯ELI OPROGRAMOWANIE OBJÊTE LICENCJ¥ OKA¯E SIÊ WADLIWE, U¯YTKOWNIK (A NIE FIRMA CANON, JEJ SPÓ£KI ZALE¯NE LUB POWI¥ZANE, ICH DYSTRYBUTORZY I DILERZY) PONOSI CA£KOWITY KOSZT WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW, OBS£UGI LUB POPRAWEK.

NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJ¥ NA WY£¥CZENIE GWARANCJI NA£O¯ONEJ PRAWEM, W TAKICH PRZYPADKACH POWY¯SZE WY£¥CZENIE NIE STOSUJE SIÊ DO U¯YTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE U¯YTKOWNIKOWI OKREŚLONE UPRAWNIENIA, LECZ MOG¥ MU PRZYS£UGIWAÆ TAK¯E INNE PRAWA RÓ¯NI¥CE SIÊ W ZALE¯NOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.

FIRMA CANON NIE GWARANTUJE, ¯E FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU OBJÊTYM LICENCJ¥ SPE£NI¥ OCZEKIWANIA U¯YTKOWNIKA LUB ¯E DZIA£ANIE OPROGRAMOWANIA OBJÊTEGO LICENCJ¥ BÊDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD B£ÊDÓW.

Je¿eli Oprogramowanie Objête Licencj¹ jest dostarczone przez firmê Canon na nośniku, takim jak CD-ROM, firma Canon gwarantuje, ¿e nośnik, na którym Oprogramowanie Objête Licencj¹ jest zapisane, jest wolny od wad materia³owych i produkcyjnych w warunkach normalnego u¿ywania przez okres dziewiêædziesiêciu (90) dni od daty nabycia wskazanej na rachunku lub w inny sposób uznawany przez firmê Canon.

UPRAWNIENIA KLIENTA. Jedyna odpowiedzialnośæ firmy Canon i jej licencjodawców oraz jedyne uprawnienie u¿ytkownika polega na wymianie nośnika niespe³niaj¹cego warunków OGRANICZONEJ GWARANCJI, zwróconego do lokalnej spó³ki zale¿nej firmy Canon, dzia³aj¹cej w kraju, w którym zosta³o nabyte Oprogramowanie Objête Licencj¹, z kopi¹ rachunku lub innym dokumentem uznawanym przez firmê Canon. OGRANICZONA GWARANCJA nie ma zastosowania, je¿eli wada nośnika jest wynikiem wypadku, nadu¿ycia lub wadliwego zastosowania Oprogramowania Objêtego Licencj¹ i nie ulega ona przeniesieniu na kogokolwiek innego ni¿ oryginalny u¿ytkownik Oprogramowania Objêtego Licencj¹.

7. ZRZECZENIE SIÊ GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTÊPUJE WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, ZAPEWNIENIA, ZOBOWI¥ZANIA, POSTANOWIENIA I ZOBOWI¥ZANIA WYNIKAJ¥CE Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, DZIA£AÑ HANDLOWYCH I INNYCH DZIA£AÑ, KTÓRE TO WSZYSTKIE ZOSTAJ¥ NINIEJSZYM WY£¥CZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO.

8. WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTÊPCZE I PRZYPADKOWE ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY NIE BÊD¥ ODPOWIEDZIALNI WOBEC U¯YTKOWNIKA ZA ¯ADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTÊPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATÊ ZYSKÓW, PRZERWÊ W DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UTRATÊ INFORMACJI GOSPODARCZEJ), NIEZALE¯NIE OD TEGO, CZY FIRMA CANON LUB JEJ LICENCJODAWCY POINFORMOWALI O MO¯LIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚÆ FIRMY CANON I JEJ LICENCJODAWCÓW WYNIKAJ¥CA Z LUB W ZWI¥ZKU Z NINIEJSZ¥ UMOW¥, NIEZALE¯NIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚÆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWI¥ZKU Z NIEDOPE£NIENIEM NALE¯YTEJ STARANNOŚCI) LUB W INNYM PRZYPADKU BÊDZIE OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI FAKTYCZNIE ZAP£ACONEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA ZA PRODUKT FIRMY CANON DLA KTÓREGO PRZEZNACZONE BY£O OPROGRAMOWANIE OBJÊTE LICENCJ¥ LUB KWOTY PIÊCIU DOLARÓW USA (5,00 USD), ALBO JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE LOKALNEJ.

¯ADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.

9. Postanowienie ogólne: Niniejsza Umowa stanowi ca³kowite porozumienie miêdzy u¿ytkownikiem i firm¹ Canon w odniesieniu do Oprogramowania Objêtego Licencj¹ i zastêpuje wszelkie ustne lub pisemne oświadczenia, umowy lub porozumienia dotycz¹ce Oprogramowania Objêtego Licencj¹. ¯adna strona nie bêdzie mia³a ¿adnych uprawnieñ w zwi¹zku z jakimkolwiek oświadczeniem, na podstawie którego zawar³a niniejsz¹ Umowê (o ile oświadczenie takie nie by³o fa³szywe), a jedyne uprawnienia strony w zwi¹zku z naruszeniem Umowy przewiduje niniejsza Umowa.

Je¿eli w jakimkolwiek czasie czêśæ niniejszej Umowy zostanie uznana przez s¹d w³aściwej jurysdykcji za ca³kowicie lub czêściowo niedozwolon¹, niewa¿n¹ lub niewykonaln¹ w jakimkolwiek zakresie, to fakt taki nie bêdzie mia³ wp³ywu na zgodnośæ z prawem, wa¿nośæ lub wykonalnośæ innych postanowieñ niniejszej Umowy.

Zaniechanie lub opóźnienie firmy Canon w realizowaniu jakichkolwiek uprawnieñ lub przys³uguj¹cych jej roszczeñ na podstawie niniejszej Umowy w ¿adnym wypadku nie bêdzie stanowi³o zrzeczenia siê takich uprawnieñ lub roszczeñ.

Zmiany niniejszej Umowy nie bêd¹ skuteczne, o ile nie zostan¹ dokonane na piśmie i podpisane przez upowa¿nionych przedstawicieli firmy Canon.

Postanowienia niniejszej Umowy w zakresie dotycz¹cym spó³ek zale¿nych i/lub powi¹zanych firmy Canon mog¹ byæ bezpośrednio wykonywane przez takie spó³ki zale¿ne i/lub powi¹zane.

Informacja rz¹du USA o ograniczonych uprawnieniach
Oprogramowanie Objête Licencj¹ dostarczane rz¹dowi USA na mocy starañ poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej opisanymi w innym miejscu niniejszej Umowy. Oprogramowanie Objête Licencj¹ dostarczane rz¹dowi USA na mocy starañ poczynionych od dnia 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane z OGRANICZONYMI UPRAWNIENIAMI określonymi odpowiednio w przepisach handlowych FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC 1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (PAŹDZIERNIK 1988).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.97