EC_Finnish.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

HUOMIO: LUE TÄMÄ SOPIMUS ENNEN KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON ASENTAMISTA.

Tämä käyttöoikeussopimus muodostaa sinun ja Canon Inc:n, 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani (jäljempänä "Canon") välisen sopimuksen, joka liittyy Ohjelmistoon ja siihen liittyviin  mahdollisiin online- tai sähköisessä muodossa oleviin käyttöoppaisiin ja/tai tekstiin, kuviin, grafiikkaan ja muuhun digitaalisessa muodossa tuotettuun sisältöön ("Sisältötiedot"), jotka toimitetaan sinulle tämän käyttöoikeussopimuksen mukana (Ohjelmistoon ja Sisältötietoihin viitataan yksittäin tai yhdessä termillä "Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto").

ASENTAMALLA KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON SUOSTUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIA EHTOJA, SULJE TÄMÄ ASENNUSOHJELMA VÄLITTÖMÄSTI. KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISTA OHJELMAA EI ASENNETA, EIKÄ SINULLA OLE OIKEUTTA SITÄ KÄYTTÄÄ. Sitoudut käyttämään Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa vain jäljempänä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

1. Omistus- ja tekijänoikeudet: Kaikki Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon liittyvät oikeudet ja etuudet kuuluvat Canonille tai sen lisenssinantajille. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon ja kaikkiin sitä koskeviin kopioihin muodosta riippumatta säilyvät kaikissa tilanteissa Canonilla ja sen lisenssinantajilla. Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin esitetty, Canon ei myönnä tai siirrä tällä sopimuksella sinulle mitään Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeuksiin kohdistuvia nimenomaisia tai oletettuja lisenssejä tai muita oikeuksia. Sinulla ei ole lupa muuttaa, poistaa tai tuhota Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeusilmoituksia Käyttöoikeuden alaisesta Ohjelmistosta tai mistään sen kopioista.

2. Käyttöoikeus: Sinulle annetaan oikeus käyttää Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa ei-yksinoikeudella, eikä käyttöoikeus ole siirrettävissä:

1) Sinulla on oikeus käyttää Ohjelmistoa ("käyttää" tarkoittaa Ohjelmiston säilytystä, lataamista, asennusta, ajamista tai näyttämistä) useissa tietokoneissa henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, alivuokrata, lainata, myydä, siirtää tai välittää Ohjelmistoa. 

2) Sinulla on oikeus kopioida, käyttää ja muokata Sisältötietoja ("käyttää" tarkoittaa Sisältötietojen säilytystä, lataamista, asennusta, ajamista tai näyttämistä) useissa tietokoneissa henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, alivuokrata, lainata, myydä, siirtää tai välittää Sisältötietoja tai Sisältötietojen eri muotoja. Sinulla on lisäksi oikeus tulostaa Sisältötiedot tai Sisältötietojen eri muodot ("Tuloste") ja käyttää, antaa käytettäväksi, kopioida, antaa kopioitavaksi ja levittää Tulostetta ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sinulla ei ole oikeutta käyttää, antaa käytettäväksi, kopioida, antaa kopioitavaksi ja levittää Tulostetta kaupallisiin tarkoituksiin. Canon ei ole vastuussa Sisältötietojen ja Tulosteen käytöstä eikä ole vastuussa sinua vastaan nostetuista Sisältötietojen ja Tulosteen käyttöön liittyvistä vaateista tai oikeuskanteista, mukaan lukien vaateista, häviöistä, vahingoista, oikeuskanteista, tuomioista, oikeuskuluista ja asianajajan palkkioista aiheutuvista vastuista tai kuluista.

3) Sinulla on oikeus tehdä Käyttöoikeuden alaisesta Ohjelmistosta kohtuullinen määrä varakopioita tukemaan sallittua käyttöä sillä edellytyksellä, että kaikki tällaiset kopiot sisältävät huomautuksen Canonin tekijänoikeuksista siten kuin se ilmenee sinulle toimitetussa Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston alkuperäiskappaleessa.

4) Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin esitetty, sinulla ei ole lupa vuokrata, alilisensioida, lainata, myydä, siirtää, kopioida, jäljentää, muokata, muunnella, yhdistää tai kääntää Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa, muuttaa sitä toiselle ohjelmistokielelle, suorittaa Ohjelmiston käänteistä käännöstä tai muutoin tutkia Ohjelmistokoodia, purkaa Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa tai millään tavoin muuttaa sitä luettavaan muotoon, luoda koko Ohjelmistosta tai sen osasta johdettuja uusia tuotteita tai sallia kolmannen tahon suorittaa edellä mainittuja toimenpiteitä, tai käyttää itse muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet.

3. Vientirajoitus: Sitoudut olemaan lähettämättä tai viemättä Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa alkuperäisen hankintamaan ulkopuolella ilman toimivaltaisen hallituksen viranomaisten antamaa lupaa. Sitoudut noudattamaan kaikkia asiaan liittyvien maiden vientilakeja ja rajoituksia mukaan lukien Yhdysvaltain vientirajoitussäännöt (U.S. Export Administration Regulations "EAR") ja olemaan viemättä Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti vastoin tällaisia lakeja, rajoituksia, määräyksiä tai tarvittavia suostumuksia.

4. Sopimuksen päättyminen: Tämä sopimus tulee voimaan Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston asennuksen yhteydessä, ja sen voimassaolo jatkuu siihen saakka, kun sopimus päätetään. Voit päättää tämän sopimuksen voimassaolon hävittämällä Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston ja kaikki sen kopiot. Sopimus voidaan päättää myös, jos jätät noudattamatta joitakin tämän sopimuksen määräyksiä. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä sinun on välittömästi hävitettävä kaikki Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston kappaleet ja näiden kopiot, mukaan lukien kaikki omistamiisi tai hallinnassasi tai määräysvallassasi oleviin tietokoneisiin tallennetut Käyttöoikeuden alaiset Ohjelmistot. Lisäksi Canon voi käyttää kaikkia sopimuksen mukaisia ja laillisia oikeuksiaan.

5. Tuki ja päivitys: Canon, Canonin tytäryhtiöt ja niiden jälleenmyyjät eivät ole vastuussa Ohjelmiston ylläpidosta tai Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston käyttöneuvonnasta. Canon, Canonin tytäryhtiöt, niiden jälleenmyyjät ja kauppiaat eivät ole velvollisia tarjoamaan Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston päivityksiä, korjauksia tai tukea, ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti asiakkaan ja edellä mainittujen tahojen kanssa.

6. RAJOITETTU TAKUU. KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI LUPAUKSIA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI LUPAUKSET LIITTYEN OHJELMISTON SOVELTUVUUTEEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OHJELMISTON LAATUUN JA/TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, TAI OIKEUKSIEN JA ETUUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA IMMATERIAALIOIKEUDET.

VASTUU KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON LAADUSTA TAI KÄYTETTÄVYYDESTÄ KUULUU YKSINOMAISESTI SINULLE. JOS KÄYTTÖOIKEUDEN ALAINEN OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VAIN SINÄ (EI CANON, CANONIN TYTÄRYHTIÖT, NIIDEN JÄLLEENMYYJÄT TAI KAUPPIAAT) OLET VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTOON TAI KORJAUKSIIN LIITTYVISTÄ KUSTANNUKSISTA.

JOTKIN VALTIOT TAI OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOLLOIN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN. TÄMÄN TAKUUN LISÄKSI SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA JURIDISIA OIKEUKSIA, JOTKA RIIPPUVAT VALTIOSTA TAI OIKEUSTOIMIALUEESTA.

CANON EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON OMINAISUUDET VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, TAI ETTÄ KÄYTTÖOIKEUDEN ALAINEN OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI.

Jos Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto tarjotaan tallennusvälineessä, kuten CD-ROMissa, Canon takaa, että tallennusväline, jolle Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto on tallennettu, on materiaali- ja valmistusvirheetön normaalissa käytössä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun ostokuitin tai muun Canonin hyväksymän todisteen perusteella otit sen vastaan.

ASIAKKAAN OIKEUDET. Canonin ja sen lisenssinantajien vastuu ja sinun oikeutesi rajoittuvat kokonaisuudessaan sellaisen Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston sisältävän tallennusvälineen vaihtamiseen, joka ei vastaa RAJOITETTUA TAKUUTA. Tällöin Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto on palautettava Canonin paikalliselle myyntiyhtiölle siinä maassa, josta hankit Ohjelmiston, ja osto on todistettava joko ostotositteen avulla tai muutoin Canonin hyväksymällä tavalla. RAJOITETTUA TAKUUTA ei sovelleta, jos tallennusvälineen virheellisyys johtuu tapaturmasta, väärinkäytöstä tai väärinasennuksesta, eikä takuuta sovelleta muihin kuin Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston alkuperäiseen käyttäjään.

7. VASTUUVAPAUSLAUSEKE. EDELLÄ KUVATTU RAJOITETTU TAKUU ON AINOA SINULLE MYÖNNETTY TAKUU. TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET KUMOAVAT KAIKKI TAKUUT, EHDOT, LUPAUKSET, SITOUMUKSET, MÄÄRÄYKSET JA VELVOITTEET, JOTKA PERUSTUVAT LAKEIHIN JA SÄÄDÖKSIIN, KAUPPATAPAAN TAI MUUHUN SEIKKAAN, JA NE KAIKKI KATSOTAAN KUMOTUIKSI SIIHEN SAAKKA, KUIN SE ON VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN MAHDOLLISTA.

8. SATUNNAISTEN JA VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN JA VASTUUNRAJOITUS. CANON TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MUUNKALTAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULONMENETYKSET, TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT TAI LIIKETOIMINTAA KOSKEVIEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT), SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ CANONILLE TAI SEN LISENSSINANTAJILLE ILMOITETTIIN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. CANONIN JA SEN LISENSSINANTAJIEN KOKONAISVAHINGONKORVAUSVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN ON ENINTÄÄN SEN CANON-TUOTTEEN MYYNTIHINTA, JOHON KÄYTTÖOIKEUDEN ALAINEN OHJELMISTO ON SUUNNITELTU JA JONKA HINNAN OLET MAKSANUT, TAI VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA (5,00 USD) TAI VASTAAVA SUMMAA PAIKALLISENA VALUUTTANA, KUMPI TAHANSA EM. PERUSTEISTA ON SUUREMPI.

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI VAIKUTA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN.

9. Yleiset ehdot: Tämä sopimus muodostaa sinun ja Canonin välisen Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon liittyvän koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aikaisemmat Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa koskevat suulliset tai kirjalliset järjestelyt, sopimukset tai välipuheet. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vedota mihinkään sille esitettyihin lausuntoihin, joihin tämä osapuoli luotti solmiessaan tämän sopimuksen (ellei kyseistä lausuntoa ole tehty erehdyttämistarkoituksessa), ja osapuolten oikeudet tämän sopimuksen rikkomisesta määräytyvät ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Jos toimivaltainen tuomioistuin minä tahansa ajankohtana toteaa minkä tahansa sopimuskohdan joko kokonaan tai osittain lain vastaiseksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi soveltuvan lain mukaan, tämä seikka ei vaikuta muiden tämän sopimuksen ehtojen lainvoimaisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.

Jos Canon jättää käyttämättä jotakin tämän sopimuksen sille antamaa oikeutta, valtaa tai oikeussuojakeinoa, se ei kuitenkaan missään olosuhteissa tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta, vallasta tai oikeussuojakeinosta.

Ollakseen päteviä tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti, ja ne on vahvistettava Canonin toimivaltaisen edustajan allekirjoituksella.

Tämän sopimuksen määräykset, jotka liittyvät Canonin tytäryhtiöihin, ovat suoraan kyseisten tytäryhtiöiden sovellettavissa ja näiden toimesta täytäntöönpantavissa.

Yhdysvaltojen hallituksen huomautus rajoitetuista oikeuksista:
Käyttöoikeuden alaisiin Ohjelmistoihin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus joulukuun 1. päivänä 1995 tai sen jälkeen tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus tämän sopimuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin. Käyttöoikeuden alaisiin Ohjelmistoihin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus ennen joulukuun 1. päivää 1995 tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus RAJOITETUIN OIKEUKSIN, kuten määrätään sovellettavassa Yhdysvaltojen säädöksessä FAR, 48 CFR 52.227-14 (KESÄKUU 1987) tai DFAR, 48 CFR 252.227- 7013 (LOKAKUU 1988).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.56