EC_Dutch.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ATTENTIE: GELIEVE DIT DOCUMENT TE LEZEN ALVORENS DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE INSTALLEREN.

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Canon Inc., gevestigd te 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (“Canon”), met betrekking tot software en de bijbehorende elektronische en “online” handleidingen, indien van toepassing, (de “Software”) en/of tekst, afbeeldingen, grafische en overige creaties in digitale vorm (“Materiaal”) die u zijn verstrek bij deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers. (Software en Materiaal zal verder in dit document afzonderlijk of gezamenlijk worden aangeduidt als de “Gelicentieerde Software”).

DOOR DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE INSTALLEREN WORDT U GEACHT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AKKOORD TE ZIJN GEGAAN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U HET INSTALLATIEPROGRAMMA DIRECT AF TE SLUITEN. DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ZAL NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD EN U HEBT GEEN RECHT OM DEZE TE GEBRUIKEN. U verklaart zich akkoord de Gelicentieerde Software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

1. Eigendom en Auteursrecht: Alle rechten, rechtstitels en belangen in de Gelicentieerde Software zijn eigendom van Canon of haar licentiegevers. Canon (of haar licentiegevers) zal te allen tijde alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in de Gelicentieerde Software en bijbehorende documentatie behouden, inclusief alle opvolgende kopieën, ongeacht de vorm daarvan. Uitgezonderd voor zover hierin uitdrukkelijk aangegeven, wordt geen licentie of recht, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, hierbij overgedragen of toegewezen aan u door Canon voor enig intellectueel eigendom van Canon of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan om de auteursrechtvermelding van Canon en/of haar licentiegevers, vervat in de Gelicentieerde Software en bijbehorende documentatie, inclusief kopieën daarvan, te wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

2. Licentie: Uw licentie om de Gelicentieerde Software te gebruiken is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

(1) U bent gerechtigd om de Software te gebruiken (“gebruiken” betekent het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of vertonen van de Software) op meerdere computers voor eigen gebruik. U mag de Software niet verhuren, leasen, sublicentiëren, uitlenen, verkopen, toewijzen, overdragen en doorgeven.

(2) U bent gerechtigd het Materiaal te gebruiken en te wijzigen (“gebruiken” betekent het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of vertonen van het Materiaal) op meerdere computers voor eigen gebruik. U mag het Materiaal of afgeleiden van het Materiaal niet verhuren, leasen, sublicentiëren, uitlenen, verkopen, toewijzen, overdragen en doorgeven. Het is u tevens toegestaan het Materiaal of afgeleiden van het Materiaal af te drukken (“Afdruk”) en de Afdruk te gebruiken, te hebben gebruikt, te kopiëren, te hebben gekopieerd en te distribueren voor uw eigen, niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de Afdruk te gebruiken, te hebben gebruikt, te kopiëren, te hebben gekopieerd, of te distribueren voor commerciële doeleinden. Canon is niet aansprakelijk voor uw gebruik van het Materiaal en de Afdruk, noch voor enige vordering of enig proces tegen u voortvloeiend uit of in enigerlei opzicht in verband met het gebruik van het Materiaal en de Afdruk, met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle vorderingen, verliezen, schadevergoedingen, processen, veroordelingen, proceskosten en kosten van gerechtelijke bijstand.

(3) U mag een redelijk aantal back-up kopieën van de Gelicentieerde Software te maken ter ondersteuning van het toegestane gebruik, mits dergelijke kopieën allen de Canon auteursrechtvermelding bevatten zoals deze voorkomt in de aan u verstrekte originele versie van de Gelicentieerde Software.

(4) Met uitzondering van wat uitdrukkelijk in dit document wordt bepaald is het u niet toegestaan om de Software of een deel daarvan te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te verkopen, over te dragen, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, samen te voegen, te vertalen, om te zetten in een andere programmeertaal, reverse-engineering toe te passen, te de-compileren, te veranderen, te ontmantelen, of afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de Gelicentieerde Software of gedeelten daarvan of een derde toestaan dit te doen of de Gelicentieerde Software te gebruiken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet.

3. Exportbeperking: U verklaart zich akkoord om de Gelicentieerde Software niet uit het land, waar u het oorspronkelijk verkreeg, te brengen of te verzenden naar andere landen zonder de vereiste toestemming van de relevante regeringen. U verklaart zich akkoord om te voldoen aan alle exportwetgeving, beperkingen en regelingen van de betrokken landen, alsmede aan de U.S. Export Administration Regulations (“EAR”), en om de Gelicentieerde Software niet uit te voeren, te heruitvoeren, direct dan wel indirect, in strijd met zulke wetgeving, beperkingen en regelingen, of zonder alle noodzakelijke toestemmingen.

4. Beëindiging: Deze Overeenkomst wordt van kracht op het moment van aanvaarding door installatie van de Gelicentieerde Software en zal voortduren totdat deze beëindigd wordt. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Gelicentieerde Software inclusief alle kopieën te vernietigen. Deze Overeenkomst kan ook worden beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen en voorwaarden ervan. Op het moment van beëindiging, om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk alle kopieën van de Gelicentieerde Software vernietigen, inclusief alle Gelicentieerde Software die opgeslagen is op een vaste schijf van computers in uw bezit of waarover u controle uitoefent. Daarnaast heeft Canon het recht om alle contractuele of wettelijke rechten of macht uit te oefenen of rechtsmiddelen te gebruiken die zij mogelijk heeft.

5. Ondersteuning en Updates: Canon, haar dochterondernemingen of filialen, en hun geautoriseerde verkopers en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van of hulp bieden bij het gebruik van de Gelicentieerde Software. Canon, haar dochterondernemingen en filialen, en hun geautoriseerde verkopers en vertegenwoordigers, zijn niet vereist updates, fixes of ondersteuning te leveren voor de Gelicentieerde Software tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in schriftelijke uitwisselingen tussen u en een van de hierboven vermelde entiteiten.

6. BEPERKTE GARANTIE. DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT (“AS IS”) ZONDER GARANTIE OF ANDERE GELIJKSOORTIGE VOORWAARDE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID OP ENIG RECHT, TITEL EN BELANG, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING INTELLECTUEEL EIGENDOM.

HET ALGEHELE RISICO MET BETREKKING TOT KWALITEIT EN WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE RUST OP U. INDIEN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE AANTOONBARE GEBREKEN VERTOONT, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN NOODZAKELIJKE SERVICE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN EN HUN GEAUTORISEERDE VERKOPERS EN VERTEGENWOORDIGERS).

IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSTELSELS IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN PER STAAT OF RECHTSTELSEL.

CANON GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

Als de Gelicentieerde Software wordt verstrekt op een medium zoals een cd-rom, garandeert Canon dat het medium waarop de Gelicentieerde Software is opgeslagen gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop, aan te tonen door een geldig aankoopbewijs of anderszins, bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

TER BESCHIKKING STAANDE MIDDELEN VOOR DE KLANT. De totale aansprakelijkheid van Canon en Canon's licentiegevers en uw enige aanspraak daarop zal de vervanging zijn van het medium dat niet voldoet aan de BEPERKTE GARANTIE en dat, onder overlegging van een geldig aankoopbewijs of anderszins, is teruggebracht naar Canon's lokale verkooppunt in het land waar u de Gelicentieerde Software gekocht hebt. De BEPERKTE GARANTIE is niet van toepassing indien de gebreken in het medium het gevolg zijn van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van de Gelicentieerde Software en het zal ook niet van toepassing zijn op anderen dan de originele gebruiker van de Gelicentieerde Software.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE AAN U WORDT GEDAAN EN DEZE WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, AANBIEDINGEN, BELOFTEN, BEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN GEÏMPLICEERD DOOR DE WET, GEWOONTERECHT, HANDELSGEBRUIK, TIJDENS ONDERHANDELINGEN OF ANDERSZINS, WELKE HIERBIJ, ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN UITGESLOTEN.

8. UITSLUITING VAN INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN CANON OF CANON'S LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK (DAARONDER ZONDER BEPERKING BEGREPEN SCHADE DOOR OMZETVERLIES, ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN OF VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE), ONGEACHT OF CANON OF CANON'S LICENTIEGEVERS GEÏNFORMEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON EN CANON'S LICENTIEGEVERS DIE VOORKOMT UIT DEZE OVEREENKOMST HETZIJ ONDER CONTRACT OF DWANG (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS ZAL BEPERKT WORDEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT VAN CANON WAARVOOR DE GELICENTIEERDE SOFTWARE IS ONTWORPEN OF TOT MAXIMAAL VIJF US DOLLARS (US$ 5,00) OF HET VERGELIJKBARE BEDRAG IN DE PLAATSELIJKE VALUTA.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT AANTASTEN.

9. Algemeen: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Canon met betrekking tot de Gelicentieerde Software en gaat uit boven alle voorgaande mondelinge of schriftelijke toezeggingen, overeenkomsten of beloftes betreffende de Gelicentieerde Software. Geen der partijen zal een beroep kunnen doen op uitlatingen gedaan naar elkaar voor het aangaan van deze Overeenkomst (tenzij deze uitlating frauduleus werd gedaan). Een dergelijke partij heeft als enige middel het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst zoals neergelegd in deze Overeenkomst.

Indien op enig moment een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, onder welk rechtstelsel dan ook, dan zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten of in gevaar brengen.

Het niet of vertraagd uitoefenen door Canon van haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst zal in geen geval opgevat kunnen worden als het afstand doen door Canon van zodanige rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen.

Wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Canon.

De bepalingen van deze Overeenkomst, voor zover ze betrekking hebben op dochterondernemingen en/of filialen van Canon, zijn direct afdwingbaar door zodanige dochterondernemingen en/of filialen.

Bepaling betreffende beperkte rechten van de regering van de Verenigde Staten van Amerika
Alle Gelicentieerde Software geleverd aan de regering van de Verenigde Staten in navolging van verzoeken die zijn gedaan op of na 1 december, 1995, wordt geleverd met de commerciële licentierechten en -beperkingen die elders in dit document worden beschreven. Alle Gelicentieerde Software geleverd aan de regering van de Verenigde Staten in navolging van verzoeken van voor 1 december, 1995, wordt geleverd met BEPERKTE RECHTEN zoals deze zijn uiteengezet in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) of DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT. 1988), indien van toepassing.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.98