EC_Czech.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

LICENÈNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

UPOZORNÌNÍ: PØED INSTALACÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU SI PØEÈTÌTE TENTO DOKUMENT.

Toto je licenèní smlouva mezi vámi a spoleèností Canon Inc. se sídlem 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japonsko (dále jen „Canon“) týkající se softwaru a pøíslušných pøíruèek v elektronické formì nebo dostupných online, pokud existují („software“) a textu, obrázkù, grafiky a dalších autorských dìl v digitálním formátu („datový obsah“), která vám jsou poskytována v rámci této licenèní smlouvy s koncovým uživatelem (software a datový obsah budou v této smlouvì dále jednotlivì i spoleènì oznaèovány jako „licencovaný software“).

INSTALACÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU VYJADØUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, IHNED UKONÈETE INSTALAÈNÍ PROGRAM. LICENCOVANÝ SOFTWARE NEBUDE NAINSTALOVÁN A NEBUDETE MÍT PRÁVO JEJ UŽÍVAT. Souhlasíte s tím, že budete licencovaný software používat pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami.

1. Vlastnictví a autorská práva: Všechna práva, vlastnictví a zájmy týkající se licencovaného softwaru vlastní spoleènost Canon nebo její poskytovatelé licence. Spoleènost Canon nebo její poskytovatelé licence si po celou dobu ponechávají všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví s ohledem na licencovaný software a všechny jeho následné kopie, a to bez ohledu na formu. Není-li zde výslovnì uvedeno jinak, spoleènost Canon na vás nepøenáší ani vám neudìluje žádnou licenci ani právo, výslovnì uvedené ani pøedpokládané, k žádnému duševnímu vlastnictví spoleènosti Canon nebo jeho poskytovatelù licence. Nesmíte mìnit, odstraòovat ani odebrat upozornìní na autorská práva spoleènosti Canon nebo jejích poskytovatelù licence, která jsou uvedena v licencovaném softwaru, vèetnì jakékoli jeho kopie.

2. Licence: Vaše licence na užívání licencovaného softwaru je nevýhradní a nepøenositelná.

(1) Smíte užívat software (termínem „užívat“ se rozumí ukládání, naèítání, instalace, spouštìní nebo zobrazování softwaru) ve více poèítaèích pro své osobní použití. Software nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, pùjèovat jej, prodávat, pøidìlovat, pøenechávat ani pøevádìt.

(2) Smíte kopírovat, užívat a upravovat datový obsah („užíváním“ se rozumí ukládání, naèítání, instalace, spouštìní a zobrazování datového obsahu) ve více svých poèítaèích pro vlastní osobní užití. Datový obsah a data z nìj odvozená nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, pùjèovat je, prodávat, pøidìlovat, pøenechávat ani pøevádìt. Dále smíte datový obsah a data z nìj odvozená tisknout a ve vytištìné formì („výtisky“) je užívat, dát pøíkaz k jejich užití, kopírovat je, dát pøíkaz k jejich kopírování a distribuovat je pro své vlastní nekomerèní úèely.  Výtisky nesmíte užívat, dát pøíkaz k jejich užití, kopírovat je, dát pøíkaz k jejich kopírování ani je distribuovat pro komerèní úèely. Spoleènost Canon neodpovídá za vaše užívání datového obsahu a výtiskù ani za žádné nároky a žaloby vznesené vùèi vám v dùsledku nebo jakékoli souvislosti s užíváním datového obsahu a výtiskù, vèetnì jakékoli odpovìdnosti èi nákladù povstávajících z veškerých nárokù, ztrát, škod, žalob, soudních rozhodnutí, nákladù soudního øízení a odmìn za právní služby.

(3) Smíte zhotovit pøimìøený poèet záložních kopií licencovaného softwaru pro podporu povoleného používání; všechny takové kopie musí obsahovat poznámku o autorských právech spoleènosti Canon v podobì, v jaké je uvedena v originálu licencovaného softwaru, který vám byl poskytnut.

(4) S výjimkou pøípadù výslovnì uvedených v této smlouvì a s výjimkou rozsahu a podmínek výslovnì povolených zákonem nesmíte licencovaný software pronajmout, poskytnout na leasing, poskytnout formou licence, pùjèit, prodat, pøidìlit, postoupit, pøevést, kopírovat, reprodukovat, mìnit, upravovat, sluèovat, pøekládat, pøevést do jiného programovacího jazyka, provádìt zpìtnou analýzu èi dekompilaci licencovaného softwaru, mìnit jej, pøekládat do strojového kódu ani vytváøet na základì celého licencovaného softwaru nebo jeho èásti odvozená díla, a ani nesmíte umožnit tøetí stranì, aby tak èinila nebo licencovaný software používala.

3. Vývozní omezení: Souhlasíte s tím, že bez požadovaného povolení pøíslušných vlád nesmíte licencovaný software odeslat nebo vyvézt ze zemì, v níž jste jej pùvodnì obdrželi, do jiných zemí. Souhlasíte s dodržováním všech právních pøedpisù o vývozu a vývozních omezení kterékoli dotèené zemì, vèetnì ustanovení U.S. Export Administration Regulations(„EAR“), a dále s tím, že nebudete licencovaný software vyvážet ani opìtovnì vyvážet, pøímo nebo nepøímo, v rozporu s takovými právními pøedpisy èi bez nìkterého z nezbytných povolení.

4. Ukonèení smlouvy: Tato smlouva nabývá úèinnosti instalací licencovaného softwaru a zùstává v platnosti do svého ukonèení. Tuto smlouvu mùžete ukonèit znièením licencovaného softwaru vèetnì veškerých kopií. Tato smlouva mùže být také ukonèena, pokud nedodržíte všechny její podmínky. Pøi ukonèení z libovolného dùvodu musíte okamžitì znièit všechny kopie licencovaného softwaru vèetnì licencovaného softwaru uloženého na pevném disku jakéhokoli poèítaèe ve vašem vlastnictví, držení nebo moci. Kromì toho je spoleènost Canon oprávnìna uplatòovat jakákoli svá pøípadná smluvní nebo zákonná práva,oprávnìní nebo prostøedky.

5. Podpora a aktualizace: Spoleènost Canon, její zastoupení a poboèky a jejich distributoøi a prodejci neodpovídají za udržování nebo podporu užívání licencovaného softwaru. Spoleènost Canon, její zastoupení a poboèky a jejich distributoøi a prodejci nejsou povinni poskytovat žádné aktualizace, opravy nebo podporu licencovaného softwaru, pokud se s výše uvedenými subjekty výslovnì a písemnì nedohodnete jinak.

6. OMEZENÁ ZÁRUKA. LICENCOVANÝ SOFTWARE JE LICENCOVÁN „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO PØEDPOKLÁDANÉ, VÈETNÌ, BEZ OMEZENÍ, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, KVALITÌ A/NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL NEBO NEPORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PRÁVA, VLASTNICTVÍ NEBO ZÁJMU, VÈETNÌ, BEZ OMEZENÍ, DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

VEŠKERÁ RIZIKA, POKUD JDE O KVALITU A VÝKON LICENCOVANÉHO SOFTWARU, NESETE VY. POKUD SE PROKÁŽE, ŽE JE LICENCOVANÝ SOFTWARE VADNÝ, NESETE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVU NEBO KOREKCI VY (A NIKOLI SPOLEÈNOST CANON, JEJÍ ZASTOUPENÍ A POBOÈKY A JEJICH DISTRIBUTOØI A PRODEJCI).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NÌKTERÉ STÁTY ÈI PRÁVNÍ ØÁDY NEUMOŽÒUJÍ VYLOUÈENÍ PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUÈENÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URÈITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MÙŽETE MÍT ROVNÌŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH NEBO PRÁVNÍCH ØÁDECH LIŠÍ.

SPOLEÈNOST CANON NEZARUÈUJE, ŽE FUNKCE V TOMTO LICENCOVANÉM SOFTWARU SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARU BUDE BEZCHYBNÝ A NEBUDE DOCHÁZET K JEHO PØERUŠENÍ.

Je-li licencovaný software poskytován na médiu, napøíklad na disku CD-ROM, poskytuje spoleènost Canon za pøedpokladu bìžného používání záruku na vady materiálu a zpracování média, na nìmž je licencovaný software uložen, po dobu devadesáti (90) dnù od data obdržení, které musí být dokladováno úètenkou nebo jiným zpùsobem pøijatelným pro spoleènost Canon.

NÁPRAVNÉ PROSTØEDKY ZÁKAZNÍKA. Veškeré náhrady spoleènosti Canon a jejích poskytovatelù licence a vaše výhradní nápravné prostøedky spoèívají ve výmìnì média, které nesplòuje OMEZENOU ZÁRUKU a je vráceno místnímu prodejnímu zastoupení spoleènosti Canon pùsobícímu v zemi, v níž jste licencovaný software obdrželi, spoleènì s kopií dokladu o prodeji, nebo jiným zpùsobem pøijatelným pro spoleènost Canon. OMEZENÁ ZÁRUKA se nevztahuje na selhání média v dùsledku nehody, zneužití nebo chybného použití licencovaného softwaru a nevztahuje se na nikoho jiného než na pùvodního uživatele licencovaného softwaru.

7. ZØEKNUTÍ SE ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU VÁM POSKYTNUTOU ZÁRUKOU A JE POSKYTOVÁNA NAMÍSTO VŠECH ZÁRUK, PØEDPOKLADÙ, ZÁVAZKÙ, SLIBÙ, PODMÍNEK A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OBYÈEJÙ, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, PRÙBÌHU JEDNÁNÍ APOD., KTERÉ JSOU TÍMTO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTNUTY.

8. VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY A OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST CANON A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU VÙÈI VÁM V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ ODPOVÌDNI ZA ŽÁDNÉ PØÍMÉ, NEPØÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO JINÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI(VÈETNÌ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZE ZTRÁT ZISKÙ Z PODNIKÁNÍ, Z PØERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT OBCHODNÍCH INFORMACÍ), A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEÈNOST CANON NEBO KTERÝKOLI JEJÍ POSKYTOVATEL LICENCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNÌNI. VEŠKERÉ NÁHRADY SPOLEÈNOSTI CANON A JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, AŤ NA ZÁKLADÌ SMLUVNÍHO VZTAHU, PORUŠENÍ PRÁVA (VÈETNÌ, BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO DÙVODU, BUDOU OMEZENY NA ÈÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKT SPOLEÈNOSTI CANON, PRO KTERÝ JE LICENCOVANÝ SOFTWARE URÈEN, NEBO NA ÈÁSTKU PÌTI DOLARÙ (5,00 USD), PODLE TOHO, KTERÁ Z ÈÁSTEK JE VYŠŠÍ, NEBO NA EKVIVALENTNÍ ÈÁSTKU V PØÍSLUŠNÉ MÍSTNÍ MÌNÌ.

ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTØEBITELE.

9. Všeobecnì: Tato smlouva pøedstavuje úplnou dohodu mezi vámi a spoleèností Canon, pokud jde o licencovaný software, a nahrazuje jakákoli pøedchozí ústní nebo písemná prohlášení, dohody nebo ujednání týkající se licencovaného softwaru. Žádná ze stran nemá žádný nápravný prostøedek, pokud jde o jakékoli prohlášení, na jehož základì uzavøela tuto smlouvu (pokud nebylo takové prohlášení uèinìno podvodnì), a její jediný nápravný prostøedek se týká pouze porušení dohody podle této smlouvy.

Pokud jsou tato smlouva nebo její èást shledány pøíslušným soudem v jakémkoli ohledu zcela nebo zèásti nezákonnými nebo nevymahatelnými podle práva kterékoli jurisdikce, tato skuteènost neovlivní ani neznehodnotí legálnost, platnost ani vymahatelnost kteréhokoli z ostatních ustanovení této smlouvy.

Selhání nebo zpoždìní spoleènosti Canon pøi uplatòování práva, pravomoci nebo nápravy podle této smlouvy nebude za žádných okolností chápáno jako upuštìní od takového práva, pravomoci nebo nápravy.

Žádná zmìna v této smlouvì nebude platná, pokud nebude mít písemnou formu a nebude podepsána zmocnìným zástupcem spoleènosti Canon.

Ustanovení této smlouvy, pokud se týkají zastoupení nebo poboèek spoleènosti Canon, jsou pøímo vymahatelná tìmito zastoupeními nebo poboèkami spoleènosti Canon.

Poznámka k omezeným právùm vlády USA
Veškerý licencovaný software poskytnutý vládì USA na základì žádostí zaslaných 1. prosince 1995 nebo po tomto datu je poskytován s právy a omezeními komerèní licence popsanými jinde v tomto dokumentu. Veškerý licencovaný software poskytnutý vládì USA na základì žádostí zaslaných pøed datem 1. prosince 1995 je poskytován s OMEZENÝMI PRÁVY podle dokumentù FAR, 48 CFR 52.227-14 (ÈERVEN 1987), popøípadì DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (ØÍJEN 1988).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.79