Readme_polish.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

____________________________________________________________

      Canon Easy-WebPrint EX wersja 1.2.0
             dla systemu
           Microsoft Windows
             Instrukcje
      *** Copyright CANON INC. 2009-2010 ***
____________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 S³owo wstêpne
 Informacje o znakach towarowych

Ograniczenia dotycz¹ce korzystania z dodatku Canon Easy-WebPrint EX

============================================================
Wprowadzenie
============================================================

< S³owo wstêpne >

 Dziêkujemy za korzystanie z dodatku Canon Easy-WebPrint EX.
 Canon Easy-WebPrint EX jest dodatkiem typu plug-in do programu
 Windows Internet Explorer 7.0 lub nowszego.
 Udostêpnia on wiele funkcji s³u¿¹cych do drukowania stron
 internetowych, m.in. podgl¹d wydruku, przycinanie oraz edycjê uk
 ³adu.
 Modu³ Canon Easy-WebPrint EX pojawia siê na pasku narzêdzi w oknie
 przegl¹darki Internet Explorer.

< Informacje o znakach towarowych >

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Microsoft
 Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w
  innych krajach.
 Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem
 towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i
 (lub) w innych krajach.
 Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy marek i produktów s¹
 znakami handlowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi
 odpowiednich firm.

============================================================
Ograniczenia dotycz¹ce korzystania z dodatku Canon Easy-WebPrint EX
============================================================

Korzystanie z produktu podlega nastêpuj¹cym ograniczeniom.
Nale¿y zwróciæ uwagê na te ograniczenia przed u¿yciem dodatku.

 - Dodatek Canon Easy-WebPrint EX nie obs³uguje programu Internet
  Explorer (w wersji 64-bitowej).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 3.80