Readme_Czech.txt Driver File Contents (ewpexwin120ea23.exe)

____________________________________________________________

       Canon Easy-WebPrint EX verze 1.2.0
               pro
         systém Microsoft Windows
              Pokyny
        *** Copyright CANON INC. 2009-2010 ***
____________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Ochranné známky

Omezení použití programu Canon Easy-WebPrint EX

============================================================
Úvod
============================================================

< Pøedmluva >

 Dìkujeme, že používáte panel nástrojù Canon Easy-WebPrint EX.
 Canon Easy-WebPrint EX je modul plug-in pro prohlížeè Windows
 Internet Explorer 7.0 nebo novìjší.
 Nabízí rùzné funkce pro tisk webových stránek vèetnì funkce
 náhledu tisku, funkce oøíznutí nebo funkce úpravy rozvržení.
 Panel Canon Easy-WebPrint EX se zobrazuje mezi dalšími panely
 nástrojù v oknì prohlížeèe Internet Explorer.

< Ochranné známky >

 Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti Microsoft
 Corporation.
 Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
 spoleènosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.
 Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
 známka spoleènosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných
 zemích.
 Všechny názvy znaèek a produktù zmínìné v tomto dokumentu jsou
 ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
 pøíslušných spoleèností.

============================================================
Omezení použití programu Canon Easy-WebPrint EX
============================================================

Na použití tohoto produktu se vztahují následující omezení.

Než zaènete produkt používat, vìnujte tìmto omezením pozornost.


 - Panel nástrojù Canon Easy-WebPrint EX nepodporuje internetový
  prohlížeè Internet Explorer (64bitovou platformu).
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.66