license.txt Driver File Contents (Intel_Graphics_15.7.64_vistax64.zip)

INTEL YAZILIM LÝSANS SÖZLEÞMESÝ (OEM / IHV / ISV Daðýtýmý ve Tek Kullanýcý)

ÖNEMLÝ - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 
Aþaðýdaki koþullarý ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yazýlýmý ve iliþkili malzemelerini (toplu þekilde, "Yazýlým" olarak anýlacaktýr) kullanmayýn veya yüklemeyin. Yazýlým'ý yüklemeniz ya da kullanmanýz, bu Sözleþme'nin koþullarýný kabul ettiðiniz anlamýna gelir. Koþullarý bu þekilde kabul etmek istemiyorsanýz, Yazýlým'ý yüklemeyin ya da kullanmayýn.

Lütfen Aþaðýdakileri Dikkate Alýn:
* Özgün Donatým Üreticisi (OEM), Baðýmsýz Donaným Satýcýsý (IHV) ya da Baðýmsýz Yazýlým Satýcýsý (ISV) olmanýz durumunda, bu LÝSANS SÖZLEÞMESÝ tamamýyla geçerlidir;
* Son kullanýcý olmanýz durumunda, Ek A'da yer alan INTEL YAZILIM LÝSANS SÖZLEÞMESÝ geçerlidir.

OEM'ler, IHV'ler ve ISV'ler için:

LÝSANS. Bu Yazýlým'a, yalnýzca Intel bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmiþtir. Ýþbu Yazýlým'a, Intel olmayan bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmemiþtir. Bu Sözleþme'nin koþullarý uyarýnca, Intel, tarafýnýza, Intel'in telif haklarý çerçevesinde, aþaðýdakileri gerçekleþtirmenizi saðlayan özel olmayan, devredilemeyen, tüm dünyada geçerli olan ve bedeli tamamýyla ödenmiþ lisansýný vermektedir:
   a) tarafýnýzýn geliþtirme ve bakým amaçlarý doðrultusunda, Yazýlým'ý dahili olarak kullanma, üzerinde deðiþiklik yapma, kopyalama ve
   b) Yazýlým'ýn türevi olan çalýþmalar da dahil olmak üzere, Yazýlým'ý deðiþtirme, kopyalama ve Son Kullanýcýlarýnýza daðýtma; ancak, bu iþlemler, en azýndan Ek A olarak ekli bulunan Intel Nihai, Tek Kullanýcý Lisans Sözleþmesi'nde yer alan koþullar kadar kýsýtlayýcý koþullara sahip bir lisans sözleþmesi çerçevesinde gerçekleþtirilmelidir ve
   c) Yazýlým ile birlikte verilen son kullanýcý belgelerini, yalnýzca Yazýlým ile baðlantýlý olarak deðiþtirme, kopyalama ve daðýtma.

Yazýlým'ý içeren bilgisayar sisteminin veya yazýlým programýnýn nihai üreticisi veya satýcýsý siz deðilseniz, bu durumda, Yazýlým'ýn türevi olan çalýþmalar (ve ilgili son kullanýcý belgeleri) dahil olmak üzere, Yazýlým'ýn bir kopyasýný, devralan kiþinin iþbu hükümlere tamamýyla tabi olmasý koþuluyla, devralan kiþiye bu Sözleþme koþullarýna uygun þekilde kullanýlmak üzere devredebilirsiniz. Aksi halde, Yazýlým'ý herhangi bir üçüncü þahýsa atayamaz, lisansýný veremez, kiralayamaz veya baþka þekilde devredemez ya da sunamazsýnýz. Yazýlým'ý kaynak koda dönüþtüremez, tersine çeviremez veya baþka hiçbir þekilde ters mühendislik iþlemi uygulayamazsýnýz.

Bu Sözleþme'de açýkça belirtilen haller dýþýnda, tarafýnýza doðrudan veya zýmni olarak, ikna veya hukuki mani yoluyla ya da diðer biçimlerde hiçbir lisans ya da hak verilmemektedir. Intel, bu Sözleþme'da yer alan koþul ve hükümlere riayet ettiðinizi teyit etmek üzere, ilgili kayýtlarýnýzý tetkik etme ya da baðýmsýz bir denetçinin tetkik etmesini saðlama hakkýna sahiptir.

GÝZLÝLÝK. Yazýlým'a eriþim veya kullanýmý içeren iþinizi tarafýnýz adýna yapmasý için üçüncü þahýs danýþman veya ikinci üstlenici ("Üstlenici") atamak istiyorsanýz, Üstlenici'den, bu Sözleþme'de öne sürülenlerden daha az kýsýtlayýcý olmayan ve daðýtým haklarýný ve baþka bir amaç doðrultusunda kullanýmý hariç tutan ve Yazýlým'a eriþim ve kullanýmýna iliþkin olarak koþullar ve yükümlülükler içeren, yazýlý bir gizlilik anlaþmasý temin etmeniz gerekir.
Aksi halde, bu Sözleþme'nin koþullarýný veya varlýðýný açýklayamaz ya da Intel'in önceden yazýlý onayý olmaksýzýn, Intel'in adýný hiçbir yayýn organý, reklam veya baþka duyurularda kullanamazsýnýz. Intel ticari markalarýný ya da amblemlerini kullanmak konusunda hiçbir hakkýnýz yoktur.

YAZILIM VE TELÝF HAKLARININ MÜLKÝYETÝ. Tüm Yazýlým kopyalarýnýn mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yazýlým, telif hakkýna sahiptir ve Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerin yasalarýyla ve uluslararasý anlaþmalarýn hükümleriyle korunmaktadýr. Yazýlým'dan herhangi bir telif hakký bildirimini çýkaramazsýnýz. Intel, istediði zaman ve önceden bildirimde bulunmaksýzýn, Yazýlým'da veya burada belirtilen maddelerde deðiþiklik yapabilir, ancak Yazýlým'ý desteklemek ya da güncelleþtirmek yükümlülüðünü taþýmaz. Aksinin açýkça belirtilmiþ olduðu haller dýþýnda, Intel, Intel patentleri, ticari markalarý ya da diðer fikri mülkiyet haklarý çerçevesinde hiçbir açýk ya da zýmni hak tanýmaz. Yazýlým'ý yalnýzca, devralan kiþinin bu koþullara tamamýyla tabi olmayý kabul etmesi ve Yazýlým'ýn hiçbir kopyasýný bulundurmamanýz durumunda devredebilirsiniz.
SINIRLI ORTAM GARANTÝSÝ. Yazýlým, Intel tarafýndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmiþse, Intel, sözkonusu ortamýn, Intel tarafýndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduðunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortamý, deðiþtirilmek veya Yazýlým'ýn, Intel'in tercih edeceði baþka bir þekilde teslim edilmesini saðlamak üzere, Intel'e iade edin. 

DÝÐER GARANTÝLERÝN HARÝÇ TUTULMASI. YUKARIDA ÞART KOÞULMASI DURUMU ÝSTÝSNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILABÝLÝRLÝK, HÝÇBÝR TELÝF HAKKI ÝHLALÝNDE BULUNMAMA YA DA BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GÝBÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE, HERHANGÝ TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMNÝ BÝR GARANTÝ OLMAKSIZIN "OLDUÐU GÝBÝ" SAÐLANMIÞTIR. Intel, Yazýlým'a dahil olan bilgi, metin, grafik, baðlantýlar veya diðer öðelerin, doðruluðu ya da tamlýðý konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öðelere iliþkin sorumluluk kabul etmez.

SORUMLULUÐUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDARÝKÇÝLERÝ, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIÐINDAN HABERDAR EDÝLMÝÞ OLSA DAHÝ, HÝÇBÝR SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGÝ BÝR ZARARDAN (KAR KAYBI, ÝÞÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASI VE BÝLGÝ KAYBI DAHÝL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK SÝSTEMLERÝNDE ZIMNÝ GARANTÝLER VEYA DOLAYLI YA DA DÝÐER ZARARLAR ÝÇÝN SORUMLULUÐUN HARÝÇ TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMIÞTIR; BU GÝBÝ DURUMLARDA, YUKARIDAKÝ SINIRLAMA TARAFINIZ ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. AYRICA, HUKUK SÝSTEMLERÝNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN DÝÐER YASAL HAKLARA DA SAHÝP OLABÝLÝRSÝNÝZ.

BU SÖZLEÞME'NÝN SONA ERMESÝ. Intel, koþullarýný ihlal etmeniz halinde, bu Sözleþme'yi istediði zaman sona erdirebilir. Sözleþme'nin sona erdirilmesi halinde, Yazýlým'ý derhal imha etmeniz veya Yazýlým'ýn tüm kopyalarýný Intel'e iade etmeniz gerekir.

 
GEÇERLÝ YASALAR. Bu Sözleþme çerçevesinde doðan talepler, kanunlar ihtilafýna iliþkin prensipleri ve Mal Satýþ Sözleþmeleri konusundaki Birleþmiþ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalarýna tabi olacaktýr. Yazýlým'ý, geçerli ihracat yasalarýna ve yönetmeliklerine aykýrý olarak ihraç edemezsiniz. Yazýlý olmamasý ve Intel'in yetkili bir temsilcisi tarafýndan imzalanmamasý durumunda, Intel, baþka hiçbir sözleþme çerçevesinde sorumlu tutulamaz.

HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMIÞ HAKLAR. Yazýlým, "KISITLANMIÞ HAKLAR" göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýlmasý, çoðaltýlmasý ya da açýklanmasý FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlarýn ardýndan gelenler veya halefleri tarafýndan belirtilen kýsýtlamalara tabidir. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýmý, Hükümet'in, Intel'in Yazýlým üzerindeki mülkiyet haklarýný kabul ettiði anlamýný taþýr. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA adresinde meskun Intel Corporation'dýr.EK "A".
INTEL YAZILIM LÝSANS SÖZLEÞMESÝ (Nihai, Tek Kullanýcý)

ÖNEMLÝ - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 
Aþaðýdaki koþullarý ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yazýlýmý ve iliþkili malzemelerini (toplu þekilde, "Yazýlým" olarak anýlacaktýr) kullanmayýn veya yüklemeyin. Yazýlým'ý yüklemeniz ya da kullanmanýz, bu Sözleþme'nin koþullarýný kabul ettiðiniz anlamýna gelir. Koþullarý bu þekilde kabul etmek istemiyorsanýz, Yazýlým'ý yüklemeyin ya da kullanmayýn.

LÝSANS. Yazýlým'ý, kiþisel ve ticari amaçlar içermeyen kullanýmýnýz için, tek bir bilgisayara kopyalayabilir ve aþaðýdaki koþullara tabi olmak koþuluyla, Yazýlým'ýn bir yedek kopyasýný alabilirsiniz: 
1. Bu Yazýlým'a, yalnýzca Intel bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmiþtir. Ýþbu Yazýlým'a, Intel olmayan bileþen ürünleriyle birlikte kullanýlmak üzere lisans verilmemiþtir. 
2. Bu Sözleþme'de aksinin belirtilmemiþ olmasý halinde, Yazýlým'ýn hiçbir kýsmýný kopyalayamaz, deðiþtiremez, kiralayamaz, satamaz, daðýtamaz veya devredemezsiniz; ayrýca, Yazýlým'ýn kopyalanmasýný önleyeceðinizi de kabul etmiþ olursunuz.
3. Yazýlým'a ters mühendislik iþlemi uygulayamaz, kaynak koda dönüþtüremez ya da parçalara ayýramazsýnýz. 
4. Yazýlým lisansýný baþka bir þahýsla paylasamaz ya da Yazýlým'ýn birden çok kullanýcý tarafýndan ayný anda kullanýmýna izin veremezsiniz.
5. Yazýlým, bir bölümü, ekli bir "lisans.txt" dosyasý ya da baþka bir metin veya dosyada tanýmlý olabilecek ve lisansý saðlanan, baþka yazýlým veya üçüncü þahýs tedarikçilerin baþka bir mülkiyetini içerebilir. 

YAZILIM VE TELÝF HAKLARININ MÜLKÝYETÝ. Tüm Yazýlým kopyalarýnýn mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yazýlým, telif hakkýna sahiptir ve Amerika Birleþik Devletleri ve diðer ülkelerin yasalarýyla ve uluslararasý anlaþmalarýn hükümleriyle korunmaktadýr. Yazýlým'dan herhangi bir telif hakký bildirimini çýkaramazsýnýz. Intel, istediði zaman ve önceden bildirimde bulunmaksýzýn, Yazýlým'da veya burada belirtilen maddelerde deðiþiklik yapabilir; ancak, Yazýlým'ý destekleme ya da güncelleþtirme yükümlülüðünü taþýmaz. Aksinin açýkça belirtilmiþ olduðu haller dýþýnda, Intel, Intel patentleri, ticari markalarý ya da diðer fikri mülkiyet haklarý çerçevesinde hiçbir açýk ya da zýmni hak tanýmaz. Yazýlým'ý yalnýzca, devralan kiþinin bu koþullara tamamýyla tabi olmayý kabul etmesi ve Yazýlým'ýn hiçbir kopyasýnýn bulundurmamanýz durumunda devredebilirsiniz.

SINIRLI ORTAM GARANTÝSÝ. Yazýlým, Intel tarafýndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmiþse, Intel, sözkonusu ortamýn, Intel tarafýndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduðunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortamý, deðiþtirilmek veya Yazýlým'ýn, Intel'in tercih edeceði baþka bir þekilde teslim edilmesini saðlamak üzere, Intel'e iade edin.

DÝÐER GARANTÝLERÝN HARÝÇ TUTULMASI. YUKARIDA ÞART KOÞULMASI DURUMU ÝSTÝSNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILABÝLÝRLÝK, HÝÇBÝR TELÝF HAKKI ÝHLALÝNDE BULUNMAMA YA DA BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GÝBÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE, HERHANGÝ TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMNÝ BÝR GARANTÝ OLMAKSIZIN "OLDUÐU GÝBÝ" SAÐLANMIÞTIR. Intel, Yazýlým'a dahil olan bilgi, metin, grafik, baðlantýlar veya diðer öðelerin doðruluðu ya da tamlýðý konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öðelere iliþkin sorumluluk kabul etmez.

SORUMLULUÐUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDARÝKÇÝLERÝ, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIÐINDAN HABERDAR EDÝLMÝÞ OLSA DAHÝ, HÝÇBÝR SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGÝ BÝR ZARARDAN (KAR KAYBI, ÝÞÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASI VEYA BÝLGÝ KAYBI DAHÝL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK SÝSTEMLERÝNDE ZIMNÝ GARANTÝLER VEYA DOLAYLI YA DA DÝÐER ZARARLAR ÝÇÝN SORUMLULUÐUN HARÝÇ TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMIÞTIR; BU GÝBÝ DURUMLARDA, YUKARIDAKÝ SINIRLAMA TARAFINIZ ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. AYRICA, HUKUK SÝSTEMLERÝNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN DÝÐER YASAL HAKLARA DA SAHÝP OLABÝLÝRSÝNÝZ. 

BU SÖZLEÞME'NÝN SONA ERMESÝ. Intel, koþullarýný ihlal etmeniz halinde, bu Sözleþme'yi istediði zaman sona erdirebilir. Sözleþme'nin sona erdirilmesi halinde, Yazýlým'ý derhal imha etmeniz veya Yazýlým'ýn tüm kopyalarýný Intel'e iade etmeniz gerekir.
 
GEÇERLÝ YASALAR. Bu Sözleþme çerçevesinde doðan talepler, kanunlar ihtilafýna iliþkin prensipleri ve Mal Satýþ Sözleþmeleri konusundaki Birleþmiþ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalarýna tabi olacaktýr. Yazýlým'ý, geçerli ihracat yasalarýna ve yönetmeliklerine aykýrý olarak ihraç edemezsiniz. Yazýlý olmamasý ve Intel'in yetkili bir temsilcisi tarafýndan imzalanmamasý durumunda, Intel, baþka hiçbir anlaþma çerçevesinde sorumlu tutulamaz.

HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMIÞ HAKLAR. Yazýlým, "KISITLANMIÞ HAKLAR" göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýlmasý, çoðaltýlmasý ya da açýklanmasý FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlarýn ardýndan gelenler veya halefleri tarafýndan belirtilen kýsýtlamalara tabidir. Yazýlým'ýn Hükümet tarafýndan kullanýmý, Hükümet'in, Intel'in Yazýlým üzerindeki mülkiyet haklarýný kabul ettiði anlamýný taþýr. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 adresinde meskun, Intel Corporation'dýr.
 
DÝL; ÇEVÝRÝLER. Bu Sözleþmenin Ýngilizce sürümünün yanýnda baþka bir dildeki çevirisi varsa, çeviri yalnýzca kolaylýk saðlamak amacýyla verilmiþtir; Ýngilizce sürüm esas alýnacaktýr.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:
* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;
* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.

For OEMs, IHVs, and ISVs:

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:
	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and
	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and
	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.

If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.
Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.


EXHIBIT "A" 
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 
Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 
1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 
2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 
4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.
5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
 
SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.58