32bit/Config/licensePLK.txt Driver File Contents (Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip)

Driver Package File Name: Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip
File Size: 52.6 MB

ÿþO[wiadczenie o ochronie prywatno[ci u|ytkowników programu Mened|er Instalacji CatalystFirma Advanced Micro Devices Inc. ( AMD ) dokBada wszelkich staraD, aby chroni prywatno[ swoich klientów. Niniejsze o[wiadczenie o ochronie prywatno[ci odnosi si do danych zebranych przez firm AMD w ramach usBugi pobierania programu Mened|er Instalacji Catalyst ( Aplikacja ). Nie odnosi si ono do danych zebranych z wykorzystaniem innych witryn, zarówno w trybie online, jak i offline, produktów oraz usBug firmy AMD.Gromadzenie i korzystanie z informacjiAplikacja nie gromadzi ani nie wymaga podawania danych osobowych u|ytkownika. Podczas korzystania z Aplikacji gromadzone s okre[lone anonimowe informacje na temat komputera i jego konfiguracji, dotyczce na przykBad mo|liwo[ci sprztu komputerowego i wersji oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Informacje te nie s wysyBane do firmy AMD, ale s porównywane z informacjami przechowywanymi na serwerach firmy AMD lub jej przedstawicieli w celu sprawdzenia, czy dostpne s nowe wersje oprogramowania i informacje dotyczce sprztu oraz [na |danie u|ytkownika] pobrania i zainstalowania na komputerze nowej wersji oprogramowania i/lub informacji dotyczcych sprztu.Aplikacja mo|e zawiera Bcza do witryn sieci Web i usBug. Nale|y zapozna si z o[wiadczeniami o ochronie prywatno[ci dotyczcymi witryn i usBug, z których u|ytkownik bdzie korzysta w celu zrozumienia sposobu, w jaki witryny i usBugi gromadz, wykorzystuj i udostpniaj dane osobowe u|ytkownika. Firma AMD nie odpowiada za ochron prywatno[ci w witrynach i usBugach obsBugiwanych przez inne firmy lub organizacje.Informacje kontaktowe

Firma AMD zachca do zgBaszania uwag dotyczcych niniejszego o[wiadczenia o ochronie prywatno[ci. W przypadku pytaD lub podejrzenia, |e firma AMD nie zastosowaBa si do zasad wyszczególnionych w o[wiadczeniu nale|y wysBa wiadomo[ e-mail na adres privacy@amd.com lub list poczt tradycyjn na adres:Privacy Officer   Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

server: web4, load: 1.47