32bit/Config/licenseCSY.txt Driver File Contents (Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip)

Driver Package File Name: Motherboard_5CDriver_5CVGA_5CAMD-8.561.0.0-WinVista-32bit.zip
File Size: 52.6 MB

ÿþProhláaení k programu Správce instalace Catalyst o ochran soukromíSpole
nost Advanced Micro Devices, Inc. (dále jen AMD) se zavazuje chránit vaae soukromí. Toho prohláaení o ochran soukromí se vztahuje na údaje shromá~dné spole
ností AMD pYi pou~ívání slu~by stahování v aplikaci Správce instalace Catalyst (dále jen  aplikace ). Nevztahuje se na údaje shromá~dné prostYednictvím jiných online nebo offline servero, produkto nebo slu~eb spole
nosti AMD.Shroma~ování a pou~ití informacíAplikace od vás nevy~aduje ani neshroma~uje osobní informace. Aplikace bhem jejího pou~ívání shroma~uje ur
ité anonymní informace o vaaem po
íta
i a jeho konfiguraci, napYíklad mo~nostech vaaeho softwaru a verzích nainstalovaného softwaru. Tyto informace nebudou odeslány spole
nosti AMD, ale budou porovnávány s informacemi na serverech spole
nosti AMD nebo jejích zástupco, aby bylo mo~no ur
it, zda jsou k dispozici informace o novjaích verzích softwaru nebo hardwaru, a [na vaai ~ádost] stáhnout a nainstalovat informace o daném softwaru a/nebo hardwaru do vaaeho po
íta
e. Aplikace mo~e obsahovat odkazy na webové stránky a slu~by. Doporu
ujeme vám, abyste si pYe
etli prohláaení o ochran soukromí na tchto serverech a slu~bách, které se rozhodnete navatívit, abyste vdli, jak mohou shroma~ovat, pou~ívat a sdílet vaae osobní informace. Spole
nost AMD není odpovdná za postupy, které v oblasti prohláaení o ochran soukromí pou~ívají servery nebo slu~by Yízené jinými spole
nostmi nebo organizacemi.Kontaktní informace

Spole
nost AMD vítá vaae pYipomínky týkající se prohláaení o ochran soukromí. Máte-li njaké otázky nebo se domníváte, ~e toto prohláaení nedodr~ujeme, poalete nám e-mail na adresu privacy@amd.com nebo b~nou poatovní zásilku na adresu:Privacy Officer   Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6server: web2, load: 1.33