license.txt Driver File Contents (sa70vidx.exe)

Umowa licencyjna dla u¿ytkownika koñcowego

PRZED U¯YCIEM OPROGRAMOWANIA UWA¯NIE PRZECZYTAJ NINIEJSZ¥ UMOWÊ. INSTALACJA CZY U¯YCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODÊ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. 
W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA JEJ WARUNKI, NATYCHMIAST ZWRÓÆ OPROGRAMOWANIE DO MIEJSCA ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU PIENIÊDZY. 

1. Licencja. Oprogramowanie za³¹czone do niniejszej licencji (zwane dalej "Oprogramowaniem"), zapisane na dowolnym nośniku, jest przedmiotem licencji udzielonej u¿ytkownikowi przez ATI Technologies, Inc. Oprogramowanie mo¿e byæ u¿ywane jedynie razem ze sprzêtem ATI Technologies, Inc. zakupionym razem z Oprogramowaniem ("Sprzêt ATI"). U¿ytkownik jest w³aścicielem nośnika, na którym zapisano Oprogramowanie, 
a firma ATI Technologies, Inc. i jej ewentualni licencjodawcy (zwani ³¹cznie dalej "ATI") zachowuj¹ prawo do Oprogramowania i zwi¹zanej z nim dokumentacji. U¿ytkownik mo¿e:
a) u¿ywaæ Oprogramowania, na pojedynczym komputerze, wy³¹cznie razem ze Sprzêtem ATI;
b) utworzyæ jedn¹ kopiê zapasow¹ Oprogramowania, w postaci dostêpnej dla komputera, wy³¹cznie w celach bezpieczeñstwa. Na takiej kopii nale¿y umieściæ oświadczenie o prawach autorskich ATI oraz inne opisy praw do Oprogramowania, które znajdowa³y siê na oryginalnym egzemplarzu Oprogramowania;
c) przekazaæ wszystkie swoje prawa licencyjne do Oprogramowania, z zastrze¿eniem, ¿e nale¿y wówczas przekazaæ równie¿: egzemplarz niniejszej Licencji, kopiê zapasow¹ Oprogramowania, sprzêt ATI i jego dokumentacjê, oraz pod warunkiem, ¿e strona otrzymuj¹ca licencjê zapozna siê i wyrazi zgodê na warunki niniejszej Licencji. Po takim przekazaniu Licencji, niniejsza umowa licencyjna z U¿ytkownikiem zostaje rozwi¹zana. 

2. Ograniczenia. Oprogramowanie zawiera sekrety handlowe oraz materia³y bêd¹ce przedmiotem prawa autorskiego, patentowego i innych. W celu ich zabezpieczenia, z wyj¹tkiem przypadków przewidzianych w odrêbnych przepisach, u¿ytkownik nie mo¿e:
a) dekompilowaæ, odtwarzaæ, deasemblowaæ czy w inny sposób przetwarzaæ Oprogramowania na zrozumia³¹ postaæ;
b) modyfikowaæ, udostêpniaæ w sieciach, dzier¿awiæ, po¿yczaæ, rozpowszechniaæ czy te¿ tworzyæ dzie³a pochodne oparte na ca³ości b¹dź czêści Oprogramowania;
c) przesy³aæ elektronicznie Oprogramowanie z jednego komputera do drugiego poprzez sieæ lub inny sposób, z wyj¹tkiem przypadków uwzglêdnionych w niniejszej umowie.

3. Rozwi¹zanie umowy. Niniejsza umowa obowi¹zuje do czasu jej rozwi¹zania. Niniejsz¹ umowê mo¿na rozwi¹zaæ w dowolnym momencie poprzez zniszczenie nośnika Oprogramowania, zwi¹zanej z nim dokumentacji i wszystkich jego kopii. Niniejsza licencja zostaje natychmiast rozwi¹zana bez powiadomienia ze strony ATI, jeśli U¿ytkownik naruszy jedno z jej postanowieñ. Po rozwi¹zaniu umowy nale¿y zniszczyæ nośnik Oprogramowania, zwi¹zan¹ z nim dokumentacjê i wszystkie jego kopie.

4. U¿ytkownicy rz¹dowi. W przypadku nabycia Oprogramowania w imieniu organu b¹dź agencji Rz¹du Stanów Zjednoczonych, zastosowanie maj¹ poni¿sze postanowienia. Rz¹d Stanów Zjednoczonych uznaje, ¿e Oprogramowanie i dokumentacja zosta³y stworzone na w³asny koszt producenta i ¿e zostaj¹ one udostêpnione z "OGRANICZONYMI PRAWAMI". U¿ycie, kopiowanie i oraz ujawnianie programu przez Rz¹d jest ograniczone postanowieniami w DFARS 227.7202-1(a) oraz 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (październik 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (czerwiec 1987) lub FAR 52.227-14(ALT III) (czerwiec 1987), z ewentualnymi zmianami. W przypadku gdy niniejsza Licencja b¹dź jej czêśæ oka¿e siê byæ niezgodna z postanowieniami Ograniczonych Praw, obowi¹zywaæ bêd¹ te prawa podstawowe. 

5. Unikalnośæ licencji. W ramach niniejszej Licencji firma ATI nie udziela bezpośredniego b¹dź dorozumianego prawa czy licencji w stosunku do zastrze¿onej informacji czy patentu, prawa autorskiego, sekretu handlowego, czy te¿ innego prawa w³asności intelektualnej bêd¹cych w posiadaniu czy zarz¹dzanego przez ATI, z wyj¹tkiem praw udzielonych w niniejszej Licencji. 

6. Dodatkowe Licencje. DYSTRYBUCJA CZY U¯YWANIE OPROGRAMOWANIA W SYSTEMIE OPERACYJNYM MO¯E WYMAGAÆ POSIADANIA DODATKOWYCH LICENCJI UDZIELANYCH PRZEZ SPRZEDAWCÊ SYSTEMU OPERACYJNEGO. 

7. Brak gwarancji na Oprogramowanie. U¿ytkownik wyraźnie oświadcza, ¿e bêdzie u¿ywaæ Oprogramowania na w³asne ryzyko. Oprogramowanie i powi¹zana z nim dokumentacja s¹ dostarczane "jako takie", bez jakiejkolwiek gwarancji. ATI NIE UDZIELA ¯ADNEJ GWARANCJI CZY RÊKOJMI, £¥CZNIE Z RÊKOJMI¥ ZDATNOŚCI DO OBROTU RYNKOWEGO CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ATI NIE GWARANTUJE, ¯E FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BÊD¥ SPE£NIA£Y WYMOGI U¯YTKOWNIKA, LUB ¯E OPROGRAMOWANIE BÊDZIE DZIA£AÆ BEZ PRZESZKÓD CZY B£ÊDÓW, LUB TE¯, ¯E EWENTUALNE B£ÊDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTAN¥ POPRAWIONE. CA£A ODPOWIEDZIALNOŚÆ ZA REZULTATY I POPRAWNE DZIA£ANIE PROGRAMU SPOCZYWA NA U¯YTKOWNIKU. PONADTO ATI NIE GWARANTUJE ANI NIE CZYNI OŚWIADCZEÑ DOTYCZ¥CYCH U¯YTKU CZY SKUTKÓW U¯YWANIA OPROGRAMOWANIA CZY POWI¥ZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, ANI ICH POPRAWNOŚCI, DOK£ADNOŚCI, RZETELNOŚCI, AKTUALNOŚCI I IM PODOBNYCH. ¯ADNA PISEMNA CZY USTNA INFORMACJA CZY PORADA UDZIELONA PRZEZ ATI CZY AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ATI NIE BÊDZIE STANOWIÆ GWARANCJI CZY ROZSZERZAÆ NINIEJSZEJ GWARANCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA B£ÊDU W OPROGRAMOWANIU, U¯YTKOWNIK (A NIE ATI CZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY ATI) PONOSI CA£Y KOSZT POTRZEBNEGO SERWISU, NAPRAWY CZY WPROWADZENIA POPRAWEK. OPROGRAMOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAÑ MEDYCZNYCH, RATOWANIA CZY PODTRZYMYWANIA ¯YCIA. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJ¥ NA WY£¥CZENIE RÊKOJMI, WIÊC W TAKIM WYPADKU POWY¯SZE WY£¥CZENIA NIE BÊD¥ MIA£Y ZASTOSOWANIA. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności. W ¯ADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W£¥CZAJ¥C W TO ZAISTNIENIE ZANIEDBANIA, FIRMA ATI, JEJ W£ADZE, KIEROWNICY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE BÊD¥ ODPOWIEDZIALNI W STOSUNKU DO U¯YTKOWNIKA ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE CZY WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY ZWI¥ZANE ZE STRAT¥ ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIA£ALNOŚCI, STRATAMI DANYCH FIRMOWYCH) WYNIKAJ¥CE Z U¯YCIA, NIEW£AŚCIWEGO U¯YCIA CZY NIEZDOLNOŚCI DO U¯YWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA CZY POWI¥ZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, NARUSZENIA B¥DŹ NIEWYKONANIA, £¥CZNIE ZE SKUTKAMI NARUSZENIA B¥DŹ PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEZ ATI PATENTU, ZNAKU HANDLOWEGO, PRAWA AUTORSKIEGO CZY INNEGO PRAWA INTELEKTUALNEGO, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA ATI CZY AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ATI O ISTNIENIU MO¯LIWOŚCI TAKIEJ SZKODY. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJ¥ NA OGRANICZENIE CZY WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE CZY WYNIKOWE, WIÊC W TAKIM WYPADKU POWY¯SZE OGRANICZENIA CZY WY£¥CZENIA NIE BÊD¥ MIA£Y ZASTOSOWANIA. 

ATI nie bêdzie odpowiedzialne za 1) utratê, czy szkodê w stosunku do zapisów czy danych u¿ytkownika, 2) odszkodowanie za wszelkie roszczenia za szkody, wnoszone przez u¿ytkownika w oparciu o powództwo strony trzeciej. W ¿adnym wypadku ³¹czna kwota odpowiedzialności firmy ATI za wszelkie szkody, straty czy wszczête postêpowanie, wynikaj¹ce z naruszenia umowy, szkody (³¹cznie z zaniechaniem) czy innej przyczyny, nie przekroczy sumy zap³aconej przez u¿ytkownika za Oprogramowanie.

9. Obowi¹zuj¹ce prawodawstwo i rozdzielnośæ postanowieñ umowy. Niniejsza Licencja podlega prawodawstwu prowincji Ontario w Kanadzie i bêdzie mu podlegaæ bez wzglêdu na zasadê konfliktu praw. W przypadku konfliktu z prawami, zasadami i przepisami zagranicznymi, umow¹ rz¹dziæ bêdzie prawo, zasady i przepisy kanadyjskie. Do niniejszej Licencji nie ma zastosowania konwencja Narodów Zjednoczonych dotycz¹ca Miêdzynarodowych Umów Sprzeda¿y Towarów. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny kompetentny s¹d stwierdzi, ¿e dowolne postanowienie niniejszej Licencji lub jego czêśæ nie jest zgodne z prawem, to takie postanowienie bêdzie mia³o zastosowanie w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, aby mog³o spe³niæ zamierzenia i cele stron umowy, a pozosta³e postanowienia Licencji pozostan¹ w pe³ni obowi¹zuj¹ce. 

10. Kompletnośæ Umowy. Niniejsza Umowa stanowi ca³ośæ porozumienia miêdzy stronami, dotycz¹cego u¿ywania Oprogramowania i powi¹zanej z nim dokumentacji oraz zastêpuje wszelkie wcześniejsze czy obecne porozumienia i umowy zarówno pisemne, jak i ustne, dotycz¹ce przedmiotu tej umowy. ¯adne poprawki czy modyfikacje niniejszej Licencji nie bêd¹ mia³y mocy prawnej, jeśli nie zostan¹ one sporz¹dzone na piśmie i podpisane przez w³aściwie uprawnionego przedstawiciela ATI.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.75