NDSNLS.ini Driver File Contents (tm1configfree.exe)

//
// NDSNLS.ini	English (2002.12.18.2)
//

[NDSNLS_STRINGS]

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Common
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_NDS_MAINTITLE    = Program ConfigFree
IDS_ALLRIGHTS      = Wszelkie prawa zastrze¿one.
IDS_ON          = W£
IDS_OFF         = WY£
IDS_OK          = OK
IDS_CANCEL        = Anuluj
IDS_YES         = Tak
IDS_NO          = Nie
IDS_ENABLE        = W³¹cz
IDS_DISABLE       = Wy³¹cz
IDS_CURRENT       = Ustawienia bie¿¹ce
IDS_CLOSE        = Zamknij
// 2002.10.25
IDS_OPEN         = Otwórz
IDS_VERSION       = Wersja
IDS_DBVERSION      = Wersja bazy diagnostyki
// 2002.11.1
IDS_CAPTURE_DATE     = Data zapisania :
IDS_PROFILE_VERSION   = Wersja profilu
IDS_DEVICE_TYPE_ETHER  = Urz¹dzenie sieci Ethernet
IDS_DEVICE_TYPE_IR    = Urz¹dzenie na podczerwieñ
IDS_DEVICE_TYPE_MODEM  = Modem
// 2002.11.19
IDS_APPLY        = Zastosuj
IDS_NO_ITEM       = Brak
// 2002.11.26
IDS_NG          = Nie gotowe
// 2002.11.26
IDS_DONE         = Gotowe
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.26
IDS_MAIN_STAYCHECK    = Pozostañ na pasku zadañ.
IDS_MAIN_BT_DETAIL    = Szczegó³
IDS_MAIN_TITLE      = Program ConfigFree (g³ówne)
IDS_MAIN_SELECTED_PF   = Wybrany profil
IDS_MAIN_BT_OVERWRITE  = Zast¹p
IDS_MAIN_PROFILE_LIST  = Lista profilu
IDS_MAIN_CH_PFNAME    = Nazwa profilu
IDS_MAIN_CH_COMMENT   = Komentarz
IDS_MAIN_ABOUT_PROFILE  = Informacje o profilu
IDS_MAIN_BT_SWITCH    = Prze³¹cznik
IDS_MAIN_BT_ADD     = Dodaj
IDS_MAIN_BT_DELETE    = Usuñ
IDS_MAIN_BT_MODIFY    = Modyfikuj
IDS_MAIN_BT_EXIT     = Zakoñcz

IDS_CFMAIN_APP_TITLE       = Program ConfigFree
IDS_CFMAIN_PROFILE        = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOER      = Doktor
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE      = Profil
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES      = Urz¹dzenia
// 2002.11.12
IDS_CFMAIN_BUTTON_DIAGNOSTICS   = Utwórz plik LOG...
// 2002.11.1
IDS_CFMAIN_BUTTON_VERSION     = Informacje o...
IDS_CFMAIN_BUTTON_HELP      = Pomoc...
// 2002.11.26
IDS_CFMAIN_CHECK_TRAY       = Pozostañ na pasku zadañ.
IDS_CFMAIN_BUTTON_CLOSE      = Zamknij
IDS_CFMAIN_ABOUT_TITLE      = Informacje o programie ConfigFree
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT1    = Wersja programu ConfigFree 1.00.00
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT2    = Copyright (c) 2002 TOSHIBA CORPORATION.
IDS_CFMAIN_ABOUT_COPYRIGHT3    = Wszelkie prawa zastrze¿one.
IDS_CFMAIN_ABOUT_DBVERSION    = Wersja bazy diagnostyki: 
// IDS_CFMAIN_OK           OK    // IDS_OK
// IDS_CFMAIN_CANCEL         Cancel  // IDS_CANCEL
// IDS_CFMAIN_YES          Yes   // IDS_YES
// IDS_CFMAIN_NO           No    // IDS_NO
//add 2002.09.27
IDS_CFMAIN_CURRENTPROFILE     = Wybrany profil:
// 2002.11.6
IDS_USEGUIDE_DOCTOR       = \r\n\r\nProblemy z komunikacj¹ sygnalizuje ¿ó³ty trójk¹t z wykrzyknikiem.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_DEVICE       = \r\n\r\nPotwierdź ustawienia i status poni¿szych urz¹dzeñ komunikacyjnych.
// 2002.11.5
IDS_USEGUIDE_PROFILE       = \r\n\r\nUtwórz, Zmieñ lub Potwierdź poni¿sze profile. 
// 2002.11.13
IDS_CFMAIN_PAGE_PROFILE_TITLE   = Ustawienia profilu
IDS_CFMAIN_PAGE_DEVICES_TITLE   = Ustawienia urz¹dzenia
IDS_CFMAIN_PAGE_DOCTOR_TITLE    = Aplikacja Doktor ³¹czności

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DOCTOR PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_AUTOSW         = W³¹czony prze³¹cznik automatyczny (Od³¹czenie kabla)
// 2002.11.19
IDS_DOCTOR_ENA_THIS_DEVICE    = Proszê w³¹czyæ funkcjê w przypadku testowania tego urz¹dzenia.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_MANUAL  = Informacje na temat umiejscowienia prze³¹cznika mo¿na znaleźæ w podrêczniku.
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_REFER_KILLSW_ARROW   = Prze³¹cznik wskazuje strza³ka.

IDS_DOCTOR_PROBLEM        = Wykryto problem
IDS_DOCTOR_NOPROBLEM       = Nie wykryto ¿adnego problemu
IDS_DOCTOR_INFORMATION1      = Klikniêcie na ni¿szej ilustracji spowoduje wyświetlenie informacji po prawej stronie.
// 2002.10.29
IDS_DOCTOR_BUTTON_RELOAD     = Odświe¿
IDS_DOCTOR_BUTTON_ADD       = Dodaj profil
// 2002.10.15
IDS_DOCTOR_DIAG_CAUSE_TITLE    = Mo¿liwa przyczyna
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DIAG_APPROACH_TITLE  = Mo¿liwe rozwi¹zania
IDS_DOCTOR_KILLSWITCH_TITLE    = Prze³¹cznik komunikacji bezprzewodowej
IDS_DOCTOR_SWITCH_STATUS     = Stan prze³¹cznika:
// IDS_DOCTOR_SWITCHON        ON    // IDS_ON
// IDS_DOCTOR_SWITCHOFF       OFF    // IDS_OFF
// IDS_DOCTOR_ENABLE         Enable  // IDS_ENABLE
// IDS_DOCTOR_DISABLE        Disable  // IDS_DISABLE
IDS_DOCTOR_CONNECT        = Po³¹cz
IDS_DOCTOR_DISCONNECT       = Roz³¹cz
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TITLE     = Karta
IDS_DOCTOR_LINE_TITLE       = Linia
IDS_DOCTOR_AP_TITLE        = Punkt dostêpu
IDS_DOCTOR_ROUTER_TITLE      = Ruter
IDS_DOCTOR_BRIDGE_TITLE      = Mostek
IDS_DOCTOR_GETEWAY_TITLE     = Bramka
IDS_DOCTOR_VPN_TITLE       = VPN (wirtualna sieæ prywatna)
IDS_DOCTOR_SECURITY_TITLE     = Zabezpieczenia
IDS_DOCTOR_IE_TITLE        = Internet Explorer
IDS_DOCTOR_INTERNET_SETTINGS   = Ustawienia internetowe:
IDS_DOCTOR_PROXY_SETTINGS     = Ustawienia serwera proxy:
IDS_DOCTOR_SECUR_WEP       = WEP:
IDS_DOCTOR_SECUR_PASS       = Has³o:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_NAME      = Nazwa karty:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_TYPE      = Typ karty:
IDS_DOCTOR_ADAPTER_STATUS     = Stan karty:
IDS_DOCTOR_LINK_SPEED       = Prêdkośæ ³¹cza:
IDS_DOCTOR_CONNECT_STATUS     = Stan po³¹czenia:
IDS_DOCTOR_IPADDRESS       = Adres IP:
IDS_DOCTOR_MACADDRESS       = Adres MAC:
IDS_DOCTOR_DHCP          = DHCP:
IDS_DOCTOR_WINS          = WINS:
IDS_DOCTOR_DNS          = DNS:
IDS_DOCTOR_SSID          = SSID:
IDS_DOCTOR_ESSID         = ESSID:
IDS_DOCTOR_GETEWAY        = Bramka domyślna:
//add 20020920
IDS_DOCTOR_SUBNETADDRESS     = Maska podsieci:
IDS_DOCTOR_TYPE          = Typ:
IDS_DOCTOR_STATUS         = Stan:
IDS_DOCTOR_AP_WIRELESS_TITLE   = Bezprzewodowy punkt dostêpu
IDS_DOCTOR_AP_ETHERNET_TITLE   = Ruter/Mostek/Koncentrator sieci Ethernet
IDS_DOCTOR_WIRELESSNETWORK    = Sieæ bezprzewodowa
IDS_DOCTOR_ETHERNET        = Sieæ Ethernet
IDS_DOCTOR_NOINFO         = Brak informacji
IDS_DOCTOR_IE_HOMEPAGE      = Strona g³ówna:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSEARCH     = Wykryj AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_AUTOSCRIPT     = U¿yj skryptu AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_SCRIPTADDRESS    = Adres URL skryptu AutoConfig:
IDS_DOCTOR_IE_HTTP_PROXY     = Serwer proxy HTTP:
IDS_DOCTOR_IE_SECURE_PROXY    = Bezpieczny serwer proxy:
IDS_DOCTOR_IE_FTP_PROXY      = Serwer proxy FTP:
IDS_DOCTOR_IE_GOPHER_SPROXY    = Serwer Gopher Proxy:
IDS_DOCTOR_IE_SOCKS_PROXY     = Serwer Socks Proxy:
IDS_DOCTOR_IE_LOCALADDRESS    = B³¹d serwera proxy:
// 2002.09.20 14:40
IDS_DOCTOR_DRIVER_VENDER     = Dostawca sterownika:
IDS_DOCTOR_DRIVER_VERSION     = Wersja sterownika:
IDS_DOCTOR_DRIVER_DATE      = Data wydania sterownika:
// 2002.10.21
IDS_DOCTOR_DEV_ADVANCED	     = Zaawansowane:
IDS_DOCTOR_DEV_BRIDGE	     = Po³¹czenie mostka sieci:
IDS_DOCTOR_DEV_INTERNET	     = Udostêpnianie po³¹czenia internetowego:
IDS_DOCTOR_DEV_FIREWALL	     = Zapora ogniowa po³¹czenia internetowego:
//add 2002.10.04
IDS_DOCTOR_DIAG_NOW         = Trwa testowanie...
IDS_DOCTOR_REFRESH_NOW       = Trwa odnawianie...
//add 2002.09.27
IDS_DOCTOR_BUTTON_CHECK      = Zakoñczenie testowania
IDS_DOCTOR_KEYABSENT       = Brak klucza
IDS_DOCTOR_NOTSUPPORTED      = Nieobs³ugiwany
IDS_DOCTOR_AUTHENTICATION_MODE  = Tryb uwierzytelnienia:
IDS_DOCTOR_OPENAUTHENTICATION   = Otwarte uwierzytelnianie
IDS_DOCTOR_WEPKEY         = Klucz WEP
IDS_DOCTOR_AUTOSWITCH       = Prze³¹czenie automatyczne
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE_MODE  = Typ sieci:
IDS_DOCTOR_ADHOC         = Nieplanowy
IDS_DOCTOR_INFRASTRUCTURE     = Infrastruktura
IDS_DOCTOR_ADHOCINFRA       = Nieplanowy i Infrastruktura
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_GBPS     = Gb/s
IDS_DOCTOR_LINKSPEED_MBPS     = Mb/s
// 2002.11.21
IDS_DOCTOR_CHECK_MORE        = -Je¿eli problem nie ust¹pi, przejdź dalej, aby kontynuowaæ rozwi¹zywanie problemu.
// 2002.11.26
IDS_DOCTOR_CHECK_NETWORK_CONNECT = Sprawdzanie po³¹czenia sieciowego
// 2002.12.09
IDS_DOCTOR_GETEWAY_SERVER     = Bramka domyślna
IDS_DOCTOR_DNS_SERVER       = Serwer DNS
IDS_DOCTOR_WINS_SERVER      = Serwer WINS
IDS_DOCTOR_PROXY_SERVER      = Serwer proxy


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (DEVICE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DEVPAGE_OVERVIEW_TEXT     = Urz¹dzenie \r\nTutaj mo¿na w³¹czyæ/wy³¹czyæ ustawienia, sektorowanie sieci, hipotezy sieci prywatnej (VPN), sieci szerokopasmowe (PPPoE) urz¹dzenia sieciowe oraz urz¹dzenia na podczerwieñ. Mo¿liwa jest równie¿, po od³¹czeniu kabla, automatyczna zmiana na bezprzewodow¹ sieæ LAN, je¿eli zaznaczono dolne pole wyboru. 
IDS_DEVPAGE_BN_PROP        = W³aściwości...
// 2002.10.25
IDS_DEVPAGE_BN_AUTOSWITCH     = W³¹cz Bezprzewodow¹, je¿eli kabel zostanie od³¹czony.
IDS_DEVPAGE_BN_ENADIS       = W³¹cz / Wy³¹cz
IDS_DEVPAGE_BN_CONNECT      = Po³¹cz
// for New Degin
IDS_DEVPAGE_CAP_DEVICES_LIST   = Lista urz¹dzeñ
IDS_DEVPAGE_CAP_DETAIL_VIEW    = Szczegó³
IDS_DEVPAGE_DEVICEID       = ID urz¹dzenia
// 2002.11.27
IDS_DEVPAGE_BN_NETWORK_AND_DIALUP = Po³¹czenia sieciowe...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFMAIN (PROFILE PAGE)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// IDS_PROPAGE_OVERVIEW_TEXT     // IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_CAPTURE      = Dodaj...
// 2002.11.6
IDS_PROPAGE_BN_DELETE       = Usuñ
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_AUTOSWITCH     = Prze³¹czenie automatyczne...
// 2002.11.19
IDS_PROPAGE_BN_PROPERTY      = Modyfikuj...
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_BN_OPTION       = Opcje...
// 2002.11.20
IDS_PRPPAGE_BN_DETAIL       = Szczegó³y...
IDS_PROPAGE_BN_SWITCH       = Prze³¹cznik
// FOR NEW DESIGN
IDS_PROPAGE_CAP_PROFILE_LIST    = Lista profilu
IDS_PROPAGE_CAP_DETAIL_VIEW     = Szczegó³
IDS_PROPAGE_ADD_DETAIL       = Dodatkowa zawartośæ
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_SELITEM         = Pozycje zapisane
IDS_PROPAGE_COMMENT         = Komentarz
// 2002.11.26
IDS_PROPAGE_CAPTURE_DATE      = Data utworzenia
// 2002.11.27
IDS_PROPAGE_BN_INET_OPTIONS     = Opcje internetowe...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIAGNOSTICS DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIADLG_TITLE     = Program ConfigFree (Diagnostyka)
IDS_DIADLG_PING     = Polecenie Ping :
IDS_DIADLG_IPCONF    = Konfiguracja IP :
IDS_DIADLS_EXECUTE    = Uruchom
// add 2002.10.3
IDS_DIAGNOTE_MSG_LOG     = Tworzenie rejestru
IDS_DIAGNOTE_MSG_WAIT     = Proszê czekaæ...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ADD DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ADDDLG_TITLE     = Dodaj profil
IDS_ADDDLG_PFNAME    = Nazwa profilu : 
IDS_ADDDLG_COMMENT    = Komentarz : 
// 2002.11.26
IDS_ADDDLG_SELITEM    = Pozycje zapisane
IDS_ADDDLG_ICON     = Ikona
// 2002.10.10
IDS_ADDDLG_ICONCHANGE  = Zmieñ ikonê...
IDS_ADDDLG_CHICE_ICON      = Wybór ikony profilu


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MODIFY DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MODDLG_TITLE     = Modyfikuj profil
IDS_MODDLG_PFNAME    = Nazwa profilu : 
IDS_MODDLG_COMMENT    = Komentarz : 
IDS_MODDLG_ICON     = Ikona


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTORUN DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_AUTORUNDLG_TITLE   = Autostart
IDS_AUTORUNDLG_SELITEM  = Uruchom ten program po w³¹czeniu : 
IDS_AUTORUNDLG_BROWSE  = Przegl¹daj...


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DELETE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DELDLG_TITLE     = Usuñ profil
IDS_DELDLG_PLEASE    = Wybierz profil.
IDS_DELDLG_CLMHDR    = Profil


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSTRAY
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_TRAY_TIPS_DISABLED  = Wy³¹czony
IDS_TRAY_AUTOSWITCH   = Prze³¹czenie automatyczne
IDS_TRAY_DISABLED    = Wy³¹czony
IDS_TRAY_MAINMENU    = G³ówne
IDS_TRAY_BRWOSER     = Przegl¹darka
// 2002.11.20
IDS_TRAY_ADDPF      = Dodaj
// 2002.11.19
IDS_TRAY_DELPF      = Usuñ
// 2002.11.19
IDS_TRAY_MODPF      = Modyfikuj
IDS_TRAY_HELP      = Pomoc
IDS_TRAY_EXIT      = Zakoñcz
IDS_TRAY_AS_CABLE    = Prze³¹cznik automatyczny (Od³¹czenie kabla)
IDS_TRAY_AS_ESSID    = Prze³¹cznik automatyczny (SSID)
IDS_TRAY_ALLDISABLED   = Wy³¹cz wszystkie urz¹dzenia
IDS_TRAY_TIPS      = Program ConfigFree
IDS_TRAY_DIAGNOSIS    = Diagnostyka
IDS_TRAY_DEVICES       = Urz¹dzenia
IDS_TRAY_PROFILES      = Profile
// 2002.11.12
IDS_TRAY_OPTION       = Opcje
IDS_TRAY_SAVE        = Zapisz
IDS_TRAY_RESTORE       = Przywróæ
IDS_TRAY_REFRESH       = Odświe¿
IDS_TRAY_PROPERTY      = W³aściwośæ
// 2002.11.27
IDS_TRAY_NETWORK_AND_DIALUP = Po³¹czenia sieciowe
// 2002.11.5
IDS_TRAY_VERSION       = Informacje
// 2002.11.20
IDS_TRAY_DETAILS       = Szczegó³y
IDS_TRAY_DOCTOR       = Aplikacja Doktor ³¹czności
IDS_TRAY_CLIENT_MGR     = Menad¿er urz¹dzenia klienckiego
IDS_TRAY_QC_DISCONNECT    = Roz³¹cz
// 2002.11.27
IDS_TRAY_INET_OPTIONS    = Opcje internetowe
//add 2002.10.03
IDS_TRAY_QC_CONNECT         = Po³¹cz
IDS_TRAY_QC_SETUP          = Ustawienia
IDS_TRAY_LOG            = Plik rejestru


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// QUICK CONNECT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_40    = 40 bitów [5znaków]
IDS_QC_KEY_LENGTH_ASCII_104   = 104 bity [13znaków]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_40     = 40 bitów [10 cyfr]
IDS_QC_KEY_LENGTH_HEX_104    = 104 bity [26 cyfr]
IDS_QC_KEY_FORMAT_HEX      = Cyfry szesnastkowe
IDS_QC_KEY_FORMAT_ASCII     = Znaki kodu ASCII
IDS_QC_NETWORK_NAME       = Nazwa sieci [SSID]:
IDS_QC_WEP            = Klucz sieci bezprzewodowej[WEP]
IDS_QC_DATA_ENCRPTION      = Szyfrowanie danych[w³¹czone WEP]
IDS_QC_NETWORK_KEY        = Klucz sieciowy:
IDS_QC_KEY_FORMAT        = Format klucza:
IDS_QC_KEY_LENGTH        = D³ugośæ klucza:
IDS_QC_KEY_INDEX         = Indeks Klucza[zaawansowane]:
IDS_QC_PROP_TITLE        = W³aściwości szybkiego po³¹czenia
IDS_QC_TITLE           = Szybkie po³¹czenie
IDS_QC_ERROR_INVALID_SSID    = Brak Nazwy sieci[SSID].
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX      = Wprowadzony indeks klucza [WEP] znajduje siê poza dopuszczalnym zakresem. \r\nPodaj indeks klucza zawieraj¹cy siê w przedziale od 0 do 3.
IDS_QC_ERROR_KEY_INDEX2     = Wprowadzony indeks klucza [WEP] znajduje siê poza dopuszczalnym zakresem. \r\nPodaj indeks klucza zawieraj¹cy siê w przedziale od 1 do 4.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_1  = Wprowadzona d³ugośæ klucza WEP wynosi %d.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_2  = Wymagana d³ugośæ wynosi %s.
IDS_QC_ERROR_INVALID_WEP_KEY_3  = Dopasuj dok³adnie klucz do podanej d³ugości.
IDS_QC_ERROR_CONNECT_FAIL    = Nie mo¿na skonfigurowaæ ustawieñ sieci bezprzewodowej.
// 2002.11.14
IDS_QC_RESTORE_ADHOC       = Odtwórz poprzedni¹ konfiguracjê po³¹czeñ sieciowych. W przypadku kontynuowania nast¹pi roz³¹czenie z sieci¹ Toshiba Wireless Projector.
// PM
IDS_QC_CONFIRM_NETWORK_KEY    = Potwierdź klucz sieciowy:
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH1   = Podane klucze sieciowe s¹ b³êdne.
IDS_QC_ERROR_WEP_NOT_MATCH2   = Podaj ponownie klucz sieciowy w polu potwierdzenia.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS1  = W zale¿ności od konfiguracji sieci, has³o sieciowe zawiera 40 bitów lub 104 bity.
IDS_QC_ERROR_INVALID_NET_PASS2  = Mo¿e byæ podane jako 5 lub 13 znaków kodu ASCII lub jako 10 lub 26 znaków szesnastkowych.
IDS_QC_ADHOC            = Nieplanowe (równorzêdne)
IDS_QC_INFRASTRUCTURE       = Infrastruktura
IDS_QC_NETWORK_TYPE        = Rodzaj sieci
// 2002.10.18
IDS_QC_DISCONNECT         = Roz³¹cz


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// NDSBROWSER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_BROWSER_RENAME    = Zmieñ nazwê
IDS_BROWSER_EDIT_COMMENT = Edytuj komentarz
IDS_BROWSER_IMPORT    = Importuj
IDS_BROWSER_EXPORT    = Eksportuj
IDS_BROWSER_EXECUTE   = Uruchom po w³¹czeniu
// 2002.11.21
IDS_BROWSER_TITLE    = Program ConfigFree (Szczegó³y)
IDS_BROWSER_CAPTURE   = Zapisz
IDS_BROWSER_CP_DATA   = Kopiuj dane
IDS_BROWSER_CP_ALL    = Kopiuj wszystkie dane
IDS_BROWSER_DATA     = Dane
IDS_BROWSER_NAME     = Nazwa
IDS_BROWSER_CF_SETTING  = Ustawienia programu ConfigFree

// 2002.09.20
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_VALUE_NAME      = Nazwa wartości:
IDS_BROWSER_VALUE_DATA      = Dane wartości:
// INTERNET
IDS_BROWSER_RNAME_SetData     = SetData
IDS_BROWSER_RNAME_AutoConfigURL  = AutomaticConfiguration
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyServer   = ProxyServers
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyHttp    = ProxyHttp
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySecure   = ProxySecure
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyFtp    = ProxyFtp
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyGopher   = ProxyGopher
IDS_BROWSER_RNAME_ProxySocks   = ProxySocks
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyWais    = ProxyWais
IDS_BROWSER_RNAME_ProxyExcept   = ProxyExceptions
IDS_BROWSER_RNAME_HomePage    = HomePage
IDS_BROWSER_RNAME_EnableProxy   = UseProxyServer
IDS_BROWSER_RNAME_UseAutoConfig  = UseAutoConfig
IDS_BROWSER_RNAME_EnableAutoDial = EnableAutoDial
IDS_BROWSER_RNAME_NoNetAutodial  = NoNetAutodial
IDS_BROWSER_RNAME_GlobalUserOffline = GlobalUserOffline
IDS_BROWSER_RNAME_WPAD      = WPAD
// _NDS_WIFI
IDS_BROWSER_RNAME_NDIS51     = Ndis51
IDS_BROWSER_RNAME_SSID      = SSID
// NetworkDevice
IDS_BROWSER_RNAME_Status     = Stan
// IAS_IP_IF_INFO
IDS_BROWSER_RNAME_Description  = Opis
IDS_BROWSER_RNAME_AdapterName  = AdapterName
IDS_BROWSER_RNAME_NetworkName  = NetworkName
IDS_BROWSER_RNAME_DeviceID    = ID urz¹dzenia
IDS_BROWSER_RNAME_Mac      = MAC
IDS_BROWSER_RNAME_IpDHCP     = W³¹czone IP DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_Subnet     = Maska podsieci
IDS_BROWSER_RNAME_Gateway    = Bramka domyślna
IDS_BROWSER_RNAME_GWMetric    = Metryka bramki
IDS_BROWSER_RNAME_DhcpServer   = Serwer DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_DnsDHCP    = W³¹czone DNS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_DNS      = Serwer DNS
IDS_BROWSER_RNAME_WinsDHCP    = W³¹czone WINS DHCP
IDS_BROWSER_RNAME_WINS      = Serwer WINS
IDS_BROWSER_RNAME_IPaddr     = Adres IP
//------------------------------------------------
IDS_BROWSER_EDIT_ONOFF       = Edytuj stan W³¹czony/Wy³¹czony
IDS_BROWSER_EDIT_STRING	      = Edytuj ci¹g
IDS_BROWSER_EDIT_ADDRESS      = Edytuj wartośæ adresu
IDS_BROWSER_EDIT_STATUS       = Edytuj stan
// 2002.11.11 Fukaya.
IDS_BROWSER_EDIT_WORD		  = Edytuj wartośæ DWORD
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_SMALL_ICON       = &Ma³a ikona
// 2002.11.5
IDS_BROWSER_BIG_ICON        = &Du¿a ikona

// 2002.11.21 Fukaya.
IDS_BROWSER_CLASS_CLASS      = Klasa
IDS_BROWSER_CLASS_NEWITEM     = Nowy profil
IDS_BROWSER_CLASS_NETWORKDEVICE  = Urz¹dzenie
IDS_BROWSER_CLASS_PFNAME      = NazwaPF
IDS_BROWSER_CLASS_INTERNET     = Internet
IDS_BROWSER_CLASS_TCPIP      = Protokó³ TCP/IP
IDS_BROWSER_CLASS_WiFi       = Sieæ bezprzewodowa LAN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MENU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_MENU_ACTION     = &Operacja
IDS_MENU_SWITCH     = &Prze³¹cz profil
IDS_MENU_ADD       = &Dodaj profil
IDS_MENU_DELETE     = &Usuñ profil
IDS_MENU_MODIFY     = &Modyfikuj profil
IDS_MENU_EXIT      = &Zakoñcz
IDS_MENU_VIEW      = &Widok
IDS_MENU_ICON      = &Ikona
IDS_MENU_DETAIL     = &Szczegó³
IDS_MENU_REFRESH     = &Odświe¿
// 2002.11.12
IDS_MENU_OPTION     = &Opcje
IDS_MENU_DIAGNOSIS    = &Diagnostyka
IDS_MENU_AUTO      = Prze³¹cznik automatyczny (&SSID)
IDS_MENU_AUTO_CD     = Prze³¹cznik automatyczny (Od³¹czenie &kabla)
IDS_MENU_HELP      = &Pomoc
IDS_MENU_HELPTOPIC    = &Pomoc
IDS_MENU_VERSION     = &Wersja
IDS_MENU_BROWSER     = &Przegl¹darka
IDS_MENU_TOOLS      = &Narzêdzia
IDS_MENU_DEVICES     = &Urz¹dzenia
IDS_MENU_COPYDATA    = Kopiuj &dane
IDS_MENU_COPYALL     = Kopiuj &wszystkie dane
IDS_MENU_MODIFY_DATA   = &Modyfikuj


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OPTIONDLG_TITLE   = Program ConfigFree (Okno dialogowe opcji)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SELITEM  = Pozycje zapisane
IDS_OPTIONDLG_USEDIFFDLG = Po zmianie urz¹dzenia skorzystaj z okna informacji
IDS_OPTIONDLG_STAY       = Przy uruchomieniu systemu operacyjnego pozostañ na pasku zadañ
IDS_OPITONDLG_DISPRAY     = Wyświetl opcjê kategorii
IDS_OPTIONDLG_DEVICE_MENU   = Menu urz¹dzenia
IDS_OPTIONDLG_PROFILE_MENU   = Menu profili
IDS_OPTIONDLG_CONFIGFREE_MENU = Menu programu ConfigFree

IDS_OPTIONDLG_ACTIVE_SEARCH  = Klient programu ConfigFree wys³a³ pakiet aktywnego wyszukiwania.
IDS_OPTIONDLG_DELTA_TIME    = Czas aktywnego wyszukiwania
IDS_OPTIONDLG_SEC       = sek.
IDS_OPTIONDLG_CHANGE_DHCP   = Po w³¹czeniu programu ConfigFree zmieñ ustawienia protoko³u TCP/IP - Statyczny adres IP na DHCP.
IDS_OPTIONDLG_WHEN_CF_DETECTED = Je¿eli wykryty zostanie serwer programu ConfigFree.
IDS_OPTIONDLG_BLINK_ICON    = Sygnalizuje miganiem ikony paska.
IDS_OPTIONDLG_USE_INFO_DLG   = Po wyszukaniu Serwera ConfigFree skorzystaj z okna informacji.

// 2002.09.20 14:40
IDS_OPTIONDLG_TAB_GENERAL    = Ogólne
IDS_OPTIONDLG_TAB_PROFILE    = Profile
// 2002.11.12
IDS_OPTIONDLG_USE_OV_DLG     = Przy otwieraniu programu ConfigFree wyświetl okno wprowadzaj¹ce
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SHOWMENUOPT    = Wyświetl opcjê
// 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_SM_DOCTOR     = Menu aplikacji Doktor ³¹czności
IDS_OPTIONDLG_SM_PROFILE     = Menu profilu
IDS_OPTIONDLG_SM_DEVICE     = Menu urz¹dzenia
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_ETHER     = Urz¹dzenie sieci Ethernet
IDS_OPTIONDLG_SM_D_USEADAPNAME  = Wyświetl nazwê karty
IDS_OPTIONDLG_SM_D_IR      = Urz¹dzenie na podczerwieñ
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_DUN      = Po³¹czenia Dial-up
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_VPN      = Po³¹czenia VPN (Virtual Private Network)
// 2002.11.20
IDS_OPTIONDLG_SM_D_PPPOE     = Po³¹czenia PPPoE
//add 2002.11.14
IDS_OPTIONDLG_USE_QCPJ_DLG     = Po po³¹czeniu z Toshiba Wireless Projector skorzystaj z okna ostrzegawczego.
//2002.10.17
IDS_OPTIONDLG_TAB_TRAY       = Pasek zadañ
IDS_OPTIONDLG_SM_QC        = Menu Szybkiego po³¹czenia
IDS_OPTIONDLG_USE_FIN_SOUND    = Po prze³¹czeniu profilu, w³¹cz dźwiêk.
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_SOUND     = Zastosuj dźwiêk
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FIN_SW     = Po zakoñczeniu prze³¹czenia:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_FOUND_PROBLEM = Je¿eli wyst¹pi problem:
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_USE_SOUND_SOLVE_PROBLEM = Kiedy problem zostanie rozwi¹zany:
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING      = Sprawdź po³¹czenie z Dostawc¹ us³ug internetowych.
// 2002.11.07
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_AS_WARNING = Skorzystaj z informacji ostrzegawczej na temat Prze³¹czania automatycznego
// 2002.12.09
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_GW  = Domyślny serwer bramki
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_DNS  = Serwer DNS
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_WINS = Serwer WINS
IDS_OPTIONDLG_CHECK_USE_PING_PROXY = Serwer proxy


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AUTO SWITCH DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ASDLG_TITLE     = Prze³¹czenie automatyczne (SSID)
IDS_ASDLG_CHECK     = W³¹cz Prze³¹czenie automatyczne (SSID)
IDS_ASDLG_TEXT_ALL    = Lista profili sieci bezprzewodowej (SSID):
IDS_ASDLG_TEXT_ENABLE  = Lista profili wybieranych automatycznie po wykryciu SSID:
IDS_ASDLG_CH_SSID    = SSID
IDS_ASDLG_CH_PFNAME   = Profil
IDS_ASDLG_BT_ADD     = Dodaj
IDS_ASDLG_BT_DEL     = Usuñ


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WARNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.22
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID = Ten profil zosta³ ustawiony poprzez Prze³¹czenie automatyczne(SSID).\r\nUstawienie to zostanie usuniête, je¿eli proces bêdzie kontynuowany.
// 2002.11.26
IDS_WARNING_OVERWRITE_AS_SSID_BR = Ten identyfikator SSID zosta³ ustawiony poprzez Prze³¹czenie automatyczne(SSID).\r\nUstawienie to zostanie usuniête, je¿eli modyfikacjê bêd¹ kontynuowane.
// 2002.11.19
IDS_WARNING_AS_TRAY_EXIT  = Kontynuowanie tej operacji spowoduje wy³¹czenie funkcji Prze³¹czania automatycznego. Czy chcesz kontynuowaæ?

IDS_WARNING_OVERWRITE  = Czy zast¹piæ ?
IDS_WARNING_DIFF_PF   = Ustawienia bie¿¹ce zosta³y zmienione.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WCS     = Komunikacja bezprzewodowa jest wy³¹czona. W³¹cz prze³¹cznik komunikacji bezprzewodowej.
IDS_WARNING_FULL_PF   = Lista profili jest pe³na.
// 2002.12.18
IDS_WARNING_FNF8     = Komunikacja bezprzewodowa jest wy³¹czona. Wybierz Wi-Fi wciskaj¹c klawisze Fn + F8.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_NOT_WIFI   = Sterownik sieci bezprzewodowej nie obs³uguje tej funkcji.
IDS_WARNING_WIFI_DISABLE = To urz¹dzenie sieci bezprzewodowej jest wy³¹czone. W³¹cz urz¹dzenie.
IDS_WARNING_MULTI_WIFI  = To urz¹dzenie posiada wiele urz¹dzeñ sieci bezprzewodowej. Zmniejsz ilośæ urz¹dzeñ sieci bezprzewodowej.
IDS_WARNING_AS_C_ENA   = Kontynuowanie tej operacji spowoduje wy³¹czenie urz¹dzenia sieci bezprzewodowej przez funkcjê Prze³¹czania automatycznego. Czy chcesz kontynuowaæ?
IDS_WARNING_AS_S_ENA   = Kontynuowanie tej operacji spowoduje wy³¹czenie urz¹dzenia sieci bezprzewodowej lub prze³¹czenie profilu przez funkcjê Prze³¹czania automatycznego. Czy chcesz kontynuowaæ?
// 2002.10.07 mod
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_CABLE_ENA = Zastosowano funkcjê Prze³¹czania automatycznego (Od³¹czenie kabla). Czy chcesz kontynuowaæ? 
// 2002.11.5
IDS_WARNING_AS_SSID_ENA = Zastosowano funkcjê Prze³¹czania automatycznego (SSID). Czy chcesz kontynuowaæ?
IDS_WARNING_FUS     = To narzêdzie jest teraz wykorzystywane przez innych u¿ytkowników.
IDS_WARNING_ADMIN    = Aby skorzystaæ z programu ConfigFree, musisz mieæ uprawnienia administratora.
IDS_WARNING_IP_CONFLICT = Ustawiony statyczny adres IP jest ju¿ wykorzystywany w tym urz¹dzeniu. Skonfiguruj inny adres IP.
IDS_WARNING_NOT_TOSHIBA = Nie funkcjonuje w tym systemie.
// Change Date 2002.12.09
IDS_WARNING_QC_STOP_CONFZ     = Ostrze¿enie: Po³¹czenie z Bezprzewodow¹ sieci¹ LAN zostanie teraz prze³¹czone w tryb po³¹czenia z Toshiba Wireless LAN Projector. Je¿eli komputer jest aktualnie pod³¹czony do innego punktu dostêpu do sieci, bie¿¹ce po³¹czenie zostanie przerwane.\r\nJe¿eli domyślne ustawienia Wireless LAN Projector zosta³y zmienione, nale¿y zmieniæ ustawienia po³¹czenia korzystaj¹c z opcji Szybkie po³¹czenie w menu Ustawienia. (Po³¹czenie zostanie ustanowione w trybie Nieplanowy, wiêc jeśli Wireless Projector dzia³a w trybie INFRASTRUKTURA, to po³¹czenie nie zostanie nawi¹zane).\r\nJe¿eli tryb bezprzewodowy Wireless Projector jest skonfigurowany na 5 GHz(802.11a), to tryb ten zostanie zmieniony przez funkcjê Szybkie po³¹czenie na 2,4 GHz(802.11b) i nast¹pi po³¹czenie z projektorem.

// add 2002.10.9
IDS_WARNING_RESTORE_QC      = Wykorzystywanie funkcji Szybkie po³¹czenie. Czy chcesz kontynuowaæ?\r\n Je¿eli operacja bêdzie kontynuowana, funkcja Szybkie po³¹czenie zostanie wy³¹czona.
IDS_WARNING_RESTORE_QCPJ     = Trwa ³¹czenie z sieci¹ Wireless Projector. Czy chcesz kontynuowaæ?\r\n Je¿eli operacja bêdzie kontynuowana, nast¹pi przerwanie po³¹czenia z sieci¹ Wireless Projector.
// 2002.10.28
IDS_WARNING_QC_QUIT_FAIL     = Nie mo¿na zamkn¹æ Narzêdzia ³¹czności bezprzewodowej. Proszê zakoñczyæ program i przerwaæ dzia³anie funkcji Szybkie po³¹czenie.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_QC_NOT_ENA_WIRELESS  = To urz¹dzenie sieci bezprzewodowej jest wy³¹czone. W³¹cz urz¹dzenie.
// 2002.11.14
IDS_WARNING_WIRED_DISABLE    = To urz¹dzenie sieci przewodowej jest wy³¹czone. W³¹cz urz¹dzenie.
// 2002.11.28
IDS_WARNING_VGA_UNDER = Okno g³ówne programu ConfigFree nie mo¿e byæ wyświetlone dla takiej wielkości ekranu.

// 2002.12.05
IDS_WARNING_QC_CMAGS_ACTIVE = Proszê zamkn¹æ program Menad¿er urz¹dzenia klienckiego na Pasku zadañ.\r\nPo zakoñczeniu pracy z projektorem mo¿e wyst¹piæ problem z po³¹czeniem do sieci bezprzewodowej.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MESSAGE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 2002.11.19
IDS_MSG_NO_RESPONSE_VPN = Je¿eli w³¹czono opcjê prywatnej sieci wirtualnej(VPN), aplikacja Sprawdzanie po³¹czenia nie bêdzie odpowiadaæ.

IDS_MSG_SWITCING     = Trwa prze³¹czanie profilu...
IDS_MSG_CAPTURING    = Trwa przechwytywanie profilu...
IDS_MSG_OVERWRITING   = Trwa zastêpowanie profilu...
IDS_MSG_MODIFYING    = Trwa modyfikowanie profilu...
IDS_MSG_DEV_SWITCING   = Trwa prze³¹czanie urz¹dzenia sieciowego...
IDS_MSG_NEWPROFILE    = Mój profil
IDS_MSG_NEWPFCOMMENT   = Profil zosta³ utworzony.
IDS_MSG_INVALID_PFNAME  = Nie mo¿na zastosowaæ tej nazwy.
IDS_MSG_EMPTY_SSIDLIST  = Nie znaleziono profili dla sieci bezprzewodowej (SSID).
IDS_MSG_CREATE_NEWPF   = Dla bie¿¹cych ustawieñ sieciowych utworzono nastêpuj¹cy profil.
// 2002.10.28
IDS_MSG_DELETE_PROFILE       = Czy na pewno chcesz usun¹æ ten profil? : 
//add 2002.10.03
IDS_MSG_RESTART           = Czy chcesz ponownie uruchomiæ komputer?
IDS_MSG_REFRESH           = Czy chcesz odświe¿yæ ustawienia sieciowe?
// 2002.12.18
IDS_MSG_EXECUTE           = Czy chcesz uruchomiæ aplikacjê?
IDS_MSG_UKNOWN_ADAPTER_TYPE     = Nieznany typ karty.
IDS_MSG_INVALID_SYSTEM       = B³¹d systemowy! \r\nUruchom ponownie komputer.
// 2002.11.5
IDS_MSG_CHECK_AS_OFF       = Wy³¹cz funkcjê Prze³¹czania automatycznego.
IDS_MSG_CREATE_DEFAULT_PROFILE  = Tworzenie profilu domyślnego.
IDS_MSG_DEFAULT_COMMENT      = Ten obszar przeznaczony jest na komentarze lub szczegó³owe dane profilu u¿ytkownika.
IDS_MSG_CONFIRM_ABORT_SWITCH   = Czy chcesz przerwaæ proces prze³¹czania? 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OVERVIEW
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE      = Program ConfigFree - Przegl¹d
IDS_OVERVIEWDLG_TEXT_DESC    = Informacje o programie ConfigFree
IDS_OVERVIEWDLG_CH_NEXT     = Nie pokazuj wiêcej tego komunikatu.
IDS_OVERVIEWDLG_BT_OK      = OK
// 2002.11.15
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT1    = Program ConfigFree to pakiet narzêdzi zaprojektowanych dla u³atwienia sterowania urz¹dzeniami komunikacyjnymi i po³¹czeniami sieciowymi.\r\n\r\nProgram ConfigFree umo¿liwia równie¿ wyszukiwanie b³êdów komunikacyjnych oraz tworzenie profili w celu u³atwienia prze³¹czania miêdzy poszczególnymi lokalizacjami a sieciami komunikacyjnymi.\r\n\r\nKorzystaj¹c z programu ConfigFree oszczêdzasz sobie k³opotu

// 2002.12.06
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT2    = Aplikacja Doktor ³¹czności u³atwia przeprowadzanie diagnostyki i rozwi¹zywanie problemów z komunikacj¹.\r\n\r\nAplikacja Doktor ³¹czności obs³uguje urz¹dzenia komunikacyjne bezprzewodowej sieci Wi-Fi oraz przewodowej sieci Ethernet.\r\n\r\nProblemy sygnalizowane s¹ za pomoc¹ ¿ó³tego trójk¹ta z wykrzyknikiem.\r\n\r\nKlikniêcie lewym przyciskiem myszy na ¿ó³tym trójk¹cie spowoduje otwarcie po prawej stronie aplikacji komunikatu z list¹ mo¿liwych problemów i rozwi¹zañ.

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT3    = Profile programu ConfigFree u³atwiaj¹ konfigurowanie i ustanawianie po³¹czenia do wielu sieci komunikacyjnych.\r\n\r\nProfile umo¿liwiaj¹ wykorzystanie skonfigurowanych wcześniej ustawieñ dla urz¹dzeñ komunikacyjnych, co pozwala uzyskaæ po³¹czenie "Hassle-Free" do wielu sieci i środowisk komunikacyjnych bez konieczności ponownego konfigurowania komputera.

// 2002.11.8 takayama
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT4 = Descript4
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT5 = Descript5
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT6 = Descript6
//IDS_OVERVIEWDLG_DESCRIPT10 = Descript10

// 2002.11.11
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE1 = Informacje o programie ConfigFree...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE2 = Informacje o aplikacji Doktor ³¹czności...
IDS_OVERVIEWDLG_TITLE3 = Informacje o profilu...

//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE4 = Header4...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE5 = Header5...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE6 = Header6...
//IDS_OVERVIEWDLG_TITLE10 = Header10...

// 2002.11.8
IDS_OVERVIEWDLG_BT_NEXT      = Nastêpna
IDS_OVERVIEWDLG_BT_BACK      = Poprzednia

// 2002.11.13 Fukaya
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TITLE = Zapisz Ustawienia sieci!!

// 2002.12.18 nakayama
IDS_OVERVIEWDLG_CAPTURE_TEXT = Funkcja Profil programu ConfigFree (TM) zapisze bie¿¹ce Ustawienia sieci. Je¿eli bie¿¹ce ustawienia sieci s¹ wykorzystywane, nale¿y kontynuowaæ operacjê tworzenia Profilu. Je¿eli Ustawienia sieci nie zosta³y jeszcze skonfigurowane, utworzenie profilu nale¿y teraz pomin¹æ i zapisaæ go później.\r\nZapisuj¹c ustawienia sieci i nadaj¹c im nazwy (np. "Dom" lub "Biuro"), u¿ytkownik bêdzie móg³ prze³¹czaæ profil sieci jednym klikniêciem. Nawet je¿eli profil zostanie przypadkowo zmieniony, wybieraj¹c utworzony wcześniej profil, u¿ytkownik mo¿e przywróciæ zapisane w nim ustawienia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ERROR INFORMATION DLG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_EIDLG_TITLE     = Program ConfigFree
IDS_EIDLG_TEXT      = Nastêpuj¹ce pozycje nie zosta³y prze³¹czone.
// 2002.11.21
IDS_EIDLG_INFOTEXT    = Nastêpuj¹ce pozycje mog¹ byæ przyczyn¹ b³êdów.\r\n\r\nAplikacja Narzêdzie dla sieci bezprzewodowej LAN jest aktywna (nale¿y j¹ zamkn¹æ)\r\nOtwarte jest okno W³aściwości sieci (nale¿y zamkn¹æ okno)\r\nOtwarte jest okno Opcje internetowe (nale¿y zamkn¹æ okno)\r\n\r\nJe¿eli b³êdy bêd¹ nadal wystêpowaæ, nale¿y zamkn¹æ wszystkie pozosta³e aplikacje i uruchomiæ program ConfigFree.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DIFF DEVICE DIALOG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_DIFFDEVDLG_CONFIRM  = Czy kontynuowaæ prze³¹czanie profilu?
IDS_DIFFDEVDLG_HIDENEXT = Nie pokazuj wiêcej tego okna.
IDS_DIFFDEVDLG_TITLE   = Informacje
IDS_DIFFDEVDLG_TEXT   = Zmieniono urz¹dzenie sieciowe.
IDS_DIFFDEVDLG_ADDDEVS  = Dodane urz¹dzenia : 
IDS_DIFFDEVDLG_DELDEVS  = Usuniête urz¹dzenia : 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITEM
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_ITEM_INTERNET    = Ustawienia internetowe
// 2002.11.27
IDS_ITEM_NETDEV     = Urz¹dzenia
IDS_ITEM_TCPIP      = Ustawienia protoko³u TCP/IP
IDS_ITEM_WIFI      = Ustawienia dla Wi-Fi/802.11b
IDS_ITEM_BLUETOOTH    = Ustawienia Bluetooth
IDS_ITEM_DUN       = Po³¹czenie Dial-up
IDS_ITEM_VPN       = Prywatna sieæ wirtualna VPN
IDS_ITEM_PPPOE      = Szerokopasmowe


////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// OTHER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IDS_CFMSG_BCON_RECV_ERROR     = Odbiór B-con : zak³ócenia w gnieździe. Czy chcesz ponowiæ?
IDS_CFMSG_NOT_FOUND_CFSRV     = Nie znaleziono Serwera programu ConfigFree : [%s]. Czy chcesz przywróciæ te Ustawienia programu ConfigFree?
IDS_CFMSG_SAVE_WARNING       = Zapisz bie¿¹ce ustawienia jako domyślne dla tego komputera. Za pomoc¹ tego narzêdzia nie mo¿na przywróciæ poprzednich ustawieñ.
IDS_CFMSG_CLOSE_WARNING      = Ustawienia u¿ytkownika zostan¹ przywrócone po zakoñczeniu pracy tego narzêdzia. OK?
IDS_CFMSG_CLOSE_IP_WARNING     = Ustawienia protoko³u TCP/IP zostan¹ przywrócone po zakoñczeniu pracy tego narzêdzia. OK?
IDS_CFMSG_FAILED_COMM_WITH_CFSRV  = Program ConfigFree nie mo¿e po³¹czyæ siê z serwerem ConfigFree (TM).
IDS_CFMSG_TIMER_VALUE_WARNING   = Nale¿y wprowadziæ liczbê z przedzia³u od '5' do '300' (5 sekund do 5 minut)
IDS_CFITEM_INTERNET        = Internet
IDS_CFITEM_TCPIP          = Protokó³ TCP/IP
IDS_CFITEM_FOLDER         = Udostêpnianie sieciowe
IDS_CFITEM_PRINTER         = Drukarka
IDS_CFCURRENT_TEXT         = Bie¿¹ce ustawienia programu ConfigFree
IDS_CFSET_INFORMATION       = Informacje
IDS_CFSET_TEXT           = Zaznaczenie powy¿szych pozycji spowoduje automatyczne wprowadzenie ustawieñ dla komputera u¿ytkownika. \r\nNaciskaj¹c przycisk 'Akceptujê/OK', u¿ytkownik bierze odpowiedzialnośæ za zmianê ustawieñ, zgodnie z powy¿szymi informacjami.
IDS_CFSET_APPLY          = Zastosuj
IDS_CFRESTORE_TEXT         = Ustawienia u¿ytkownika zostan¹ przywrócone, jeśli operacja bêdzie kontynuowana.
IDS_CFSPLASH_TEXT         = Aplikacjê dla sieci bezprzewodowej ConfigFree (TM) dostarczy³a firma TOSHIBA. Drukarkê sieciow¹ i sterowniki mo¿na znaleźæ pod adresem http://www.toshiba.co.jp


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.19