TR_HWSetupStr.ini Driver File Contents (sl25tutilx.exe)

ÿþ[Message]

BOOT_1234=Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü->CD/DVD->LAN

BOOT_1243=Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü->LAN->CD/DVD

BOOT_1324=Disket sürücüsü->CD/DVD->Sabit disk sürücüsü->LAN

BOOT_1342=Disket sürücüsü->CD/DVD->LAN->Sabit disk sürücüsü

BOOT_1423=Disket sürücüsü->LAN->Sabit disk sürücüsü->CD/DVD

BOOT_1432=Disket sürücüsü->LAN->CD/DVD->Sabit disk sürücüsü

BOOT_2134=Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsü->CD/DVD->LAN

BOOT_2143=Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsü->LAN->CD/DVD

BOOT_2314=Sabit disk sürücüsü->CD/DVD->Disket sürücüsü->LAN

BOOT_2341=Sabit disk sürücüsü->CD/DVD->LAN->Disket sürücüsü

BOOT_2413=Sabit disk sürücüsü->LAN->Disket sürücüsü->CD/DVD

BOOT_2431=Sabit disk sürücüsü->LAN->CD/DVD->Disket sürücüsü

BOOT_3124=CD/DVD->Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü->LAN

BOOT_3142=CD/DVD->Disket sürücüsü->LAN->Sabit disk sürücüsü

BOOT_3214=CD/DVD->Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsü->LAN

BOOT_3241=CD/DVD->Sabit disk sürücüsü->LAN->Disket sürücüsü

BOOT_3412=CD/DVD->LAN->Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü

BOOT_3421=CD/DVD->LAN->Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsü

BOOT_4123=LAN->Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü->CD/DVD

BOOT_4132=LAN->Disket sürücüsü->CD/DVD->Sabit disk sürücüsü

BOOT_4213=LAN->Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsü->CD/DVD

BOOT_4231=LAN->Sabit disk sürücüsü->CD/DVD->Disket sürücüsü

BOOT_4312=LAN->CD/DVD->Disket sürücüsü->Sabit disk sürücüsü

BOOT_4321=LAN->CD/DVD->Sabit disk sürücüsü->Disket sürücüsüAPPNAME_HWSETUP=Parolay1 Girin

TITLE_HWSETUP=TOSHIBA HWSetup

ADMIN_AUTHORITY=Yönetici yetkiniz yok.IDOK=0leti_im kutusunu kapat1r ve yapm1_ olduunuz dei_iklikleri kaydeder.

IDCANCEL=Yapt11n1z dei_iklikleri kaydetmeden ileti_im kutusunu kapat1r.

ID_APPLY_NOW=Yapm1_ olduunuz tüm dei_iklikleri ileti_im kutusunu kapatmadan kaydeder.CPL_NAME=TOSHIBA HWSetup

CPL_DESCRIPTION=Yap1land1rma Donan1m ayarlar1 sunarPW_REGISTERED1=Parola kaydedildi.

PW_REGISTERED2= 0ptal dümesine bassan1z bile eski ayar geri yüklenmez.

PW_NOTREGISTERED1=Parola silindi.

PW_NOTREGISTERED2=0ptal dümesine bassan1z bile eski ayar geri yüklenmez.

PW_ENTRY_ERR=Giri_ Hatas1!!!

PW_INCORRECT_PASSWD=Hatal1 Parola.

PW_OVER_COUNT=Üzgünüz, eri_im engellendi!!! Eri_im kazanabilmeniz için bilgisayar1n1z1 kapat1p yeniden açman1z gerekli.SHT_RESTRICTION=Hatal1 Yönetici Parolas1! HWSetup k1s1tl1 özelliklerle ba_lat1l1yor.

SHT_ASKREBOOT=Dei_iklikler makinenin bir dahaki önyüklenmesinde geçerlilik kazanacak. Makine _imdi yeniden önyüklensin mi?

IDC_EDIT_ENTER=Yazd11n1z parola y1ld1z i_aretleriyle görüntülenir.

IDC_EDIT_VERIFY=Yazd11n1z parola y1ld1z i_aretleriyle görüntülenir.IDC_BTN_GN_DEFAULT=Tüm seçenekleri fabrika ayarlar1na geri getirir.

IDC_BTN_GN_ABOUT=TOSHIBA Hadware Setup Utility hakk1ndaki bilgileri gösterir.

IDC_GN_VERSION_RESULT=Bilgisayar1n Temel Giri_/Ç1k1_ Sisteminin (BIOS) mevcut sürüm ve tarihini görüntüler. Ar1za giderme yard1m1n1 araman1z gerekirse bu bilgiler faydal1 olacakt1r.IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Gücü açma için kullan1c1 parolas1n1 s1f1rlar.

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Gücü açma için kullan1c1 parolas1n1 ayarlar.

IDC_PW_EDIT_OWNER=Kay1tl1 bir parola olduunda, güç aç1l1rken "Enter Password [   ]" uyar1s1yla birlikte görüntülenecek sahip dizisini tan1mlay1n. Sahip dizisi 512 karakterden uzun olamaz.IDC_DP_RDO_AUTO=Ba_latma s1ras1nda bilgisayar1n1za haricî monitör bal1ysa, "Otomatik Seçim" seçenei dahilî LCD ekran1n1 devreden ç1kart1r ve haricî monitörü seçer.

IDC_DP_RDO_BOTH=E_zamanl1 ekran olarak hem dahilî LCD monitörü hem de haricî monitörü seçer.IDC_BT_COMBO_PRIORITY=Bilgisayar ba_lat1labilir dosyalar1 seçilen s1rada arar:

IDC_BT_RDO_PXE=A üzerinden ba_latmak için PXE ileti_im kural1n1 kullan1n.

IDC_BT_RDO_RPL=A üzerinden ba_latmak için RPL ileti_im kural1n1 kullan1n.IDC_KB_RDO_ENABLED=Klavye 0le Uyand1rma özelliini etkinle_tirir. Bu i_lev sadece dahilî klavyeyi ve sadece bekleme modundan ç1karken etkiler.

IDC_KB_RDO_DISABLED=Klavye ile Uyand1rma özelliini devre d1_1 b1rak1r.IDC_USB_RDO_ENABLED=Klavye/Mouse/Disket Sürücüsü Eski Ayg1t Benzetimini etkinle_tirir. 0_letim sisteminiz USB destei salam1yorsa bile USB mouse, klavye ve Disket Sürücüsü kullanabilirsiniz.

IDC_USB_RDO_DISABLED=Klavye/Mouse/Disket Sürücüsü Eski Ayg1t Benzetimi özelliini devreden ç1kart1r.IDC_LAN_RDO_ENABLED=Dahilî LAN özelliini etkinle_tirir.

IDC_LAN_RDO_DISABLED=Dahilî LAN özelliini devreden ç1kart1r.[Tab]

General=Genel

Password=Parola

Display=Ekran

Boot Priority=Önyükleme Öncelii

Keyboard=Klavye

USB=USB

LAN=LAN[Window]

IDC_GN_VERSION=BIOS Sürüm:

IDC_GN_SETUP=Ayarlar

IDC_BTN_GN_DEFAULT=Varsay1lan

IDC_BTN_GN_ABOUT=Hakk1nda

IDC_GN_TAB=TOSHIBA HW Setup program1 bilgisayar1n1z1 yap1land1rman1z1 salar.IDC_DP_POWER=Aç1l1_ Ekran1

IDC_DP_TAB=Bu sekme bilgisayar ba_lat1l1rken dahilî LCD ekran1 ve/veya haricî monitörü seçmenizi salar.

IDC_DP_RDO_AUTO=Otomatik Seçim

IDC_DP_RDO_BOTH=LCD+Analog RGBIDC_BT_PRIORITY=Ba_latma (Önyükleme) Öncelii Seçenekleri

IDC_BT_NETWORK=A Üzerinden Ba_latma 0leti_im Kural1

IDC_BT_TAB=Bu sekme ayg1tlar1n Ba_lat (Önyükleme) Önceliini ayarlar

IDC_BT_RDO_PXE=PXE

IDC_BT_RDO_RPL=RPLIDC_KEYBOARD_TAB=Bu sekme Klavye ko_ullar1n1 ayarlayabilmenizi salar.

IDC_KB_WAKE=Klavye 0le Uyand1rma

IDC_KB_RDO_ENABLED=Etkin

IDC_KB_RDO_DISABLED=Devre d1_1IDC_USB_USB=USB Klavye/Mouse/Disket Sürücüsü Eski Ayg1t Benzetimi

IDC_USB_TAB=Bu sekme USB ko_ullar1n1 ayarlayabilmenizi salar. USB Klavye / Mouse /Disket Sürücüsü Eski Ayg1t Benzetimi özelliini etkinle_tirebilir veya devreden ç1kartabilirsiniz.

IDC_USB_RDO_ENABLED=Etkin

IDC_USB_RDO_DISABLED=Devre d1_1IDC_LAN_TAB=Bu sekme LAN ko_ullar1n1 ayarlayabilmenizi salar.

IDC_LAN_BUILT=Dahilî LAN

IDC_LAN_RDO_ENABLED=Etkin

IDC_LAN_RDO_DISABLED=Devre d1_1IDC_PW_TAB=Bu sekme aç1l1_ için kullan1c1 parolas1 ayarlaman1za veya parolay1 s1f1rlaman1za olanak salar.

IDC_PW_OWNER=Sahip Dizisi

IDC_PW_COMMON=Kullan1c1 Parolas1

IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Kay1tl1 Deil

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Kay1tl1IDD_ABOUTBOX=Sürüm

IDC_AB_VERSION=TOSHIBA HWSetup V1.5.7.1

IDC_AB_COPYRIGHT=Telif Hakk1 2004 TOSHIBA Corporation. Tüm haklar1 sakl1d1r.IDD_DLG_PASSWD_ENTER=Parola

IDC_ET_ENTER=Parolay1 Girin:

IDD_DLG_PASSWD_VERIFY=Password Verification

IDC_VR_VERIFY=Parolay1 Onaylay1n:

IDD_DLG_PASSWD_ENTER_SUPER=Supervisor PasswordIDOK=Tamam

ID_APPLY_NOW=Uygula

IDCANCEL=0ptal

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.13