PL_HWSetupStr.ini Driver File Contents (sl25tutilx.exe)

ÿþ[Message]

BOOT_1234=FDD->HDD->CD/DVD->LAN

BOOT_1243=FDD->HDD->LAN->CD/DVD

BOOT_1324=FDD->CD/DVD->HDD->LAN

BOOT_1342=FDD->CD/DVD->LAN->HDD

BOOT_1423=FDD->LAN->HDD->CD/DVD

BOOT_1432=FDD->LAN->CD/DVD->HDD

BOOT_2134=HDD->FDD->CD/DVD->LAN

BOOT_2143=HDD->FDD->LAN->CD/DVD

BOOT_2314=HDD->CD/DVD->FDD->LAN

BOOT_2341=HDD->CD/DVD->LAN->FDD

BOOT_2413=HDD->LAN->FDD->CD/DVD

BOOT_2431=HDD->LAN->CD/DVD->FDD

BOOT_3124=CD/DVD->FDD->HDD->LAN

BOOT_3142=CD/DVD->FDD->LAN->HDD

BOOT_3214=CD/DVD->HDD->FDD->LAN

BOOT_3241=CD/DVD->HDD->LAN->FDD

BOOT_3412=CD/DVD->LAN->FDD->HDD

BOOT_3421=CD/DVD->LAN->HDD->FDD

BOOT_4123=LAN->FDD->HDD->CD/DVD

BOOT_4132=LAN->FDD->CD/DVD->HDD

BOOT_4213=LAN->HDD->FDD->CD/DVD

BOOT_4231=LAN->HDD->CD/DVD->FDD

BOOT_4312=LAN->CD/DVD->FDD->HDD

BOOT_4321=LAN->CD/DVD->HDD->FDDAPPNAME_HWSETUP=Wprowadzanie hasBa

TITLE_HWSETUP=TOSHIBA HWSetup

ADMIN_AUTHORITY=Nie masz uprawnieD Administratora.IDOK=Zamyka okno dialogowe i zapisuje zmiany wprowadzone przez u|ytkownika.

IDCANCEL=Zamyka okno dialogowe bez zapisywania zmian wprowadzonych przez u|ytkownika.

ID_APPLY_NOW=Zapisuje wszystkie zmiany wprowadzone przez u|ytkownika bez zamykania okna dialogowego.CPL_NAME=TOSHIBA HWSetup

CPL_DESCRIPTION=Wprowadzanie konfiguracji ustawieD sprztowychPW_REGISTERED1=HasBo zostaBo zarejestrowane.

PW_REGISTERED2=Nawet je|eli naci[niesz klawisz Anuluj, ustawienia nie zostan przywrócone.PW_NOTREGISTERED1=HasBo zostaBo usunite.

PW_NOTREGISTERED2=Ustawienia nie zostan przywrócone nawet po naci[niciu przycisku Anuluj.PW_ENTRY_ERR=BBd uzyskiwania dostpu!

PW_INCORRECT_PASSWD=NieprawidBowe hasBo.

PW_OVER_COUNT=Odmowa dostpu! Aby odzyska dostp, nale|y wyBczy zasilanie urzdzenia, a nastpnie wBczy je ponownie.SHT_RESTRICTION=NieprawidBowe hasBo administratora! Aplikacja HWSetup zostanie uruchomiona z ograniczeniami.

SHT_ASKREBOOT=Zmiany zostan zaakceptowane po ponownym uruchomieniu komputera.  Czy chcesz ponownie uruchomi komputer?

IDC_EDIT_ENTER=Wprowadzony cig znaków jest wy[wietlany w postaci szeregu gwiazdek.

IDC_EDIT_VERIFY=Wprowadzony cig znaków jest wy[wietlany w postaci szeregu gwiazdek.IDC_BTN_GN_DEFAULT=Przywraca wszystkie opcje do ustawieD fabrycznych.

IDC_BTN_GN_ABOUT=Wy[wietla informacje na temat Narzdzia konfiguracji sprztowej TOSHIBA.

IDC_GN_VERSION_RESULT=Wy[wietla aktualn wersj i dat BIOS-u. Te informacje s przydatne w razie zwracania si o pomoc w przypadku problemów z instalacj.IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Resetuje hasBo u|ytkownika u|ywane przy wBczaniu zasilania.

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Ustawia hasBo u|ytkownika u|ywane przy wBczaniu zasilania.

IDC_PW_EDIT_OWNER=Zdefiniuj wBasny cig znaków, który bdzie wy[wietlany podczas wBczania zasilania z podpowiedzi "Enter Password [     ]", je|eli istnieje zarejestrowane hasBo. WBasny cig znaków mo|e liczy maksymalnie 512 znaków.IDC_DP_RDO_AUTO=Je|eli monitor zewntrzny jest podBczony do komputera podczas uruchamiania, opcja "Wybór automatyczny" spowoduje, |e zintegrowany wy[wietlacz LCD zostanie wyBczony i wybrany zostanie monitor zewntrzny.

IDC_DP_RDO_BOTH=Powoduje jednoczesne wy[wietlanie obrazu na zintegrowanym wy[wietlaczu LCD i na monitorze zewntrznym.IDC_BT_COMBO_PRIORITY=Komputer wyszukuje pliki startowe w wybranej kolejno[ci.

IDC_BT_RDO_PXE=U|yj protokoBu PXE przy starcie systemu z sieci.

IDC_BT_RDO_RPL=U|yj protokoBu RPL przy starcie systemu z sieci.IDC_KB_RDO_ENABLED=WBcza tryb Wake-up on Keyboard (uruchomienie z klawiatury). Funkcja ta dziaBa tylko w przypadku klawiatur zintegrowanych i tylko w trybie czuwania.

IDC_KB_RDO_DISABLED=WyBcza tryb Wake-up on Keyboard (uruchomienie z klawiatury).IDC_USB_RDO_ENABLED=WBcza emulacj klawiatury/myszy/stacji FDD. Nawet je|eli system operacyjny nie obsBuguje zBcza USB, mo|esz u|ywa myszy, klawiatury i stacji FDD zBcza USB.

IDC_USB_RDO_DISABLED=WyBcza emulacj klawiatury/myszy/stacji FDD.IDC_LAN_RDO_ENABLED=WBcza zintegrowan kart sieciow.

IDC_LAN_RDO_DISABLED=WyBcza zintegrowan kart sieciow.[Tab]

General=Ogólne

Password=HasBo

Display=Wy[wietlacz

Boot Priority=Kolejno[ uruchamiania

Keyboard=Klawiatura

USB=USB

LAN=Sie LAN[Window]

IDC_GN_VERSION=BIOS Wersja:

IDC_GN_SETUP=Ustawienia

IDC_BTN_GN_DEFAULT=Domy[lne

IDC_BTN_GN_ABOUT=Informacje

IDC_GN_TAB=Program TOSHIBA HW Setup sBu|y do konfigurowania komputera.IDC_DP_POWER=Wy[wietlacz wybierany przy uruchomieniu

IDC_DP_TAB=ZakBadka ta sBu|y do wybierania zintegrowanego wy[wietlacza LCD i/lub zewntrznego monitora podczas uruchamiania komputera.

IDC_DP_RDO_AUTO=Wybór automatyczny

IDC_DP_RDO_BOTH=LCD+analogowe RGBIDC_BT_PRIORITY=Opcje kolejno[ci uruchamiania

IDC_BT_NETWORK=ProtokóB startu z sieci

IDC_BT_TAB=Na tej zakBadce ustawiana jest kolejno[ uruchamiania systemu z poszczególnych urzdzeD

IDC_BT_RDO_PXE=PXE

IDC_BT_RDO_RPL=RPLIDC_KEYBOARD_TAB=ZakBadka ta sBu|y do ustawiania warunków dla klawiatury.

IDC_KB_WAKE=Tryb Wake-up on Keyboard (uruchomienie z klawiatury)

IDC_KB_RDO_ENABLED=WBczony

IDC_KB_RDO_DISABLED=WyBczonyIDC_USB_USB=USB - Emulacja klawiatury/myszy/stacji FDD

IDC_USB_TAB=ZakBadka ta sBu|y do ustawiania warunków dla zBcza USB. Mo|na zaznaczy opcj wBczania lub wyBczania emulacji klawiatury/myszy/stacji FDD

IDC_USB_RDO_ENABLED=WBczony

IDC_USB_RDO_DISABLED=WyBczonyIDC_LAN_TAB=ZakBadka ta sBu|y do okre[lania warunków dla karty sieciowej.

IDC_LAN_BUILT=Zintegrowana karta sieciowa

IDC_LAN_RDO_ENABLED=WBczony

IDC_LAN_RDO_DISABLED=WyBczonyIDC_PW_TAB=Karta ta umo|liwia ustawienie hasBa u|ytkownika lub przywrócenie hasBa domy[lnego dla wBczania komputera.

IDC_PW_OWNER=WBasny cig znaków

IDC_PW_COMMON=HasBo u|ytkownika.

IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Niezarejestrowane

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=ZarejestrowaneIDD_ABOUTBOX=Wersja

IDC_AB_VERSION=TOSHIBA HWSetup V1.5.7.1

IDC_AB_COPYRIGHT=Copyright 2004 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrze|one.IDD_DLG_PASSWD_ENTER=Password

IDC_ET_ENTER=Podaj hasBo:

IDD_DLG_PASSWD_VERIFY=Weryfikacja hasBa

IDC_VR_VERIFY=Weryfikacja hasBa:

IDD_DLG_PASSWD_ENTER_SUPER=HasBo administratoraIDOK=OK

ID_APPLY_NOW=Zastosuj

IDCANCEL=Anuluj

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.16