CZ_HWSetupStr.ini Driver File Contents (sl25tutilx.exe)

ÿþ[Message]

BOOT_1234=FDD->HDD->CD/DVD->LAN

BOOT_1243=FDD->HDD->LAN->CD/DVD

BOOT_1324=FDD->CD/DVD->HDD->LAN

BOOT_1342=FDD->CD/DVD->LAN->HDD

BOOT_1423=FDD->LAN->HDD->CD/DVD

BOOT_1432=FDD->LAN->CD/DVD->HDD

BOOT_2134=HDD->FDD->CD/DVD->LAN

BOOT_2143=HDD->FDD->LAN->CD/DVD

BOOT_2314=HDD->CD/DVD->FDD->LAN

BOOT_2341=HDD->CD/DVD->LAN->FDD

BOOT_2413=HDD->LAN->FDD->CD/DVD

BOOT_2431=HDD->LAN->CD/DVD->FDD

BOOT_3124=CD/DVD->FDD->HDD->LAN

BOOT_3142=CD/DVD->FDD->LAN->HDD

BOOT_3214=CD/DVD->HDD->FDD->LAN

BOOT_3241=CD/DVD->HDD->LAN->FDD

BOOT_3412=CD/DVD->LAN->FDD->HDD

BOOT_3421=CD/DVD->LAN->HDD->FDD

BOOT_4123=LAN->FDD->HDD->CD/DVD

BOOT_4132=LAN->FDD->CD/DVD->HDD

BOOT_4213=LAN->HDD->FDD->CD/DVD

BOOT_4231=LAN->HDD->CD/DVD->FDD

BOOT_4312=LAN->CD/DVD->FDD->HDD

BOOT_4321=LAN->CD/DVD->HDD->FDDAPPNAME_HWSETUP=hwsetup

TITLE_HWSETUP=TOSHIBA HWSetup

ADMIN_AUTHORITY=Nemáte oprávnní administrátora.IDOK=ZavYe dialogové okno a ulo~í provedené zmny.

IDCANCEL=ZavYe dialogové okno bez ulo~ení provedených zmn.

ID_APPLY_NOW=Ulo~í provedené zmny bez zavYení dialogového okna.CPL_NAME=TOSHIBA HWSetup

CPL_DESCRIPTION=Umo~Huje konfiguraci nastavení hardware.PW_REGISTERED1=Heslo bylo registrováno. 

PW_REGISTERED2=Nastavení nebude obnoveno, ani v pYípad, ~e stisknete tla
ítko Storno.

PW_NOTREGISTERED1=Heslo bylo vymazáno.

PW_NOTREGISTERED2=Nastavení nebude obnoveno, ani v pYípad, ~e stisknete tla
ítko Storno.PW_ENTRY_ERR=Chyba zadání!!!

PW_INCORRECT_PASSWD=Neplatné heslo.

PW_OVER_COUNT=PYístup odepYen!! Vypnte po
íta
 a znovu jej zapnte pro optovné získání pYístupu.SHT_RESTRICTION=Neplatné heslo správce! Program HWSetup bude spuatn s omezeními.

SHT_ASKREBOOT=Zminy se projeví a~ po poíatím restartování poeítaee. Chcete poeítae restartovat?

IDC_EDIT_ENTER=Zadávané znaky se zobrazují jako hvzdi
ky.

IDC_EDIT_VERIFY=Zadávané znaky se zobrazují jako hvzdi
ky.IDC_BTN_GN_DEFAULT=Vrátí vaechna nastavení na výchozí hodnoty.

IDC_BTN_GN_ABOUT=Zobrazí informace o programu TOSHIBA HW Setup.

IDC_GN_VERSION_RESULT=Zobrazí aktuální verzi a datum systému BIOS nainstalovaného v po
íta
i. Tato informace je vhodná, pokud je tYeba pou~ít telefonickou pomoc pro odstranní problému.IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Vyma~e heslo u~ivatele pro zapnutí.

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=Nastaví heslo u~ivatele pro zapnutí.

IDC_PW_EDIT_OWNER=Definuje vlastní Yetzec, který je zobrazen pYi spuatní spole
n s výzvou "Enter Password [     ]", pokud je registrováno heslo. Maximální délka vlastního Yetzce je 512 znako.IDC_DP_RDO_AUTO=Pokud je k po
íta
i pYipojen externí monitor bhem jeho spouatní, nastavení "Automatická volba" zvolí externí monitor a vypne zobrazení na interním LCD displeji.

IDC_DP_RDO_BOTH=Zvolí externí monitor a displej LCD pro sou
asné zobrazování.IDC_BT_COMBO_PRIORITY=Po
íta
 vyhledává spustitelné soubory ve zvoleném poYadí.

IDC_BT_RDO_PXE=PYi zavádní systému ze sít pou~ijte protokol PXE.

IDC_BT_RDO_RPL=PYi zavádní systému ze sít pou~ijte protokol RPL.IDC_KB_RDO_ENABLED=Zapnutí z klávesnice je povoleno. Tato volba je ú
inná pouze pro vestavnou klávesnici a pouze pro zapnutí z re~imu Spánku.

IDC_KB_RDO_DISABLED=Zapnutí z klávesnice je zakázáno.IDC_USB_RDO_ENABLED=Zapíná emulaci klávesnice USB/myai/disketové jednotky v re~imu legacy. Pokud váa po
íta
 nepodporuje USB, mo~ete i nadále pou~ívat mya USB, klávesnici a disketovou jednotku.

IDC_USB_RDO_DISABLED=Vypíná emulaci klávesnice, myai nebo disketové jednotky v re~imu legacy.IDC_LAN_RDO_ENABLED=Zapíná vestavné funkce LAN.

IDC_LAN_RDO_DISABLED=Vypíná vestavné funkce LAN.[Tab]

General=Obecné

Password=Heslo

Display=Zobrazení

Boot Priority=Priorita pYi bootování

Keyboard=Klávesnice

USB=USB

LAN=LAN[Window]

IDC_GN_VERSION=BIOS Verze:

IDC_GN_SETUP=Nastavení

IDC_BTN_GN_DEFAULT=Výchozí

IDC_BTN_GN_ABOUT=O aplikaci

IDC_GN_TAB=Program TOSHIBA HW Setup vám umo~Huje konfigurovat váa po
íta
.IDC_DP_POWER=Zobrazení pYi zapnutí

IDC_DP_TAB=Tato zálo~ka vám umo~Huje zvolit zobrazení na interní displej nebo na externí monitor po zapnutí po
íta
e.

IDC_DP_RDO_AUTO=Automatická volba

IDC_DP_RDO_BOTH=LCD+Analogové RGBIDC_BT_PRIORITY=Volby priority bootování

IDC_BT_NETWORK=Protokol o zavádní systému sít

IDC_BT_TAB=Tato zálo~ka umo6nuje nastavení priority zaYízení pYi bootování.

IDC_BT_RDO_PXE=PXE

IDC_BT_RDO_RPL=RPLIDC_KEYBOARD_TAB=Tato zálo~ka umo~Huje nastavení klávesnice

IDC_KB_WAKE=Spuatní z klávesnice

IDC_KB_RDO_ENABLED=Zapnuto

IDC_KB_RDO_DISABLED=VypnutoIDC_USB_USB=Emulace klávesnice USB/myai/disketové jednotky v re~imu legacy

IDC_USB_TAB=Tato zálo~ka umo~Huje nastavení USB. Mo~ete povolit nebo zablokovat emulaci USB klávesnice, myai nebo disketové jednotky v re~imu Legacy.

IDC_USB_RDO_ENABLED=Zapnuto

IDC_USB_RDO_DISABLED=VypnutoIDC_LAN_TAB=Tato zálo~ka umo~Huje nastavení LAN.

IDC_LAN_BUILT=Vestavné funkce LAN

IDC_LAN_RDO_ENABLED=Zapnuto

IDC_LAN_RDO_DISABLED=VypnutoIDC_PW_TAB=Na této kart mo~ete nastavit nebo vypnout heslo pro zabezpe
ení pYi spuatní.

IDC_PW_OWNER=Vlastní Yetzec

IDC_PW_COMMON=Heslo u~ivatele

IDC_PW_RDO_COMMON_NO=Není registrováno

IDC_PW_RDO_COMMON_YES=RegistrovánoIDD_ABOUTBOX=Verze

IDC_AB_VERSION=TOSHIBA HWSetup V1.5.7.1

IDC_AB_COPYRIGHT=Copyright 2004 TOSHIBA Corporation. Veakerá práva vyhrazena.IDD_DLG_PASSWD_ENTER=Heslo

IDC_ET_ENTER=Zadejte heslo:

IDD_DLG_PASSWD_VERIFY=OvYení hesla

IDC_VR_VERIFY=Opakujte heslo:

IDD_DLG_PASSWD_ENTER_SUPER=Heslo správceIDOK=OK

ID_APPLY_NOW=Pou~ít

IDCANCEL=Storno

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.64