_055.ini Driver File Contents (EasyTVTuner.zip)

ÿþ[Info] 

Language=0ngilizce

Codepage=936   

Version=1.65    [Menu]

32771=Herzaman Yukar1da

32772=Görüntü Paneli

32773=Resim Yakala 

32774=Tam Ekran Modu

32775=Ç1k1_ 

32776=Dizin Ayarlar1

32777=Resim Düzeltme

32778=Kanal Listesi

32779=EAktif

32780=Pasif 

32781=Hakk1nda

32782=Masa Üstü Modu

32783=Teletext

optimize =Etkinle_tirmek

VideoInput =Video Giri_i

VideoStandard=Video Standart1[StringTable]

00001 = Özür Dileriz! Hiçbir görüntü seçilmedi. Lütfen seçiminizi tekrar yap1n1z.

00002 = Frekans uzakl11

00003 = Özür Dileriz, Tv Kart donan1m1 bulunamad1

00004 = Tv Pencereleri

00005 = Özür Dileriz!! Tv kart donan1m1 bulunamad1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Image List Dialog  

00006 = Kapat

00007 = Kay1t 

00008 = Sil

00009 = Heppsini Sil

00010 = Resim Yakala 

00011 = Hepsini Kay1t Et

00012 = Hiçbir Görüntü Seçmediniz! Lütfen Bir Görüntü Seçin. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Input Dialog  

00013 = Özür Dileriz, Dosya ismine eri_ilemiyor. Lüften birtane yerle_tirin.

00014 = Lütfen kay1t edilmi_ dosyay1 seçin 

00015 = Baz1 karakterler dosya ad1 ile e_le_miyor /*? <>|, gibi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Channel Edit Dialog 

00016 = Indeks

00017 = Kanal Ad1

00018 = Frekans 

00019 = Ses

00020 =Lütfen kanal ismi girin

00021 =Bu öeyi sil

00022 =Dur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Directory Dialog  

00023 =Disk

00024 =Genel Alan

00025 =Kullan1lan Alan

00026 =Bo_ Alan;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Main Dialog 

00027 =Toplam Kanallar

00028 =Tarama

00029 =Sessiz Kapal1

00030 =Özür Dileriz, seçtiiniz dosyada hata, lütfen tekrar seçiniz!

00031 =Çal1yor

00032 =Kay1tta	

00033 =Çalmay1 Durdur

00034 =Çal1yor

00035 =Parlakl1k

00036 =Kanal Listniz Bo_.

00037 =FM Bulunam1yor

00038=Ayarlar

00039=Zaman çizelgesi bulunam1yor!

00040=TV Tuner

00041=Composite

00042=S-Video

00043=Sessiz Kapal1

00044=Sessiz Aç1k

00045=Ses

00046=Video Etkinle_tirme;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Dialog]

;;;Insert Channel Dialog

00001=Kanal Giri_i

00002=0sim

00003=Frekanks

00004=Tamam

00005=0ptal;;;;Channel Edit Dialog

00006=Kanal Düzenleme

00007=Yukar1

00008=A_a1

00009=Sil

00010=Güncelle

00011=Ç1k1_

00012=Otomatik Tarama

00013=Varsay1lan

00014=Ekle

00015=0nce Ayar

00016=Bölge

00117=Kanallar

00118=Kanal 0simleri

00119=Ses

00120=Etkin K1lma

00121=Otomatik

00122=Kullan1c1 Modu

00123=Kapat

00124=Aktif

00126=Test Modu

00127=Ses K1sma

00128=Tümüne Uygula

00129=0sim

00130=Ses Format1

00131=Kanal Düzenleme;;;;;;;;Record Type Dialog

00017=Kay1t Türü

00018=Tür

00019=Tamam

00020=0ptal;;;;;;;;color Dialog

00021=Video ProcAmp

00022=Parlakl1k

00023=Kar_1tl1k

00024=Renk Tonu

00025=Doygunluk

00026=Keskinlik

00027=Varsay1lan;;;;;;;;;;Direcory Dialog

00028=Dosya

00029=Video

00030=Resim

00031=Göz At

00032=Göz At

00033=Dosya

00034=Tamam

00035=0ptal;;;;;;;;;;;;Input Dialog

00036=Lütfen Dosya Ad1 Girin

00037=Tamam

00038=0ptal;;;;;;;;;;;;Record Dialog

00039=Kay1t

00040=Video Standart1

00041=Varsay1lan

00042=AntenTürü

00043=Kablo

00044=Anten

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[IDS_StringTable]

99=Küçült

101=Hakk1nda

102 = Video ProcAmp

103 = Otomatik Tarama

104 = Kanal Ayarlama

105 = Sessiz Aç1k/Kapal1

106 = Kay1t

107 = Oynat

108 = Ç1k1_

110 = Tam Ekran Modu

111 = Kontrol Paneli

112 = Ayarlar

113 = Kay1t Hizmeti

114 = Kay1t Ayarlar1

115 = Ses-

116 = Ses+

117 = Çal

118 = Geriye H1zl1 Sarma

119 = 0leriye H1zl1 Sarma

120 = Dur

121 = Tv ye Geç

122 = Kay1d1 Durdur

123 = Kay1t Hizmetini 0ptal Et

124 = Resim Yakala 

125 = Video Anahtar1

126 = Dosya ya Göz At 

127 = Kanal-

128 = Kanal+

129 = Enson 0zlediin Kanala Geri Dönü_

130 = Çift Kanal Anahtar1

131 = Ses+/-

132 = Tv Duvar1

133 = Kapat

134 = Sil

135 = Hepsini Kald1r

136 = Kay1t

137 = Zamanlama

138 = Görev Ekle

139 = FM''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;;Schedule Dialog

[IDS_StringTable_Schedule]

;;;;;;;;;;;;Schedule Dialog

1000=0sim

1001=Tarz

1002=Kanal

1003=Ba_lang1ç Zaman1

1004=Süre

1005=Durum

1006=Kanal

1007=Sadece 0zle

1008=Kay1t 

1009=Kompozit

1010=Hafta

1011=Dakika

1012=Haz1r

1013=Çal1_1yor

1014=Bitir

1015=Sona Erdir

1016=Hiçbir öe seçilmedi

1017=Bu Hizmeti Silmek 0stediinizden Eminmisiniz?

1018=^imdi Kay1t Ediyor

1019=Zaman Çizelgesi

1020=Hizmetler çeli_iyor lütfen control edin yeniden giri_ yap1n!;;;;;;;;;;;;;;;Task Dialog

1021=TV Tuner

1022=Composite

1023=S-Video

1024=Kay1t

1025=Sadece 0zle

1026=Hizmet ismi bo_ olmayabilir

1027=Hizmet süresi 10 saatten fazla 2 dakikadan az olamaz

1028=Kay1t ismi bo_ olmayabilir

1029=Dosya içindeki baz1 karakterler /:*? Gibi öeleri kapsam1yor. 

1030=Görev Ekle

1031=Görev 0smi

1032=Video Giri_i

1033=Kanal Listesi

1034=Süre

1035=Dakika

1036=Görev Türü;;Finish Dialog

1037= Bitir

1038= Bu görev eklenmi_tir Te_ekkürler!;;Autolog On Dialog

1039=0ptal

1040=Tamam

1041=Kullan1c1 0smi

1042=^ifre

1043=Otomatik Balanma;;Login Dialog

1044=Balanma Ayarlar1

1045=Otomatik Güç Aç1k

1046=Otomatik Balanma

1047=0leri Güç Aç1k

1048=Dakika;;Next Task Dialog

1049=Otomatik Kapan

1050=Bu Uygulamadan Ç1k

1051=Bekle;;Record Setting Dialog

1052=Kay1t Format1

1053=Kay1t 0smi Bo_ Olmayabilir;;Task Wizard Dialog

1054=Görev Ekle

1055=Kay1t Format1

1056=Zamanlama Ayarlar1

1057=Balan1m Ayarlar1 

1058=Hizmet Tamamland1ktan Sonra

1059=Bitir;;Timer Setting Dialog

1060=Zaman Ayarlar1 

1061=Pazar 

1062=Pazartesi 

1063=Sal1

1064=Çar_amba

1065=Per_embe

1066=Cuma

1067=Cumartesi

1068=Sadece birkere

1069=Her Hafta

1070=Her Gün

1071=(Her Gün);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Schedule_Dialog]

1000=Yeni

1001=Düzenle

1002=Sil

1003=Tamam[Schedule_Menu]

1000=Yeni

1001=Belirle

1002=Sil

1003=Tamam[Country Name]

0=Çin            

1=Çin ^enzen

2=Çin Honkong;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[FM_Dialog]

3000=FM Radyo

3001=Otomatik Tarama

3002=Oynatmay1 Bitir

3003=Ayar

3004=Kay1t

3005=Ses Dosyalar1

3006=Çal1yor

3007=Küçült

3008=Hakk1nda

3009=Ç1k1_

3010=Otomatik Tarama 

3011=Kanal Yukar1

3012=Kanal A_a1

3013=Ayar

3014=Tv

3015=Dosyalar1 Çal

3016=Pause

3017=Dur

3018=Son Kanala Geri Dön

3019=Oynat

3020=Ses Aç1k-Kapal1[FM_RecordSetDialog]

3000=Numara

3001=Kanal

3002=Ba_lang1ç Zaman1

3003=Biti_ Zaman1

3004=Dosya Ad1

3005=Sil 

3006=Hepsini Sil

3007=Hizmet Ekle

3008=Ba_lang1ç Zaman1

3009=Biti_ Zaman1

3010=Kanal

3011=Ekle

3012=Ayar

3013=Kay1t Yeri

3014=Göz At

3015=Kay1t Format1

3016=Kanal Seçimi Yok

3017=Kay1t listesi çeli_iyor\ lütfen kay1t zaman1n1 control ediniz\ Kay1t süresi 10 saatten azm1\ yada kay1t süresi 24 saatten fazlam1?

3018=Bu öeyi sileceksiniz , eminmisiniz?

3019=Bütün öeleri kald1racakm1s1n1z?

3020=Geçiti Kay1t Et

3021=Lütfen zaman1 s1f1rlay1n[FM_Setting]

3000=Kanal düzenleme

3001=Kay1t Ayarlar1[FM_AddChannelDialog]

3000=Kanal Ekle 

3001=Frekans

3002=Kanal 0smi

3003=Tamam

3004=0ptal

3005=Frekans Alan: 87.00 MHZ ~ 108.00 MHZ[FM_CaptureControl]

3000=Hiçbir kart bulunamad1, Lütfen sürücü Ayarlar1n1 kontrol edin![FM_ChannelEditDialog]

3000=Yukar1 

3001=A_a1

3002=Sil

3003=Manuel Giri_

3004=Otomatik Tarama

3005=Düzeltme

3006=Tarama

3007=Durum

3008=Düzenleme

3009=Dur

3010=0nce Ayar

3011=Manuel Tarama

3012=Ekle

3013=Numara

3014=0sim

3015=Frekans

3016=Bu Kanal1 silmek istiyormusunuz?

3017=Kanal

3018=Taramay1 Bitir

3019=Lütfen Yeni Kanal 0smi GirinDownload Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.68