_052.ini Driver File Contents (EasyTVTuner.zip)

[Info]
Language=SChinese
Codepage=936
Version=1.65
Company = ½ðÑÇÌ«´´Ð¿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
[Menu]
32771=×ÜÔÚ×îÇ°¶Ë
32772=ÏÔʾ¿ØÖÆ°å
32773=²¶»ñµ¥Ö¡
32774=È«ÆÁ
32775=Í˳ö
32776=´æÅÌÉ趨
32777=É«²Êµ÷½Ú
32778=ƵµÀ±à¼­
32779=ÓÅ»¯ÏÔʾ
32780=ÎÞÓÅ»¯ÏÔʾ
32781=¹ØÓÚ...
32782=ÊÓƵ×ÀÃæ
32783=TeleText
optimize =ÓÅ»¯Ä£Ê½
VideoInput =ÊÓƵÊäÈë
VideoStandard =ÊÓƵÖÆʽ
[StringTable]
00001 = ûÓÐÑ¡ÔñƵµÀ
00002 = ÊäÈëƵÂÊÖµµÄ·¶Î§:
00003 = ÕÒ²»µ½µçÊÓ¿¨É豸!
00004 = µçÊÓ´°¿Ú
00005 = ¶Ô²»Æð,ûÓз¢ÏÖÄúµÄÓ²¼þÉ豸!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ImageList Dialog
00006 = ¹Ø±Õ
00007 = ±£´æ
00008 = ɾ³ý
00009 = ɾ³ýÈ«²¿
00010 = ²¶»ñµ¥Ö¡
00011 = ±£´æÈ«²¿
00012 = ¶Ô²»Æð£¬ÄúûÓÐÑ¡ÔñÒª±£´æµÄͼÏñ£¬ÇëÖØÐÂÑ¡Ôñ!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Input Dialog
00013 = ÎļþÃû²»ÄÜΪ¿Õ,ÇëÊäÈëÎļþÃû!
00014 = ûÓÐÑ¡Ôñ´æÅÌÎļþ!
00015 = ÎļþÃû²»ÄÜ´øÓÐ\n\/:*?\"<>| \n Ö®Àà×Ö·û,ÇëÖØÐÂÊäÈë!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Channel Edit Dialog
00016 = Ë÷Òý
00017 = ƵµÀÃû³Æ
00018 = ƵÂÊÖµ
00019 = ÉùÒô

00020 =ÇëÊäÈëƵµÀÃû!
00021 =È·ÈÏɾ³ý´ËƵµÀÂð?
00022 =Í£Ö¹ËÑ̨

;;00023 =½µÔë²ÎÊý
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Directory Dialog
00023 =ÅÌ·û
00024 =×ÜÓ²ÅÌ¿Õ¼ä
00025 =ÒÑÓÿռä
00026 =¿ÉÓÿռä
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Main Dialog
00027 =¹²Ëѵ½Ì¨×ÜÊý:
00028 =ÕýÔÚËÑ̨...
00029 =°éÒô
00030 =ÄãËùÑ¡ÔñµÄÎļþÓÐÎó£¬ÇëÖØÐÂÑ¡Ôñ!
00031 =ÕýÔÚ²¥·Å
00032 =¼Ïñ:
00033 =²¥·ÅÍê±Ï
00034 =»Ø·Å
00035 =ÁÁ¶È
00036 =¶Ô²»Æð, ÄúÏÖÔÚµÄƵµÀ±íΪ¿Õ!
00037 =û·¢ÏÖ FM!
00038=ϵͳÉèÖÃ
00039=ûÓз¢ÏÖSchedule ³ÌÐò!
00040=µçÊÓ
00041=ÊÓƵ
00042=SÊÓƵ

00043=°éÒô
00044=¾²Òô
00045=ÒôÁ¿
00046=ÊÓƵÓÅ»¯

[Dialog]
;;;Insert Channel Dialog
00001=ƵµÀÌí¼Ó
00002=ƵµÀÃû
00003=ƵÂÊÖµ
00004=È·¶¨
00005=È¡Ïû

;;;;Channel Edit Dialog
00006=ƵµÀ±à¼­
00007=ÉÏÒÆ
00008=ÏÂÒÆ
00009=ɾ³ý
00010=ÐÞ¸Ä
00011=Í˳ö
00012=ËÑ̨
00013=ȱʡ
00014=Ìí¼Ó
00015=΢µ÷:
00016=µØÇø:
00117=ƵµÀ
00118=ƵµÀÃû:
00119=ÉùÒô:
00120=½µÔë²ÎÊý
00121=×Ô¶¯
00122=Óû§Ä£Ê½
00123=¹Ø±Õ
00124=ÆôÓÃ
00125=Ïû³ýÔëµã
00126=²âÊÔģʽ
00127=½µÔ뼶±ð:
00128=Ó¦ÓÃËùÓÐ

;;;;00016=¹ú¼Ò»òµØÇø
;;;;;;;;Record Type Dialog
00017=¼ÏñÀàÐÍÑ¡Ôñ
00018=¼ÖÆÀàÐÍ
00019=È·¶¨
00020=È¡Ïû
;;;;;;;;color Dialog
00021=É«²Êµ÷½Ú
00022=ÁÁ¶È:
00023=¶Ô±È¶È:
00024=É«¶È:
00025=±¥ºÍ¶È:
00026=ÇåÎú¶È:
00027=ȱʡֵ
;;;;;;;;;;Direcory Dialog
00028=´æÅÌÉ趨
00029=¼Ïñ±£´æ·¾¶
00030=µ¥Ö¡±£´æ·¾¶
00031=ä¯ÀÀ
00032=ä¯ÀÀ
00033=´æÅÌ·¾¶
00034=È·¶¨
00035=È¡Ïû
00136=ÁÙʱ´æÅÌ·¾¶
;;;;;;;;;;;;Input Dialog
00036=ÇëÊäÈëÎļþÃû
00037=È·¶¨
00038=È¡Ïû

;;;;;;;;;;;;Record Dialog
00039=¼Ïñ

[IDS_StringTable]
99=×îС»¯
101=¹ØÓÚ...
102 = É«²Êµ÷½Ú
103 = ƵµÀɨÃè
104 = ƵµÀ±à¼­
105 = ¾²Òô/°éÒô
106 = ¼Ïñ
107 = ²¥·Å
108 = Í˳ö
110 = È«ÆÁ
111 = ¿ØÖÆÃæ°å
112 = ϵͳÉèÖÃ
113 = ¶¨Ê±Â¼Ïñ
114 = ¼ÏñÉèÖÃ
115 = ÒôÁ¿+
116 = ÒôÁ¿-
117 = ²¥·Å
118 = ¿ìÍË
119 = ¿ì½ø
120 = ֹͣ
121 = Çл»µçÊÓ
122 = ֹͣ¼Ïñ
123 = È¡Ïû¶¨Ê±Â¼Ïñ
124 = ¾²Ì¬²¶×½
125 = ÊÓƵÇл»
126 = Ñ¡ÔñÎļþ  
127 = ƵµÀ-
128 = ƵµÀ+
129 = ·µ»ØÉÏÒ»¸öƵµÀ
130 = ˫ƵµÀÇл»
131 = ÒôÁ¿´óСµ÷½Ú
132 = µçÊÓǽ
133 = ¹Ø±Õ
134 = ɾ³ý
135 = È«²¿É¾³ý
136 = ±£´æ
137 = ʱ¹âƽÒÆ
138 = Ìí¼ÓÈÎÎñ
139 = FM
''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;;;Schedule Dialog
[IDS_StringTable_Schedule]
;;;;;;;;;;;;Schedule Dialog
1000=Ãû×Ö
1001=ģʽ
1002=ƵµÀ
1003=ʱ¼ä
1004=ʱ¼ä³¤¶È
1005=״̬

1006=ƵµÀ
1007=ÊÕ¿´
1008=¼Ïñ

1009=¸´ºÏÊÓƵ

1010=ÿÖÜ
1011=·ÖÖÓ
1012=¾ÍÐ÷
1013=ÔËÐÐ
1014=Íê³É
1015=³¬Ê±

1016=ûÓÐÑ¡ÖÐÌõÄ¿
1017=È·ÈÏɾ³ý´ËÈÎÎñÂð?
1018=ÏÖÔÚÕýÔÚ¼Ïñ...

1019=ÈÎÎñ¹ÜÀí
1020=ÐÂÈÎÎñµÄʱ¼ä¿ÉÄÜÓëÆäËûÈÎÎñÓгåÍ»¡£\nÇë¼ì²éÆäËûÈÎÎñ²¢ÖØÐÂÊäÈë!
;;;;;;;;;;;;;;;Task Dialog
1021=µçÊÓ
1022=¸´ºÏÊÓƵ
1023=S-¶Ë×Ó
1024=¼Ïñ
1025=ÊÕ¿´

1026=ÈÎÎñÃû²»ÄÜΪ¿Õ
1027=ÈÎÎñ³ÖÐøʱ¼ä²»ÄÜÉÙÓÚ2·ÖÖÓ»òÕ߶àÓÚ10¸öСʱ!
1028=¼Ïñ´æÅÌÎļþÃû²»ÄÜΪ¿Õ!
1029=ÎļþÃû²»ÄÜ´øÓÐ\n\/:*?\"<>| \n Ö®Àà×Ö·û!
1030=Ìí¼ÓÈÎÎñ
1031=ÈÎÎñÃû:
1032=ÊÓƵԴ:
1033=ƵµÀ±í:
1034=³ÖÐøʱ¼ä:
1035=·ÖÖÓ
1036=ģʽ:

;;Finish Dialog
1037= Íê³É
1038= ÈÎÎñÌí¼ÓÒѾ­Íê±Ï£¬Ð»Ð»Ê¹ÓÃ!

;;Autolog On Dialog
1039=È¡Ïû
1040=È·¶¨
1041=̞
1042=ÃÜÂë
1043=Óû§É趨

;;Login Dialog
1044=µÇ½ÉèÖÃ
1045=×Ô¶¯¿ª»ú
1046=×Ô¶¯µÇ½
1047=ÌáÇ°¿ª»ú
1048=·ÖÖÓ

;;Next Task Dialog
1049=×Ô¶¯¹Ø»ú
1050=Í˳ö³ÌÐò
1051=¼ÌÐø

;;Record Setting Dialog
1052=¼ÖÆÀàÐÍ
1053=¼Ïñ´æÅ̲»ÄÜΪ¿Õ

;;Task Wizard Dialog
1054=Ìí¼ÓÈÎÎñ
1055=¼ÖÆÀàÐÍ
1056=ʱ¼äÉ趨
1057=µÇ½ÉèÖÃ
1058=ÈÎÎñÍê³ÉÖ´ÐÐʼþ
1059=Íê³É

;;Timer Setting Dialog
1060=ʱ¼äÉ趨
1061=ÐÇÆÚÌì
1062=ÐÇÆÚÒ»
1063=ÐÇÆÚ¶þ
1064=ÐÇÆÚÈý
1065=ÐÇÆÚËÄ
1066=ÐÇÆÚÎå
1067=ÐÇÆÚÁù
1068=½öÒ»´Î
1069=ÿÖÜ
1070=ÿÌì
1071=(ÿÌì)

[Schedule_Dialog]
1000=н¨
1001=ÐÞ¸Ä
1002=ɾ³ý
1003=È·¶¨
[Schedule_Menu]
1000=н¨
1001=ÐÞ¸Ä
1002=ɾ³ý
1003=È·¶¨
[Country Name]
0=ÄÚµØ     
1=ÉîÛÚ     
2=Ïã¸Û

[FM_Dialog]
3000=ÊÕÒô
3001=ËÑ̨
3002=²¥·ÅÍê±Ï
3003=ϵͳÉèÖÃ
3004=¼Òô
3005=ÒôƵÎļþ
3006=²¥·Å
3007=×îС»¯
3008=¹ØÓÚ
3009=Í˳ö
3010=ËÑ̨
3011=ƵµÀ+
3012=ƵµÀ-
3013=ÉèÖÃ
3014=Çл»µ½µçÊÓ
3015=Ñ¡Ôñ²¥·ÅÎļþ
3016=ÔÝÍ£
3017=Í£Ö¹²¥·Å
3018=·µ»ØÉÏһƵµ½
3019=²¥·Å
3020=ÉùÒô¿ª¹Ø

[FM_RecordSetDialog]
3000=ÐòºÅ
3001=ƵµÀ
3002=Æðʼʱ¼ä
3003=ÖÕֹʱ¼ä
3004=´æÅÌÎļþ
3005=ɾ³ý
3006=ɾ³ýÈ«²¿
3007=Ìí¼ÓÈÎÎñ
3008=Æðʼʱ¼ä:
3009=½áÊøʱ¼ä:
3010=ƵµÀ:
3011=Ìí¼Ó
3012=ÉèÖÃ
3013=·¾¶:
3014=ä¯ÀÀ
3015=¼ÖƸñʽ:
3016=ûÓÐÑ¡ÔñƵµÀ
3017=¶¨Ê±Â¼Ïñ¼Æ»®ÓгåÍ»¡£\nÇë¼ì²éÎļþÊÇ·ñÖØÃû\nÇë¼ì²éÏÖÔÚÊÇ·ñÒѹýÆðʼʱ¼ä\nÇë¼ì²é¼Ïñʱ¼äÊÇ·ñСÓÚ10ÃëÒÔÉÏ\nÇë¼ì²é¼Ïñʱ¼äÊÇ·ñ´óÓÚµÈÓÚ24Сʱ\nÇë¼ì²éÊÇ·ñºÍÆäËû¶¨Ê±Â¼ÏñÌõĿʱ¼äÉÏÓÐÖصþ\n\n
3018=È·ÈÏɾ³ýÕâһ¼ÏñÎļþÂð?
3019=È·ÈÏɾ³ýÈ«²¿É¾³ý¼ÏñÎļþÂð
3020=¼ÏñÎļþ´æÅÌ·¾¶:
3021=ÏÖÔÚÒѹý¹Ø»úʱ¼ä£¬ÇëÖØÐÂÉ趨¹Ø»úʱ¼ä¡£

[FM_Setting]
3000=ƵµÀ±à¼­
3001=¼ÒôÉèÖÃ

[FM_AddChannelDialog]
3000=ƵµÀÌí¼Ó
3001=ƵÂÊÖµ:
3002=ƵµÀÃû:
3003=È·¶¨
3004=È¡Ïû
3005=ÊäÈëƵÂÊÖµµÄ·¶Î§: 87.00 MHZ ~ 108.00 MHZ

[FM_CaptureControl]
3000=ûÓз¢ÏÖÈκÎÓ²¼þ, Çë¼ì²éÇý¶¯ÊÇ·ñ°²×°³É¹¦!

[FM_ChannelEditDialog]
3000=ÉÏÒÆ
3001=ÏÂÒÆ
3002=ɾ³ý
3003=²åÈë
3004=×Ô¶¯ËÑ̨
3005=ÐÞ¸Ä
3006=ËÑ̨
3007=ÁéÃô¶È:
3008=±à¼­
3009=Í£Ö¹
3010=΢µ÷:
3011=ÊÖ¹¤ËÑË÷
3012=Ìí¼Ó
3013=ƵµÀÐòºÅ
3014=ƵµÀºÅ
3015=ƵÂÊÖµ
3016=È·ÈÏɾ³ý´ËƵµÀÂð
3017=ƵµÀ
3018=ËÑ̨Íê±Ï
3019=ÇëÊäÈëƵµÀÃû
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.97