_045.ini Driver File Contents (EasyTVTuner.zip)

ÿþ[Info]

Language=Polski

Codepage=936

Version=1.65[Menu]

32771=Zawsze na wierzchu

32772=Ekran

32773=Zdjecie

32774=Tryb peBnoekranowy

32775=Wyj[cie

32776=Ustawienia bezpo[rednie

32777=Poprawienie obrazu

32778=Lista kanaBów

32779=WBcz

32780=WyBcz

32781=O programie 

32782=Tryb pulpitu

32783=TeleText

optimize =Tryb optymalny	

VideoInput =Wej[cie Video

VideoStandard=Standard video[StringTable]

00001 = Przepraszam! {adne zdjcie nie zostaBo wybrane. Prosz wybierz ponownie.

00002 = Zakres czstotliwo[ci:

00003 = Przepraszam, nie mo|na znelez urzdzenia TV!

00004 = Okno TV

00005 = Przepraszam, nie mo|na znelez urzdzenia TV!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ImageList Dialog

00006 = Zamknij

00007 = Zachowaj

00008 = UsuD

00009 = usun wszystko

00010 = Przechwy 

00011 = Zapisz wszystko

00012 = Przepraszam, |adne zdjcie nie zostaBo wybrane. Prosz wybra ponownie.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Input Dialog

00013 = Przepraszam, nazwa pliku nie mo|e by pusta, prosz wprowadz nazw!

00014 = Prosz wybra folder.

00015 = Niektóre znaki nie mog by u|yte w nazwie pliku /:*?"<>|, prosz pwrowadz ponownie.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Channel Edit Dialog

00016 = Index

00017 = Nazwa kanaBu

00018 = Czstotliwo[

00019 = Audio00020 =Prosz podaj nazw kanaBu.

00021 =Usun to?

00022 =Stop

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Directory Dialog

00023 =Dysk

00024 =CaBkowita przestrzeD

00025 =Wykorzystana przestrzeD

00026 =Wolna przestrzeD

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Main Dialog

00027 =Wszystkie kanaBy:

00028 =Skanowanie...

00029 =Wyciszenie wyBczone

00030 =Przepraszam, plik który wybraBe[ jest bBdny - prosz wybierz ponownie!

00031 =Odtwarzanie

00032 =Nagrywanie:

00033 =Koniec odtwarzania

00034 =Odtwarzanie:

00035 =Jaskrawo[

00036 =Przepraszam, twoja lista kanaBów jest pusta!

00037 =Nie znaleziono FM!

00038=Ustawienia

00039=Nie mo|na znalez wykazu programów! 

00040=TV Tuner

00041=Composite

00042=SVideo00043=Wyciszenie wyBaczone

00044=Wyciszenie wBczone

00045=GBo[no[

00046=Optymalizacja obrazu

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Dialog]

;;;Insert Channel Dialog

00001=Wprowadz kanaB

00002=Nazwa

00003=Czstotliwo[

00004=Tak

00005=Anuluj;;;;Channel Edit Dialog

00006=Edycja kanaBu

00007=Wy|ej

00008=Ni|ej

00009=UsuD

00010=Aktualizuj

00011=Wyj[cie

00012=Autoskanowanie

00013=Dmy[lnie

00014=Dodaj

00015=Dostrojenie:

00016=Region:

00117=KanaBy

00118=Nazwa kanaBu:

00119=Audio:

00120=Optymalnie

00121=Auto

00122=Manualnie

00123=Zamknij

00124=WBcz

00125=Denoising

00126=Tryb testowy

00127=Redukcja szumu:

00128=Zatwierdz wszystko;;;;;;;;Record Type Dialog

00017=Typ nargywania

00018=Rodzaj

00019=Tak

00020=Anuluj;;;;;;;;color Dialog

00021=Video ProcAmp

00022=Jaskrawo[:

00023=Kontrast:

00024=Kolor:

00025=Nasycenie:

00026=Ostro[:

00027=Domy[lnie;;;;;;;;;;Direcory Dialog

00028=Ustawienia katalogu

00029=Video:

00030=Obraz:

00031=Przegldaj

00032=Przegldaj

00033=Katalog

00034=Tak	

00035=Anuluj;;;;;;;;;;;;Input Dialog

00036=Prosz wrowadz nazwe pliku

00037=Tak

00038=Anuluj;;;;;;;;;;;;Record Dialog

00039=Nagrywanie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[IDS_StringTable]

99=Minimalizuj

101=O...

102 = Video ProcAmp

103 = Autoskanowanie

104 = Edycja kanaBu

105 = Wyciszenie wBczone/wyBczone

106 = Nagrywanie

107 = Odtwarzanie

108 = Wyj[cie

110 = Tryb peBnoekranowy

111 = Panel sterowania

112 = Ustawienia

113 = Zadania nagrywania

114 = Konfiguracja nagrywania

115 = GBo[no[-

116 = GBo[no[+

117 = Odtwarzaj

118 = Szybkie cofanie

119 = Przyspieszanie

120 = Stop

121 = PrzBcz do TV

122 = Stop nagrywania

123 = Anuluj zadania nagrywania

124 = Przechwycenie

125 = PrzeBcznik Video

126 = Przegld pliku  

127 = KanaB-

128 = KanaB+

129 = powrót do ostatniego kanaBu

130 = Podwójna zmiana kanBu

131 = GBo[no[ +/-

132 = Podgld 16 kanalow

133 = Zamknij

134 = UsuD

135 = UsuD wszystko

136 = Zachowaj

137 = Time shift

138 = Dodaj zadanie

139 = FM''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

;;;Schedule Dialog

[IDS_StringTable_Schedule]

;;;;;;;;;;;;Schedule Dialog

1000=Nazwa

1001=Tryb

1002=KanaB

1003=Czas startu

1004=Czas trwania

1005=Status1006=KanaB

1007=Tylko ogldanie

1008=Nagrywanie1009=Composite1010=TydzieD

1011=Minuty

1012=Gotowy

1013=Uruchomiony

1014=Koniec

1015=Wygasa1016=Nic nie zostaBo wybrane 

1017=Czy na pewno usun to zadanie?

1018=Trwa nagrywanie...1019=Schedule

1020=Czas nwego zadania jest w konflikcie z innym zadaniem.\nProsz popraw!

;;;;;;;;;;;;;;;Task Dialog

1021=TV

1022=Composite

1023=S_VIDEO

1024=Nagrywanie

1025=Tylko ogldanie1026=Nazwa zadania nie mo|e by pusta.

1027=Trwanie zadaD nie mo|e by wiksze ni| 10 godzin i mniejszy ni| 2 minuty.

1028=Nazwa nagrania nie mo|e by pusta!

1029=Niektóre znaki nie mog by u|yte w nazwie pliku jak /:*?

1030=Koniec zadania

1031=Nazwa zadania:

1032=Wej[cie Video:

1033=Lista kanaBów:

1034=Czas trwania:

1035=Minuty

1036=Tryb:;;Finish Dialog

1037= Koniec

1038= To zadanie zostaBo dodane, dzikuje!;;Autolog On Dialog

1039=Anuluj

1040=Tak

1041=Nazwa u|ytkownika

1042=HasBo

1043=Autologowanie;;Login Dialog

1044=Ustawienia logów

1045=Automatyczne wBczenie1046=Autologowania

1047=WBczanie:

1048=Minuty;;Next Task Dialog

1049=Auto wyBczenie

1050=Wyj[cie z aplikacji

1051=Zostaw wBczone;;Record Setting Dialog

1052=Format nagrania

1053=Nazwa nagranego pliku nie mo|e by pusta

;;Task Wizard Dialog

1054=Dodaj zadanie

1055=Format nagrania

1056=Ustawenia czasu

1057=Ustawienia log

1058=Po zakoDczeniu zadaD

1059=Koniec;;Timer Setting Dialog

1060=Ustawienia czasu

1061=Niedziela

1062=PoniedziaBek

1063=Wtorek

1064=Zroda

1065=Czwartek

1066=Pitek

1067=Sobota

1068=Tylko raz

1069=Co tydzieD

1070=Codziennie

1071=(Codziennie)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Schedule_Dialog]

1000=Nowe

1001=Modyfikacja

1002=UsuD

1003=Tak[Schedule_Menu]

1000=Nowe

1001=Modyfikacja

1002=UsuD

1003=Tak[Country Name]

0=China               

1=China ShenZhen

2=China HongKong

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[FM_Dialog]

3000=FM Radio

3001=Autoskanowanie

3002=Koniec odtwarzania

3003=Ustawienia

3004=Nagrywanie

3005=Pliki Audio

3006=Odtwarzanie

3007=Minimalizuj

3008=Wyj[cie

3009=o

3010=Autoskanowanie

3011=KanaB +

3012=KanaB -

3013=Ustawienia

3014=TV

3015=Plik odtwarzania

3016=Pauza

3017=Stop

3018=Powró do ostatniego kanaBu

3019=odtwarzaj

3020=Dziwik wBcz-wyBcz[FM_RecordSetDialog]

3000=Num

3001=KanaB

3002=Czas startu

3003=Czas zakoDczenia

3004=Nazwa pliku

3005=UsuD

3006=UsuD wszystko

3007=Koniez zadania

3008=Czas startu:

3009=Czas zakoDczenia:

3010=KanaB:

3011=Dodaj

3012=Ustawienia

3013=Zcie|ka:

3014=Przegldaj

3015=Format nagrywania:

3016=Nie wybrany kanaB

3017=Konflikt w czasach listy nagrywania.\nProsz sprawdz czas nagrywania \n czy nie jest krótszy ni| 10s ?\n lub czy nie jest wikszy ni| 24 godziny?\n

3018=Czy jeste[ pewien |e chcesz to skasowa?

3019=Czy chcesz wszystko skasowa?

3020=Zcie|ka nagrywanego pliku:

3021=Prosz zresetuj czas.[FM_Setting]

3000=Edycja kanaBu:

3001=Ustawienia nagrywania:[FM_AddChannelDialog]

3000=Dodaj kanaB:

3001=Czstotliwo[:

3002=Nazwa kanaBu:

3003=Tak

3004=Szansa

3005=Zakres czstotliwo[ci: 87.00 MHZ ~ 108.00 MHZ[FM_CaptureControl]

3000=Nie mo|na znalez |adnej karty, prosz sprawdz poprawno[ zainstalowanych sterowników![FM_ChannelEditDialog]

3000=Wy|ej

3001=Ni|ej

3002=UsuD

3003=Wstaw

3004=Autoskanowanie

3005=Modyfikacja

3006=Skanowanie

3007=Delikatnie:

3008=Edycja

3009=Stop

3010=MaBy ruch:

3011=Skanowanie pracy rki

3012=Dodaj

3013=Numer

3014=Nazwa

3015=Czstotliwo[

3016=Czy na pewno chcesz usun ten kanaB?

3017=KanaB

3018=Koniec skanowania

3019=Prosz podaj nazw kanaBu.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.15