multi_tr.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=tr

Nation=Türkçe

[TEXT]Tam GüçCTL102_1003=Bilgisayar1 bekleme moduna geçirmek ister misiniz?

CTL171_1002=Bu mesaj1 gelecekte gösterme.

CTL171_1=Evet

CTL171_2=Hay1rCTL102_1004=Bilgisayar1 uyku moduna geçirmek ister misiniz?

CTL171_1002=Bu mesaj1 gelecekte gösterme.

CTL171_1=Evet

CTL171_2=Hay1rOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD / CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD / TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Bluetooth etkin

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi etkin

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth devre d1_1

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi devre d1_1

OSD_WL_BT= Tüm ayg1tlar etkin

OSD_NWL_NBT= Tüm ayg1tlar devre d1_1

MSG_CAPTION= Kablosuz Özel 0_lev Tu_u

MSG_KILL_SWITCH= Kablosuz haberle_me devre d1_1. Lütfen Kablosuz haberle_me anahtar1n1 aç1n.

MSG_WL_BT_SWITCH= Kablosuz ayg1t1 _imdi aç1l1yor& 

CTL102_1=Tamam

CTL102_2=0ptal

TOSHIBA Hotkey Utility for Display Devices[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba K1sa Yolu

CTL102_1000=Fn+F3 tu_lar1na bas1l1rsa, Bekleme onay1 mesaj1 görüntüle.

CTL102_1001=Fn+F4 tu_lar1na bas1l1rsa, Uyku onay1 mesaj1 görüntüle.

CTL102_1=Tamam

CTL102_2=0ptal

K1sayol Tu_u Yard1mc1 Program1[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA Eri_ilebilirlii

CTL102_1001=Fn-Yap1_kanTu_u(&U) Kullan

CTL102_1012=Seçenekler

CTL102_1002=Kilitlemek için Fn tu_una iki kez bas(&B)

CTL102_1003=Fn tu_una bas1ld11nda ses ç1kart(&Ç)

CTL102_1004=Fn-Yap1_kanTu_u durumunu ekranda göster(&E)

CTL102_1013=Otomatik s1f1rla

CTL102_1005=Fn tu_u i_levini devreden ç1kartmak için klavyenin bo_ta kalmas1 gereken süre:(&I)

CTL102_1009=dakika

CTL102_1007=Fn-Yap1_kanTu_u otomatik s1f1rlama yapt11 zaman ses ç1kart(&R)

CTL102_1=Tamam

CTL102_2=0ptal

CTL102_1000=Uygula(&U)

CTL102_1012=Seçenekler

CTL102_1013=Otomatik s1f1rla

CTL102_1010=Bir kerede bir tu_a basarak Fn tu_u birle_imleri olu_turmak istiyorsan1z, Fn-Yap1_kanTu_u i_levini kullan1n.

CTL102_1011=Fn-Yap1_kanTu_ ayarlar1

TOSHIBA Eri_ilebilirlik Hatas1

Yönetici yetkiniz yok.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Fn-Yap1_kan Tu_ i_levini aç1n; Fn tu_una bas1ld1ktan sonra Fn tu_u d1_1nda ba_ka bir tu_a bas1l1ncaya kadar özellik etkin durumda kal1r. Bu i_lev, iki tu_a ayn1 anda basmakta zorlanan ki_iler için çok kullan1_l1d1r.

HIDC_KEYLOCK=Fn tu_una art arda iki kez bas1ld11nda, tu_ ayn1 tu_a yeniden bas1l1ncaya kadar etkin durumda kal1r.

HIDC_SOUND=Fn tu_una bas1ld11nda, tu_ kilitlendiinde veya tu_un kilidi aç1ld11nda benzersiz sesler ç1kart1r.

HIDC_DISPLAY=Fn-Yap1_kan Tu_u etkinken görev çubuunda Fn-Yap1_kan Tu_ durum göstergesini görüntüler.

HIDC_TIME="Bilgisayar1n1z belirli bir süre boyunca kullan1lmad11 takdirde Fn-Yap1_kan Tu_u özelliini devreden ç1kart1r.

Bu ayar birden çok ki_inin ayn1 bilgisayar1 kulland11 durumlarda çok yararl1d1r."

HIDC_DISABLE=Fn-Yap1_kan Tu_u özelliini otomatik olarak s1f1rland11nda bir onay sesi ç1kart1r.

HIDC_OK=0leti_im kutusunu kapat1r ve yapm1_ olduunuz dei_iklikleri kaydeder.

HIDC_CANCEL=Yapt11n1z dei_iklikleri kaydetmeden ileti_im kutusunu kapat1r.

HIDC_APPLY=Yapm1_ olduunuz tüm dei_iklikleri ileti_im kutusunu kapatmadan kaydeder.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.14