multi_cz.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=cz

Nation=Czech

[TEXT]Plné napájeníCTL102_1003=PYejete si pYepnout po
íta
 do re~imu Spánku?

CTL171_1002=Tuto zprávu ji~ nezobrazovat.

CTL171_1=Ano

CTL171_2=NeCTL102_1004=PYejete si pYepnout po
íta
 do re~imu Hibernace?

CTL171_1002=Tuto zprávu ji~ nezobrazovat.

CTL171_1=Ano

CTL171_2=NeOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/Monitor

OSD_CRT_OPTION=Monitor

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/Tv

OSD_TV_OPTION=Tv

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Funkce Bluetooth jsou zapnuty.

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi je zapnuto

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth je vypnuto.

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi je vypnuto

OSD_WL_BT= Zapnout vaechna zaYízení

OSD_NWL_NBT= Vaechna zaYízení vypnuta

MSG_CAPTION= Horká klávesa Wireless

MSG_KILL_SWITCH= Bezdrátová komunikace je vypnuta. Zapnte pYepína
 bezdrátové komunikace.

MSG_WL_BT_SWITCH= PYepínání bezdrátového zaYízení...

CTL102_1=OK

CTL102_2=Storno

Horké klávesy TOSHIBA pro zobrazovací zaYízení

[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Horké klávesy Toshiba

CTL102_1000=Zobrazí potvrzení pYechodu do re~imu Spánku, pokud je stisknuto Fn+F3.

CTL102_1001=Zobrazí potvrzení pYechodu do re~imu Hibernace, pokud je stisknuto Fn+F4.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Storno

Utilita klávesových zkratek[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=ZpYístupnní TOSHIBA

CTL102_1001=Pou~ijte pYíchytné klávesy Fn (&U)

CTL102_1012=Mo~nosti

CTL102_1002=Stisknte klávesu Fn dvakrát pro zachycení (&P)

CTL102_1003=PYehrát zvuk pYi stisknutí klávesy Fn (&M)

CTL102_1004=Zobrazit stav pYíchytných kláves Fn na obrazovce (&S)

CTL102_1013=Automatické resetování

CTL102_1005=Zruait pYichycení klávesy Fn, pokud není klávesnice pou~ívána po dobu: (&I)

CTL102_1009=minut

CTL102_1007=PYehrát zvuk, pokud je pYíchytná klávesa Fn automaticky resetována (&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Storno

CTL102_1000=Pou~ít (&A)

CTL102_1012=Mo~nosti

CTL102_1013=Automatické resetování

CTL102_1010=Pou~ijte pYíchytnou klávesu Fn, pokud chcete vytvoYit kombinace kláves Fn stisknutím kláves po jedné.

CTL102_1011=Nastavení pYíchytných kláves Fn

Chyba ZpYístupnní TOSHIBA

Nemáte oprávnní administrátora.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Zapne funkci pYíchytných kláves Fn, která dovoluje stisknout klávesu Fn a ponechat ji aktivní a~ do stisknutí jiné klávesy jiné ne~ Fn. To je u~ite
né pro ty u~ivatele, kteYí mohou jen s obtí~emi stisknout dv klávesy sou
asn.

HIDC_KEYLOCK=Ur
uje, ~e pokud stisknete klávesu Fn dvakrát, zostane klávesa Fn aktivní, dokud nestisknete stejnou klávesu znovu.

HIDC_SOUND=PYehrává jednozna
n rozpoznatelné zvuky, které oznamují, jestli byla klávesa Fn stisknuta, je-li aktivní nebo jestli byla uvolnna.

HIDC_DISPLAY=Zobrazí stavový indikátor PYíchytných kláves Fn na hlavním panelu, pokud je funkce PYíchytných kláves Fn zapnuta.

HIDC_TIME="Vypne funkci PYíchytných kláves Fn, pokud není výa po
íta
 pou~íván po ur
enou dobu.

Toto nastavení je u~ite
né, pokud jeden po
íta
 pou~ívá více lidí."

HIDC_DISABLE=PYehrává zvuk potvrzující automatické vypnutí funkce PYíchytných kláves Fn.

HIDC_OK=ZavYe dialogové okno a ulo~í provedené zmny.

HIDC_CANCEL=ZavYe dialogové okno bez ulo~ení provedených zmn.

HIDC_APPLY=Ulo~í provedené zmny bez zavYení dialogového okna.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.75