multi_sk.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=sk

Nation=Slovak

[TEXT]

Plný výkonCTL102_1003=Chcete stroj prepnúe do pohotovostného re~imu?

CTL171_1002=Túto správu u~ nabudúce nezobrazovae.

CTL171_1=Áno

CTL171_2=NieCTL102_1004=Chcete stroj prepnúe do hibernácie?

CTL171_1002=Túto správu u~ nabudúce nezobrazovae.

CTL171_1=Áno

CTL171_2=NieOSD_LCD_OPTION=LCD displej

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY=Je sprístupnená technológia Bluetooth

OSD_WL_ONLY=Je sprístupnená technológia Wi-Fi

OSD_BT_DISABLE=Technológia Bluetooth je zablokovaná

OSD_WL_DISABLE=Technológia Wi-Fi je zablokovaná

OSD_WL_BT=Sprístupnie vaetky zariadenia

OSD_NWL_NBT=Zablokovae vaetky zariadenia

MSG_CAPTION=Klávesová skratka Bezdrôtové

MSG_KILL_SWITCH=Bezdrôtová komunikácia je zablokovaná. Zapnite prosím spína
 bezdrôtovej komunikácie.

MSG_WL_BT_SWITCH=Teraz sa zapína bezdrôtové zariadenie...

CTL102_1=OK

CTL102_2=Zruaie

Utilita klávesovej skratky Toshiba pre zobrazovacie zariadenia

[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Klávesová skratka Toshiba

CTL102_1000=Zobrazí potvrdzovaciu správu pohotovostného stavu, ak je stla
ené Fn+F3.

CTL102_1001=Zobrazí potvrdzovaciu správu hiberna
ného stavu, ak je stla
ené Fn+F4.

CTL102_1=OK

CTL102_2=Zruaie

Utilita klávesovej skratky

[ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=Dostupnose TOSHIBA

CTL102_1001=Pou~itie Fn-StickyKey(&U)

CTL102_1012=Mo~nosti

CTL102_1002=Dva krát stla
ie Fn tla
idlo na zablokovanie (&P)

CTL102_1003=Stla
enie tla
idla Fn sprevádzae zvukovým signálom(&M)

CTL102_1004=Zobrazie stav Fn-StickyKey na obrazovke(&S)

CTL102_1013=Automatické resetovanie

CTL102_1005=Odistie tla
idlo Fn, ak je klávesnica ne
inná po
as:(&I)

CTL102_1009=minút

CTL102_1007=Autoresetovanie Fn-StickyKey sprevádzae zvukovým signálom(&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Zruaie

CTL102_1000=Pou~ie((&A)

CTL102_1012=Mo~nosti

CTL102_1013=Automatické resetovanie

CTL102_1010=Pou~ie Fn-StickyKey, ak chcete vytvorie kombinácie tla
idla Fn stla
ením v~dy jedného tla
idla.

CTL102_1011=Nastavenie pre Fn-StickyKey

Chyba Dostupnosti TOSHIBA

Nemáte Oprávnenia administrátora.[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Zapnúe Fn-StickyKey, ktoré vám umo~Huje stla
ie tla
idlo Fn a nechae ho aktívne a~ do alaieho stla
enia tla
idla iného ako tla
idlo Fn. Toto je u~ito
né pre >udí, ktorí majú problém stla
ie dve tla
idlá naraz.

HIDC_KEYLOCK=Uvádza, ~e ke stla
íte tla
idlo Fn dva krát po sebe, toto tla
idlo zostane aktívne, kým ho nestla
íte znovu.

HIDC_SOUND=Prehráva jedine
né tóny, ktoré ozna
ujú stla
enie, zablokovanie alebo uvo>nenie tla
idla Fn.

HIDC_DISPLAY=Zobrazuje indikátor stavu pre Fn-StickyKey na paneli úloh, ke je aktívna funkcia Fn-StickyKey.

HIDC_TIME=Vypne funkciu Fn-StickyKey, ke bol po
íta
 istú dobu ne
inný.

Toto nastavenie je u~ito
né vtedy, ak po
íta
 pou~íva viac ako jedna osoba.

HIDC_DISABLE=Prehráva zvuk potvrdenia po ka~dom automatickom resetovaní funkcie Fn-StickyKey.

HIDC_OK=Zatvorí dialógové okno a ulo~í vaetky zmeny, ktoré ste vykonali.

HIDC_CANCEL=Zatvorí dialógové okno bez ulo~enia zmien, ktoré ste vykonali.

HIDC_APPLY=Ulo~í vaetky zmeny, ktoré ste vykonali bez zatvorenia dialógového okna.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.79