multi_kr.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=kr

Nation=Korean

[TEXT]

Full PowerCTL102_1003=ôÎèÔ0Ñ|¹ ³0® ¨ºÜ´\¸ ÈXÖXÕÜ ¬µÂȲL®?

CTL171_1002=^Å<Ç\¸ tÇ TºÜÂÀÉ|¹ \ÔÜÂXÕÀÉ JŵÂȲä².

CTL171_1=Æ

CTL171_2=DÅȲ$ÆCTL102_1004=ôÎèÔ0Ñ|¹ \ͳ ÈÈ ¨ºÜ´\¸ ÈXÖXÕÜ ¬µÂȲL®?

CTL171_1002=^Å<Ç\¸ tÇ TºÜÂÀÉ|¹ \ÔÜÂXÕÀÉ JŵÂȲä².

CTL171_1=Æ

CTL171_2=DÅȲ$ÆOSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Bluetooth|¹ ¬À©ÆiÕȲä².

OSD_WL_ONLY= Wi-Fi|¹ ¬À©ÆiÕȲä².

OSD_BT_DISABLE= Bluetooth|¹ ¬À©ÆXÕÀÉ JŵÂȲä².

OSD_WL_DISABLE= Wi-Fi|¹ ¬À©ÆXÕÀÉ JŵÂȲä².

OSD_WL_BT=¨ºà´ ¥ÇXÎ|¹ ¬À©ÆiÕȲä².

OSD_NWL_NBT=¨ºà´ ¥ÇXÎ|¹ ¬À©ÆXÕÀÉ JŵÂȲä².

MSG_CAPTION=Wireless Hotkey

MSG_KILL_SWITCH=4» ÁµÑàÂ@Ç disable ÇȲä². 4» ÁµÑà ¤ÂÇXÎ|¹ on<Ç\¸ XÕíÂÜÂ$Æ.

MSG_WL_BT_SWITCH=4» Á ¥ÇXÎ À¼½¬É& 

CTL102_1=UÖxÇ

CTL102_2=èÍÁ

TOSHIBA Hotkey Utility µ¤ÂÕ¸tÇ $ÁÈ[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA Hotkey

CTL102_1000=Fn+F3 ¤Ð|¹ ²¸DÇ Lµ ³0® ¨ºÜ´ UÖxÇ TºÜÂÀÉ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².

CTL102_1001=Fn+F4 ¤Ð|¹ ²¸DÇ Lµ \ͳ ÈÈ ¨ºÜ´ UÖxÇ TºÜÂÀÉ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².

CTL102_1=UÖxÇ

CTL102_2=èÍÁ

Hotkey Utility[ACS_TEXT]WIN102_CAPTION=TOSHIBA ´°¬ DÕÆ\Õ 5ÆXÁ

CTL102_1001=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ ¬À©Æ(&U)

CTL102_1012=5ÆXÁ

CTL102_1002=Fn ¤Ð|¹ 2¼ ²t¹tº Fn¤Ð|¹ ²$¸ Dz ÁÀÜÐ\¸ à¬ÈiÕȲä². (&P)

CTL102_1003=Fn ¤Ð|¹ ²|¹ Lµ àÂ8ÖLÇDÇ ¸Æ½¹È²ä².(&M)

CTL102_1004=Fn à¬ȤРÁÀÜÐ|¹ ÇÅÅ\ÔÜÂÉÐÅ \ÔÜÂiÕȲä².(&S)

CTL102_1013=ÇÙ³ ¬¹KÁ

CTL102_1005=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ 4»¨Ö\¸ `Õ LµL®ÀÉ Ü¬(&I)

CTL102_1009=½

CTL102_1007=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ 4»¨Ö\¸ `Õ Lµ àÂ8ÖLÇDÇ ¸Æ½¹È²ä².(&R)

CTL102_1=UÖxÇ

CTL102_2=èÍÁ

CTL102_1000=È©Æ(&A)

CTL102_1012=5ÆXÁ

CTL102_1013=ÇÙ³ ¬¹KÁ

CTL102_1010=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ ¬À©ÆXÕtº, ¤Ð|¹ Ù³ÜÂÐÅ ²t¹ÀÉ JÅDÅij, Fn ¤ÐXÇ 0®¥²DÇ øÄ  ǵÂȲä².

CTL102_1011=Fn à¬ȤР0®¥²

TOSHIBA Accessibility Error

­¬¹Ç ­\ÕtÇ ÆŵÂȲä².

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ ¬À©Æ`Õ  Ǭ iÕȲä². tÇ 0®¥²DÇ ¬À©ÆÕDÇ ½¬°Æ, Fn ¤Ð|¹ ²t¹tº, ä²x¹ ¤Ð|¹ ²|¹ LµL®ÀÉ Fn ¤Ð¬ ²$¸ Dz ÁÀÜÐ\¸ à¬È`Õ  ǵÂȲä². tÇ 0®¥²@Ç 2¬XÇ ¤Ð|¹ Ù³ÜÂÐÅ ²t¹0® ×à´ ½¬°ÆÐÅ ¸Ó¬¹iÕȲä².

Fn ¤Ð|¹ ðÅÁ<Ç\¸ 2Ö ²t¹tº ä²Ü Fn ¤Ð|¹ ²|¹ LµL®ÀÉ, ĬÁ Fn ¤Ð¬ ²°¹ ÁÀÜЬ ´Ä³]¸ iÕȲä².

HIDC_KEYLOCK=Fn ¤Ð|¹ ²t¹p¬°, à¬ÈXÕp¬°, ¶² ĵ Lµ, ¬¬ ä²x¹ Á¬¹¬ ¸Æ¬¹Ä³]¸ iÕȲä².

HIDC_SOUND=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ ¬À©ÆXÕଠDz Lµ, Fn à¬ȤÐXÇ ÁÀÜÐ|¹ °Àд°² ÀÉÜÂǬ ÇÅÅ\ÔÜÂÉÐÅ \ÔÜ´ij]¸ iÕȲä².

HIDC_DISPLAY=|ÇÈ Ü¬ ôÎèÔ0Ñ|¹ )¼XÎtÕ P´tº, Fn à¬ȤР0®¥²tÇ ÇÙ³È<Ç\¸ tÕȴij]¸ iÕȲä². 

HIDC_TIME=tÇ $ÁÈ@Ç, õ¼ÂXÇ ¬À©ÆǬ ¬@Ç ôÎèÔ0Ñ|¹ ¬À©ÆXÕଠDz ½¬°ÆÐÅ ¸Ó¬¹iÕȲä².

HIDC_DISABLE=Fn à¬ȤР0®¥²DÇ ÇÙ³È<Ç\¸ tÕÈ`Õ ½¬°Æ, Á¬¹|¹ ¸Æ¬¹à¬, Fn à¬ȤР0®¥²tÇ tÕÈ´ ¬DÇ µÑô¼iÕȲä².

HIDC_OK=³TÖ ÁÀÇ|¹ ë²à¬ À¼½¬´ ´°©ÆDÇ ¨ºP´ ô¼tÈiÕȲä².

HIDC_CANCEL=À¼½¬´ ´°©ÆDÇ ô¼tÈXÕÀÉ JÅଠ³TÖ ÁÀÇ|¹ ë²µÂȲä².

HIDC_APPLY=³TÖ ÁÀÇ|¹ ë²ÀÉ JÅଠ¨ºà´ À¼½¬ ¬ÀmÕDÇ ô¼tÈiÕȲä²Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.80