multi_pl.ini Driver File Contents (util_hotkey_os2008301a.exe)

ÿþ[SETTING]

Language=pl

Noation=Polish

[TEXT](Fn+F2)

PeBny pobór energii

(Fn+F3)

CTL102_1003=Czy chcesz przeBczy urzdzenie w tryb czuwania?

CTL171_1002=Nie pokazuj tego komunikatu w przyszBo[ci.

CTL171_1=Tak

CTL171_2=Nie

(Fn+F4)

CTL102_1004=Czy chcesz przeBczy urzdzenie w tryb u[pienia?

CTL171_1002=Nie pokazuj tego komunikatu w przyszBo[ci.

CTL171_1=Tak

CTL171_2=Nie

(Fn+F5)

OSD_LCD_OPTION=LCD

OSD_LCDCRT_OPTION=LCD/CRT

OSD_CRT_OPTION=CRT

OSD_LCDTV_OPTION=LCD/TV

OSD_TV_OPTION=TV

OSD_LCDDVI_OPTION=LCD/DVI

OSD_DVI_OPTION=DVI

OSD_DVICRT_OPTION=DVI/CRTOSD_BT_ONLY= Funkcja Bluetooth wBczona

OSD_WL_ONLY= Funkcja Wi-Fi wBczona

OSD_BT_DISABLE= Funkcja Bluetooth wyBczone.

OSD_WL_DISABLE= Funkcja Wi-Fi wyBczona

OSD_WL_BT= Urzdzenia wBczone

OSD_NWL_NBT= Urzdzenia wyBczone

MSG_CAPTION= Klawisz skrótu funkcji bezprzewodowej

MSG_KILL_SWITCH= Opcja komunikacji bezprzewodowej jest wyBczona. WBcz przeBcznik komunikacji bezprzewodowej.

MSG_WL_BT_SWITCH= PrzeBczanie urzdzenia bezprzewodowego...

CTL102_1=OK

CTL102_2=Anuluj

Narzdzie TOSHIBA Hotkey Utility dla monitorów[HOTUTIL_TEXT]

WIN102_CAPTION=Toshiba - klawisze skrótu

CTL102_1000=Wy[wietl komunikat  potwierdzenia czuwania po naci[niciu klawiszy Fn+F3

CTL102_1001=Wy[wietl komunikat  potwierdzenia u[pienia po naci[niciu klawiszy Fn+F4

CTL102_1=OK

CTL102_2=Anuluj

Hotkey Utility [ACS_TEXT]

WIN102_CAPTION=TOSHIBA Accessibility

CTL102_1001=U|yj Fn-KlawiszTrwaBy(&U)

CTL102_1012=Opcje

CTL102_1002=Naci[nij klawisz Fn dwukrotnie, aby zablokowa(&N)

CTL102_1003=WBcz dzwik po naci[niciu klawisza Fn(&W)

CTL102_1004=Poka| status Fn-KlawiszTrwaBy na ekranie(&P)

CTL102_1013=Automatyczne resetowanie

CTL102_1005=WyBcz opcj klawisza trwaBego dla Fn, je|eli klawiatura pozostawaBa bezczynna przez:(&B)

CTL102_1009=min.

CTL102_1007=WBcz dzwik po automatycznym zresetowaniu klawisza Fn-KlawiszTrwaBy (&R)

CTL102_1=OK

CTL102_2=Anuluj

CTL102_1000=Zastosuj(&Z)

CTL102_1012=Opcje

CTL102_1013=Automatyczne resetowanie

CTL102_1010=U|yj Fn-KlawiszTrwaBy do stworzenia kombinacji z klawiszem Fn przez naciskanie klawiszy jeden po drugim.

CTL102_1011=Ustawienia dla Fn-KlawiszTrwaBy

BBd TOSHIBA Accessibility

Nie masz uprawnieD Administratora.

[HELP]

HIDC_USEFNKEY=WBcz opcj Fn-KlawiszTrwaBy, która umo|liwia naci[nicie dowolnego klawisza Fn i utrzymanie go w aktywnym trybie pracy a| do naci[nicia klawisza innego ni| klawisz Fn. Jest to opcja u|yteczna dla osób, które maj trudno[ci z jednoczesnym naciskaniem dwóch klawiszy.

HIDC_KEYLOCK=Okre[la, |e po dwukrotnym naci[niciu klawisza Fn, jest on aktywny a| do kolejnego naci[nicia tego samego klawisza.

HIDC_SOUND=Odtwarza specjalne dzwiki, które wskazuj, kiedy klawisz Fn jest wci[nity, zablokowany lub zwolniony. 

HIDC_DISPLAY=Wy[wietla wskaznik stanu dla opcji Fn-KlawiszTrwaBy na pasku zadaD, kiedy opcja Fn-KlawiszTrwaBy jest wBczona.

HIDC_TIME="WyBcza opcj Fn-KlawiszTrwaBy, je|eli komputer pozostawaB bezczynny przez okre[lony przedziaB czasu. 

Jest to u|yteczna opcja w przypadku, gdy z jednego komputera korzysta wicej ni| jedna osoba."

HIDC_DISABLE=Odtwarza dzwik potwierdzenia, za ka|dym razem kiedy nastpi automatyczny reset opcji Fn-KlawiszTrwaBy.

HIDC_OK=Zamyka okno dialogowe i zapisuje zmiany wprowadzone przez u|ytkownika.

HIDC_CANCEL=Zamyka okno dialogowe bez zapisywania zmian wprowadzonych przez u|ytkownika.

HIDC_APPLY=Zapisuje wszystkie zmiany wprowadzone przez u|ytkownika bez zamykania okna dialogowego.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.55