license.txt Driver File Contents (s511midix.exe)


  LICENSAVTAL FÖR YAMAHA SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

VIKTIGT - LÄS IGENOM NOGGRANT: Detta licensavtal ("AVTALET") från YAMAHA är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen som individ eller som juridisk person) och YAMAHA för den S-YXG100 som anges ovan, vilket även inkluderar tillhörande programvarukomponenter, media, skriftligt material och onlinedokumentation eller elektronisk dokumentation ("PROGRAMVARUPRODUKTEN"). Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda PROGRAMVARUPRODUKTEN accepterar du villkoren och AVTALET blir därmed bindande för dig. Installera inte PROGRAMVARUPRODUKTEN om du inte godkänner villkoren i AVTALET.

PROGRAMVARUPRODUKTEN skyddas av upphovsrättslagstiftningen och internationella upphovsrättsavtal, samt andra immaterialrättsliga lagar och avtal.
  1. BEVILJANDE AV LICENS. PROGRAMVARUPRODUKTEN licensieras enligt följande:

* Installation och användning. YAMAHA ger dig rätt att installera och använda kopior av PROGRAMVARUPRODUKTEN på de datorer för vilka du innehar giltiga licenser för de kopior av operativsystemet som PROGRAMVARUPRODUKTEN är avsedd för (t ex Windows®95, Windows®98, Windows NT®, Windows 3.x etc).
* Säkerhetskopior. Du får även göra säkerhetskopior av PROGRAMVARUPRODUKTEN, vilket kan vara nödvändigt som säkerhetsåtgärd och för arkivering. 


  
  2. FÖRBUD OCH RESTRIKTIONER.

* Underhåll av upphovsrättsmeddelande. Du får inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt på någon kopia av PROGRAMVARUPRODUKTEN.
* Distribution. Du får inte distribuera kopior av PROGRAMVARUPRODUKTEN till tredje part.
* Uthyrning. Du får inte hyra, leasa eller låna ut PROGRAMVARUPRODUKTEN.
* Förbud gäller för omvandling av programmet till någon form av källkod, dekompilering och disassemblering. 
Du får inte dekompilera, disassemblera, omvandla programmet till någon form av källkod eller använda någon annan metod för att omvandla PROGRAMVARUPRODUKTEN till läsligt format. Det är inte heller tillåtet att låta någon annan person att göra detta. PROGRAMVARUPRODUKTEN får inte kopieras, korrigeras, ändras eller användas, helt eller delvis, på något liknande sätt. Det är även förbjudet att använda innehållet i PROGRAMVARUPRODUKTEN som grund för egna arbeten. 


  3. UPPSÄGNING. 

 YAMAHA kan säga upp det här AVTALET, utan förfång för andra rättigheter, om du bryter mot något av villkoren i AVTALET. I så fall måste du förstöra samtliga exemplar av PROGRAMVARUPRODUKTEN.


   4.	UPPHOVSRÄTT. 

 Allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till upphovsrättsskyddat innehåll, till PROGRAMVARUPRODUKTEN och eventuella kopior ägs av YAMAHA eller dess leverantörer. Alla rättigheter till innehåll och immateriella rättigheter till det resultat som kan uppnås med hjälp av PROGRAMVARUPRODUKTEN ägs av respektive innehavare och skyddas eventuellt av tillämpliga upphovsrättsliga eller immateriella lagar och avtal. Detta AVTAL ger dig inte rätt att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen överlåts förbehålls YAMAHA.


   5. INGA GARANTIER SAMT ANSVARSBEGRÄNSNING.

 PROGRAMVARUPRODUKTEN och tillhörande dokumentation har utvecklats av YAMAHA, som också äger upphovsrätten till den. PROGRAMVARUPRODUKTEN tillhandahålls I BEFINTLIGT SKICK och YAMAHA ger inga garantier med avseende på användning eller prestanda. DU STÅR SJÄLV FÖR RISKERNA SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARUPRODUKTEN SAMT FÖR DESS PRESTANDA.
 YAMAHA OCH DESS LEVERANTÖRER GER INTE OCH KAN INTE GE NÅGRA GARANTIER FÖR DE PRESTANDA ELLER DE RESULTAT SOM DU KAN UPPNÅ MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN ELLER DOKUMENTATIONEN. YAMAHA OCH DESS LEVERANTÖRER GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLER KRÄNKANDE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR YAMAHA ELLER DESS LEVERANTÖRER ERSÄTTNINGSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLUST AV VINSTER ELLER SPARKAPITAL, ÄVEN OM YAMAHA HAR UNDERRÄTTATS OM RISKERNA FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR SKADESTÅNDSKRAV FRÅN TREDJE PART.


   6. ALLMÄNT. 

 Om någon bestämmelse i AVTALET inte är tillämplig, ska bestämmelsen efterlevas så långt som möjligt enligt föresatserna i AVTALET, och resten av AVTALET skall fortfarande verka i full utsträckning. AVTALET regleras enligt de lagar som gäller i Kalifornien, USA, utan hänsyn till skillnader i lagstiftning.  Copyright (C) 1996-1998 YAMAHA CORPORATION
  Med ensamrätt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.58