license.txt Driver File Contents (VGA_20DRIVER.zip)

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (Alfa, Beta, do u¿ytku firmowego)

WA¯NE - PRZECZYTAÆ PRZED ROZPOCZÊCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U¯YTKOWANIA. 

Nie nale¿y u¿ywaæ ani ³adowaæ niniejszego oprogramowania i wszelkich powi¹zanych z nim materia³ów (określanych zbiorowo jako "Oprogramowanie") przed dok³adnym zapoznaniem siê z warunkami i postanowieniami w dalszej czêści dokumentu. Za³adowanie lub rozpoczêcie u¿ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku odrzucenia lub niezaakceptowania ni¿ej przedstawionych warunków nie nale¿y instalowaæ ani wykorzystywaæ Oprogramowania.

Oprogramowanie nie stanowi ostatecznej wersji produktu i zawiera kod "alfa" lub "beta", który mo¿e nie byæ w pe³ni funkcjonalny i który mo¿e zostaæ w znacznym stopniu zmodyfikowany przez firmê Intel Corporation ("Intel") podczas prac nad opracowywaniem "finalnej" wersji Oprogramowania. Firma Intel nie gwarantuje, ¿e "finalna" wersja Oprogramowania powstanie lub zostanie udostêpniona do publicznego u¿ytku.

LICENCJA. Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela siê jedynie w po³¹czeniu z produktami firmy Intel. Umowa nie obejmuje u¿ywania Oprogramowania w po³¹czeniu z produktami firm innych ni¿ Intel. Licencjobiorca mo¿e skopiowaæ Oprogramowanie na komputery firmowe do u¿ytku firmowego oraz sporz¹dziæ uzasadnion¹ liczbê kopii zapasowych Oprogramowania pod nastêpuj¹cymi warunkami: 
1. Kopiowanie, modyfikowanie, wypo¿yczanie, sprzeda¿, dystrybucja lub przekazywanie dowolnej czêści niniejszego Oprogramowania, z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca zgadza siê zapobiegaæ kopiowaniu Oprogramowania bez upowa¿nienia.
2. Licencjobiorca nie mo¿e odtwarzaæ kodu źród³owego, dekompilowaæ ani deasemblowaæ Oprogramowania.
3. Licencjobiorca nie mo¿e udzielaæ podlicencji na Oprogramowanie.
4. W sk³ad Oprogramowania mo¿e wchodziæ program lub inny produkt bêd¹cy w³asności¹ dostawców bêd¹cych stron¹ trzeci¹. Niektóre z takich produktów mog¹ byæ zidentyfikowane i licencjonowane zgodnie z warunkami zawartymi w za³¹czonym pliku "license.txt" lub ewentualnie innym pliku lub tekście. 

W£ASNOŚÆ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo w³asności wszystkich kopii Oprogramowania nale¿y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie¿ przez postanowienia umów miêdzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo¿e w ka¿dej chwili, bez powiadomienia, wprowadzaæ zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwi¹zanych. Nie jest jednak zobowi¹zana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje ¿adnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotycz¹cych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw w³asności intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo¿e nast¹piæ tylko po wcześniejszym ca³kowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorcê, pod warunkiem, ¿e Licencjobiorca nie zachowa ¿adnej kopii Oprogramowania.

OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE NOŚNIKÓW. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firmê Intel na nośnikach fizycznych firma Intel udziela gwarancji, ¿e nośniki te bêd¹ wolne od wad materia³owych i fizycznych przez okres dziewiêædziesiêciu (90) dni od dnia dostarczenia przez firmê Intel. W przypadku wykrycia wady nale¿y zwróciæ nośnik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firmê Intel.

WY£¥CZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJ¥WSZY POWY¯SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "TAKIE, JAKIE JEST", Z WY£¥CZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RÊKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawid³owośæ lub kompletnośæ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, ³¹czy i innych elementów wchodz¹cych w sk³ad Oprogramowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S¥ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHOÆ BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIA£ALNOŚCI LUB UTRATÊ DANYCH) WYNIKAJ¥CE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO¯LIWOŚCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTA£A POINFORMOWANA O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ¥ WY£¥CZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTU£U DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY¯SZE OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA. W ZALE¯NOŚCI OD PRAW OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO¯E RÓWNIE¯ POSIADAÆ INNE UPRAWNIENIA.  

ROZWI¥ZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo¿e wypowiedzieæ niniejsz¹ Umowê w ka¿dej chwili, jeśli Licencjobiorca naruszy określone tu warunki. Po rozwi¹zaniu Umowy Licencjobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.
 
ROZSTRZYGAJ¥CE PRAWO. Roszczenia wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszej Umowy bêd¹ podlegaæ prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to określonych w tym prawie zasad odnośnie konfliktu praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda¿y towarów. Eksport Oprogramowania naruszaj¹cy obowi¹zuj¹ce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwi¹zana ¿adnymi innymi umowami, chyba ¿e umowy te sporz¹dzone s¹ w formie pisemnej i podpisane przez upowa¿nionego przedstawiciela firmy Intel.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DOWE. Oprogramowanie jest chronione "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostêpnianie Oprogramowania przez Rz¹d podlega ograniczeniom określonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastêpnych lub w dokumentach je zastêpuj¹cych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rz¹d stanowi uznanie niniejszych praw w³asności firmy Intel. Dostawc¹ lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib¹ pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.91