license.txt Driver File Contents (VGA_20DRIVER.zip)

INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZÕDÉS (Alfa/béta, szervezetek számára)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A SZOFTVER MÁSOLÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELÕTT OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT. 

Ne használja és ne töltse be a számítógépbe a szoftvert és az ahhoz kapcsolódó anyagokat (összefoglaló néven: a "Szoftver"), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket és kikötéseket. A szoftver betöltésével és használatával Ön elfogadja a jelen Szerzõdés feltételeit. Ha nem kívánja elfogadni e feltételeket, ne telepítse és ne használja a Szoftvert.

A Szoftver kibocsátás elõtti "alfa" vagy "béta" kódrészeket tartalmaz, amelyekkel elõfordulhat, hogy nem mûködnek százszázalékosan. Az Intel Corporation ("Intel") ezeket jelentõsen módosíthatja a Szoftver "végleges" verziójának elkészítéséhez. Az Intel nem garantálja, hogy a Szoftverbõl valaha is létrehoz és általánosan elérhetõvé tesz "végleges" verziót.

HASZNÁLATI ENGEDÉLY. A Szoftver használata csak az Intel által szállított komponensekkel együtt engedélyezett. A Szoftvernek nem az Intel által gyártott komponenstermékekkel együtt történõ használata jelen Szerzõdés keretében nem engedélyezett. A Szoftvert szervezeti felhasználás céljára szervezete számítógépeire másolhatja, és indokolt számú biztonsági másolatot készíthet róla, az alábbi feltételek mellett:
1. A Szoftver semely részét sem másolhatja le, módosíthatja, adhatja bérbe, értékesítheti, terjesztheti vagy ruházhatja át, kivéve a jelen Szerzõdésben engedélyezett módon, továbbá beleegyezik abba, hogy megakadályozza a Szoftver illegális lemásolását.
2. A Szoftvert nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja és nem diszasszemblálhatja. 
3. A Szoftvert nem licencelheti tovább (használati engedélyét nem értékesítheti tovább).
4. A Szoftver más cégek szoftvereit vagy egyéb tulajdonát is tartalmazhatja; ezek megjelölését és a használati engedélyükre vonatkozó utalást egy csatolt "license.txt" fájl vagy más szövegfájl tartalmazhatja. 

A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS A SZERZÕI JOGOK. A Szoftver összes példányának tulajdonjoga az Intel vagy szállítói kezében marad. A Szoftver az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint a nemzetközi egyezmények rendelkezései értelmében szerzõi jogvédelem alá esik. A Szoftverbõl nem távolíthatja el a szerzõi jogra vonatkozó közleményeket. Az Intel elõzetes értesítés nélkül bármikor jogosult a Szoftver vagy a Szoftver által hivatkozott elemek módosítására, de nem kötelezhetõ a Szoftver támogatására vagy frissítésére. Ellenkezõ értelmû rendelkezés hiányában az Intel sem kifejezett, sem beleértett jogokat nem biztosít az Intel szabadalmaira, szerzõi jogaira, védjegyeire vagy más szellemi tulajdonára vonatkozóan. Ön csak akkor ruházhatja át a Szoftvert, ha a kedvezményezett maradéktalanul beleegyezik jelen feltételek teljesítésébe, és ha Ön a Szoftver egyetlen példányát sem õrzi meg.

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG AZ ADATHORDOZÓRA. Amennyiben az Intel a Szoftvert fizikai adathordozón bocsátja rendelkezésre, akkor szavatolja, hogy az adathordozó a leszállítást követõ kilencven (90) napon át mentes lesz az anyaghibáktól és egyéb fizikai jellegû hibáktól. Ha ilyen hibát észlel, juttassa vissza az adathordozót az Intelhez. Az Intel belátása szerint kicseréli az adathordozót, vagy más módon bocsájtja rendelkezésre a Szoftvert.

AZ EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA. A FENT EMLÍTETT ESETEKET KIVÉVE AZ INTEL A SZOFTVERT "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" BOCSÁJTJA RENDELKEZÉSRE, MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal felelõsséget a Szoftverben található semmilyen információ, szöveg, ábra, hivatkozás és egyéb elem helyessége vagy teljessége tekintetében.

FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMINEMÛ FELELÕSSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ OLYAN KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZONBÓL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSÁBÓL VAGY AZ ADATVESZTÉSBÕL EREDÕ KÁROKAT), AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL SZÁRMAZNAK, MÉG AKKOR SEM, HA AZ EFFÉLE KÁROK LEHETÕSÉGÉRÕL AZ INTELT TÁJÉKOZTATTÁK. MIVEL EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYKEZÉSE NEM ENGEDI MEG A BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOK, ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROKÉRT VALÓ FELELÕSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK. ÖNT AZ EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYKEZÉSÉTÕL FÜGGÕEN EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. 

A SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSE. Az Intel bármikor felmondhatja a jelen Szerzõdést, ha Ön a benne foglaltakat megszegi. A Szerzõdés megszûntekor Ön köteles a Szoftvert megsemmisíteni, vagy annak összes példányát az Intelhez visszajuttatni.
 
IRÁNYADÓ JOG. A jelen Szerzõdésbõl származó vitás kérdéseket illetõen Kalifornia állam törvényei az irányadók, kivéve azoknak a jogütközésre és az áruforgalmi szerzõdésekrõl szóló ENSZ-egyezményre vonatkozó elveit. Ön nem exportálhatja a Szoftvert a hatályos exporttörvényeket és -elõírásokat megsértõ módon. Az Intelt semmilyen más megállapodás nem kötelezi, kivéve, ha azt írásban rögzítik, és az Intel hivatalos képviselõje írja alá.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. A Szoftver "KORLÁTOZOTT JOGI FELTÉTELEK" hatálya alá esik. Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra és közlésre a FAR52.227-14 és az azt követõ DFAR252.227-7013, illetve az ezeket felváltó rendelkezések érvényesek. A Szoftvernek az USA kormánya általi használata az Intel vonatkozó szellemi tulajdonjogainak elismerését jelenti. E vonatkozásban a Vállalkozó vagy Gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 (USA).
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.02