license.txt Driver File Contents (VGA_20DRIVER.zip)

INTELS PROGRAMVARULICENSAVTAL (Alfa/beta, företagsanvändning)

VIKTIGT! - LÄS INNAN DU KOPIERAR, INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN 

Använd eller installera inte denna programvara och tillhörande material (gemensamt kallade "Programvaran") innan du noggrant har läst igenom följande villkor. Genom att installera eller använda Programvaran accepterar du villkoren i detta licensavtal. Om du inte accepterar licensvillkoren får du inte installera eller använda Programvaran.

Programvaran innehåller "beta"- eller "alfa"-kod som inte är slutgiltig och som kan sakna viss funktionalitet. Denna kod kan komma att ändras avsevärt av Intel Corporation ("Intel") vid utveckling av en slutgiltig version av Programvaran. Intel kan inte ge några som helst garantier avseende produktion eller tillgänglighet av en slutgiltig version av Programvaran.

LICENS. Den här programvaran är licensierad för användning endast tillsammans med produkter som innehåller komponenter från Intel. Om du använder programvaran tillsammans med produkter som innehåller komponenter som inte är från Intel gäller inte nedanstående licens. Du har rätt att kopiera Programvaran till företagets datorer för företagets användning och du har även rätt att framställa ett rimligt antal säkerhetskopior av Programvaran, i enlighet med följande villkor: 
1. Du har inte rätt att kopiera, ändra, hyra ut, sälja, distribuera eller överlåta någon del av Programvaran förutom vad som anges i det här licensavtalet och du förbinder dig att förhindra icke auktoriserad kopiering av Programvaran.
2. Du äger inte rätt att ändra, dekompilera eller disassemblera Programvaran. 
3. Du äger inte rätt att vidarelicensiera Programvaran.
4. Programvaran kan innehålla programvara eller annat material som tillhör tredje-partsleverantörer, och som i förekommande fall kan identifieras och licensieras i enlighet med innehållet i eventuella bifogade filer av typen "license.txt" eller annan typ av text eller fil. 

ÄGANDERÄTT OCH COPYRIGHT TILL PROGRAMVARAN. Äganderätten till alla kopior av Programvaran tillkommer Intel eller dess leverantörer. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och lagarna i USA och andra länder samt av internationella upphovsrättskonventioner. Du har inte rätt att avlägsna några copyright-meddelanden från Programvaran. Intel förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, utföra ändringar i Programvaran eller element som hänvisas till i densamma, men har ingen skyldighet att tillhandahålla support för eller uppdateringar av Programvaran. Utöver vad som uttryckligen anges, beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, copyright, varumärken eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Du har endast rätt att överlåta Programvaran om mottagaren accepterar dessa villkor till fullo samt du inte behåller några kopior av Programvaran.

BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om Programvaran har levererats av Intel på fysiska medier, garanterar Intel att dessa media är fria från fysiska materialdefekter under en period om (90) nittio dagar från leverans av Intel. Om en sådan defekt påträffas ska dessa medier returneras till Intel för utbyte eller alternativ leverans av Programvaran, enligt Intels val.

BEGRÄNSNING AV ÖVRIGA GARANTIER. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST UTTRYCKLIG ELLER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER OM ALLMÄN SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos eller fullständigheten av någon information, text, bild, länk eller annat element i Programvaran.

ANSVARSBEGRÄNSNING. INTEL ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR IMPLICITA GARANTIER ELLER INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR INTE ÄR GILTIGA I VISSA LÄNDER, ÄR DET MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÄMPLIG I DITT FALL. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG SOM VARIERAR MELLAN OLIKA LÄNDER. 

UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel har rätt att när som helst säga upp detta avtal om du bryter mot dess villkor. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel.
 
GÄLLANDE LAGSTIFTNING. För anspråk som uppkommer under detta avtal gäller lagarna i staten Kalifornien, med undantag för dess principer för konflikter mellan lagar och Förenta Nationernas konvention om kontrakt för varuförsäljning. Du har inte rätt att exportera Programvaran i strid med gällande exportlagar och -förordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR MYNDIGHETER. Programvaran levereras med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, duplicering eller offentliggörande av myndigheter regleras enligt FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 et seq. eller eventuella senare versioner. Myndigheters bruk av Programvaran innebär bekräftelse av Intels äganderätt. Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.15