licence.txt Driver File Contents (driver_modem_conexant_28288A.exe)

Licencia

Toto je miestna zmluva medzi vami (fyzickou alebo právnickou osobou), koncovým používate¾om, a spoloènosťou BVRP Software S.A. (BVRP). Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, bezodkladne vráťte balík s diskami a sprievodnými predmetmi (vrátane písomných materiálov a rýchloviazaèov alebo iných obalov) na miesto, kde ste ich získali, kde vám bude vrátená cena v plnej výške.

LICENCIA NA SOFTVÉR BVRP SOFTWARE S.A.
1. POSKYTNUTIE LICENCIE
Táto Licenèná zmluva na softvér spoloènosti BVRP Software ("Licencia") vám umožòuje používanie jednej kópie špecifikovanej verzie softvérového produktu, uvedeného vyššie ("SOFTVÉR") iba na jednom poèítaèi, pod podmienkou, že SOFTVÉR sa používa naraz iba na jednom poèítaèi.
Ak ste držite¾om nieko¾kých licencií na SOFTVÉR, potom môžte používať to¾ko kópií SOFTVÉRU, ko¾ko máte Licencií.
SOFTVÉR sa na poèítaèi "používa", ak je zavedené do energeticky závislej pamäte (napr. pamäte RAM) alebo ak je nainštalované v permanentnej pamäti (napr. na pevnom disku, CD ROM alebo na inom zálohovacom zariadení) tohto poèítaèa, s tou výnimkou, že kópia nainštalovaná na sieťovom poèítaèi výhradne na úèely distribúcie na iné poèítaèe sa "nepoužíva."
Ak oèakávaný poèet používate¾ov SOFTVÉRU prekroèí poèet platných Licencií, musíte mať v èinnosti primeraný mechanizmus alebo proces, ktorým sa zaruèí, že poèet osôb používajúcich súèasne SOFTVÉR neprekroèí poèet Licencií. 
Ak je SOFTVÉR trvalo nainštalovaný na pevnom disku alebo na inom pamäťovom zariadení poèítaèa (inom ako je sieťový server) a jedna osoba tento poèítaè používa po viac ako 80 % èasu prevádzky, potom táto osoba môže používať SOFTVÉR aj na prenosnom alebo na domácom poèítaèi.

2. Autorské práva
Vlastníkom SOFTVÉRU je spoloènosť BVRP a softvér je chránený zákonmi o autorských právach Spojených štátov amerických a ustanoveniami medzinárodných dohovorov. Z tohto dôvodu ste povinný zaobchádzať so SOFTVÉROM podobne, ako s ktorýmko¾vek iným materiálom chránenými autorskými právami (napr. s knihou alebo s hudobnou nahrávkou) s tou výnimkou, že môžete buï (a) vyhotoviť si jednu kópiu SOFTVÉRU výhradne na úèely zálohovania alebo archivácie, alebo (b) previesť SOFTVÉR na jeden pevný disk pod podmienkou, že originál si ponecháte výhradne na zálohovacie alebo archivaèné úèely.
Sprievodné písomné materiály k SOFTVÉRU nesmiete kopírovať.

3. INÉ OBMEDZENIA
Táto Licenèná zmluva spoloènosti BVRP je vašim dokladom licencie pri uplatòovaní práv poskytovaných v tejto Zmluve a musíte ju uschovať pri sebe!!!!. SOFTVÉR nesmiete prenajímať, èi už formou lízingu alebo inak, svoje práva na základe tejto Licenènej zmluvy však môžete trvalo previesť, pod podmienkou, že súèasne odovzdáte aj túto Licenènú zmluvu, SOFTVÉR a všetky sprievodné písomné materiály, neponecháte si žiadne kópie a že prijímate¾ súhlasí s podmienkami tejto Zmluvy.
SOFTVÉR nesmiete spätne odvodzovať, dekompilovať ani disassemblovať. Ak SOFTVÉR predstavuje aktualizáciu (update), musí sa odovzdať aktualizácia a všetky predchádzajúce verzie.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Spoloènosť BVRP ruèí za to, že (a) SOFTVÉR bude pracovať v podstatných rysoch v súlade so sprievodnou písomnou dokumentáciou poèas deväťdesiatich (90) dní odo dòa prevzatia; a (b) akýko¾vek hardvér dodávaný spolu so SOFTVÉROM nebude mať chyby materiálu ani výrobné chyby pri normálnom používaní a servise poèas obdobia jedného (1) roka odo dòa prevzatia.
Akéko¾vek implikované záruky na SOFTVÉR a hardvér sú obmedzené na deväťdesiat (90) dní a jedného (1) roka, v zodpovedajúcom poradí. Niektoré štáty nedovo¾ujú obmedzenia dåžky platnosti implikovanej záruky, preto vyššie uvedené obmedzenie nemusí platiť vo vašom prípade.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZÁKAZNÍKA
Celou zákonnou zodpovednosťou spoloènosti BVRP a vaším výluèným opravným prostriedkom bude, pod¾a vlastného uváženia spoloènosti BVRP, buï (a) vrátenie zaplatenej ceny alebo (b) oprava alebo výmena SOFTVÉRU alebo hardvéru, ktorý nezodpovedá Obmedzenej záruke spoloènosti BVRP a ktorý bude vrátený spoloènosti BVRP s kópiou vašej potvrdenky.
Táto Obmedzená záruka stráca platnosť, ak porucha SOFTVÉRU alebo hardvéru bola spôsobená nehodou, neodborným alebo nesprávnym použitím. Na nahradený SOFTVÉR sa poskytuje záruka na zvyšnú èasť pôvodnej záruènej lehoty alebo na tridsať (30) dní, prièom platí dlhšia z týchto možností.

ŽIADNE ÏALŠIE ZÁRUKY
BVRP Software odmieta všetky ostatné záruky, èi už výslovné alebo implikované vrátane, avšak bez obmedzenia na implikované záruky predajnosti a vhodnosti na urèitý konkrétny úèel, vo vzťahu k SOFTVÉRU, sprievodným písomným materiálom a k sprievodnému hardvéru.
Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva. Môžete mať ïalšie práva líšiace sa od jedného štátu k druhému.

ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY
Spoloènosť BVRP ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za akéko¾vek škody ¾ubovo¾ného druhu (vrátane, bez obmedzenia na tu uvedené príklady, škôd z titulu zmareného podnikate¾ského zisku, prerušenia podnikate¾skej èinnosti alebo iné finanèné škody) v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia tohto produktu spoloènosti BVRP, a to ani v tom prípade, ak bola spoloènosť BVRP informovaná o možnosti vzniku takýchto škôd.
Pretože niektoré štáty nedovo¾ujú vylúèenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo za prípadné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa nemusí vzťahovať na vás.

OBMEDZENÉ PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH
SOFTVÉR a dokumentácia sa poskytujú s OBMEDZENÝMI PRÁVAMI. Na používanie, kopírovanie alebo zverejnenie zo strany Vlády sa vzťahujú obmedzenia, ako sú špecifikované v pododseku (c)(1)(ii) èlánku Práva k technickým údajom a k poèítaèovému softvéru v DFARS 252.227-7013 alebo v pododsekoch (c)(1) a (2) Komerèný poèítaèový softvér - Obmedzené práva v 48 CFR 52.227-19, pod¾a okolností daného prípadu.
Výrobcom je spoloènosť BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593 Levallois Perret Cedex Francúzsko.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.78