Licence.txt Driver File Contents (driver_modem_conexant_28288A.exe)

Licencja

Jest to umowa lokalna pomiêdzy u¿ytkownikiem koñcowym (osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹) a firm¹ BVRP Software S.A. (BVRP). Je¿eli u¿ytkownik nie zgadza siê na warunki niniejszej umowy, powinien niezw³ocznie zwróciæ pakiet z dyskami oraz elementy towarzysz¹ce (w tym materia³y drukowane oraz segregatory lub innego rodzaju opakowania) do miejsca ich zakupu, w celu ca³kowitego zwrotu kosztów.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY BVRP SOFTWARE S.A.
1.WARUNKI LICENCJI.
Niniejsza Umowa Licencyjna ("Licencja") firmy BVRP Software zezwala na u¿ytkowanie jednej kopii wyszczególnionej wersji wy¿ej wymienionego oprogramowania ("OPROGRAMOWANIE") na dowolnym pojedynczym komputerze, pod warunkiem, ¿e OPROGRAMOWANIE jest u¿ytkowane wy³¹cznie na jednym komputerze w danym momencie.
W przypadku posiadania wielu Licencji na OPROGRAMOWANIE mo¿liwe jest u¿ytkowanie w danym momencie tylu kopii OPROGRAMOWANIA, ile posiada siê Licencji.
OPROGRAMOWANIE jest "u¿ytkowane" na komputerze wtedy, kiedy jest ono za³adowane do pamiêci operacyjnej (tzn. RAM) lub zainstalowane w pamiêci trwa³ej (np. na dysku twardym, dysku CD ROM lub innym urz¹dzeniu do przechowywania danych) tego komputera. Wyj¹tkiem jest kopia zainstalowana na serwerze sieciowym wy³¹cznie w celu przeniesienia na inne komputery, która nie jest traktowana jako "u¿ytkowana".
Je¿eli przewidywana liczba u¿ytkowników OPROGRAMOWANIA przekracza liczbê Licencji na OPROGRAMOWANIE, konieczne jest opracowanie efektywnej procedury zapewniaj¹cej, ¿e liczba osób jednocześnie u¿ywaj¹cych OPROGRAMOWANIA nie przekracza liczby Licencji.
Je¿eli OPROGRAMOWANIE jest trwale zainstalowane na dysku twardym lub innym urz¹dzeniu do przechowywania danych komputera (nie bêd¹cego serwerem sieciowym) i jedna osoba u¿ywa tego komputera przez ponad 80% czasu jego u¿ytkowania, taka osoba jest uprawniona do u¿ytkowania OPROGRAMOWANIA tak¿e na komputerze przenośnym lub domowym.

2.PRAWA AUTORSKIE.
OPROGRAMOWANIE jest w³asności¹ firmy BVRP i jest chronione przez regulacje prawne Stanów Zjednoczonych dotycz¹ce praw autorskich i postanowienia miêdzynarodowych traktatów. Dlatego te¿ wymagane jest traktowanie OPROGRAMOWANIA tak samo, jak wszystkich innych materia³ów objêtych prawami autorskimi (np. ksi¹¿ek i nagrañ muzycznych) z wyj¹tkiem mo¿liwości (a) wykonania jednej kopii OPROGRAMOWANIA, s³u¿¹cej wy³¹cznie jako kopia zapasowa lub archiwum lub (b) przeniesienia OPROGRAMOWANIA na pojedynczy dysk twardy, pod warunkiem, ¿e orygina³ bêdzie s³u¿y³ wy³¹cznie jako kopia lub archiwum.
Zabronione jest wykonywanie kopii materia³ów drukowanych towarzysz¹cych OPROGRAMOWANIU.

3.INNE OGRANICZENIA.
Niniejsza Umowa Licencyjna firmy BVRP jest dowodem na posiadanie licencji, stanowi¹cym podstawê do egzekwowania zagwarantowanych przez ni¹ praw i musi zostaæ przez u¿ytkownika zachowana. Zabronione jest wynajmowanie i dzier¿awa OPROGRAMOWANIA, ale mo¿liwie jest trwa³e przeniesienie praw w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej firmy BVRP, pod warunkiem, ¿e u¿ytkownik przenosi niniejsz¹ Umowê Licencyjn¹, OPROGRAMOWANIE i wszystkie towarzysz¹ce materia³y drukowane, nie pozostawiaj¹c sobie ¿adnych kopii, natomiast otrzymuj¹cy zgadza siê na warunki niniejszej Umowy.
Zabroniona jest odtwarzanie, dekompilacja i deasemblacja OPROGRAMOWANIA. Je¿eli OPROGRAMOWANIE jest aktualizacj¹, ka¿de przeniesienie musi dotyczyæ aktualizacji i wszystkich wcześniejszych wersji.

OGRANICZONA GWARANCJA.
BVRP gwarantuje, ¿e (a) OPROGRAMOWANIE bêdzie istotnie zgodne z towarzysz¹cymi materia³ami drukowanymi przez okres dziewiêædziesiêciu (90) dni od daty odbioru oraz (b) ¿e ka¿de urz¹dzenie towarzysz¹ce OPROGRAMOWANIU bêdzie wolne od usterek materia³owych i wynikaj¹cych z nieprawid³owego wykonania, w warunkach normalnego u¿ytkowania i obs³ugi przez okres jednego (1) roku od daty odbioru.
Wszystkie rêkojmie dorozumiane dotycz¹ce OPROGRAMOWANIA i sprzêtu s¹ ograniczone odpowiednio do dziewiêædziesiêciu (90) dni i jednego (1) roku. Prawo niektórych pañstw nie zezwala na ograniczenia czasu trwania rêkojmi dorozumianej, tak wiêc powy¿sze ograniczenia mog¹ nie mieæ zastosowania do u¿ytkownika.

UPRAWNIENIA KLIENTA.
Jedyny wynikaj¹cy z przepisów prawa obowi¹zek firmy BVRP i wy³¹czne uprawnienia klienta polegaj¹ na (a) zwrocie uiszczonej ceny lub (b) naprawie lub wymianie OPROGRAMOWANIA lub sprzêtu który nie bêdzie odpowiada³ warunkom Ograniczonej Gwarancji firmy BVRP i który zostanie zwrócony firmie BVRP razem z kopi¹ pokwitowania. Wybór opcji nale¿y do firmy BVRP.
Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest niewa¿na, je¿eli awaria OPROGRAMOWANIA lub sprzêtu by³a wynikiem wypadku, nadu¿ycia lub niew³aściwego zastosowania. Na ka¿dy egzemplarz OPROGRAMOWANIA zastêpczego zostanie udzielona gwarancja na pozosta³¹ czêśæ pocz¹tkowego okresu gwarancji lub na okres trzydziestu (30) dni, w zale¿ności od tego, który z tych okresów jest d³u¿szy.

BRAK INNYCH GWARANCJI.
Firma BVRP Software wy³¹cza wszystkie pozosta³e gwarancje, zarówno sformu³owane wprost, jak dorozumiane, ze szczególnym uwzglêdnieniem dorozumianych gwarancji przydatności do sprzeda¿y i zastosowañ do określonych celów, odnosz¹ce siê do niniejszego OPROGRAMOWANIA, towarzysz¹cych materia³ów drukowanych i dowolnego towarzysz¹cego sprzêtu.
Niniejsza ograniczona gwarancja daje u¿ytkownikowi szczególne uprawnienia. Ich zakres mo¿e ulec zmianie, w zale¿ności od lokalnych przepisów prawa.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY WYNIKOWE.
W ¿adnym przypadku firma BVRP i jej dostawcy nie ponosz¹ odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody (w³¹czaj¹c w to, bez ograniczeñ, utratê dochodów z produkcji, przerwy w produkcji, utratê informacji lub inne straty pieniê¿ne) wynik³e z u¿ytkowania lub niemo¿ności u¿ytkowania niniejszego produktu firmy BVRP, nawet je¿eli firma BVRP zosta³a poinformowana o mo¿liwości ich wyst¹pienia.
Poniewa¿ prawo niektórych pañstw nie zezwala na wy³¹czenie lub ograniczenie odpowiedzialności prawnej za szkody wynikowe lub przypadkowe, powy¿sze ograniczenia mog¹ nie mieæ zastosowania do u¿ytkownika.

OGRANICZONE PRAWA RZ¥DU STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
OPROGRAMOWANIE i dokumentacja s¹ zabezpieczone OGRANICZONYMI PRAWAMI. U¿ytkowanie, powielanie i ujawnianie przez rz¹d podlegaj¹ ograniczeniom przed³o¿onym odpowiednio w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli The Rights in Technical Data and Computer Software (symbol DFARS 252.227-7013) lub podpunktach (c)(1) i (2) Commercial Computer Software -Restricted Rights (symbol 48 CFR 52.227-19).
Producentem jest firma BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593 Levallois Perret Cedex France.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.90