BT_LANG.ini Driver File Contents (C5_Bluetooth_v5.10.05.zip)

ÿþ;

; Copyright (C) 2006 TOSHIBA Corporation

;

; Language File

;

; Last update 2006.12.5 ;----------------------------------------------------------------

[COMMON]

;// Version

VERSION="1.0.0.1";----------------------------------------------------------------

[LANGTABLE];// Japanese Japanese JPN 

0x0411 = "JPN";// Japanese (default)

0x0011 = "JPN";----------------------------------------------------------------

;// Danish Danish DAN 

0x0406 = "DAN";// Danish (default) 

0x0006 = "DAN";----------------------------------------------------------------

;// Dutch Dutch (Standard) NLD 

0x0413 = "NLD";Dutch (default)

0x0013 = "NLD";----------------------------------------------------------------

;// English ENU 

0x0409 = "ENU";English (default)

0x0009 = "ENU";----------------------------------------------------------------

;// French French (Standard) FRA 

0x040C = "FRA";French (default)

0x000C = "FRA";----------------------------------------------------------------

;// German German (Standard) DEU 

0x0407 = "DEU";German (default)

0x0007 = "DEU";----------------------------------------------------------------

;// Italian (Standard) ITA

0x0410 = "ITA";Italian (default)

0x0010 = "ITA";----------------------------------------------------------------

;// Norwegian Norwegian (Bokmal) NOR 

0x0414 = "NOR";Norwegian (default)

0x0014 = "NOR";----------------------------------------------------------------

;// Portuguese Portuguese (Brazilian) PTB 

0x0416 = "PTB";// Portuguese Portuguese (Standard) PTG 

0x0816 = "PTG";// Portuguese (default)

0x0016 = "PTG";----------------------------------------------------------------

;// Swedish Swedish SVE 

0x041D = "SVE";Swedish (default)

0x001D = "SVE";----------------------------------------------------------------

;// Spanish Spanish (Standard/Traditional) ESP 

0x040A = "ESP";// Spanish International

0x0C0A = "ESP";Spanish (default)

0x000A = "ESP";----------------------------------------------------------------

;// Korean 

0x0412 = "KOR";// Korean (default)

0x0012 = "KOR";----------------------------------------------------------------

;// chainese, Traditional (Taiwan) 

0x0404 = "CHT";// chainese, Traditional (Hong Kong) 

0x0C04 = "CHT";// chainese, Simplified 

0x0804 = "CHS";// chainese, (default)

0x0004 = "CHT";----------------------------------------------------------------

;// Russian 

0x0419 = "RUS";// Russian (default)

0x0019 = "RUS";----------------------------------------------------------------

;// Finnish 

0x040B = "FIN";// Finnish (default)

0x000B = "FIN";----------------------------------------------------------------

;// Polish

0x0415 = "PLK";// Polish (default)

0x0015 = "PLK";----------------------------------------------------------------

;// Greek

0x0408 = "ELL";// Greek (default)

0x0008 = "ELL";----------------------------------------------------------------

[JPN]

;Japanese(Default)

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ª0ó0"

IDS_CHECK_OFF="ª0Õ0"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="³0ó0Ô0å0ü0¿0(&M)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="¢0É0ì0¹0";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="BluetoothÇ0Ð0¤0¹0’0ÖSŠ0ØNQ0f0K0‰00OK
0Ü0¿0ó0’0¯0ê0Ã0¯0W0f0O0`0U0D00"[ENU]

;English(Default)

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computer Places";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth device address";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Please plug in the Bluetooth device and click OK button."[FRA]

;French

IDS_CHECK_CAPS="VERR MAJ"

IDS_CHECK_NUM="Verr num"

IDS_CHECK_SCROOL="Arrêt défil"

IDS_CHECK_ON="ACTIVÉ"

IDS_CHECK_OFF="DÉSACTIVÉ"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Emplacements de l'&ordinateur";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Adresse du périphérique Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Veuillez brancher le périphérique Bluetooth et cliquer sur le bouton OK."[DEU]

;German

IDS_CHECK_CAPS="Feststelltaste"

IDS_CHECK_NUM="Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Rollen"

IDS_CHECK_ON="EIN"

IDS_CHECK_OFF="AUS"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computer-Plätze";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-Geräteadresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Schließen Sie das Bluetooth-Gerät an und klicken Sie auf "OK"."[ITA]

IDS_CHECK_CAPS="BLOC MAIUSC"

IDS_CHECK_NUM="Bloc Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Bloc Scorr"

IDS_CHECK_ON="ATTIVATO"

IDS_CHECK_OFF="DISATTIVATO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Risorse &computer";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Indirizzo dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Collegare il dispositivo Bluetooth e fare clic su OK.""[DAN]

;Danish

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="Til"

IDS_CHECK_OFF="Fra"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="På &computeren";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhedens adresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Tilslut Bluetooth-enheden, og klik på OK."[NOR]

;Norwegian

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="PÅ"

IDS_CHECK_OFF="AV"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Plassering på datamaskinen";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhetsadresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Plugg inn Bluetooth-enheten, og klikk OK."[PTB]

;Portuguese (Brazilian)

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="LIGADO"

IDS_CHECK_OFF="DESLIGADO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Locais do &computador";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Endereços de dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Ligue o dispositivo Bluetooth e clique no botão OK."[PTG]

;Portuguese Portuguese (Standard) 

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="LIGADO"

IDS_CHECK_OFF="DESLIGADO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Locais do computador";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Endereço do dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Anslut Bluetooth-enheten och klicka på OK."[SVE]

;Swedish

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="PÅ"

IDS_CHECK_OFF="AV"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Datorplatser";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhetsadress";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Anslut Bluetooth-enheten och klicka på OK."[ESP]

;Spanish

IDS_CHECK_CAPS="Bloq Mayús"

IDS_CHECK_NUM="Bloq Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Bloq Despl"

IDS_CHECK_ON="Activado"

IDS_CHECK_OFF="Desactivado"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Sitios de PC";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Dirección del dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Conecte el dispositivo Bluetooth y haga clic en el botón Aceptar."[NLD]

;Dutch

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="AAN"

IDS_CHECK_OFF="UIT"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computerlocaties";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-apparaatadres";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Sluit het Bluetooth-apparaat aan en klik op de knop OK."[KOR]

;Korean

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="ôÎèÔ0Ñ ÇXÎ(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth ¥ÇXÎ üȌÁ";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Bluetooth ¥ÇXÎ|¹ ðÅ°¬\Õ ä²LÇ [UÖxÇ] 貔Í|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ."[CHT]

;Chainese, Traditional

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="û–fMOn(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth݈nMO@W";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="ˊÒceQBluetooth݈n&NޞÊdºxš[	c’0"[CHS]

;Chainese, Simplified

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="5uMOn(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth¾‹Y0W@W";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="÷‹ÒceQBluetooth¾‹Yv^¹pûQnxš[	c®”0"[RUS]

;Russian

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="."

IDS_CHECK_OFF="+."

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&><?LNB5@=>5 >:@C65=85";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="4@5A CAB@>9AB20 Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF=">4:;NG8B5 CAB@>9AB2> Bluetooth 8 I5;:=8B5 :=>?:C OK ."[FIN]

;Finnish

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scrool Lock"

IDS_CHECK_ON="PÄÄLLÄ"

IDS_CHECK_OFF="POIS"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Tietokonepaikat";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-laitteen osoite";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Liitä Bluetooth-laite ja napsauta OK-painiketta."[PLK]

;Polish

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Miejsce na komputerze";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Adres urzdzenia Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Pod³¹cz urz¹dzenie Bluetooth i kliknij przycisk OK."[ELL]

;Greek

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="‘Ÿ™“œ‘"

IDS_CHECK_OFF="š›•™£™œŸ"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&˜­Ãµ¹Â ÅÀ¿»¿³¹ÃÄ®";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="”¹µÍ¸Å½Ã· ÃÅúµÅ®Â Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Please plug in the Bluetooth device and click OK button."

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.48