UNMSG.INI Driver File Contents (DV4000_98-XP_16LV11.EXE)

[Language]  
1=You must have Administrator level access in order to remove this software.

46=Du måste ha åtkomst på administratörsnivå för att ta bort den här programvaran. 

351=Tem de ter acesso de nível de administrador para poder remover este software. 

31=U moet toegang hebben op Beheerderniveau om deze software te verwijderen. 

39=You must have Administrator level access in order to remove this software.

33=You must have Administrator level access in order to remove this software.

34=You must have Administrator level access in order to remove this software.

45=Du skal have adgangsrettigheder som administrator for at fjerne dette program. 

49=You must have Administrator level access in order to remove this software.

48=Do instalacji lub usuniêcia tego programu musisz mieæ prawa dostêpu na poziomie administratora. 

90=Bu yazýlýmý kurmak/kaldýrmak için Administrator (Ýdareci) seviyesinde eriþime sahip olmanýz gereklidir. 

47=Du må ha administratortilgang for å installere/fjerne denne programvaren.

7=Âàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðàâà Àäìèíèñòðàòîðà äëÿ óäàëåíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. 

30=Ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç/êáôÜñãçóç ôïõ ëïãéóìéêïý, ðñÝðåé íá Ý÷åôå äéêáéþìáôá ðñüóâáóçò óå åðßðåäï äéá÷åéñéóôÞ. 


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.85