Driver/WINXP/Korean/LICENSE.TXT Driver File Contents (sp15s479dvdramx.exe)

Driver Package File Name: sp15s479dvdramx.exe
File Size: 50.1 MB

¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¶óÀ̼¾½º µ¿ÀÇ¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº »ç¿ë ¼³¸í¼­ÀÇ ¶óÀ̼¾½º µ¿ÀÇ ¶Ç´Â Á¦Ç°¿¡ ÷ºÎµÈ °ü·Ã ¼­·ù¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.

¸ðµç »çÇ׿¡ µ¿ÀÇÇϸé [¿¹(Y)]¸¦ ´­·¯¼­ ¼³Ä¡¸¦ °è¼ÓÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
µ¿ÀÇÇÒ ¼ö ¾ø´Â »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ¶§´Â [¾Æ´Ï¿À(N)]¸¦ ´©¸£¸é ¼³Ä¡°¡ Á¾·áµË´Ï´Ù.

server: web2, load: 1.68