eulaHBR.txt Driver File Contents (VGA_ATi_8.37.5_Vistax86.zip)

ÿþÔáÛÝ èÙéÙÕß ÜÞéêÞé çæÔçèÐ ÑçäÙÓÔ èÙéÙÕß ÖÔ ÜäàÙ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ. âÜ-ÙÓÙ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÔàÚ àÕêß ÔáÛÞêÚ ÜÔÙÕê Þ×ÕÙÑ ÜêàÐÙ èÙéÙÕß ÖÔ. 1. èÙéÙÕß. ÔêÕÛàÔ ÔÞÜÕÕÔ èÙéÙÕß ÖÔ (ÜÔÜß "ÔêÕÛàÔ"), ÜÜÐ êÜÕê ÑÞÓÙÔ éÑÔ ÔÙÐ ÞÕäæê, àÙêàê ÜÚ ÑèÙéÙÕß âÜ-ÙÓÙ Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ÜéÙÞÕé ÐÚ Õèç âÝ ÞÕæèÙ Ô×ÕÞèÔ éÜ AMD Ðéè àèÛéÕ âÝ ÔêÕÛàÔ ("×ÕÞèê AMD"). ÐêÔ ÔÑâÜÙÝ éÜ ÔÞÓÙÔ éÑÔ æèÕÑÔ ÔêÕÛàÔ, ÐÚ ×Ñèê AMD ÕàÕêàÙ ÔèÙéÙÕàÕê éÜÔ (ÔàçèÐÙÝ ÑÐÕäß çÕÜçØÙÑÙ AMD) - Þ×ÖÙçÔ ÑÖÛÕÙÕê âÜ ÔêÕÛàÔ ÕâÜ ÔêÙâÕÓ ÔçéÕè. ÔàÚ èéÐÙ:

Ð) ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ ÐÚ Õèç âÝ ×ÕÞèê AMD ÑÞ×éÑ ÑÕÓÓ;

Ñ) ÜÙæÕè âÕêç Ð×Ó éÜ ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ ÔÞÐäéèê çèÙÐÔ âÜ-ÙÓÙ Þ×éÑ, ÜÞØèÕê ÒÙÑÕÙ ÑÜÑÓ. âÜÙÚ ÜéÛäÜ âÜ âÕêç éÛÖÔ Ðê ÔÕÓâê ÖÛÕÙÕê ÔÙÕæèÙÝ éÜ AMD ÕÛÜ ÛÙêÕÑ çàÙÙàÙ Ð×è ÔÞÕäÙâÙÝ âÜ âÕêç ÔÞçÕè éÜ ÔêÕÛàÔ;

Ò) ÜÔâÑÙè Ðê ÖÛÕÙÕê ÔèÙéÙÕß éÜÚ âÜ ÔêÕÛàÔ, ÑêàÐÙ éêâÑÙè ÒÝ âÕêç éÜ èÙéÙÕß ÖÔ, Ðê âÕêç ÔÒÙÑÕÙ éÜ ÔêÕÛàÔ, Ðê Ô×ÕÞèÔ éÜ AMD ÕÐê ÔêÙâÕÓ ÔçéÕè, ÕÛß ÑêàÐÙ éÔæÓ ÔéàÙ çèÐ Ðê ÔêàÐÙÝ ÕÔêàÙÕê éÜ èÙéÙÕß ÖÔ ÕÔáÛÙÝ ÜçÑÜ ÐÕêÝ. ÑÞçèÔ éÜ ÔâÑèÔ ÛÖÕ, ÙäÕÒ êÕçäÕ éÜ ÔèÙéÙÕß éÜÚ.2. ÞÒÑÜÕê. ÔêÕÛàÔ ÞÛÙÜÔ ×ÕÞè ÞÕÒß ÑÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕÑäØàØÙÝ, áÕÓÕê Þá×èÙÙÝ Õ×ÕÞè çàÙÙàÙ Ð×è. ÛÓÙ ÜÔÒß âÜÙÔÝ, ÕÜÞâØ ÛäÙ éÞêÙèÔ Ô×çÙçÔ ÔÞêÐÙÞÔ, ÐÙàÚ èéÐÙ:

Ð) ÜÑæâ ÔÙÓÕè ÜÐ×Õè, ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, Üäèç ÐÕ ÜæÞæÝ ÑÛÜ æÕèÔ Ð×èê Ðê ÔêÕÛàÔ ÜæÕèÔ ÔÞÕÑàê ÜÑàÙ ÐÓÝ;

Ñ) ÜéàÕê, Üèéê, ÜÔéÛÙè, ÜÔéÐÙÜ, ÜÔÜÕÕê, ÜÔäÙå ÐÕ ÜÙæÕè âÑÕÓÕê àÒÖèÕê ÑÔêÑáá âÜ ÔêÕÛàÔ ÛÕÜÔ ÐÕ âÜ ×ÜçÔ; ÐÕ

Ò) ÜéÓè Ðê ÔêÕÛàÔ ÑæÕèÔ ÐÜçØèÕàÙê ÞÞ×éÑ Ð×Ó ÜÐ×è ÐÕ ÓèÚ èéê ÐÕ ÜÔâÑÙè ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê Ðê ÔêÕÛàÔ, äèØ ÜÐÕäàÙÝ ÔÞÕèéÙÝ ÑèÙéÙÕß ÖÔ.3. áÙÕÝ. èÙéÙÕß ÖÔ êçã âÓ ÜáÙÕÞÕ. ÑÐäéèÕêÚ ÜáÙÙÝ èÙéÙÕß ÖÔ ÑÛÜ âê âÜ-ÙÓÙ ÔéÞÓê ÔêÕÛàÔ, ÔêÙâÕÓ ÔçéÕè ÕÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÐÜÔ. èÙéÙÕß ÖÔ ÙáêÙÙÝ ÞÙÓ, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ ÞØâÝ AMD, ÐÝ ÜÐ êâÞÕÓ ÑêàÐÙ ÛÜéÔÕ éÜ èÙéÙÕß ÖÔ. âÝ ÔáÙÕÝ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ, Ðê ÔêÙâÕÓ ÔçéÕè ÕÐê ÛÜ ÔâÕêçÙÝ éÜ ÐÜÔ.4. ÞéêÞéÙ çæÔ ÞÞéÜêÙÙÝ. ÐÝ ÐêÔ èÕÛé Ðê ÔêÕÛàÔ ÞØâÝ Ù×ÙÓÔ ÐÕ áÕÛàÕê ÞÞéÜêÙê ÛÜéÔÙ éÜ ÞÞéÜê ÐèæÕê ÔÑèÙê, ÔêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ ×ÜÙÝ. ÔÞÞéÜÔ ÞáÛÙÞÔ éÔêÕÛàÔ ÕÔêÙâÕÓ äÕê×Õ ÑÔÕæÐÔ äèØÙê ÕéÔÝ àÙêàÙÝ âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ ÐÕ ÞáÙèÔ âÜ-ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê ÛäÙ éàçÑâÕ Ñ-DFARS 227.7202-1(a) Õ-227.7202-3(a) (1995) , DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (June 1987) ÐÕ FAR 52.227-14(ALT III) (June 1987), ÕÑÔêÐÝ ÜéÙàÕÙÙÝ éÞÕÛàáÙÝ ÑÔß Þâê Üâê. ÔÙÔ ÕàçÑâ ÛÙ èÙéÙÕß ÖÔ, ÐÕ ×Üç ÛÜéÔÕ ÞÞàÕ, ÐÙàÕ âÕÜÔ ÑçàÔ Ð×Ó âÝ ÔÖÛÕÙÕê ÔÞÙàÙÞÜÙÕê ÔÞÖÕÔÕê ÑêçàÕê ÔÖÛÕÙÕê ÔÞÕÒÑÜÕê, ÜÖÛÕÙÕê ÔÞÙàÙÞÜÙÕê êÙàêß âÓÙäÕê.5. ÔÙâÓè èÙéÙÕß Ð×è. AMD ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÖÛÕÙÕê ÐÕ èÙéÙÕàÕê Ð×èÙÝ ÑÛäÕã ÜèÙéÙÕß ÖÔ, ÑÞäÕèé ÐÕ ÞÛÜÜÐ, ÑàÕÒâ ÜÛÜ ÞÙÓâ çàÙÙàÙ ÐÕ äØàØ, ÖÛÕê ÙÕæèÙÝ, áÕÓ Þá×èÙ ÐÕ ÖÛÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èê éÑÑâÜÕê AMD ÐÕ ÑéÜÙØêÔ, ÜÞâØ ÛäÙ éàçÑâ ÑÞäÕèé ÑèÙéÙÕß ÖÔ.6. èÙéÙÕàÕê àÕáäÙÝ. ÔäæÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÑÞâèÛê ÔäâÜÔ âéÕÙÙÝ Ü×ÙÙÑ èÙéÙÕàÕê àÕáäÙÝ, Þáäç ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ. 7. ÔÒÑÜê ÔÐ×èÙÕê ÑàÕÒâ ÜêÕÛàÔ. ÔàÚ ÞÐéè ÑÞäÕèé ÕÞáÛÙÝ ÛÙ ÔÐ×èÙÕê âÜ ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÞÕØÜê âÜÙÚ ÑÐÕäß ÑÜâÓÙ. ÔêÕÛàÔ ÕÔêÙâÕÓ ÔçéÕè ÞáÕäçÙÝ "ÛäÙ éÔÝ" ÕÜÜÐ Ð×èÙÕê ÞÛÜ áÕÒ éÔÕÐ, Õ-AMD ÞáÙèÔ ÞâæÞÔ ÑÞäÕèé ÛÜ Ð×èÙÕê, ÞäÕèéê ÐÕ ÞÛÜÜÐ, ÛÕÜÜ, ÐÚ ÜÜÐ ÔÒÑÜÔ, Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ Üá×ÙèÕê ÕÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. AMD ÐÙàÔ âèÑÔ ÜÛÚ éÔäÕàçæÙÕê ÔÛÜÕÜÕê ÑêÕÛàÔ ÙâàÕ âÜ ÓèÙéÕêÙÚ, ÐÕ éäâÕÜê ÔêÕÛàÔ êÔÙÔ èæÙäÔ ÐÕ àØÕÜê éÒÙÐÕê, ÐÕ éäÒÞÙÝ ÑêÕÛàÔ ÙêÕçàÕ. ÐêÔ àÕØÜ âÜ âæÞÚ Ðê ÔáÙÛÕß ÑàÕÒâ ÜêÕæÐÕê ÕÜÑÙæÕâÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ ÑÞÜÕÐÕ. Ùêè âÜ Ûß, AMD ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ Ð×èÙÕê ÕÐÙàÔ ÞæÙÒÔ ÞæÒ ÛÜéÔÕ ÑàÕÒâ ÜéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÑêÙâÕÓ çéÕè, ÐÕ ÜêÕæÐÕê ÔéÙÞÕé ÑÔÝ, ÞÑ×Ùàê àÛÕàÕêÝ, ÓÙÕçÝ, ÐÞÙàÕêÝ, âÓÛàÙÕêÝ ÐÕ ÞÛÜ Ñ×ÙàÔ Ð×èê. ÞÙÓâ ÐÕ âæÕê éàÙêàÕ ÑâÜ äÔ ÐÕ ÑÛêÑ âÜ-ÙÓÙ AMD ÐÕ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ AMD ÜÐ ÙÙæèÕ Ð×èÙÕê ÐÕ ÙÒÓÙÜÕ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê Ðê ÔÔÙçã éÜ Ð×èÙÕê ÖÕ. ÔÙÔ ÕÔêÕÛàÔ êÙÞæÐ äÒÕÞÔ, ÐêÔ (ÕÜÐ AMD ÐÕ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ AMD) àÕØÜ âÜ âæÞÚ Ðê ÔâÜÕê ÔÞÜÐÔ éÜ ÛÜ ØÙäÕÜ, éÙèÕê ÐÕ êÙçÕß éÙÙÓèéÕ. ÔêÕÛàÔ ÐÙàÔ ÞÙÕâÓê ÜéÙÞÕé ÑÙÙéÕÞÙÝ èäÕÐÙÙÝ, ÞæÙÜÙ ×ÙÙÝ ÐÕ êÕÞÛÙ ×ÙÙÝ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÙàÝ ÞÐäéèÙÝ Ô×èÒÔ éÜ Ð×èÙÕê ÞÛÜÜÐ, ÛÚ éÙÙêÛß éÔÔ×èÒÔ ÜâÙÜ ÐÙàÔ ×ÜÔ âÜÙÚ. 8. ÔÒÑÜê ×ÑÕê. ÑéÕÝ ÞçèÔ, ÕÑÛÜÜ ÖÔ ÞçèÔ éÜ èéÜàÕê, ÜÐ ÙÙéÐÕ AMDÐÕ ÞàÔÜÙÔ, äçÙÓÙÔ, âÕÑÓÙÔ ÐÕ áÕÛàÙÔ Ñ×ÑÕê ÛÜäÙÚ ÑÒÙß ÛÜ àÖç ÞçèÙ, âçÙã, ÞÙÕ×Ó ÐÕ êÕæÐêÙ (ÜèÑÕê àÖçÙÝ ÑÒÙß ÔäáÓ èÕÕ×ÙÝ âáçÙÙÝ, ÔäèâÔ Üâáç, ÐÕÑÓß ÞÙÓâ âáçÙ ÕÛÓÕÞÔ), ÔàÕÑâ ÞéÙÞÕé, ÞéÙÞÕé ÜÐ àÛÕß ÐÕ Þ×Õáè ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÑêÙâÕÓ çéÕè, ÞÔäèÔ ÐÕ ÞÔéêÞØÕê, ÜèÑÕê ÛÐÜÔ ÔàÕÑâÙÝ ÞÔäèÔ ÐÕ ÞÔäèÔ ÜÛÐÕèÔ éÜ ÛÜ äØàØ, áÙÞß Þá×è, ÖÛÕê ÙÕæèÙÝ ÐÕ ÖÛÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èê éÜ AMD, ÒÝ ÐÝ AMD ÐÕ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ AMD ÔÕÖÔèÕ ÑàÕÒâ ÜÐäéèÕê éÜ àÖçÙÝ ÛÐÜÔ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÙàÝ ÞêÙèÙÝ ÔÒÑÜÔ ÐÕ Ô×èÒÔ éÜ ×ÑÕê ÑÒÙß àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ ÐÕ êÕæÐêÙÙÝ, ÕÜÛß ÙÙêÛß éÔÔÒÑÜÔ ÐÕ ÔÔ×èÒÔ ÜâÙÜ ÜÐ Ù×ÕÜÕ âÜÙÚ. AMD ÜÐ êÙéÐ Ñ×ÑÕê ÑÒÙß 1) ÐÕÑÓß èéÕÞÕê ÐÕ àêÕàÙÝ ÐÕ àÖç éÙÙÒèÝ ÜÔÝ 2) ÛÜ àÖç éàêÑâ âÜ ÙÓÚ ÑÔêÑáá âÜ êÑÙâÔ éÜ æÓ éÜÙéÙ ÛÜéÔÕ. ÑéÕÝ ÞçèÔ, Ô×ÑÕê ÔÛÕÜÜê éÜ AMD ÛÜäÙÚ ÑÒÙß àÖçÙÝ, ÔäáÓÙÝ ÕâÙÜÕê ÜêÑÙâÔ (ÑÙß ÐÝ Ñ×ÕÖÔ, àÖÙçÙß [ÛÕÜÜ èéÜàÕê] ÐÕ Ð×èê) ÜÐ ê×èÕÒ ÞÔáÛÕÝ ééÕÜÝ âÜ ÙÓÚ âÑÕè ÔêÕÛàÔ.9. Ô×Õç ÔéÕÜØ ÕàêÙçÕê. ÔáÛÝ ÖÔ ÛäÕã Ü×ÕçÙ ÞÓÙàê çÜÙäÕèàÙÔ ÕÙäÕèé ÑÔêÐÝ ÜÔÝ, ÜÜÐ ÔêÙÙ×áÕê ÜáêÙèÕê éÜ âçèÕàÕê ×Õç. ÔÖÛÕÙÕê ÕÔ×ÕÑÕê éê×ê ÔáÛÝ ÖÔ ÜÐ ÛäÕäÕê ÜÐÞàê ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÑÓÑè ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèÔ ÑÙàÜÐÕÞÙê éÜ ØÕÑÙß Õê×ÕÜêÔ àéÜÜê ÑÖÔ ÑÞäÕèé. ÛÜ Ð×Ó ÞÔæÓÓÙÝ ÞÛäÙã âæÞÕ ÜáÞÛÕê ÔéÙäÕØÙê éÜ ÑêÙ ÔÓÙß ÔÞÓÙàêÙÙÝ ÕÔäÓèÜÙÙÝ éÜ Þ×ÕÖ áàØÔ çÜèÔ ÕéÜ ÔÞ×ÕÖ ÔæäÕàÙ éÜ çÜÙäÕèàÙÔ ÜâàÙÙß ÛÜ ÔÜÙÚ ÞéäØÙ ÔàÕÑâ ÞÔáÛÝ ÖÔ ÐÕ ÔÞêÙÙ×á ÐÜÙÕ ÐÕ ÜâàÙÙß ÖÔ. ÛÜ Ð×Ó ÞÔæÓÓÙÝ ÞÕÕêè âÜ ÛÜ ÔêàÒÓÕê éâÜÕÜÔ ÜÔÙÕê ÜÕ ÛÜäÙ äÕèÕÝ ÛÖÔ.  10. ÔáÛÝ ÞÜÐ. èÙéÙÕß ÖÔ ÞÔÕÕÔ Ðê ÔÔáÛÝ ÑÙß ÔæÓÓÙÝ ÑÞÜÕÐÕ, ÑÛÜ ÔàÕÒâ ÜéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÕÑêÙâÕÓ ÔçéÕè, ÕÔÕÐ Þ×ÜÙã ÛÜ ÔÑàÔ ÐÕ ÔáÛÝ çÕÓÝ ÐÕ ÑÕ-ÖÞàÙ, ÑÛêÑ ÐÕ ÑâÜ äÔ, ÑàÕÒâ ÜàÕéÐ ÔÔáÛÝ. êÙçÕß ÐÕ éÙàÕÙ ÑèÙéÙÕß ÖÔ ÜÐ ÙÔÙÔ Þ×ÙÙÑ, ÐÜÐ ÐÝ àâéÔ ÑÛêÑ Õà×êÝ âÜ-ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕèéÔ éÜ AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.01