license.txt Driver File Contents (Camera_Logitech_9.4.0.1120_XPx86.zip)

Licensavtal för programvara

LOGITECH TILLHANDAHÅLLER DETTA PROGRAM UNDER LICENS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ANVÄNDAREN GODTAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. Detta är ett juridiskt avtal mellan användaren (som enskild slutanvändare eller juridisk person) och Logitech (i fortsättningen kallat "avtalet"). Genom att använda programvaran godtar användaren villkoren i avtalet. Om användaren inte godtar villkoren i detta avtal måste programvaran och övrigt bifogat material inklusive originalförpackningen återlämnas till återförsäljaren tillsammans med kvittot för full återbetalning av köpeskillingen. Om programvaran har laddats ner från Logitechs webbplats får den inte längre användas och alla exemplar som användaren har i sin ägo eller förfogar över måste förstöras.


1.	Överlåtelsevillkor. Logitech och dess underleverantörer beviljar användaren en icke-exklusiv rätt att använda ett exemplar av det bifogade programmet (i fortsättningen kallad programvaran) på en enda dator tillsammans med den inköpta Logitech-produkten. Inga andra rättigheter beviljas. Programvaran anses vara i bruk i och med att den överförs till datorns permanenta eller temporära minne. Det är tillåtet att göra en säkerhetskopia av programvaran. Säkerhetskopian måste innehålla den upphovsrättsinformation och de meddelanden som finns på den av Logitech tillhandahållna programvaran. Installation på en nätverksserver uteslutande för intern distribution av programvaran är tillåten endast om användaren innehar separata programvarulicenser för alla nätverksanslutna datorer som programvaran överförs till.

2.	Förbehåll. Programvaran innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter samt annat patenterat material som tillhör Logitech och/eller dess licensgivare. I syfte att skydda detta material är det inte tillåtet, utom i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det, för användaren eller utomstående part som agerar för användarens räkning att i) dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programvaran; ii) modifiera eller härleda produkter från programvaran; iii) använda programvaran i syfte att tillhandahålla servicebyrå- eller kommersiella tidsdelningstjänster eller andra typer datatjänster till utomstående; iv) helt eller delvis överföra programvaran eller tillhandahålla dess funktioner via Internet eller andra nätverk (utöver vad som uttryckligen tillåts enligt ovan); eller v) sälja, distribuera, hyra eller låna ut, utfärda andrahandslicens för eller på annat sätt överföra programvaran till utomstående såvida det inte rör sig om en permanent överlåtelse av den Logitech-produkt som programvaran används till. Om det rör sig om en permanent överlåtelse måste a) alla uppdateringar av programvaran ingå i överlåtelsen, b) den ursprunglige användaren göra sig av med alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran samt c) den användare som övertar programvaran godta villkoren i avtalet.

3.	Äganderätt. Programvaran tillhandahålls under licens, inte för försäljning, och användaren förbinder sig att följa villkoren i avtalet. Logitech behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas användaren i villkoren. Logitech och/eller dess licensgivare behåller äganderätten och alla immateriella rättigheter till programvaran. 

4.	Avtalets uppsägande. Detta avtal gäller tills vidare. Vid eventuella brott mot avtalets föreskrifter upphör automatiskt rätten att använda programvaran. Vidare måste programvaran omedelbart återlämnas till Logitech eller alla exemplar (inklusive kopior) av den förstöras. Avtalet upphör också att gälla om användaren självmant förstör alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över. Om Logitech via en allmän kungörelse eller pressrelease begär att all användning av programvaran ska upphöra måste användaren omedelbart lyda denna begäran. Bestämmelserna i punkt 3, 7, 8 och 12 är i kraft även efter det att avtalet upphör att gälla.

5.	Produktgaranti. Logitech garanterar att programvaran i allt väsentligt överenstämmer med dokumentationen och att det medium som programvaran levereras på är fritt från materialfel i minst nittio (90) dagar från inköpsdatum. Denna garanti kan inte överlåtas och omfattar endast den ursprunglige köparen. Denna garanti ger användaren vissa specifika rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter varierar från land till land.

6.	Ersättningsskyldighet. Logitechs ersättningsskyldighet vid eventuella ersättningskrav begränsar sig efter Logitechs gottfinnande till a) reparation eller utbyte av programvaran eller mediet under förutsättning att programvaran/mediet återlämnas till återförsäljaren, eller annan av Logitech anvisad representant, tillsammans med en kopia av kvittot eller b) full återbetalning av köpeskillingen. Den programvara som lämnas i utbyte omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken tidsrymd som är längst. Denna ersättningsskyldighet gäller inte om felet på programvaran eller mediet uppstått genom olyckshändelse, åverkan eller felaktig användning.

7.	FRISKRIVNINGSKLAUSUL. DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVTAL ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER. LOGITECH OCH LOGITECHS UNDERLEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET, GARANTIER FÖR ATT INGA INTRÅNG HAR GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER AVSEENDE PROGRAMVARAN ELLER MEDIET SAMT EVENTUELLA GARANTIER OM STÖRNINGSFRIHET ELLER INFORMATIONENS RIKTIGHET. INGA AV LOGITECHS ÅTERFÖRSÄLJARE, AGENTER ELLER ANSTÄLLDA HAR RÄTT ATT GÖRA NÅGRA SOM HELST ÄNDRINGAR I, UTVIDNINGAR AV ELLER TILLÄGG TILL DENNA GARANTI. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för underförstådda garantier och det kan därför hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller.

8.	ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN LOGITECH ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORAD INFORMATION ELLER EVENTUELLA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SPECIELLA FÖLJDSKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL FÖRSÄLJNING, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING AV NÅGON AV LOGITECHS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. LOGITECHS OCH DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET KAN ALDRIG ÖVERSTIGA DEN URSPRUNGLIGA KÖPESKILLING SOM ERLAGTS FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN IFRÅGA. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador och det kan därför att hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning tillämplig lagstiftning utkräver sådant ansvar.

9.	Begränsningar för myndigheter i USA Amerikanska myndigheters användning av programvaran är underkastad begränsningarna i detta avtal samt i tillämpliga avsnitt av DFARS 227.7202-1(a) och 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 eller FAR 52.227-14 (ALT III). Logitech Inc. 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, USA.

10.	Exportrestriktioner. Användaren förbinder sig att inte exportera programvaran eller andra tekniska data från Logitech till länder utanför USA utöver vad som tillåts enligt Förenta staternas lagstiftning. Om programvaran har införskaffats utanför USA förbinder sig användaren att inte vidareexportera programvaran eller andra tekniska data som erhållits från Logitech utöver vad som tillåts enligt Förenta staternas lagstiftning och lagstiftningen i det land som du köpte programvaran i.

11.	Agenter och utomstående köpare. Om programvaran införskaffas för någon annans räkning garanterar köparen att han/hon har rätt att binda den användare eller juridiska person för vilken programvaran införskaffas vid villkoren i avtalet.

12.	Allmänna villkor. Detta avtal är underkastat och ska tolkas enligt lagarna i Förenta staterna och delstaten Kalifornien även om dessa strider mot internationell privaträtt. Om en behörig domstol fastställer att en bestämmelse i detta avtal helt eller delvis inte är tillämplig ska denna ändå tillämpas i största möjliga utsträckning för att parternas avsikter ska fullföljas. Övriga delar av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende användning av programvaran och ersätter alla tidigare eller nuvarande skriftliga och muntliga avtal rörande denna produkt. Logitech förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta avtal när som helst. Logitech kan meddela sådana ändringar på Logitechs webbplats(er), via e-post, per brev eller på annat sätt. Användarens fortsatta bruk av programvaran efter meddelande om sådana ändringar kommer att tolkas som att användaren godtar dessa förändringar av avtalet. Om användaren inte godtar dessa förändringar måste all användning upphöra och alla exemplar (inklusive kopior) av programvaran som användaren har i sin ägo eller förfogar över förstöras. 

Detta program skyddas av Förenta staternas upphovsrättslag och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av programvaran utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.44