license.txt Driver File Contents (Camera_Logitech_9.4.0.1120_XPx86.zip)

Lisensavtale

LOGITECH VIL KUN GI DEG LISENS FOR PROGRAMVAREN DERSOM DU GODTAR ALLE BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALEN. Dette er en juridisk avtale mellom sluttbrukeren (deg som enkeltperson eller en enhet) og Logitech. ("Avtale"). Tar du i bruk programvaren, bekrefter du at du godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Dersom du ikke godtar betingelsene i avtalen, må du snarest returnere programvaren og andre deler av dette produktet i originalemballasjen til forhandleren for å få igjen pengene. Kvittering må forevises. Dersom du har lastet ned programvaren fra et av Logitechs nettsteder, må du avinstallere programvaren og slette alle kopier av denne som du måtte være i besittelse av.


1.	Utstedelse av avtale. I henhold til betingelsene i denne avtalen, gir Logitech og Logitechs leverandører deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke én kopi av programvaren og eventuell dokumentasjon som måtte følge med denne avtalen ("Programvare"), på kun én datamaskin sammen med det Logitech-produktet du har kjøpt. Du får ingen andre rettigheter. Programvaren er i bruk når den er lastet i datamaskinens permanente eller midlertidige minne. Det er bare tillatt å lage én sikkerhetskopi av programvaren. Sikkerhetskopien må inneholde all informasjon om opphavsrett og alle andre merknader som er inkludert i programvaren fra Logitech. Det er bare tillatt å installere programvaren på en nettverksserver for intern distribusjon hvis du har kjøpt en programvarelisens for hver enkelt nettverksmaskin som programvaren skal distribueres til.

2.	Begrensninger. Programvaren inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale med produkthemmeligheter og annet materiale som tilhører Logitech eller Logitechs lisensgivere. Du godtar at for å beskytte dette materialet, med unntak av det som er eksplisitt uttrykt i gjeldende lov, har verken du eller en tredjepart som handler på dine vegne, tillatelse til å : (i) dekompilere, ta fra hverandre eller rekonstruere programvaren, (ii) modifisere eller konstruere avledninger av programvaren, (iii) bruke programvaren for å tilby tjenester, offentlig bruk eller andre datatjenester til tredjeparter, (iv) overføre programvaren eller tilby dens funksjonalitet, i sin helhet eller delvis, via Internett eller andre nettverk (med unntak av de eksplisitte tillatelser som er gitt ovenfor), eller (v) selge, distribuere, leie, leie ut, overføre lisensen eller på annen måte overføre programvaren til en tredjepart, med unntak av en permanent overføring av Logitech-produktet som bruker programvaren, på den betingelse at: (a) alle programvareoppdateringen er inkludert i overføringen, (b) du ikke beholder en kopi av programvaren selv, og (c) den du overfører programvaren til, godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

3.	Eierskap. Programvaren er lisensiert, ikke solgt, til deg utelukkende for bruk i henhold til betingelsene i denne avtalen, og Logitech forbeholder seg alle rettigheter med mindre annet er eksplisitt uttrykt i avtalen. Logitech og/eller Logitechs lisensgivere har rettighetene til produktnavnet og ellers all annen opphavsrett som medfølger. 

4.	Opphør. Denne avtalen er bindende til den opphører. Ved brudd på vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, opphører bruksretten til denne programvaren automatisk, og programvaren må returneres til Logitech, eller alle kopier av programvaren må ødelegges. Avtalen kan opphøre når som helst ved at du ødelegger alle kopier av programvaren som du er i besittelse av. Dersom Logitech kommer med en offentlig kunngjøring eller pressemelding med krav om at programvaren ikke lenger skal brukes, må du øyeblikkelig overholde denne oppfordringen. Vilkårene og bestemmelsene i paragraf 3, 7, 8 og 12 gjelder også etter at avtalen har opphørt.

5.	Begrenset produktgaranti. Logitech garanterer at programvaren i overveiende grad stemmer overens med tilhørende dokumentasjon, og at medier som inneholder programvaren skal være fri for materialdefekter, og at begge disse punkter skal gjelde i nitti (90) dager fra kjøpsdato. Logitechs begrensede garanti kan ikke overdras og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg spesielle juridiske rettigheter, og du kan også være dekket av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk.

6.	Rettsmiddel. Logitechs eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel for ethvert garantibrudd ligger i at Logitech skal, etter Logitechs valg, enten (a) reparere eller erstatte programvaren eller mediet, forutsatt at programvaren returneres til forhandleren eller et annet sted spesifisert av Logitech, medfulgt av en kopi av kvitteringen, eller (b) refundere salgsprisen. Alle erstatningsprogramvarer og erstatningsmedier skal enten ha like lang garantiperiode som tiden som gjenstod av originalgarantien, eller tretti (30) dagers garanti, alt etter hvilken av disse som er lengst. Dette rettsmiddelet gjelder ikke dersom mangelen i programvaren eller mediet skyldes uhell, misbruk eller feil bruk.

7.	ANSVARSBEGRENSNING. GARANTIENE SOM NEVNES EKSPLISITT I DENNE AVTALEN, SKAL ERSTATTE ALLE ANDRE GARANTIER. LOGITECH OG LOGITECHS LEVERANDØRER ERKLÆRER ENHVER ANNEN GARANTI UGYLDIG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR VISSE FORMÅL OG IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER NÅR DET GJELDER MASKINVARE OG MEDIA, SAMT ALLE GARANTIER OM IKKE-INTERFERENS OG NØYAKTIGHET NÅR DET GJELDER INFORMASJON. INGEN LOGITECH-FORHANDLER, -AGENT ELLER -ANSATT ER AUTORISERT TIL Å FORETA ENDRINGER I, UTVIDELSER AV, ELLER TILFØYELSER TIL DENNE GARANTIEN. Enkelte domsmyndigheter tillater ingen begrensninger av hvor lenge en implisert garanti skal vare, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

8.	ANSVARSBEGRENSNING. LOGITECH ELLER LOGITECHS LEVERANDØRER ER ALDRI ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED FREMSKAFFELSE AV RESERVEPRODUKTER ELLER -TJENESTER, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER INFORMASJON ELLER ANDRE SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ NOEN MÅTE SKYLDES SALG AV, BRUK AV ELLER FEILAKTIG BRUK AV ET LOGITECH-PRODUKT ELLER EN LOGITECH-TJENESTE, SELV OM LOGITECH ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE I NOE TILFELLE SKAL LOGITECHS ELLER LOGITECHS LEVERANDØRERS TOTALE ANSVAR OVERSKRIDES AV DET FAKTISKE BELØP SOM BLE BETALT FOR DET LOGITECH-PRODUKTET ELLER DEN LOGITECH-TJENESTEN SOM DET KREVES ERSTATNING FOR. Enkelte rettsområder tillater ingen form for fraskrivelse eller begrensing av ansvar som følge av uhell eller følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Begrensningene ovenfor gjelder ikke i tilfelle personskader når, og i den utstrekning, gjeldende lov pålegger erstatningsansvar.

9.	Begrensede rettigheter for USAs myndigheter. For bruk, mangfoldiggjøring og offentliggjøring i regi av amerikanske myndigheter gjelder begrensningene angitt i denne avtalen og i DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OKT 1988) FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14 (ALT III), etter relevans. Logitech Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, USA

10.	Eksportrestriksjoner. Du godtar og bekrefter at verken programvaren eller noen andre tekniske data mottatt fra Logitech, skal eksporteres utenfor USA, med unntak av etter avtale og tillatelser jf. USAs lover og regler. Dersom du anskaffet programvaren utenfor USA, samtykker du nå i at du ikke vil reeksportere programvaren eller andre tekniske data du har mottatt fra Logitech, med unntak av etter USAs lover og regler og også de lover og regler som gjelder i det domsområdet hvor du skaffet deg programvaren.

11.	Agenter og tredjepartskjøpere. Dersom du anskaffer deg programvaren på vegne av en annen person eller enhet, representerer du vedkommende og garanterer at du har autoritet til å binde den personen eller enheten som du kjøper programvaren for, etter de betingelser som gjelder i denne avtalen.

12.	Generelle betingelser. Denne avtalen vil beskyttes av og tolkes i samsvar med USAs og staten Californias lover, uten hensyn til eller benyttelse av prinsipper eller regler om valg av lovsett. Dersom kompetente rettsmyndigheter skulle finne at vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, eller deler derav, ikke er tvangskraftige, skal vilkårene og bestemmelsene gjennomføres slik at partene berøres i så stor grad som tillates, og resten av avtalen skal fremdeles ha full kraft. Denne avtalen består av den hele og fulle avtale mellom de ulike partene når det gjelder bruk av programvaren og erstatter alle tidligere og samtidig enigheter, avtaler og all kommunikasjon, muntlig eller skriftlig, angående emnet. Logitech kan, etter eget forgodtbefinnende, når som helst endre deler av denne avtalen. Logitech kan gi deg beskjed om eventuelle endringer ved å legge ut informasjon om slike endringer på Logitechs nettsted eller gi deg beskjed via e-post, per brev eller på andre måter. Dersom du fortsetter å bruke programvaren etter at beskjed om at slike endringer er gitt på denne måten, vil det tolkes som at du godtar alle disse endringene av avtalen. Dersom du ikke godtar slike endringer, skal du umiddelbart slutte å bruke programvaren og ødelegge alle kopier av programvaren som du måtte være i besittelse av. 

Dette programmet er beskyttet etter USAs lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Ikke-autorisert kopiering eller distribusjon av programvaren vil bli straffemessig forfulgt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.01