jbt200xuc-x32-driver51012/x32/Program Files/Toshiba/Bluetooth Toshiba Stack/BT_LANG.ini Driver File Contents (jbt200xuc-x32-driver51012.zip)

Driver Package File Name: jbt200xuc-x32-driver51012.zip
File Size: 28.8 MB

ÿþ;

; Copyright (C) 2006-2007 TOSHIBA Corporation

;

; Language File

;

; Last update 2007.5.16 ;----------------------------------------------------------------

[COMMON]

;// Version

VERSION="1.0.0.1";----------------------------------------------------------------

[LANGTABLE];// Japanese Japanese JPN 

0x0411 = "JPN";// Japanese (default)

0x0011 = "JPN";----------------------------------------------------------------

;// Danish Danish DAN 

0x0406 = "DAN";// Danish (default) 

0x0006 = "DAN";----------------------------------------------------------------

;// Dutch Dutch (Standard) NLD 

0x0413 = "NLD";Dutch (default)

0x0013 = "NLD";----------------------------------------------------------------

;// English ENU 

0x0409 = "ENU";English (default)

0x0009 = "ENU";----------------------------------------------------------------

;// French French (Standard) FRA 

0x040C = "FRA";Canadian French

0x0C0C = "FRA";French (default)

0x000C = "FRA";----------------------------------------------------------------

;// German German (Standard) DEU 

0x0407 = "DEU";German (default)

0x0007 = "DEU";----------------------------------------------------------------

;// Italian (Standard) ITA

0x0410 = "ITA";Italian (default)

0x0010 = "ITA";----------------------------------------------------------------

;// Norwegian Norwegian (Bokmal) NOR 

0x0414 = "NOR";Norwegian (default)

0x0014 = "NOR";----------------------------------------------------------------

;// Portuguese Portuguese (Brazilian) PTB 

0x0416 = "PTB";// Portuguese Portuguese (Standard) PTG 

0x0816 = "PTG";// Portuguese (default)

0x0016 = "PTG";----------------------------------------------------------------

;// Swedish Swedish SVE 

0x041D = "SVE";Swedish (default)

0x001D = "SVE";----------------------------------------------------------------

;// Spanish Spanish (Standard/Traditional) ESP 

0x040A = "ESP";// Spanish International

0x0C0A = "ESP";Spanish (default)

0x000A = "ESP";----------------------------------------------------------------

;// Korean 

0x0412 = "KOR";// Korean (default)

0x0012 = "KOR";----------------------------------------------------------------

;// chainese, Traditional (Taiwan) 

0x0404 = "CHT";// chainese, Traditional (Hong Kong) 

0x0C04 = "CHT";// chainese, Simplified 

0x0804 = "CHS";// chainese, (default)

0x0004 = "CHT";----------------------------------------------------------------

;// Russian 

0x0419 = "RUS";// Russian (default)

0x0019 = "RUS";----------------------------------------------------------------

;// Finnish 

0x040B = "FIN";// Finnish (default)

0x000B = "FIN";----------------------------------------------------------------

;// Polish

0x0415 = "PLK";// Polish (default)

0x0015 = "PLK";----------------------------------------------------------------

;// Greek

0x0408 = "ELL";// Greek (default)

0x0008 = "ELL";----------------------------------------------------------------

[JPN]

;Japanese(Default)

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ª0ó0"

IDS_CHECK_OFF="ª0Õ0"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="³0ó0Ô0å0ü0¿0(&M)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="¢0É0ì0¹0";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="BluetoothÇ0Ð0¤0¹0’0ÖSŠ0ØNQ0f0K0‰00OK
0Ü0¿0ó0’0¯0ê0Ã0¯0W0f0O0`0U0D00"[ENU]

;English(Default)

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computer Places";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth device address";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Please plug in the Bluetooth device and click OK button."[FRA]

;French

IDS_CHECK_CAPS="VERR MAJ"

IDS_CHECK_NUM="Verr num"

IDS_CHECK_SCROOL="Arrêt défil"

IDS_CHECK_ON="ACTIVÉ"

IDS_CHECK_OFF="DÉSACTIVÉ"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Emplacements de l'&ordinateur";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Adresse du périphérique Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Veuillez brancher le périphérique Bluetooth et cliquer sur le bouton OK."[DEU]

;German

IDS_CHECK_CAPS="Feststelltaste"

IDS_CHECK_NUM="Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Rollen"

IDS_CHECK_ON="EIN"

IDS_CHECK_OFF="AUS"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computer-Plätze";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-Geräteadresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Schließen Sie das Bluetooth-Gerät an und klicken Sie auf "OK"."[ITA]

IDS_CHECK_CAPS="BLOC MAIUSC"

IDS_CHECK_NUM="Bloc Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Bloc Scorr"

IDS_CHECK_ON="ATTIVATO"

IDS_CHECK_OFF="DISATTIVATO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Risorse &computer";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Indirizzo dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Collegare il dispositivo Bluetooth e fare clic su OK.""[DAN]

;Danish

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="Til"

IDS_CHECK_OFF="Fra"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="På &computeren";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhedens adresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Tilslut Bluetooth-enheden, og klik på OK."[NOR]

;Norwegian

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="PÅ"

IDS_CHECK_OFF="AV"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Plassering på datamaskinen";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhetsadresse";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Plugg inn Bluetooth-enheten, og klikk OK."[PTB]

;Portuguese (Brazilian)

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="LIGADO"

IDS_CHECK_OFF="DESLIGADO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="Locais do &computador";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Endereços de dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Ligue o dispositivo Bluetooth e clique no botão OK."[PTG]

;Portuguese Portuguese (Standard) 

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="LIGADO"

IDS_CHECK_OFF="DESLIGADO"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Locais do computador";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Endereço do dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Anslut Bluetooth-enheten och klicka på OK."[SVE]

;Swedish

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="PÅ"

IDS_CHECK_OFF="AV"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Datorplatser";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-enhetsadress";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Anslut Bluetooth-enheten och klicka på OK."[ESP]

;Spanish

IDS_CHECK_CAPS="Bloq Mayús"

IDS_CHECK_NUM="Bloq Num"

IDS_CHECK_SCROOL="Bloq Despl"

IDS_CHECK_ON="Activado"

IDS_CHECK_OFF="Desactivado"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Sitios de PC";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Dirección del dispositivo Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Conecte el dispositivo Bluetooth y haga clic en el botón Aceptar."[NLD]

;Dutch

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="AAN"

IDS_CHECK_OFF="UIT"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Computerlocaties";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-apparaatadres";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Sluit het Bluetooth-apparaat aan en klik op de knop OK."[KOR]

;Korean

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scroll Lock"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="ôÎèÔ0Ñ ÇXÎ(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth ¥ÇXÎ üȌÁ";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Bluetooth ¥ÇXÎ|¹ ðÅ°¬\Õ ä²LÇ [UÖxÇ] 貔Í|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ."[CHT]

;Chainese, Traditional

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="û–fMOn(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth݈nMO@W";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="ˊÒceQBluetooth݈n&NޞÊdºxš[	c’0"[CHS]

;Chainese, Simplified

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="5uMOn(&C)";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth¾‹Y0W@W";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="÷‹ÒceQBluetooth¾‹Yv^¹pûQnxš[	c®”0"[RUS]

;Russian

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="."

IDS_CHECK_OFF="+."

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&><?LNB5@=>5 >:@C65=85";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="4@5A CAB@>9AB20 Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF=">4:;NG8B5 CAB@>9AB2> Bluetooth 8 I5;:=8B5 :=>?:C OK ."[FIN]

;Finnish

IDS_CHECK_CAPS="Caps Lock"

IDS_CHECK_NUM="Num Lock"

IDS_CHECK_SCROOL="Scrool Lock"

IDS_CHECK_ON="PÄÄLLÄ"

IDS_CHECK_OFF="POIS"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Tietokonepaikat";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Bluetooth-laitteen osoite";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Liitä Bluetooth-laite ja napsauta OK-painiketta."[PLK]

;Polish

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="ON"

IDS_CHECK_OFF="OFF"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&Miejsce na komputerze";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="Adres urzdzenia Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="PodBcz urzdzenie Bluetooth i kliknij przycisk OK."[ELL]

;Greek

IDS_CHECK_CAPS="CAPS LOCK"

IDS_CHECK_NUM="NUM LOCK"

IDS_CHECK_SCROOL="SCROLL LOCK"

IDS_CHECK_ON="‘Ÿ™“œ‘"

IDS_CHECK_OFF="š›•™£™œŸ"

IDS_BTMNG_MSG_COMPUTER="&˜­Ãµ¹Â ÅÀ¿»¿³¹ÃÄ®";BdAddr

IDS_PV_LVC_COLUMN_LAVEL_2="”¹µÍ¸Å½Ã· ÃÅúµÅ®Â Bluetooth";BtMng

IDS_BTMNG_MSG_HW_SW_OFF="Please plug in the Bluetooth device and click OK button."

server: web4, load: 0.43