readme.txt Driver File Contents (MC61DL.EXE)

Poznámky pro ovladaè tiskárny magicolor 6100 DeskLaser

Obsah

Poznámky k nastavení
--Výbìr INF souboru s použitím prùvodce pøidáním tiskárny
--Instalace Plug and Play ve Windows 95B 
--Zrušení použití Plug and Play ve Windows 95
--Jméno portu ve Windows 95
--Optimalizace tiskového výkonu pøes paralelní port
--NT Workstation pamìti a média velkých formátù
--Instalace Network Serveru ve Windows 2000
--Nastavení rozlišení monitoru
--Po Instalaci ovladaèe 

Aplikaèní poznámky
--Kompletování tiskových úloh 
--Tisk barevných vodotiskù
--Èárkované èáry v dokumentech Microsoft Wordu 2000
--Microsoft Word 2000: Tisk brožury z aplikace Microsoft Word
--Tisk z Adobe Acrobat Readeru 
--Adobe Acrobat Reader a Windows 2000
--Tisk z CorelDraw 
--Nastavení barevných voleb v dialogovém poli Print(Tisk) Picture Publisheru
--Nastavení kvality tisku v aplikaci Microsoft Excel
--Nevytištìné vodotisky-Instalace japonské verze ovladaèe 

Poznámky k barvám
--Shoda barev

Další poznámky
--Odinstalování ovladaèe tiskárny

=======================================================================================

VÝBÌR INF SOUBORU S POUŽITÍM PRÙVODCE PØIDÁNÍM TISKÁRNY

V prùbìhu instalace ovladaèe tiskárny s pomocí prùvodce pøidáním tiskárny ve Windows, zvolte Z diskety, pøi dotazu na výrobce a model tiskárny. Z okna Instalace z diskety, zvolte Procházet a poté vyberte jeden z následujících souborù: 

--Windows 95/98/2000: [jednotka CD-ROM]/Driver/w9x_w2k.inf 
     
--Windows NT 4.0: [jednotka CD-ROM]/Driver/WinNT4/MC_WNT4.inf 

================================================================================

INSTALACE PLUG AND PLAY VE WINDOWS 95B

V prùbìhu instalace ovladaèe tiskárny s použitím Plug and Play na PC se systémem Windows 95B, se mùže stát, že budete muset opakovanì vybrat cestu k souborùm ovladaèe tiskárny ([jednotka CD-ROM]:\Driver).
  
================================================================================

ZRUŠENÍ POUŽITÍ PLUG AND PLAY VE WINDOWS 95

Po zrušení instalace Plug and Play ovladaèe tiskárny, použijte Prùvodce pøidáním tiskárny k nainstalování ovladaèe tiskárny, pøi tisku zkušební stránky nebo odeslání tiskové úlohy na port LPT1 se mohou vyskytnout chyby portu LPT1 . Aby k tomu nedošlo, po instalaci ovladaèe restartujte PC.

================================================================================
JMÉNO PORTU VE WINDOWS 95

Vložení dvojteèky (:) jako posledního znaku u jména portu mùže zlepšit výkon tiskárny (napøíklad, zmìòte "mojetiskarna" na "mojetiskarna:").

================================================================================ OPTIMALIZACE TISKOVÉHO VÝKONU PØES PARALELNÍ PORT

Tyto informace se vztahují pouze na poèítaèe PC s Windows 95/98. Na poèítaèích PC s Windows 2000/NT 4.0, je paralelní port kontrolován ovládacím softwarem tiskárny.

Paralelní port v poèítaèích PC je navržen pro práci v rùzných komunikaèních módech èi protokolech. Tyto módy ovládají, jak PC komunikuje s tiskárnou. Dva z tìchto módù jsou:

SPP-Standardní paralelní port-Toto je výchozí mód u vìtšiny PC (obèas uvádìný jako kompatibilní, normální, nebo pouze výstupní) 
ECP-Extended Capabilities Port (port s rozšíøenými schopnostmi)

Rychlost, kterou SPP komunikuje pøes paralelní port je rozdílná na rùzných PC. Je pravdìpodobné, že aktuální nastavení vašeho PC budou uspokojovat potøeby vašeho tisku. Avšak, mùže nastat pøípad, že výkon skrze paralelní port je nedostateèný (napøíklad, u velkých komplexních tiskových úloh), a vy budete potøebovat zmìnit komunikaèní mód paralelního portu na ECP mód.

Upozornìní: použití špatného typu paralelního kabelu mùže mít také za následek nižší výkon. Ujistìte se, že používáte obousmìrný paralelní kabel Centronics IEEE 1284.

ECP instrukce k nastavení
U systému s Windows 95/98 mùžete konfigurovat mód paralelního portu skrze BIOS (Basic Input/Output System) poèítaèe. BIOS je zodpovìdný za øízení mnoha hardwarových nastavení vašeho PC. 

Metody pro pøístup a zmìnu nastavení BIOSu jsou rùzné pro každého výrobce PC (a v nìkterých pøípadech, pro každý model). Obecnì, dvì nejèastìjší metody pro pøístup k nastavení BIOSu jsou pomocí:
stisku konkrétní klávesy, èi kláves vaší klávesnice, když je PC poprvé zapnuto
-nebo-
spuštìním instalaèního programu dodávaného výrobcem. 
Obraťte se k manuálu vašeho PC pro specifické instrukce jak zpøístupnit BIOS a zmìnit nastavení paralelního módu.

=======================================================================================

NT WORKSTATION PAMÌŤ A MÉDIA VELKÝCH FORMÁTÙ

Mùže dojít k nedokonalému tisku když tisknete v rozlišení 1200x600 dpi duplex na vìtší formáty (B4-JIS, Legal, A3, Ledger, a 13x19 in) z NT workstation s 32 MB RAM. Navýšení pamìti pracovní stanice nejménì na 64 MB RAM odstraní tyto problémy. 


=======================================================================================

INSTALACE NETWORK SERVERU VE WINDOWS 2000

Ovladaè tiskárny nebude nainstalován správnì v NT workstation z Windows 2000 serveru. Použijte tento CD-ROM s utilitami a s dokumentací pro instalaci ovladaèe tiskárny na každý NT workstation.

=======================================================================================

NASTAVENÍ ROZLIŠENÍ MONITORU
Aplikace ovladaèe tiskárny není plnì zobrazena, když nastavení rozlišení monitoru je 640x480 pixelù. Musíte zmìnit rozlišení vašeho monitoru na 800x600 pixelù nebo vìtší pro úplné zobrazení okna aplikace. Podívejte se do online nápovìdy vašeho operaèního systému pro informace o zmìnì nastavení rozlišení monitoru.

=======================================================================================

PO INSTALACI OVLADAÈE

Po naètení ovladaèe tiskárny magicolor 6100 DeskLaser, restartujte PC pro správné dokonèení instalace.

================================================================================

KOMPLETOVÁNÍ TISKOVÝCH ÚLOH

Jestliže chcete tisknout více kopií jedné úlohy a zkompletovat je, vypnìte kompletování v aplikaci a vyberte kompletování z ovladaèe tiskárny. Toto minimalizuje velikost souboru øazeného k tisku a zvyšuje rychlost tisku.

================================================================================

TISK BAREVNÝCH VODOTISKÙ

Barevné vodotisky budou tištìny èernobíle na stránky, které neobsahují barvy. 

=======================================================================================

ÈÁRKOVANÉ ÈÁRY V DOKUMENTECH MICROSOFT WORDU 2000

Jestliže chybí èárkované èáry v dokumentech Microsoft Wordu 2000 tisknutých z PC používajících Windows 2000/NT 4.0, použijte jednu z následujících procedur:

--Nastavte tloušťku èáry minimálnì na 0,5 bodu.

--V záložce Image ovladaèe tiskárny, nastavte rozlišení tisku na 600x600 dpi--èáry budou tenké, ale mìly by být viditelné.

--Zmìò èárkovanou èáru na plnou èáru.

=======================================================================================

MICROSOFT WORD 2000:

TISK BROŽURY Z APLIKACE MICROSOFT WORD

Vybrání tisku brožury v aplikaci Microsoft Word mùže odstranit nesprávný výstup. Zvolte pouze tisk brožury v ovladaèi tiskárny a ne ve Wordu.

================================================================================

TISK Z ADOBE ACROBAT READERU

Pøi tisku na tiskárnì magicolor 6100 DeskLaser z prohlížeèe Adobe Acrobat se mohou být vytváøeny velmi velké soubory. Vaše PC musí mít dostatek místa na disku pro bìh tìchto souborù. Pokud máte problémy s tiskem z Acrobat prohlížeèe zkuste jedno z následujících:
--Zkontrolujte, zda používáte ovladaè tiskárny magicolor 6100 DeskLaser
--Nastavte tiskové rozlišení na 600x600 dpi
--V dialogovém poli Print, zvolte Print As Image
--Pošlete ménì stránek k tisku
--V dialogovém poli Print, odznaète Fit To Page

=======================================================================================
ADOBE ACROBAT READER A WINDOWS 2000

Na poèítaèích typu PC se systémem Windows 2000 se mohou vyskytnout problémy s tiskem pøi použití døívìjších verzí Adobe Acrobat Readeru 4. K odstranìní tohoto problému, použijte Acrobat Reader verze 4.05b nebo novìjší, který je k dispozici na webové stránce Adobe(www.adobe.com).

================================================================================

TISK Z CORELDRAW

Pøi tisku z CorelDraw 9, mohou být vytváøeny rozsáhlé soubory k tisku. Vaše PC musí mít dostatek místa na disku pro bìh tìchto souborù. Pokud máte problémy s tiskem z CorelDraw zkuste jedno z následujících:
--Zkontrolujte, zda používáte ovladaè tiskárny magicolor 6100 DeskLaser
--Nastavte tiskové rozlišení na 600x600 dpi
--V dialogovém poli Tisk, oznaète Rasterize Entire Page

DALŠÍ TIP: Jestliže není v poøádku tisk z CorelDraw, pøepnìte nastavení "Send Beziers and Paths to the driver" následujícím zpùsobem: V položce menu Tools(Nástroje)/Options(Volby) kliknìte Global(Globální)/Printing(Tisk)/Driver Compatibility(Kompatibilita ovladaèe), vyberte ovladaè magicolor 6100 a pøepnìte volbu "Send Beziers and Paths to driver".

=======================================================================================

NASTAVENÍ BAREVNÝCH VOLEB V DIALOGOVÉM POLI PRINT PICTURE PUBLISHERU

Po nainstalování ovladaèe tiskárny magicolor 6100 DeskLaser, dialogové pole Print Picture Publisheru mùže být šedé. Zmìòte nastavení dialogu tisk na barevné (toto nastavení je poté zachováno).

================================================================================

NASTAVENÍ KVALITY TISKU V APLIKACI MICROSOFT EXCEL

Soubory Microsoft Excel uložené s nastavením kvality tisku v tiskovém rozlišení nepodporovaném tiskárnou, mohou být pøíèinou problémù s tiskem nebo ztráty barev. Pro správný tisk, zvolte Soubor->Vzhled stránky. V dialogovém poli Vzhled stránky, nastavte kvalitu tisku na 600 dpi, kliknìte OK a uložte soubor. Soubor bude vytisknut správnì s uloženým nastavením kvality tisku.

================================================================================

NEVYTIŠTÌNÉ VODOZNAKY-INSTALACE JAPONSKÉ VERZE OVLADAÈE

Jestliže je nainstalován ovladaè tiskárny s volbou japonštiny, všechny vodoznaky musejí použít japonská písma ke správnému tisku (jinak nebudou vodoznaky vytištìny).

================================================================================

SHODA BAREV
Magicolor 6100 DeskLaser mùže simulovat zaøízení s sRGB výstupem skrze ICM techniku shody barev. Pøi použití této techniky, jsou objekty v dokumentu identifikovány jako bitmapové objekty, textové objekty, nebo grafické objekty. Shoda barev používá pøednostnì bitmapové objekty a zøídka nebo vùbec textové a grafické objekty.

Používání Driver's Matching
Pokud je Use Driver's Matching zaškrtnuta v záložce Image, bitmapové objekty jsou shodnì používány jedním ze dvou ICM profilù vytvoøených pro tiskárnu. Grafické objekty jsou tisknuty použitím pøirozených barev, ale s nastavením barev pro redukci fialového odstínu v modrých objektech. Jestliže se v modrých grafikách vyskytuje fialová, oznaète Use Driver's Matching k zapnutí nastavení modré. 

ICM soubory profilù (dl61006.icm pro 600x600 dpi a dl610012.icm pro 1200x600 dpi) jsou umístìny do adresáøe Windows\System\Color pøi instalaci ovladaèe tiskárny. Jestliže jsou tyto soubory pøejmenovány, modifikovány nebo smazány, tiskárna bude tisknout s použitím pøirozených barev (tak jako bude-li shoda barev vypnuta). 

=======================================================================================

ODINSTALOVÁNÍ OVLADAÈE TISKÁRNY

Jestliže potøebujete odstranit ovladaè tiskárny z vašeho PC, použijte vhodnou odinstalaèní metodu uvedenou v následujícím seznamu: 

Jestliže používáte instalátor CD-ROMu s utilitami a s dokumentací, použijte následující kroky k odinstalování ovladaèe tiskárny z vašeho PC:
1) Z menu Start, zvolte Programy, a následovnì MINOLTA-QMS PRINTER UTILITIES.
2) Zvolte Uninstall.
3) Nastavte magicolor 6100 DeskLaser ze seznamu.
4) Zvolte Uninstall.
5) Následujte zobrazované instrukce k odstranìní ovladaèe tiskárny.

Jestliže používáte Prùvodce pøidáním tiskárny ve Windows pro instalaci ovladaèe tiskárny, použijte následující kroky k odinstalování ovladaèe tiskárny z vašeho PC:
1) Z menu Start, zvolte Nastavení a následovnì zvolte Ovládací panely. 
2) Dvojkliknìte na Pøidat nebo odebrat programy.
3) Nastavte magicolor 6100 DeskLaser ze seznamu.
4) Zvolte Pøidat èi odebrat. 
5) Následujte zobrazované instrukce k odstranìní ovladaèe tiskárny.

=======================================================================================

Copyright (c) 2001 MINOLTA-QMS, Inc. Všechna práva vyhrazena
Výrobní èíslo 1810107-001 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.71