licenseTRK.txt Driver File Contents (VGA_8442.zip)

ÿþCatalyst Yükleme Yöneticisi Gizlilik BildirimiAdvanced Micro Devices, Inc. ("AMD") gizlilik haklar1n1z1 korumay1 ilke edinmi_tir. Bu gizlilik bildirimi, Catalyst Yükleme Yöneticisi uygulamas1n1n 0ndirme hizmetinin ("Uygulama") kullan1lmas1 yoluyla AMD taraf1ndan toplanan veriler için geçerli olup dier çevrimiçi ya da çevrimd1_1 AMD siteleri, ürünleri veya hizmetleri ile toplanan veriler için geçerli deildir.Bilgilerin toplanmas1 ve kullan1m1Uygulama sizden herhangi bir ki_isel bilgi istemez veya almaz. Uygulamay1 kulland11n1zda donan1m1n1z1n yetenekleri ve üzerinde yüklü bulunan yaz1l1mlar1n sürümleri gibi bilgisayar1n1za ve yap1land1rmas1na ili_kin baz1 genel bilgiler toplan1r. Bu bilgiler AMD'ye gönderilmez ve donan1m ve yaz1l1mlar1n daha yeni sürümlerinin olup olmad11n1n anla_1lmas1 ve [istekte bulunman1z durumunda] söz konusu yaz1l1m ve/veya donan1m bilgilerinin bilgisayar1n1za indirilip yüklenmesi amac1yla AMD ve temsilcilerinin sunucular1ndaki bilgilerle kar_1la_t1r1l1r.Uygulamada web sitelerine ve hizmetlerine balant1lar bulunabilir. Ki_isel bilgilerinizin nas1l toplan1p kullan1ld11n1 ve payla_1ld11n1 anlaman1z için ziyaret ettiiniz sitelerdeki ve hizmetlerdeki gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz. AMD, dier _irketlerin veya kurulu_lar1n kontrolündeki sitelerin ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerinden ve uygulamalar1ndan sorumlu deildir.0leti_im Bilgileri

AMD bu gizlilik bildirimine ili_kin görü_lerinizi örenmekten memnun olacakt1r. Sorular1n1z için veya gizlilik bildirimine uymad11m1z1 dü_ünüyorsan1z privacy@amd.com adresine e-posta göndererek veya normal posta için _u adresten bize ula_abilirsiniz:Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.66